• Nie Znaleziono Wyników

Rachunki kościoła w Opawicy z 1784 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Rachunki kościoła w Opawicy z 1784 r."

Copied!
31
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

-t,

•' J '< '^ r y y ^**«-»»j^<'ł'v<-y»^j\.^^*''*^^“^ t < T ’ ^ft~C ifit : ą ^ » ^ r i ^ 7 v ^ et^ {• Y t

C ^ - , ^ -4 :>, e n ' - /

\

7

^’ '^~'r-dl^-ęn^'Z-ut^'' ^

' - n-n-S^t^ /^,...<-u<y»'y,n^ />~C/

x

/ '

'7V'V'^ <u^i--<»

•/'yy\,'%/^ f

#C-#^ ^ i »i^

r « « «* • ' ^ - ^ Ł . < _ ^ _ ^ ^

j

X

A^'

1

'cnL

7 ^ ^

Sci./cn'-tn, / / ^ ,

t

^

<T"

yn-n-e

^

0

^-/nty/t^

I

^^S"*-*''"''^ #t^vcx/C-»^ , r ' X A ^ - n / _ __ __ __ - ? - t i

/syf ^

z

•zC--»V-*’ <*''«'^. ✓-T-t-' _ -» __ __ __ _ __ ___ ^ __ _

'■-^*'-^'/-Ou'r\^

v ^ » v y 4 — ■— — _ ^ 2 .

~ — — — -- ~ ^ j

i . e ^ C r ^

^Zr / Z Ź

: ^^ZY*„$t^ e u / *-/, ^ t g

ir ę jt ^ ju ł^»,^

^ r - c C '^ '--* ^ '^ — ► / J^-^-T^y* -* ^ t - X ’< -'t,^ tA ^ -7~it ■ t '/ t ^ ji -/^i it J L f ^ ^ Z x Z

(3)

J - U ^ - e v V ^ t ^

_ _ _

‘t

9

- ' T H

- “ ^ Ł

^ - /x

S z f ■— r f - f t

^ - 'i‘ 9 / ~ - ? i

A c ^ - , v v ^ . ^ _ ‘ _ ? 2 - 2 <^

A - « -34

A r « — A - _ - - - '■ “ •*■ -

: w irrrt.

/ . su^-c^ ^ l /

.

/

, ^ ^ £ > - _

> r ^ •

> / y L i - » A i » A e ^ e V ^ * v > = > x /l^flL^' ^

/l^ ~ ~ ~ . • . V

%

- y - /^ -

e / ^

^ 5 3 - :?^ł

..A ''/^:'!.;i 1

i ^ ‘ V a a ^ / t > h < ^ / i - Ł < ''"»^ 1 ^ <»'l ■*®-

-• o L * ' ' y ^

7 r v

/

CL^^f-r

1 (f ł *^'

,

e i ^ ^ A V a . ^ y ^ a T T ' ^

. . ... :y x y ^ . r ^ ,

" - ^ y

y '' A y J y ' ■

y

Ł‘- A- .i ..7«.£-- - •

.- y

(4)

- -* ■- --- ^/f

/:>

-ir-t.

(5)

/I" -

/'yć^ /?

__ __^ _

— - — — — - ^ - rv

~r

' / 7

9 - ^

/

5 ? - /.

r

1 4>^1 ^ '(^< >a < X '/r. W*- « /,

■Ł 'r^^r ;

'l

% «.

^ ^ t ^ ^

y^-c

JL

'j4-tL - 7 T , ^ ^ ' t ' ^ « - V €<- Ó a . , , k C

r+ t rł-^^>— •

r :

^

< t

i-ł - > - > w

.y

P'"'

.^/u^

^ y . //'/' / I , y rf.„ .:^ «/^-c

y ^ y * ' - ^ y y > - n -<^1 „t.

^

/yt~<».^,

t—^ /'X‘t-~x -»^>^.. ^

^ ^ -yi-^ -'>-»-v^ ,<gt. »-»-w - •V'^ T-C' Ł i

**■ yj„.-^y^-^ . y^y^>,. y.

y ^ y , v / y ^ y x - »

/^

8

3

^ ^ f / /

s:^ _p 3 .^ ^ ?y ^

>>“1 ^ -X.V - Ł '

jy _ ^ 2 4 y

y - ^ / / / ^ 2 -? ^ -

- r ^ ^ y _ —

S ~ p W ^

f f - y t

rt'-«^ j <»-

^ < ’ '-C'nP

.— ^3

_ _ _ ^ _ --- ^ ^

/ ^ ' - - -

- — - m - ^ - 2 ^

A - - - — - y__

- - - ^ Ź 5 F ^ - r r - y ^.

/ / - ■ /

y

(6)

yf^-. ; T y z -eTi

- sv ~ . y - /i

~ n rs I' - 3

/ 3 sy — 2 - 3

>^y - 3 i 8 Z — /y - 2 t

8

(1 ^ J ',

r f i f i i t > \ w I' >t j ' <_ < < -^

■' t*

y < .

* I/"*

rf

it

» » J' .- >

.■'•f -.

.•^ /»

r^ 1 ,, l r I

/ V-

' A V ' < >-*<- -'>1 >' 1- »ł ^ - , , ,. '

•* ł- -- o , ,1 .-» ' </,. v» ^

V

i r r

t ^ /^t>c —U'n

n . c u ^ 'ć ^ ą ^ . a '- * ' w? -»t5ł / ^ ^ _

a^'n^ -n o- a. ct

~t- < ^ ' ' » ' " ^ T - ^ r \ , V - - .

-

-

5

^

-

e s

-

t-c

/

,-cU-y^i

- W 7 ^

^

_

7

et ^ u O ~ n ^ Z - i-4. \- 'C C y ^ ./ -t ^ rt r t ^ __ ___^ _

y -^ir~eiy^-^

/ ^

‘^-y>~rtL _ _ _

A.

. (~ -v iy Ł -X '-^ -r ^ j f Z -^ r -t -^ e '~ l i .'m a — s / ^ t t . i> -/ t, y n ,^ > ^ -n £ c'-T^— r . , f - t - ^ U ^ y r v

t\,^yA

t.< .i.'' 3 T -«-< ~ -L ^ y -A -e .^ / -If 2 ^

r\~ ^ /u<*. ___ __

>c

- 6'>'^

_ _ 7 ?3 /S' - f

«-0-r ^ __ __

0

^i,U'O~^

— — •— — _

^ ~ ei-y^f-c -m- / t y/^-iy.-^/ ' y

_ _

i . a . - y v ^ y y i ^ y ^ ,->-7-1 < i ^ - y i ^ y ^ y ^ ^ _ __

ć ' ^ f <-*-<-^ i / ^ ' » v -T-"^ (*^-€Ly^i C^ ^^'r~ t^ £*~-c

✓ <l.«,--7t » -Ta — ■

r ' /

y

^

T - i f - y y - r i t ! ^•'Ite/

y .

■^-•-yy-t.

2

^ ~ r z ~

3

- - fS/ ~ :>/ - /L

-

-

D ~ (}/t

--- ---7

J

2

. - S p

-

/ i

---

/p/

-

P 7

---

___ f f ~ 23 - >k

~TSZ ~~Ś 3~2 -fP~

tA~x.

(7)

J

•■ /'t>-»»t^ v^“iu^n-^'''Ł^‘ >»^

t

4

y^^'t-i,,c-^ / ^ y / ć ^ t , ^ f

: 7-t--i.ł^-«-i^ f\^-*t^-n ^c~-n^ ^^-C,--«-V’-- -ó ^ J ^ r - ^ ' ^ i a '2^ ^ ( P O ć ^ -a ^ f

■ T— -»—fr-*-

\Pr'e*'^i ^if / P T S ^

»'^^*''’*''^Vi^''

*»•«»

_ ó'-S ^ ^

-

2 ^ ? - 7 2 - / i - -- 7//:^ - :?6'- / ^

- - -, _ - / ^ - 2 źi' '/i

-ry ^ o

;

- - - ^ „ 3^/? _ /f; - ^

^ e ~ ^ ^L /t ^ ‘ _ _ _ _ _ 2 Źf* -

_/27/2 - Y - :>

*^- ‘-

_ _ _____ _ ^

<5^^7 — 3/^ —

-- --- - / 3 2 3 ‘ - w

'P-ti. - — - - — — _ _ 3 7 3

U „ .f ,-A --- - _ _ 3 ^ 3 2 P ~ 0 ~

y u ^

/3 - -

Z 9

-

/ |

l]

<7^ ■^■«>‘

<Ą. a Z c -^^-C śl ' ' - ^ «yu.

r « rft

•"^'y*i*» j-Trf

j t A y . ^ _

A / ^ 7i

_ _ _ _ _ ^ - e 3 ~ l ~ 7 l ~

^ ^ ^ ' --- 7^< L ^ ^

- - - - - - - ~ 7 rn

.■^ 2«. t-«ty> * ____ _____ ____ ___ _ ..-w

'<^

/• t Ą ^ y y y ^ ^ ' ^ « ł - T T ^

yC-rv

yC^ < y / t>->^ -AcAL~>.i ^ /T^ ' ^ 7/ 7/?4r'‘’

, T ' - ^ w A

Co-n^A<y^Al-rry^->^^

v--

A c Y.

- ■ ^ t . f L £ . . - y ^

y iy^ J U ^ ,

-7->x--^y»v.-W^ « Ą t£e-,

____ 3 ‘7 ^ ^

x:^

_ _ _ _

/ ^

~ ~ - - - - - . _

^ 0 ■ - / 2 / A

t^^fY*-*-

^ ^

— — — — __ ____^ _ / ^ — A

-t-^c.-^.-^n- t - ^ c—**7 ^ * ;

___ __ S 2-0 - -

C-flŁ-T<» • -- --- — -

37

' l- 2 m~--~jrry^

___ f ? / - ;?/ —

A-it, rv7 v

Aty^Yy

^1 P~~^

Y^-ii^^r— cy^ _ _ _ _

f - Ł ---- _

1

y^iy—cl /

sz

^

~

A. 'y^^~if-tK/'

— ' , w - 2

S ( J ^ ~ - -

(8)

- J

'2 ^ - '

/.

i>-

n /U /u^y c

e>-

<5K--t^T-<^'' ■*•

,/• ^ /

ł ^ - r "

/^^// i>/-Ł

--- j ; j i / - • / i ,

_ _ _ / 5 W - 3 ? - ^

/

-<L

/^A- *— — ---

- ^ 9 - 2 ^ ł - : ^

Jrfsi' - i - _

---/ ? j y _ 2 ^ . _

- - ' Z ' ? _ ^

---/ - f ^ ^ _

^ * * ~ y • c -* y n ^ y ^

-t-n. C> —

-fc,/'Z t-łt. 1 ^ 9

''‘ r ^U-i^

t 9 ć 9 -r > i^ P i C < ^ -> -^ ^ t.''-J s v ^ le .-> ,^ t^

, gf ' ] '' /

** I - - ‘€.'9

i

<-'*“-^

^ ^ (

99

t^

iT

9

' ' ^ '

„ ^ n . »-/7 T- rt -e ^/ Ł A - <- O, ^ , r - * ^ <£-l<,-7-»>.W

-u^C lA^,^ y't-*^ J

*-^'~ym-'i^

/ . y ^ _ . . _ _ ^ _ 7 4 * - 7 i

' ^ - ■ ^ y « ,

y ^ , •'"‘-•^iz y ^ u ■-r~^-A~4 ^>->-^4^ . £ > - r « _

, y /V Ł-Ł

2 ^ _7~

- -n>yz-fT- /i

2^

- - - ---

_ - -

Ttyf-'^'O ->i, Tini

_ _

- fOT’F~- f;9 - /i

ł-VC.^‘ / v A ^ r ^ ‘ ' -Ł -d '’/ d ~ l t ^ ^ A d ^ i d A -f ~ d ^ . i^^dy

? .

y

t<7

^ 9 - ^ c t~ - i . y ' '/ .

y) -Ła.^x>*drry

^ ~

7 * * ^

^ - • . . - 'n y - A ^ ^ c c

A - y / - - ^ - y / 7 ~ - r -

' ^ / ______________________T ^ r - S 2 ~ 7>

Z ' ' •/^Ł - n - y ^ - , — r ' --- ---

e-/^ " v ^ i _ < ^ ,^ 'y \^ '< - *

■».*V^ - Ł ^ > v V

7

'^7 ' ł'0^'t.' >1

jA?'

~ r z ~

7/

-

/

lZ^‘

L ' - C --- ---

y' -

A c - ^ - - - _ r ? ‘y . - ^ r :

, /

r <»-■

cC-'

_ _ _ - A j^ -

—r—n-Ł -r-C-d-^^-€.dt>-'X-^^y<.

— L-

^^-z-dc^ <.c^ yys^y

-;?T-

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

H oriirtŁe/t

n ^ n / 7 if^

t/Si Z / L J r , - . 7

^ 2 yoiJ:(iL .—

— *♦ -

^2

C^ y-tLniA'

4 ^ _ 1 .

U y / T i e L

pnf/rm-. < 2 l/yJ<^

t 7#

U p ^ j p < M Z ^ p t ' ^ f L c ^ ^ Ł r ^ ^

U j a y ^ m g t

. ' A p u ^ : . a ^ c j j

f ^-^umA.

f-m h fiTS

\

h rś .

i m ffi

ii.

>łl>

i i M

i.

/ r

?•

i>.

T f'k.

c / i

Wi

S 02 ł

(14)
(15)

UfnwriJtki/T <^^irtLAł.

U

C m ^ c J to I

^^^ 2 XcJ)iLą. ^-<^^.^ 01 .

^tht^ / 7 ^ x_ 2 . ^

/ ^ s i ^

^^^vfaź __ _. _

Ć^M^l^/oyi __

(16)

t m i n a r u t r a c i .

x

ŁJ'

'otty ciy^i ntr/y'^ł^, y y y ^-.

Jll:^€ L-^£ ^L pfk

(Ta jo y i cU-u.TL . c

= - t = "

£ c / T i r n U -. f //

z -T T t^ -c c r r ^

■1

1 , ^

(17)

Luinmrii‘ofic

(Boinmni^ai c >^ yi - i 4 ]/iiiio /7S^-

(18)

ummarisffio^

w^'//cf/r^

,

'/

'l^mic^ 7 TS 0 . yP\

> y i-U t-1 ^ 1 / y 7 f ')^ T^i* V l/1 u ff'Tl.i,i, u /

f 7 S r

/ A

^ a

-yi-^

■^ ' o >

/^ ■

iiV'

/?-/z<r

fTS-y

*k

<f

/ c T ^

:fP>-

f CJ/'U^a^{ 7 ri

i' //

Q.^c/m ufcji^/zl^'-

Sl( 7 .

SI.

If S .

/ /

't^r.

s^~

(19)
(20)
(21)

D u m m a ń f^ r

I r

^ Gno/m ' ^ / ? -t-j i/d-ti-t/

/

c

n c .

jU n -. (dpiiAl d ó'^^_jentć 'umma u iju ,

f 2 ‘^.

1

Z.

"nno ^■u

7 / f f /

/ m t\i^

n W iii^ J ~ \ . ?S"Z

7 ln ■^unji%;nn [a p iłd l a óyo^J.e;i7ć> . h (' \^o - c r (J a a f (7 gei^ . . //i2?

li .1

'u mm CL au\^ Iń ijd

/k.

/SZ^SC>Jk

•9hl' i

(22)

// m r? 7 ri f iiCftic r 9 C /P''P Pp p ^ T \ ^ A ^ % ^ A ^ V'*y Z

Ł^nn^ J t J^.

V r l ^

5i.M/

O j nfio , /7/^ /tfs 2 S.

'ił^i ^im 0 m tt &^D

Pgro (fę/i/e

tł,

r \ P ^ ^'^^aare Ł(Jc

PPPi. . ^

J / P / 2 ^

22 ^.. PO

Ł / 7 P t Sf

^pmci ti

♦* *,

J / J 'P/ 7 iff:.A M a P i\Ą

P/ / /

l^'Yl 2 {iinj^^fe/n ^ptia P u a- a {^ / v im Ł

.. / .. Pi y^/o (oiPo

P'j;fetiPi‘Pm^a'itons{a/)/e--^ Ce/th

rpCLiiXC

^immci. Clim^t 4 e i(y pPPlf. 7 f

(23)
(24)

//V ^ r ^ ^

/Tf^

u v i & / / C t ^ i f r t t p y .^ ^ ln J f ^ n ^ f ^ ^ t r y y L . / / O / '.

djińre OyTłh

'ammd l J: <llapni . ///^

m r .

GjiiJal CL rd {tncto OiS:pTtr ((irch

tt-ic^nn.

S^\ . . ,/^| s^ f i

Si

m s\. d

. .r r r , 2 f ..

(25)
(26)

^__

7 li^ /^^e^/€y 7 n /J ć >A >n^ e

1^ >7Ł

z ^ '„ (fu//^a^/?L (h-<n i^/TL

ft.

7 y( 7 y.

/& , S L ^ »

r- -•- - ^ 4 %

i^a^tu^e/ /aJi^rz:^ &^JUz 4 ^ic>£

C^Ui/cf. e/n^ff^lu/?L

ę)^£iyyiti^‘^

CizifyOe/ra^/

*

^ /Ł4^ Z',

rr.

er

y 2 . fftf i '7

'

9 7 lt. 7 TlX '^l€ .'?'7 * ^ j/ ijU f ^ A y t^ ^ t^ U

Jt^ / u ^ e ^ ^ e y r n , ^ U ^ i ^ -

O^ff-^LyS ^ a ^ Z t y ^ i r ^ U y < ^

(27)
(28)
(29)

tż^

4

^ U < K i d ^ \

t

(30)

£

rn, ^

u

c c ^ r j

^TT^ ' 04 ^ 4 'ć ^

d^rrru'

^*t^'o 4 f 4 ' ć ^ a . /yfV ^ ^ £

4

i a

472

. i S h ^ ' £ . / ć ^ ^ ć ,

^ 2 y//^ 7 n^^ W

^ y ^ r y T i l ^

^ /

'

'

0 4

/ ^

ii-

r

'/>

t

[

y*^.

£^^?tc. PUL^^

/i'-

ć ^

-

<

e>

-

' Pć.Pp '

.47

* J 7 7>0 / 7 J

,

S- 0 . iTi. /5 ^'2 7

*

0 ^ 5/ OJJ ¥

•'

/2 0 JO 7 7 0 7 f tf 7 27

_____________

P T Z t ^

4

!^^

(31)

r i

r a c

d x ^J* ^d tŁ U ii /

- ' O

... - - — i—

r J / j^

//

,

^

-t 1 a _

^:Lxfc^k-

yvi^a £ c£ rru

~ » —

■ćZ '777 T n a ^ i ‘S _

^/TSA

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

[r]

^-Ua TKtirus^^^ropplcnn

ĆkićA..

b) sind unter Zustimmung der Gemeindevertretung entlastet, c) haben fur die Gemeinde óffentlich ausgelegen.. Kaution hat er nicht geleistet; es haftet aber der

Kaution hat er nicht geleisłet; es hafteł aber der Kirchenuorstand einer fiir den anderen fiir die Richtigkeit und Sicherheit der unter Verschluss befindlichen

[r]

[r]