• Nie Znaleziono Wyników

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorząd Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk, woj.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "I. 1) NAZWA I ADRES: Samorząd Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk, woj."

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp/zamowienia/zamowienia

Gdańsk: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi przesyłania oraz dystrybucji energii elektrycznej (umowa kompleksowa) do nieruchomości zabudowanych zlokalizowanych w Gdyni, Gdańsku i

Słupsku stanowiących własność Województwa Pomorskiego Numer ogłoszenia: 104920 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorząd Województwa Pomorskiego , ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, woj.

pomorskie, tel. 058 3261555, faks 058 3261556.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorskie.eu I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi przesyłania oraz dystrybucji energii elektrycznej (umowa kompleksowa) do nieruchomości zabudowanych zlokalizowanych w Gdyni, Gdańsku i Słupsku stanowiących własność Województwa Pomorskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi przesyłania oraz dystrybucji energii elektrycznej (umowa kompleksowa) do nieruchomości zabudowanych zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Rdestowej 65, 67, 69, 71, w Gdańsku przy ul. Srebrniki 1, 5a, 5d, ul. Katarzynki 1-3 i ul. Lęborskiej 23a, w Słupsku przy ul. Banacha 12 oraz ul. Kopernika 28 31, stanowiących własność Województwa Pomorskiego. 2. Energia dostarczana będzie do następujących nieruchomości zabudowanych: 1) Gdynia ul. Rdestowa 65, 67, 69, 71, stacja transformatorowa nr T-2410, przyłącze kablowe HAKnFtA 3 x 240 GPZ Gdynia, miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski odgałęźne odłącznika 15 kV przed stacją transformatorową; a) moc przyłączeniowa: 220 kW; b) moc umowna stała w czasie obowiązywania umowy: 330 kW; c) współczynnik mocy: tg fi <= 0,4; d) prognozowane zużycie energii: 1.000.000 kWh; e) napięcie zasilania: 15 kV; f) układ pomiarowo - rozliczeniowy pośredni; g) grupa taryfowa: B21; h) grupa przyłączeniowa: III. 2) Gdańsk ul. Srebrniki 1, 5a, 5d - zasilanie dolnego tarasu - stacja transformatorowa T-1932, przyłącze: szyny zbiorcze AL.W T-1932, miejsce dostarczania energii: stacja T-1932

(2)

RG nN - szyny zbiorcze: a) moc przyłączeniowa: 200 kW; b) moc umowna stała w czasie obowiązywania umowy:

70 kW; c) współczynnik mocy: tg fi <= 0,4; d) prognozowane zużycie energii: 35.000 kWh; e) napięcie zasilania:

0,4 kV; f) układ pomiarowo - rozliczeniowy półpośredni g) grupa taryfowa: C21; h) grupa przyłączeniowa : IV Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia o zmianę grupy taryfowej, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach obowiązywania przyszłej umowy oraz po uzyskaniu zgody na zmianę warunków przyłączeniowych przedmiotowej nieruchomości. 3) Gdańsk ul. Katarzynki 1-3 - zasilanie obiektu DOM Trzech Kaznodziei, przyłącze kablowe, nr stacji 01671, miejsce dostarczenia energii: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy: a) moc przyłączeniowa: 30 kW; b) moc umowna stała w czasie

obowiązywania umowy: 20kW; c) współczynnik mocy: tg fi <= 0,4; d) prognozowane zużycie energii: 7.000 kWh;

e) układ pomiarowo - rozliczeniowy bezpośredni; f) grupa taryfowa: C11; g) grupa przyłączeniowa: V. 4) Gdańsk ul. Lęborska 23a - zasilenie obiektu byłej przychodni sportowo - lekarskiej, przyłącze kablowe, nr stacji 01010, miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy: a) moc przyłączeniowa: 40 kW; b) moc umowna stała w czasie obowiązywania umowy: 40 kW; c) współczynnik mocy: tg fi <= 0, 4; d) prognozowane zużycie energii: 20.000 kWh; e) układ pomiarowo - rozliczeniowy bezpośredni; f) grupa taryfowa: C11; g) grupa przyłączeniowa: V. 5) Słupsk ul.

Banacha 12, zasilenie byłego obiektu biurowego, miejsce dostarczenia energii, zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń głównych w złączu w kierunku instalacji odbiorcy: a) moc przyłączeniowa: 9,0 kW; b) moc umowna w czasie obowiązywania umowy: 9,0 kW; c) współczynnik mocy: tg fi <= 0, 4; d) prognozowane zużycie energii elektrycznej: 400 kWh; e) układ pomiarowo - rozliczeniowy bezpośredni; f) grupa taryfowa: C11; g) grupa przyłączeniowa: V. 6) Słupsk ul. Kopernika 28-31, zasilenie kompleksu budynków poszpitalnych, miejsce

dostarczenia energii elektrycznej: przyłącze kablowe ze stacji transformatorowej 312, zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy: a) moc przyłączeniowa: 470 kW; b) moc umowna w miesiącach V, VI, VII, IX, IX : 40 kW; c) moc umowna w miesiącach IV, X, XI, XII : 50 kW; d) współczynnik mocy:

tg fi <= 0, 4; e) prognozowane zużycie energii elektrycznej: 150.000,00 kWh, w tym zużycie energii elektrycznej taryfa dzienna: 95.000 kWh, nocna: 55.000 kWh; f) napięcie zasilania: 0,4 kV; g) układ pomiarowo - rozliczeniowy półpośredni; h) grupa taryfowa: C22B; i) grupa przyłączeniowa: IV. 3. Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w

szczególności ze standardami obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93, poz.623 ze zm.). Wykonawca na wniosek Zamawiającego dokona sprawdzenia dotrzymania tych standardów poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów na koszt Wykonawcy. 4. Cena energii elektrycznej jest ceną stałą w czasie trwania umowy w wysokości obowiązującej na dzień złożenia oferty, natomiast cena za dystrybucję energii elektrycznej jest ceną zmienną zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą Operatora Systemy Dystrybucyjnego (dalej OSD). Cena energii elektrycznej nie może być wyższa od cen i stawek podanych w Cenniku Wykonawcy i Taryfie Operatora Systemu Dystrybucji. Wysokość ceny energii elektrycznej oraz opłat za dystrybucję energii elektrycznej ulega zmianie tylko w wypadku ustawowej zmiany podatku VAT i podatku akcyzowego. Zamawiający informuje, że właściwym dla niego OSD jest Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-557 przy ul.

(3)

Marynarki Polskiej 130. 5. Rozliczenie dostarczanej energii elektrycznej następować będzie według rzeczywistego zużycia dla każdej nieruchomości z osobna. 6. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.04.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. Zamawiający informuje, że dla nieruchomości, o których mowa w ust. 2 zawarte są umowy kompleksowe z terminem obowiązywania do dnia 31.03.2013 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy bądź jej części w przypadku zbycia nieruchomości lub podjęcia przez Zamawiającego decyzji o innym sposobie zagospodarowania, jako istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub posiada (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) zawartą umowę z

właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

(4)

należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca wraz z oferta składa informację dotyczącą przynależności do grupy kapitałowej z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z ofertą składa listę (wykaz) podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. W stosunku do dokumentu wymienionego w sekcji III.4.2) tiret drugi niniejszego ogłoszenia prawidłowa treść brzmi: aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.4.3.1 niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

(5)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie standardowego wzoru umowy kompleksowej używanej przez

Wykonawcę pod warunkiem, że zawarta w niej treść jest zgodna z SIWZ, ofertą Wykonawcy oraz istotnymi dla stron postanowieniami, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zamawiający wymaga wprowadzenia do treści przyszłej umowy (umów) następujących zapisów: 1) termin realizacji umowy kompleksowej: od dnia 01.04.2013 do 31.12.2013 r.;

2) termin płatności 21 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT; 3) rozliczenie będzie następować na podstawie faktycznego zużycia energii elektrycznej oraz cen i opłat obowiązujących na dzień złożenia oferty, 4) Zamawiający (lub Odbiorca) zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o innym sposobie zagospodarowania terenu lub w przypadku zbycia nieruchomości. 3.

Zamawiający dopuszcza zawarcie odrębnych umów dla każdej nieruchomości z osobna, o których mowa w Rozdziale 1 ust.2 SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny energii elektrycznej, której podstawą będzie zmiana przepisów prawnych stanowiąca podstawę takiej zmiany, bez konieczności aneksowania umowy.

Wykonawca w takim przypadku będzie zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o korekcie cenny energii elektrycznej wraz z podaniem podstawy prawnej tej korekty. 5. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu stron i wymagają wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp/zamowienia/zamowienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Departament Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Woj.Pomorskiego Gdańsk 80-810 ul. Augustyńskiego 2, piętro I, pok.101 poniedziałek - piątek 7:45-15:45.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2013 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Urząd Marszałkowski Woj.Pomorskiego Gdańsk 81-810 ul. Okopowa 21/27 parter pokój 4A, oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu poniedziałek-piątek 7:45-15:45.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

(6)

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Cytaty

Powiązane dokumenty

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

Oświadczenie Wykonawcy iż: - posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu

- Przewłaszczeniu wskazanych przez Dostawcę składników majątku Odbiorcy, - Ustanowienia hipoteki,.. - Upoważnienia do dysponowania rachunkiem bankowym wskazanym przez

g) wyraża zgodę na udostępnienie przez Dystrybutora - Sprzedawcy i podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe w imieniu sprzedawcy wskazań układu

f) Odbiorca, pomimo prawidłowego powiadomienia, nie dostosował swoich urządzeń i instalacji do zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu prądów

1. Wzór klauzul informacyjnych Sprzedawcy stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. W umowie o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej, odbiorca

Prawidłowej eksploatacji własnych instalacji (urządzeń) i nie wprowadzania do sieci OSD zakłóceń takich jak: przepięcia, migotania, zapady napięcia oraz wyższe

2) gdy instalacja Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska. 3) Odbiorca używa urządzeń wprowadzających zakłócenia w pracy sieci