• Nie Znaleziono Wyników

Polska-Bełchatów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Polska-Bełchatów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe."

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:486981-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Bełchatów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych 2017/S 234-486981

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa i adresy

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna ul. Węglowa 5

Bełchatów 97-400 Polska

Osoba do kontaktów: Karolina Misztela, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów,Rogowiec, ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów 5

Tel.: +48 447377184

E-mail: karolina.misztela@gkpge.pl Kod NUTS: PL713

Adresy internetowe:

Główny adres: http://swpp.gkpge.pl I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://swpp.gkpge.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.-Oddział Elektrownia Bełchatów, Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB, Biuro podawcze, budynek U-9

Rogowiec, ul. Energetyczna 7 Bełchatów 5

97-406 Polska

Osoba do kontaktów: Karolina Misztela Tel.: +48 447377184

E-mail: karolina.misztela@gkpge.pl Kod NUTS: PL713

Adresy internetowe:

Główny adres: http://swpp.gkpge.p I.6) Główny przedmiot działalności

Sektor elektroenergetyczny Sekcja II: Przedmiot

(2)

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) Nazwa:

Modernizacja głównych rurociągów parowych bloku nr 2 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Numer referencyjny: GEK/PMR-ELB/11017/2017 II.1.2) Główny kod CPV

50531100

II.1.3) Rodzaj zamówienia Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja głównych rurociągów parowych bloku nr 2, która obejmuje prace polegające na:

1) Wymianie rurociągów pary świeżej RA za wyjątkiem głównej armatury tj. stacji redukcyjno- zabezpieczających, głównych zasuw parowych i ich obejść;

2) Wymianie rurociągów pary wtórnie przegrzanej od wylotów z komór M2 kotła do: komór zaworowych SP turbiny, zasuw rozruchowych DN 200 zaworów bezpieczeństwa (wraz z montażem nowych zaworów bezpieczeństwa z zapasów magazynowych Zamawiającego);

3) Ocenie stanu technicznego rurociągów RC, rurociągów wylotowych z zaworów bezpieczeństwa, rurociągów wylotowych z zasuw rozruchowych, stacji redukcyjno-zabezpieczających, głównych zasuw parowych, obejść głównych zasuw parowych, zasuw rozruchowych RB wraz z wydaniem orzeczenia w zakresie możliwej dalszej eksploatacji tych urządzeń.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL713

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Rogowiec, ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów 5.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja głównych rurociągów parowych bloku nr 2, która obejmuje prace polegające na:

1) Wymianie rurociągów pary świeżej RA za wyjątkiem głównej armatury tj. stacji redukcyjno- zabezpieczających, głównych zasuw parowych i ich obejść;

2) Wymianie rurociągów pary wtórnie przegrzanej od wylotów z komór M2 kotła do: komór zaworowych SP turbiny, zasuw rozruchowych DN 200 zaworów bezpieczeństwa (wraz z montażem nowych zaworów bezpieczeństwa z zapasów magazynowych Zamawiającego);

3) Ocenie stanu technicznego rurociągów RC, rurociągów wylotowych z zaworów bezpieczeństwa, rurociągów wylotowych z zasuw rozruchowych, stacji redukcyjno-zabezpieczających, głównych zasuw parowych, obejść głównych zasuw parowych, zasuw rozruchowych RB wraz z wydaniem orzeczenia w zakresie możliwej dalszej eksploatacji tych urządzeń.

(3)

Nowe elementy zapewnią żywotność na poziomie nie mniej niż 100 tys. godzin pracy, a nowe rurociągi będą obliczone na żywotność min. 150 tys. godzin pracy. Urządzenia / rurociągi niepodlegające wymianie będą ocenione pod względem ich dalszej możliwej eksploatacji przez kolejne 100 tys. godzin.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.: wykonanie całości prac projektowo-dokumentacyjnych, realizacja dostaw, wykonawstwo prac na obiekcie, próby funkcjonalne i rozruch urządzeń w ramach współudziału w rozruchu bloku, szkolenie personelu Zamawiającego, obsługa serwisowa w okresie gwarancyjnym.

2. Szczegółowy zakres i opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunki jego wykonania zostały przedstawione w Części 2 SIWZ – Część Techniczna (Wymagania Techniczne)

3. Udział służb własnych Zamawiającego przy realizacji Zadania został określony w Klauzuli nr 3.2. (Granice Realizacji Zadania) Części 2 SIWZ – Część Techniczna (Wymagania Techniczna) Wykonawca zapewnia nadzór nad Pracami Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Koniec: 27/02/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 27.2.2020 r.

2. Planowany termin odstawienia bloku do modernizacji: od dnia 08.04.2019 r. do dnia 4.12.2019 r. – termin może ulec zmianie w wyniku zmiany Harmonogramu planowych postojów bloków energetycznych u Zamawiającego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12,13 lit. a-c, 14-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), dalej Ustawa.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć (dokumenty należy złożyć w odniesieniu do: wykonawcy, każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Ustawy):

(4)

2.1. wraz z ofertą, aktualne na dzień składania ofert - oświadczenie, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 Dyrektywy

2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu

2.2. na wezwanie Zamawiającego:

2.2.1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego,

2.2.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

2.2.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

2.2.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 2.2.5. Oświadczenia wykonawcy o:

— braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

2.3. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 wykonawcy składają bez wezwania:

— Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

3.1. pkt. 2.2.1., składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, 14 i 21 Ustawy;

3.2. pkt. 2.2.2.-2.2.4., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Pozostałe wymagania dotyczące składanych dokumentów zostały zawarte w Rozdziale VII Część 1 SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000,00 PLN (lub równowartości tej kwoty, w przypadku walut innych

(5)

niż PLN polski, obliczonej przy uwzględnieniu średniego kursu danej waluty publikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

2.1. wraz ofertą aktualne na dzień składania ofert-oświadczenie, w formie Jednolitego Europejskiego

Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/

UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu. JEDZ należy złożyć w odniesieniu do:

a) wykonawcy,

b) każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy.

2.2. na wezwanie Zamawiającego - Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, załącza do Oferty oryginał zobowiązania tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej: jedną modernizację i/lub wymianę rurociągów pary świeżej lub wtórnie przegrzanej na rurociągi ze stali P91 dla kotłów o wydajności powyżej 600 t/h pary, opalanych węglem, przy czym zakres prac obejmował co najmniej: wykonanie projektu, dostawę elementów, montaż, nadzór nad montażem;

2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

2.1. wraz ofertą aktualne na dzień składania ofert - oświadczenie, w formie Jednolitego Europejskiego

Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/

UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu. JEDZ należy złożyć w odniesieniu do:

a) wykonawcy,

b) każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Ustawy.

2.2. na wezwanie Zamawiającego - Wykaz usług wykonanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania ww. warunku, w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie. Dowodami potwierdzającymi, że wskazane w Wykazie usługi, zostały wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, załącza do Oferty oryginał zobowiązania tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

(6)

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:

1.Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy PLN 00/100).

2. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (cena łączna brutto).

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Szczegółowe zasady rozliczeń zostały wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

a) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 Ustawy – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty, dokumentów;

b) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał od tych Wykonawców umowy regulującej ich współpracę.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany z uwzględnieniem wymagań wynikających z obowiązujących przepisów znajdujących zastosowanie przy realizacji niniejszego zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu (https://

swpp.gkpge.pl). Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena netto za realizację przedmiotu. Szczegółowe informacje na temat aukcji zostały wskazane w Rozdziale XVIII Część 1 SIWZ.

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

(7)

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 15/01/2018

Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert) IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 15/01/2018 Czas lokalny: 12:30 Miejsce:

Oferty zostaną otwarte w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Elektrownia Bełchatów, Rogowiec, ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów 5 – budynek U-11, pok. 808.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszystkie dokumenty (załączniki) powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem” i podpisu osoby uprawnionej lub umocowanej do złożenia oferty. Za niedopuszczalne uważa się potwierdzenie za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu przez radcę prawnego lub adwokata, jeżeli nie posiada on stosowanego pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę do tej czynności w niniejszym postępowaniu.

3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność przez Wykonawcę.

4. Informacje i wymagania dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.

5. Termin związania z ofertą, o którym mowa w sekcji IV.2.6 wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu do składania Ofert.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając Zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

8. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, wtym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu

(8)

zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego

zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul

ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska

Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności podmiotu zamawiającego podjętej w postępowaniuo udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska

Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/12/2017

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 1 pkt 5-8 Ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza

Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.

Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.

wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aktualne na dzień składania wniosków - oświadczenie, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie Zamówienia do oferty należy

Szczegółowe Informacje na temat wielkości lub zakresu zamówienia zostaną zawarte wszczegółowym opisie przedmiotu zamówienia SIWZ, którą Zamawiający przekaże zaproszonym

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu kotła K-16 w Elektrociepłowni Siekierki, wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów,

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontów kotłów fluidalnych OFz-450 A i B oraz turbozespołów Tz-1, Tz-3, Tz-4, Tz-11 w zakresie AKPiA