• Nie Znaleziono Wyników

Polska-Bełchatów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Polska-Bełchatów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe."

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

07/10/2017 S193 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura negocjacyjna 1 / 8

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396883-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Bełchatów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn 2017/S 193-396883

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa i adresy

Centrala Spółki PGE GiEK SA ul. Węglowa 5

Bełchatów 97-400 Polska

Osoba do kontaktów: Agnieszka Brożyna Tel.: +48 447354013

E-mail: agnieszka.brozyna@gkpge.pl Kod NUTS: PL713

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.swpp.gkpge.pl I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.swpp.gkpge.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjanalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB

ul. Energetyczna 7, Rogowiec, Biuro Podawcze, budynek U-9, pokój nr 2 Bełchatów 5

97-406 Polska

Osoba do kontaktów: Agnieszka Brożyna Tel.: +48 447354013

E-mail: agnieszka.brozyna@gkpge.pl Kod NUTS: PL713

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.swpp.gkpge.pl I.6) Główny przedmiot działalności

Sektor elektroenergetyczny Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

(2)

II.1.1) Nazwa:

Wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 3 i 4 oraz 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Numer referencyjny: GEK/PMR-ELB/10407/2017 II.1.2) Główny kod CPV

50530000

II.1.3) Rodzaj zamówienia Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokachnr 3 i 4 oraz 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL713

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Rogowiec, ul.Energetyczna7, 97-406 Bełchatów 5.

II.2.4) Opis zamówienia:

Wykonawca odpowiedzialny będzie za kompleksowe zaprojektowanie, kompleksową dostawę urządzeń i wyposażenia oraz wykonanie modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin w oparciu o technologię mokrą (wapienno-gipsową) wraz z fundamentami, obiektami towarzyszącymi i wymaganymi przeróbkami istniejących układów technologicznych, Rozruch, Ruch Próbny, przeprowadzenie wszystkich prób sprawdzających

prawidłowość pracy zmodernizowanych IOS, przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym Pomiarów Gwarancyjnych i przekazanie zmodernizowanych IOS do eksploatacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Zużycie energii elektrycznej urządzeń zasilanych napięciem 6 kV / Waga: 15 Cena - Waga: 85

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Koniec: 31/05/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów Przewidywana liczba kandydatów: 3

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych 3 wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskali najwyższą liczbę punktów w kryteriach selekcji w oparciu o następujące zasady:

(3)

07/10/2017 S193 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura negocjacyjna 3 / 8 1) Za każde zamówienie spełniające wymogi opisane w Sekcji III.1.3 ponad wymagane minimum, wykazane w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wykonane poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej oraz państw – członków GPA, wykonawca otrzyma 1 punkt;

2) Za każde zamówienie spełniające wymogi opisane w Sekcji III.1.3 ponad wymagane minimum, wykazane w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wykonane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz państw – członków GPA, wykonawca otrzyma 5 punktów;

3) Maksymalna ilość zamówień podlegająca punktacji wynosi 4.

2. W przypadku, gdy po dokonanej kwalifikacji, na ostatnim miejscu kwalifikującym wykonawców do dalszego udziału w postępowaniu, znajdzie się więcej niż 1 wykonawca, Zamawiający zakwalifikuje do udziału w postępowaniu wszystkich wykonawców, którzy znajdą się na tym miejscu w związku z otrzymaną liczbą punktów. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż3, zamawiający zaprosi do dalszego etapu postępowania wszystkich wykonawców spełniających te warunki i niepodlegających wykluczeniu.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy Wykonawca zastrzega informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności informacje zawarte we Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zobowiązany jest

wskazać(oznaczyć) zastrzeżoną informację oraz wykazać, że ta informacja jest tajemnicą przedsiębiorstwa.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12,13 lit. a-c, 14-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), dalej Ustawa.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

2.1. wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aktualne na dzień składania wniosków – oświadczenie, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 Dyrektywy2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. JEDZ należy złożyć w odniesieniu do:

a) wykonawcy,

b) każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Ustawy.

2.2. na wezwanie Zamawiającego:

2.2.1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego,

(4)

2.2.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

2.2.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

2.2.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 2.2.5. Oświadczenia wykonawcy o:

— braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

— braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

— niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

2.3. w terminie 3 dni od przekazania przez Zamawiającego informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków, wykonawcy składają bez wezwania- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3. Wykonawcy wstępnie zakwalifikowani, na podstawie JEDZ, do dalszego etapu postępowania, będą

zobowiązani do złożenia Oświadczeń i dokumentów wskazanych w „Informacjach i wymaganiach dotyczących prowadzonego postępowania”, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000,00 zł (lub równowartości tej kwoty, w przypadku walut innych niż złoty polski, obliczonej przy uwzględnieniu średniego kursu danej waluty publikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

2.1. wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aktualne na dzień składania wniosków - oświadczenie, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu. JEDZ należy złożyć w odniesieniu do:

a) wykonawcy,

b) każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Ustawy.

2.2. na wezwanie Zamawiającego – Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, załącza do Wniosku oryginał zobowiązania tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór

(5)

07/10/2017 S193 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura negocjacyjna 5 / 8 Zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi Załącznik do „Informacji i wymagań dotyczących prowadzonego postępowania”, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedną budowę lub jedną modernizację absorbera IMOS (Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin) o przepływie min. 1 200 000 Nm3/h spalin oraz zawartości siarki w węglu 1,5 %.

2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

2.1. wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aktualne na dzień składania wniosków - oświadczenie, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 Dyrektywy2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu. JEDZ należy złożyć w odniesieniu do:

a) wykonawcy,

b) każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Ustawy.

2.2. na wezwanie Zamawiającego – Wykaz usług wykonanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania ww. warunku, w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania Wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie. Wzór Wykazu zostanie przekazany na późniejszym etapie – wraz z Wezwaniem do złożenia dokumentów. Dowodami potwierdzającymi, że wskazane w Wykazie usługi, zostały wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, załącza do Wniosku oryginał zobowiązaniatych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

WzórZobowiązania podmiotu trzeciego stanowi Załącznik do „Informacji i wymagań dotyczących prowadzonegopostępowania”, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 400 000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).

2. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Szczegółowe zasady rozliczeń zostaną podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

(6)

a) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art.23Ustawy – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Wniosku, dokumentów;

b) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał od tych Wykonawców umowy regulującej ich współpracę.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany z uwzględnieniem wymagań wynikających zobowiązujących przepisów znajdujących zastosowanie przy realizacji niniejszego zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 07/11/2017 Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert) IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

(7)

07/10/2017 S193 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura negocjacyjna 7 / 8 2. Wszystkie dokumenty (załączniki) powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem” i podpisu osoby uprawnionej lub umocowanej do złożenia wniosku. Za niedopuszczalne uważa się potwierdzenie za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu przez radcę prawnego lub adwokata, jeżeli nie posiada on stosowanego pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę do tej czynności w niniejszym postępowaniu.

3. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony w języku polskim, w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność przez Wykonawcę.

4. Informacje i wymagania dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.

5. Termin związania z ofertą, o którym mowa w sekcji IV.2.6 wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu do składania Ofert.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

8. Zgodnie z art. 55a ust. 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji.

9. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego

zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności podmiotu zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

(8)

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A

Warszawa 02-676 Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

03/10/2017

Cytaty

Powiązane dokumenty

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, aby posiadał niezbędna wiedzę

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu kotła K-16 w Elektrociepłowni Siekierki, wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów,

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontów kotłów fluidalnych OFz-450 A i B oraz turbozespołów Tz-1, Tz-3, Tz-4, Tz-11 w zakresie AKPiA

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 1 pkt 5-8 Ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza

Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie Zamówienia do oferty należy

pkt. 1), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem

1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w punkcie 1, wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych