• Nie Znaleziono Wyników

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH STANOWIĄCYCH ZNACZNY WKŁAD W ROZWÓJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH STANOWIĄCYCH ZNACZNY WKŁAD W ROZWÓJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI"

Copied!
21
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1 Załącznik 4

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Dr Mariusz Sołtysik

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH STANOWIĄCYCH ZNACZNY WKŁAD W ROZWÓJ DYSCYPLINY NAUKI

O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

(2)

2

Spis treści

I. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWYCH ALBO ARTYSTYCZNYCH, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 219 UST. 1. PKT 2 USTAWY ... 4

1. Monografia naukowa, zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt 2a Ustawy; ... 4

II. INFORMACJA O AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ ALBO ARTYSTYCZNEJ ... 4

1. Wykaz opublikowanych monografii naukowych (z zaznaczeniem pozycji niewymienionych w pkt I.1). ... 4

2. Wykaz opublikowanych rozdziałów w monografiach naukowych. ... 4

2.1. Udział w monografiach przed doktoratem ... 4

2.2. Udział w monografiach po doktoracie ... 6

3. Informacja o członkostwie w redakcjach naukowych monografii. ... 6

3.1. Redakcja monografii naukowych przed doktoratem ... 6

3.2. Redakcja monografii naukowych po doktoracie ... 7

4. Wykaz opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych (z zaznaczeniem pozycji niewymienionych w pkt I.2). ... 7

4.1. Wykaz opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych przed doktoratem . 7 4.2. Wykaz opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych po doktoracie ... 8

5. Wykaz osiągnięć projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych (z zaznaczeniem pozycji niewymienionych w pkt I.3). ... 10

6. Wykaz publicznych realizacji dzieł artystycznych (z zaznaczeniem pozycji niewymienionych w pkt I.3). ... 10

7. Informacja o wystąpieniach na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie i wykładów plenarnych... 10

7.1. Udział w konferencjach naukowych przed doktoratem ... 10

7.2. Udział w konferencjach naukowych po doktoracie ... 11

8. Informacja o udziale w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionej funkcji... 12

9. Informacja o uczestnictwie w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, 9.1. Udział w projektach zrealizowanych ... 13

9.2. Udział w projektach w toku realizacji ... 15

10. Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych wraz z informacją o pełnionych funkcjach. ... 16

11. Informacja o odbytych stażach w instytucjach naukowych lub artystycznych, w tym zagranicznych, z podaniem miejsca, terminu, czasu trwania stażu i jego charakteru. ... 16

12. Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism………16

13. Informacja o recenzowanych pracach naukowych lub artystycznych, w szczególności publikowanych w czasopismach międzynarodowych. ... 17

14. Informacja o uczestnictwie w programach europejskich lub innych programach międzynarodowych. ... 17

15. Informacja o udziale w zespołach badawczych, realizujących projekty inne niż określone w pkt. II.9. ... 17

16. Informacja o uczestnictwie w zespołach oceniających wnioski o finansowanie badań, wnioski o przyznanie nagród naukowych, wnioski w innych konkursach mających charakter naukowy lub dydaktyczny. ... 18

17. Synteza aktywności naukowej ... 18

III. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNYM I GOSPODARCZYM ... 19

1. Wykaz dorobku technologicznego. ... 19

(3)

3 2. Informacja o współpracy z sektorem gospodarczym. ... 19 3. Uzyskane prawa własności przemysłowej, w tym uzyskane patenty, krajowe lub międzynarodowe. ... 20 4. Informacja o wdrożonych technologiach. ... 20 5. Informacja o wykonanych ekspertyzach lub innych opracowaniach wykonanych na zamówienie instytucji publicznych lub przedsiębiorców. ... 20 6. Informacja o udziale w zespołach eksperckich lub konkursowych. ... 20 7. Informacja o projektach artystycznych realizowanych ze środowiskami pozaartystycznymi. ... 20 IV. INFORMACJE NAUKOMETRYCZNE ... 21

(4)

4 I. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWYCH ALBO ARTYSTYCZNYCH,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 219 UST. 1. PKT 2 USTAWY

1. Monografia naukowa, zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt 2a Ustawy;

Sołtysik M. (2021), Projektowanie strategii innowacji, Wydawnictwo PWE, ISBN: 978-83-208-2430-8

2. Cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych, zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt 2b Ustawy; lub

nd

3. Wykaz zrealizowanych oryginalnych osiągnięć projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych, zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt 2c Ustawy.

nd

II. INFORMACJA O AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ ALBO ARTYSTYCZNEJ

1. Wykaz opublikowanych monografii naukowych (z zaznaczeniem pozycji niewymienionych w pkt I.1).

Sołtysik M., (2020), Projektowanie strategii organizacyjnych przedsiębiorstwa, Toruń:

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora.

2. Wykaz opublikowanych rozdziałów w monografiach naukowych.

2.1. Udział w monografiach przed doktoratem.

1. Sołtysik M, (2010), Organizacja systemu monitorowania kryzysu na poziomie przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie w kryzysie, pod red. A. Stabryły, Mfiles.pl, Kraków, ISBN: 978-83-931128-2-1.

2. Białkiewicz J., Sołtysik M. (2010), Analiza systemu zarządzania kooperacją handlową w przedsiębiorstwie, [w:] Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, pod red. A. Stabryły, Mfiles.pl, Kraków, ISBN: 978-83-931128-0-7.

3. Sołtysik M., Wojnarowska M. (2010), The concept of enterprise operations programming in the conditions of sustainable development [w:] The role business in achieving sustainability, red. naukowa V. Modrak, T. Nitkiewicz, University of Kosice, ISBN: 978-80-553-0385-7.

4. Sołtysik M. (2011), Kooperacja jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa [w:] Współczesne modele biznesu. Diagnoza i perspektywy, pod red. P.

Antanowicza, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ISBN: 978-83- 7531-160-0.

5. Bartusik K., Sołtysik M. (2012), Innovativeness of enterprises in the context of research and development activity, [w:] The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society, pod red. A. Stabryły, Mfiles.pl, Kraków, ISBN: 978-83-935104-0-5.

(5)

5 6. H., Łukasiński W. (2012), Sołtysik M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa [w:] Podstawy organizacji i zarządzania – podejścia i koncepcje badawcze, pod red. A.

Stabryły, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, ISBN:

978-83-7252-583-3.

7. Piekarz H., Łukasiński W., Sołtysik M. (2013), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa [w:] Podstawy organizacji i zarządzania – wybrane problemy i przykłady praktyczne, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, ISBN 978-83-7252-636-6

8. Cabała P., Sołtysik M. (2014), Wybrane problemy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły, pod red. H.

Bienioka, Mfiles.pl, Kraków, ISBN: 978-83-935104-4-3.

9. Sołtysik M., Woźniak K. (2014), O jakości kształcenia, [w:] Debaty PAU. Szkolnictwo wyższe w obliczu zmian, Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, ISBN:

978-83-7676-208-1.

10. Cabała P., Tyrańska M., Sołtysik M. (2015), Analiza problemów w procesie projektowania, [w:] Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, pod red. A. Stabryły, Mfiles.pl, Kraków, ISBN: 978-83-935104-8-1.

11. Cabała P., Sołtysik M., Woźniak K. (2015), Metody projektowania systemów organizacyjnych, [w:] Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, pod red. A. Stabryły, Mfiles.pl, Kraków, ISBN: 978-83-935104-8-1.

12. Walas-Trębacz J., Sołtysik M. (2015), Dyspozycje projektów, [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, pod red. A. Stabryły, C.H.

Beck, Warszawa.

13. Stabryła A., Cabała P., Sołtysik M. (2015), Ryzyko i wykonalność projektu, [w:]

Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, pod red. A.

Stabryły, C.H. Beck, Warszawa.

14. Bartusik K., Ćwiklicki M., Mesjasz Cz., Sołtysik M. (2015), Podejście systemowe w projektowaniu organizacji, [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, pod red. A. Stabryły, C.H. Beck, Warszawa.

15. Bartusik K., Sołtysik M. (2015), Projektowanie struktur organizacyjnych w perspektywie gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, pod red. A. Stabryły, C.H. Beck, Warszawa.

16. Sołtysik M. (2015), Restrukturyzacja w procesie projektowania strategii organizacyjnych, [w:] Współczesne oblicza restrukturyzacji, pod red. A. Jaki, M.

Kowalik, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, ISBN: 978-83-65173-16-4.

(6)

6 2.2. Udział w monografiach po doktoracie.

17. Małkus T., Sołtysik M., (2016), Metody zarządzania ryzykiem w projekcie. [w:]

Cabała P. (red.), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Warszawa, Difin SA.

18. Małkus T., Sołtysik M., (2018), Analiza ryzyka portfela projektów. [w:] Cabała P.

(red.), Zarządzanie portfelem projektów w organizacji: koncepcje i kierunki badań, Kraków: Mfiles.pl.

19. Łukasiński W., Sołtysik M., Piekarz H., (2018), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. [w:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

20. Barczak B., Bartusik K., Sołtysik M., (2018), Organizacja biura zarządzania projektami. [w:] Cabała P. (red.), Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań, Kraków: Mfiles.pl.

21. Wojnarowska M., Sołtysik M., Kafel P., Nowicki P., (2019), The Importance of Innovative Biomaterials in Circular Economy. [w:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development: Book of Abstracts, Cracow: Polish Society of Commodity Science.

22. Wojnarowska M., Sołtysik M., Kafel P., Nowicki P., (2019), The Significance of Innovative Bioplastics in the Circular Economy. [W:] Cholewa-Wójcik A., Kawecka A.

(red.), Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości, Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy.

23. Jarosz S., Sołtysik M., Zakrzewska M., (2021), Digital Competences as Key Factors in the Development of the Industry 4.0 Concept. [w:] Nord (red.), IACIS Europe : Proceedings of the International Association for Computer Information Systems - Europe June 24-25 2021 - Virtual Conference: International Association for Computer Information Systems.

24. Sołtysik M., Włodyka S., Jarosz S., Zakrzewska M., (2021), Agile - the Level of Implementation in Enterprises. [w:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference, 30- 31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA: International Business Information Management Association.

3. Informacja o członkostwie w redakcjach naukowych monografii.

3.1. Redakcja monografii naukowych przed doktoratem.

Woźniak K., Sołtysik M., Wawak S. (red.), (2012), Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami, Mfiles.pl.

(7)

7 Małkus T., Sołtysik M. (red.), (2013), Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Mfiles.pl.

Wawak S., Sołtysik M. (red.), (2015), Współczesne trendy w outsourcingu, Kraków, Mfiles.pl.

3.2. Redakcja monografii naukowych po doktoracie.

Sołtysik M., Wesołowska M. (red.), (2016), Współczesne trendy w zarządzaniu projektami, Kraków, Mfiles.pl.

Walas-Trębacz J., Sołtysik M. (red.), (2017), Współczesne trendy w zarządzaniu projektami innowacyjnymi i zasobami ludzkimi, Kraków, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 210.

Kusio T., Sołtysik M., Kowalik W. (red.), (2018), Zarządzanie zasobami ludzkimi w realizacji projektów, Kraków, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.

4. Wykaz opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych (z zaznaczeniem pozycji niewymienionych w pkt I.2).

4.1. Wykaz opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych przed doktoratem.

1. Sołtysik M. (2011), Metodyka ustalania celów rynkowych źródłem sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ISSN: 1732- 1565.

2. Sołtysik M. (2011), Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi CSR, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (seria „Ekonomiczne Problemy Usług”), ISSN: 1644-0501.

3. Bartusik. K., Sołtysik M. (2012), Modele parków technologicznych, [w:] Wiedza, gospodarka, społeczeństwo, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania UEK, nr 880, Kraków, ISSN: 1898-6447.

4. Sołtysik M., Wojnarowska M. (2012), Implementacja strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Problemy Ekologii nr 1 (91), Mysłowice- Katowice, ISSN: 2082-2634.

5. Łukasiński W., Sołtysik M. (2012), Proces kształtowania społecznej odpowiedzialności organizacji, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Handel Wewnętrzny nr 2 (33), Warszawa, ISSN: 0438-5403.

6. Walas-Trębacz J., Sołtysik M. (2013), Karta projektu w planowaniu przedsięwzięć organizacyjnych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 2 (757) luty 2013, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa, ISSN: 0860- 6846.

(8)

8 7. Woźniak K., Sołtysik M. (2013), Identyfikacja strategicznych czynników sukcesu przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Zarządzanie i Finanse, Journal of management and Finanse nr 4, część 2, Sopot, ISSN: 2084-5189.

8. Sołtysik M. (2013), Projektowanie strategii zarządzania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 910, Kraków, ISSN: 1898-6447.

9. Bartusik K., Sołtysik M. (2013), Przegląd form organizacyjnych współdziałania firm w ramach realizacji projektów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 915, Kraków.

10. Bartusik K., Sołtysik M. (2013), Perspektywy rozwoju firm w układzie kooperacyjnym, Zeszyty Naukowe WSEI (seria EKONOMIA) nr 9, Kraków, ISSN:

2081-8009.

11. Bartusik K., Sołtysik M. (2014), Projektowanie zmian i rozwoju systemów organizacyjnych, Marketing i Rynek” nr 5/2014, ISBN: 1231-7853.

12. Woźniak K., Sołtysik M. (2014), Formy innowacji strukturalnych w doskonaleniu strategii organizacyjnych, [w] Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań, pod red. T. Kraśnickiej, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 183, ISSN: 2083-8611.

13. Sołtysik M. (2014), The Process of Designing a Company’s Organizational System in Light of Empirical Research, Business and Public Administration Studies, Published by the Washington Institute of China Studies, vol. 8, no. 2.

14. Walas-Trębacz J., Sołtysik M. (2014), System zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie, „Organizacja i Kierowanie”, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, nr 4, ISSN: 0137-5466.

4.2. Wykaz opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych po doktoracie.

15. Sołtysik M., (2017), Model procesu projektowania strategii, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3, s. 3-11, 9 pkt MNiSW

16. Sołtysik M., Urbaniec M., Wojnarowska M., (2019), Innovation for Sustainable Entrepreneurship: Empirical Evidence from the Bioeconomy Sector in Poland,

"Administrative Sciences", vol. 9, iss. 3, s. 1-21; 40 pkt MNiSW

17. Wojnarowska M., Plichta G., Sagan A., Plichta J., Stobiecka J., Sołtysik M., (2020), Odour Nuisance and Urban Residents' Quality of Life: a Case Study in Kraków's in Plaszow District, "Urban Climate", vol. 34, s. 1-15. IF=5.731; 100 pkt MNiSW

18. Guzik M., Witko T., Steinbuchel A., Wojnarowska M., Sołtysik M., Wawak S., (2020), What Has Been Trending in the Research of Polyhydroxyalkanoates? A Systematic Review, "Frontiers in Bioengineering and Biotechnology", 8, s. 1. IF=5.890;

100 pkt MNiSW

(9)

9 19. Sołtysik* M., Zakrzewska M., Sagan A., Jarosz S., (2020), Assessment of Project Manager's Competence in the Context of Individual Competence Baseline, "Education Sciences", vol. 10, iss. 5, s. 1-14; 70 pkt MNiSW.

20. Zakrzewska M., Jarosz S., Sołtysik M., (2020), The Core of Managerial Competences in Managing Innovation Projects, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 148, s. 811-823; 20 pkt MNiSW

21. Nitkiewicz T., Wojnarowska M., Sołtysik M., Kaczmarski A., Witko T., Ingrao C., Guzik M., (2020), How Sustainable Are Biopolymers? Findings from a Life Cycle Assessment of Polyhydroxyalkanoate Production from Rapeseed-oil Derivatives,

"Science of the Total Environment", vol. 749, s. 1-14. IF=7.963; 200 pkt MNiSW.

22. Wojnarowska M., Sołtysik* M., Sagan A., Stobiecka J., Plichta J., Plichta G., (2020), Impact of Odor Nuisance on Preferred Place of Residence, "Sustainability", vol. 12, iss.

8, s. 1-19. IF=3.251; 70 pkt MNiSW

23. Wojnarowska M., Ilba M., Szakiel J., Turek P., Sołtysik* M., (2021), Identifying the Location of Odour Nuisance Emitters Using Spatial GIS Analyses, "Chemosphere", vol.

263, s. 1-12. IF=7.086; 100 pkt MNiSW

24. O’Connor K. E., Guzik M., Nitkiewicz T., Wojnarowska M., Sołtysik M., Kenny S.T., Babu R.P., Best M., (2021). Robust process for high yield conversion of non- degradable polyethylene to a biodegradable plastic using a chemo-biotechnological approach, “Journal Waste Management”, volume 135, 60-69. IF=7.145; 200 pkt MNiSW

25. Wojnarowska M., Sagan A., Plichta J., Plichta G., Szakiel J., Turek P., Sołtysik M., (2021), The Influence of the Methods of Measuring Odours Nuisance on the Quality of Life, "Environmental Impact Assessment Review", vol. 86, s. 1-11. IF=4.549; 140 pkt MNiSW

26. Wojnarowska M., Sołtysik* M., Prusak A., (2021), Impact of Eco-labelling on the Implementation of Sustainable Production and Consumption, "Environmental Impact Assessment Review", vol. 86, s. 1-13. IF=4.549; 140 pkt MNiSW

27. Urbaniec M., Sołtysik* M., Prusak A., Kułakowski K.,Wojnarowska M., (2021), Fostering Sustainable Entrepreneurship by Business Strategies: An Explorative Approach in the Bioeconomy, “Business Strategy and the Environment”, DOI:

10.1002/bse.2885, IF=10.302; 140 pkt MNiSW

*corresponding author

(10)

10 5. Wykaz osiągnięć projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych (z zaznaczeniem

pozycji niewymienionych w pkt I.3).

nd

6. Wykaz publicznych realizacji dzieł artystycznych (z zaznaczeniem pozycji niewymienionych w pkt I.3).

nd

7. Informacja o wystąpieniach na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie i wykładów plenarnych.

7.1. Udział w konferencjach naukowych przed doktoratem

1. Wiedza, Gospodarka, Społeczeństwo, Wydział Zarządzania UEK, konferencja międzynarodowa, Kraków, 24-26.05.2010 r.,

2. Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Zarządzanie - strategia - analiza. Restructuring in the face of new economic challenges. Management - strategy – analysis, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, konferencja międzynarodowa, Krynica-Zdrój, 13-16.10.2010 r.,

3. Praca kierownicza w nowoczesnym zarządzaniu, Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Poznań, konferencja międzynarodowa, Poznań, 10-12.11.2010 r., 4. Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Katedra Zarządzania Strategicznego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, konferencja krajowa, Wrocław, 8-10.12.2010 r.,

5. Nadzór korporacyjny a rozwój przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, konferencja krajowa, Kraków, 28.06.2011 r.,

6. Systemy monitorowania i zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie oraz sektorze publicznym, Katedra Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, konferencja krajowa, Szczawnica, 9-11.09.2011 r.,

7. Sociocybernetics and the increasing complexity of social life, Katedra Procesu Zarządzania UEK Kraków, Research Committee 51 Sociocybernetics International Sociological Association, konferencja międzynarodowa, Kraków, 20 - 24.06.2011 r., 8. Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania, seminarium naukowe, Kraków, 20.06.2011 r.,

9. Sukces organizacji – przejawy i uwarunkowania, Instytut Organizacji i Zarządzania, pod patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Jastrzębia Góra, 13-15.09.2011 r.

10. Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji.

Dywersyfikacja - Integracja – Rozwój, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, konferencja międzynarodowa, Krynica-Zdrój, 19-22.10.2011 r.,

11. Strategia zmiany czy zmiana strategii, konferencja krajowa, „Puls Biznesu”, Kredyt Bank, Kraków, 30.11.2011 r.,

12. Szanse i bariery rozwoju organizacji w społeczeństwie informacyjnym, Katedra Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, konferencja krajowa, Zakopane, 25-27.09.2012 r.,

13. Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek,

(11)

11 Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, konferencja międzynarodowa, Krynica-Zdrój, 17-20.10.2012 r.

14. Sukces organizacji - przejawy i uwarunkowania, Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, konferencja naukowa, udział wraz z wystąpieniem, Gniewino 12-14.09.2013 r.,

15. Technologie informatyczne i komunikacyjne w zarządzaniu a konkurencyjność i wzrost gospodarczy w rozwijających się gospodarkach, Wyższa Szkoła Zarządzania

„Edukacja”, Uniwersytet Wrocławski, konferencja międzynarodowa, Siedziba WSZ

„Edukacja” – Wrocław, 16-17 września 2013 r.

16. Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, konferencja międzynarodowa, Krynica-Zdrój, 16-19.10.2013 r.

17. Szkoła letnia zarządzania 2014. Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania Aspekty teoretyczne i praktyczne, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, konferencja naukowa, Boszkowo 25-27 czerwiec 2014 r.

18. Innowacyjność współczesnych organizacji - koncepcje, uwarunkowania i pomiar, Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego, konferencja krajowa, Wisła, 11-13.09.2014 r.

19. Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Katedra Procesu Zarządzania, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, konferencja krajowa, Zakopane 16-18.09.2014 r.

20. Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, konferencja międzynarodowa, Krynica- Zdrój, 22-25.10.2014 r.

21. Zmiana Warunkiem Sukcesu 2014, Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 23-25.11.2014 r., Wojanów.

22. Zarządzanie rozwojem organizacji. Od kryzysu do sukcesu w biznesie, Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Busko-Zdrój, 27 - 29.05. 2015 r

23. Zachowania Organizacyjne. Relacje w przestrzeni zmian, Katedra Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 7-9.10.2015 r.

24. Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, konferencja międzynarodowa, Krynica- Zdrój, 21-24 10.2015 r.

25. Zarządzanie projektami dla przedsiębiorców, Katedra Procesu Zarządzania, Kraków 2016

26. Szkoła letnia. W świecie paradoksów i paradygmatów zarządzania, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 8-10 czerwca 2016, Kudowa-Zdrój

7.2. Udział w konferencjach naukowych po doktoracie

27. Wiedza, Gospodarka, Społeczeństwo, Wydział Zarządzania UEK, 31.05 – 02.06.2017 r. prezentacja z artykułem.

28. Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Katedra Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 20-22.09.2017 r., prezentacja z artykułem.

(12)

12 29. Projekty-Procesy-Programy - zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki,

Politechnika Gdańska, 18-20.10.2017 r., uczestnictwo.

30. Seminarium Zarządzanie projektami, Katedra Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 22-23.04. 2018 r., wystąpienie

31. Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Zarządzanie projektami i procesami, Katedra Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 23-25 wrzesień 2020 r. Kraków, prezentacja z artykułem.

32. Zmiana Warunkiem Sukcesu 2019, XXI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa; 9- 10.12. 2019; Wrocław, wystąpienie.

33. Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami"; 02- 03.07.2019 r.; Racławice http://konferencja-pan.pl/, uczestnictwo.

34. Complexity and Chaos in Agile Project Management, ICCS 2020Tenth International Conference on Complex Systems, July 27-31, 2020; Boston; https://necsi.edu/iccs- 2020; prezentacja z artykułem

35. The use of IoT in the Living Lab Innovation Ecosystem; "The IACIS International Conference "; October 7 - 10, 2020, The Inn at Opryland, Nashville, Tennessee or Virtual https://iacis.org/conference/conference.php, prezentacja z artykułem.

36. Factors Factors And Barriers To Implementation Of Agile; 16-18 październik 2020;

Cyprus Science University & Antalya Akev University, prezentacja z wystąpieniem.

37. Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit, 17 November 2020, wystąpienie na zaproszenie (mówca).

38. Digital competences as key factors in the development of the Industry 4.0 concept;

IACIS Conference Europe 2021 June 24 - 25, 2021, virtual, prezentacja z wystąpieniem.

39. Agile - the Level of Implementation in Enterprises; 37th International Business Information Management Association Conference, Kordoba, Hiszpania, 2021-05-30 - 2021-05-31, virtual, prezentacja.

8. Informacja o udziale w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionej funkcji.

▪ X edycja konferencji pt. „Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym”, zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 23-25 września 2020 r., członek komitetu organizacyjnego;

▪ IX konferencji pt. „Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym”, zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Zakopane, 20-22 września 2017), członek komitetu organizacyjnego;

▪ VIII Konferencji Naukowej pt. Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 16-18 września 2014 r., członek komitetu organizacyjnego;

▪ VII Konferencji Naukowej pt. Szanse i bariery rozwoju organizacji w społeczeństwie informacyjnym, zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 18-20 września 2012 r., członek komitetu organizacyjnego;

▪ 2011 10th International Conference of Sociocybernetics and the Increasing Complexity of Social Life, Katedra Procesu Zarządzania organizowała, wspólnie z Research Commitee of Sociocybernetics, International Sociological Association, 10.

międzynarodową konferencję socjocybernetyczną; 20-25.06.2011 r., członek komitetu organizacyjnego.

(13)

13 9. Informacja o uczestnictwie w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podziałem na projekty zrealizowane i będące w toku realizacji, oraz z uwzględnieniem informacji o pełnionej funkcji w ramach prac zespołów.

9.1. Udział w projektach zrealizowanych

1. Tytuł projektu: Analiza systemu zarządzania kooperacją handlową w przedsiębiorstwie [w:] Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem (cz. I),

Nazwa programu: badania statutowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, realizowane przez Katedrę Procesu Zarządzania

Okres realizacji: 2009

Nr umowy: 24/KPZ/1/09/488

Pełniona funkcja w projekcie: wykonawca

2. Tytuł projektu: Analiza systemu zarządzania kooperacją na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego, [w:] Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem (cz. II)

Nazwa programu: badania statutowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, realizowane przez Katedrę Procesu Zarządzania

Okres realizacji: 2010

Nr umowy: 31/KPZ/1/2010/S/544.

Pełniona funkcja w projekcie: wykonawca

3. Tytuł projektu: Proces kształtowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, [w:] Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem

Nazwa programu: badania statutowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, realizowane przez Katedrę Procesu Zarządzania

Okres realizacji: 2011

Nr umowy: 159/KPZ/1/2011/S/638.

Pełniona funkcja w projekcie: wykonawca

4. Tytuł projektu: Przegląd i analiza metod projektowania strategii, [w:] Metodyki badań organizacyjnych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami,

Nazwa programu: badania statutowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, realizowane przez Katedrę Procesu Zarządzania

Okres realizacji: 2012

Nr umowy: nr 9/KPZ/1/2012/S/009

Pełniona funkcja w projekcie: wykonawca

5. Tytuł projektu: Metodyka projektowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem, Nazwa programu: grant na Badania Młodych Naukowców (BMN) oraz Uczestników Studiów Doktoranckich,

Okres realizacji: 2012

Nr umowy: 109/KPZ/2/2012/MN/092

Pełniona funkcja w projekcie: kierownik projektu.

6. Tytuł projektu: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa,

Nazwa programu: grant Narodowego Centrum Nauk

(14)

14 Okres realizacji: 2012-2015

Nr umowy: 145/KPZ/3/2012/NCN/129 Pełniona funkcja w projekcie: wykonawca

7. Tytuł projektu: Metody projektowania strategii organizacyjnych,

Nazwa programu: grant na Badania Młodych Naukowców (BMN) oraz Uczestników Studiów Doktoranckich

Okres realizacji: 2013

Nr umowy: 145/WZ-KPZ/02/2013/M/3145 Pełniona funkcja w projekcie: kierownik projektu

8. Tytuł projektu: Przegląd i analiza strategii organizacyjnych przedsiębiorstwa, [w:]

Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu (część I)

Nazwa programu: badania statutowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, realizowane przez Katedrę Procesu Zarządzania

Nr umowy: 062/WZ-KPZ/01/2013/S/3062 Okres realizacji: 2013

Pełniona funkcja w projekcie: wykonawca

9. Tytuł projektu: Analiza postępowania wdrożeniowego strategii organizacyjnych

Nazwa programu: grant na Badania Młodych Naukowców (BMN) oraz Uczestników Studiów Doktoranckich

Okres realizacji: 2014

Nr umowy: 161/WZ-KPZ/03/2014/M/4357

Pełniona funkcja w projekcie: kierownik projektu.

10. Tytuł projektu: Proces realizacji projektu organizacyjnego, [w:] Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu (część II),

Nazwa programu: badania statutowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, realizowane przez Katedrę Procesu Zarządzania

Okres realizacji: 2014

Nr umowy: 026/WZ-KPZ/01/2014/S/4222 Pełniona funkcja w projekcie: wykonawca

11. Tytuł projektu: Koncepcje badania sprawności systemów zarzadzania

Nazwa programu: badania statutowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, realizowane przez Katedrę Procesu Zarządzania

Okres realizacji: 2015

Nr umowy: 012/WZ-KPZ/01/2015/S/5012 Pełniona funkcja w projekcie: wykonawca

12. Tytuł projektu: Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji.

Nazwa programu: badania statutowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, realizowane przez Katedrę Procesu Zarządzania

Okres realizacji: 2016

Nr umowy: 038/WZ-KPZ/01/2016/S/6038 Pełniona funkcja w projekcie:: wykonawca

13. Tytuł projektu: Zarządzanie portfelem projektów w organizacji: koncepcje i kierunki badań.

(15)

15 Nazwa programu: badania statutowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, realizowane przez Katedrę Procesu Zarządzania

Okres realizacji: 2017

Nr umowy: 040/WZ-KPZ/01/2017/S/7040 Pełniona funkcja w projekcie: wykonawca

14. Tytuł projektu: Metody zarządzania ryzykiem w rozwoju organizacyjnym

Nazwa programu: badania statutowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, realizowane przez Katedrę Procesu Zarządzania

Okres realizacji: 2018

Nr umowy: 077/WZ-KPZ/02/2018/8077 Pełniona funkcja w projekcie: wykonawca

15. Tytuł projektu: Współczesne kierunki badań w teorii i praktyce zarządzania organizacjami

Nazwa programu: badania statutowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, realizowane przez Katedrę Procesu Zarządzania

Nr umowy: 040/WZ-KPZ/01/2019/S/9040 Okres realizacji: 2019

Pełniona funkcja w projekcie: wykonawca

16. Tytuł projektu: Boosting European citizens knowledge and awareness of bioeconomy

research and innovation.

Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.2.4.3. - Supporting market development for bio- based products and processes

Numer grantu: No. 773983;

Okres realizacji: 2018 - 2020

Pełniona funkcja w projekcie: wykonawca, współorganizator warsztatów Smart Labs.

17. Tytuł projektu: Nowe sfunkcjonalizowane biopolimery do zastosowań medycznych.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program: Lider, LIDER/0090/L-7/2015

Okres realizacji: 2017-2019

Pełniona funkcja w projekcie: wykonawca, przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego produktu (opracowanie strategii komercjalizacji produktu).

18. Tytuł projektu: Energetycznie Pasywna Oczyszczalnia Ścieków

Instytucja finansująca: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu GEKON- Generator Koncepcji Ekologicznych,

Nr umowy: GEKON2/02/266926/3/2015

Pełniona funkcja w projekcie: wykonawca, opracowanie dokumentacji wykonawczej dla rozwiązania projektowego wraz z analizą wariantową.

9.2. Udział w projektach w toku realizacji

1. Tytuł projektu: Kierunki i trendy w badaniach podstawowych w zakresie nauki o zarządzaniu i jakości.

Nazwa programu: POTENCJAŁ 2020, projekt realizowany przez Katedrę Procesu Zarządzania

Rodzaj współpracy: wykonawca.

(16)

16 Nr umowy: 85/ZZP/2020/POT

Okres realizacji: 2020-2022

Pełniona funkcja w projekcie: wykonawca, analiza trendów w naukach o zarządzaniu i jakości.

2. Tytuł projektu: Społeczne - gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej Nazwa programu: Regionalne Inicjatywy Doskonałości, MNiSW,

Okres realizacji: 2019-2022

Pełniona funkcja w projekcie: Lider naukowy/koordynator obszaru badawczego:

Złożoność zarządzania organizacjami w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej.

https://rev4.uek.krakow.pl/o-projekcie/problemy-wezlowe/zlozonosc-zarzadzania/

3. Tytuł projektu: Technologia biorafinacji olejów roślinnych do wytwarzania zaawansowanych materiałów kompozytowych.

Nazwa programu: Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych – Techmatstrateg,

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Okres realizacji: 2019-2023

Nr umowy: TECHMATSTRATEG2/407507/1/NCBR/2019

Pełniona funkcja w projekcie: wykonawca, opracowanie metodologii wdrożenia produktu z Fazy A oraz opracowanie strategii wdrażania innowacji.

10. Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych wraz z informacją o pełnionych funkcjach.

International Society for Professional Innovation Management (ISPIM) - to społeczność członków z branży badawczej, przemysłowej, konsultingowej i sektora publicznego. Organizacja została utworzona w Norwegii w 1983 roku ISPIM jest najstarszą, największą i najaktywniejszą globalną siecią innowacji.

Pełniona funkcja: członek organizacji https://www.ispim-innovation.com/

International Project Management Association Polska (IPMA Polska) instytucja zrzeszająca i certyfikująca menedżerów projektów na całym świecie.

Pełniona funkcja: Jestem członkiem IPMA Polska oraz V-ce przewodniczącym Małopolskiej Grupy Roboczej.

https://ipma.pl/grupy-regionalne/

11. Informacja o odbytych stażach w instytucjach naukowych lub artystycznych, w tym zagranicznych, z podaniem miejsca, terminu, czasu trwania stażu i jego charakteru.

Trzy miesięczny staż naukowy (01.06 – 31.08.2021 r.) w Technical University of Kosice.

Opiekunem stażu był: Profesor Martin Straka.

12. Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism wraz z informacją o pełnionych funkcjach (np. redaktora naczelnego, przewodniczącego rady naukowej, itp.).

bd

(17)

17 13. Informacja o recenzowanych pracach naukowych lub artystycznych, w szczególności

publikowanych w czasopismach międzynarodowych.

W ramach aktywności przygotowałem recenzje naukowe w czasopismach:

▪ Expert Systems With Applications – IF=6.954

▪ Applied Sciences – IF=2.679

▪ International Journal of Environmental Research and Public Health – IF =3.390

▪ International Journal of Information Systems and Project Management

▪ Research on Enterprise in Modern Economy – Theory and Practice

▪ International Association of Computer Investigative Specialists

▪ Current Research in Environmental Sustainability

14. Informacja o uczestnictwie w programach europejskich lub innych programach międzynarodowych.

1. Tytuł projektu: Boosting European citizens knowledge and awareness of bioeconomy research and innovation

Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.2.4.3. - Supporting market development for bio- based products and processes

Numer grantu: No. 773983.

Okres realizacji: 2019 – 2020

Pełniona funkcja w projekcie: wykonawca, współorganizator warsztatów Smart Labs.

2. Network of International Business and Economics Schools

Wspólnie z Profesor Vesną Žabkar, przeprowadziliśmy międzynarodowe badania w zakresie międzykulturowych różnić w kwestii związanych ze zmianą klimatu i wartości ekologicznej konsumpcji.

15. Informacja o udziale w zespołach badawczych, realizujących projekty inne niż określone w pkt. II.9.

1. Tytuł projektu: Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Wiedza Edukacja Rozwój.

Numer grantu: POWR.03.05.00-00-Z217/18

Rola w projekcie: wykonawca, koordynator zadania w ramach Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

2. Tytuł projektu: Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Szkoła Orłów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Uczestniczyłem w dwóch edycjach:

I edycja POWR.03.01.00-00-P015/18 Nr umowy: MNiSW/2019/09/DIR/KH II edycja POWR.03.01.00-00-P015/19 Nr umowy: MNiSW/2020/37/DIR/KH Rola w projekcie: Tutor.

3. Tytuł projektu: Klaster LifeScience Kraków - rozwój współpracy w ramach Inicjatywy Awangarda w obszarze Nauk o Życiu

Instytucja pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

(18)

18 Okres realizacji: 2018-2018

Rodzaj współpracy: wykonawca, współautor raportu.

4. Tytuł projektu: Inkubator innowacyjności 2.0

W ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji: 2018-2019

Rodzaj współpracy: wykonawca, opracowanie strategii komercjalizacji innowacji.

16. Informacja o uczestnictwie w zespołach oceniających wnioski o finansowanie badań, wnioski o przyznanie nagród naukowych, wnioski w innych konkursach mających charakter naukowy lub dydaktyczny.

Byłem w zespole ekspertów w ocenie technicznej wniosków o dofinasowanie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz wniosków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (PO IR).

17. Synteza aktywności naukowej

▪ Opublikowałem 2 monografie naukowe

▪ Opublikowałem 24 rozdziałów w monografiach naukowych

▪ Brałem udział w 6 redakcjach monografii naukowych.

▪ Opublikowałem 27 artykułów naukowych (w tym 9 z IF, sumaryczny = 56.466).

▪ Uczestniczyłem w 39 konferencjach naukowych, w tym 17 międzynarodowych.

▪ Byłem członkiem 5 komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych.

▪ Uczestniczyłem w pracach 21 zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, w tym jeden finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, trzy finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz jeden ze środków H2020.

▪ Jestem członkiem w dwóch organizacjach międzynarodowych: International Society for Professional Innovation Management oraz International Project Management Association.

▪ Recenzowałem prace naukowe w 6 czasopismach międzynarodowych (w tym 3 indeksowane w WoS oraz Scopus).

▪ Uczestniczyłem w programach miedzynarodowych w ramach programu H2020 oraz sieci badawczej NIBES.

▪ Uczestniczyłem w programie POWER oraz Szkoła orłów, Klaster Life Sciences, Inkubator innowacyjności.

▪ Uczestniczyłem w pracach zespołu ekspertów w ocenie technicznej wniosków o dofinasowanie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

(19)

19 III. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNYM I

GOSPODARCZYM

1. Wykaz dorobku technologicznego.

nd

2. Informacja o współpracy z sektorem gospodarczym.

W 2020 roku uczestniczyłem w projekcie Inkubator Innowacyjności 2.0. Celem projektu było wzmocnienie procesu zarządzania wynikami badań w zakresie komercjalizacji, poprzez objęcie szczególnym wsparciem gospodarczo-użytecznych wyników badań naukowych i prac rozwojowych. W ramach projektu wraz z zespołem opracowaliśmy aplikację monitorującą poziom uciążliwości zapachowych.

W latach 2018 - 2019 uczestniczyłem w pracach dotyczących pomiaru uciążliwości zapachowej na terenie Kraków. Prace były zlecone przez MPWiK oraz Gminę Kraków.

Od roku 2018 uczestniczę w pracach Klastra LifeScienc (Klaster LifeScience Kraków powstał w 2006 roku, jako inicjatywa małopolskich firm i instytucji, które połączyła wizja rozwoju innowacyjności w sektorze biotechnologii, farmacji, medycyny, produkcji żywności oraz pozostałych obszarach „life science). W Kastrze jestem przedstawicielem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uczestniczę w spotkaniach, organizowałem warsztaty SmartLab oraz ekspertyzy w zakresie innowacji produktowych.

W roku 2014 uczestniczyłem w projekcie Akcelerator Biznesu - „Akcelerator Biznesu” nr POKL. 06.02.00-12-027/12. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Organizatorem była Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W projekcie odpowiadałem za ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie.

W latach 2014 – 2015 uczestniczyłem w opracowaniu strategii organizacyjnych dla firm z branży budowlanej oraz hotelarskiej.

W roku 2013 odbyłem staż w ramach w ramach projektu pt. „SPiN – Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec” realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Moim zadaniem było opracowanie założeń do programu restrukturyzacji firmy wraz z sporządzeniem propozycji scenariuszy stanów otoczenia.

W roku 2012 odbyłem staż w ramach programu pt.: „Wzmocnienie przedsiębiorczości oraz świadomości w zakresie współpracy nauka-biznes wśród małopolskich pracowników naukowych sposobem na wzrost innowacyjności i konkurencyjności małopolskich firm”, finansowanego z Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego od lutego 2011 roku do listopada 2012 roku, którego celem jest transfer wiedzy i innowacji między sferą nauki a mikro, małymi, średnimi i dużymi

(20)

20 przedsiębiorstwami. Moim zadaniem było opracowanie wstępnej strategii promocyjnej dla usług edukacyjnych projekt.

W latach 2012 – 2019 współpracowałem z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. W ramach współpracy przeprowadziłem analizę i doskonalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, doskonalenia systemów zarządzania i systemów jakości, opracowanie dokumentacji wykonawczej dla rozwiązania projektowego wraz z analizą wariantową, w ramach projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,

W 2012 roku przeprowadziłem szkolenia dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.

z zakresu negocjacji i komunikacji.

3. Uzyskane prawa własności przemysłowej, w tym uzyskane patenty, krajowe lub międzynarodowe.

nd

4. Informacja o wdrożonych technologiach.

nd

5. Informacja o wykonanych ekspertyzach lub innych opracowaniach wykonanych na zamówienie instytucji publicznych lub przedsiębiorców.

W latach 2020 -2021 uczestniczyłem w opracowaniu ekspertyz dla Centrum Polityk Publicznych.

Centrum Polityk Publicznych (CPP) jest akademickim ośrodkiem badań podejmującym kluczowe problemy administracji publicznej, gospodarki publicznej oraz zarządzania publicznego. W ramach współpracy byłem współautorem następujących ekspertyz:

▪ Cyfryzacja i rynek pracy.

▪ Konsekwencje nadmiernego stosowania jednorazowych produktów ochronnych z tworzyw sztucznych – szansa dla biopolimerów.

6. Informacja o udziale w zespołach eksperckich lub konkursowych.

Byłem członkiem zespołu ekspertów w ocenie merytorycznej wniosków na lata 2014-2020 w dziedzinach: Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach; Otoczenie biznesu, Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP, w tym usługi w zakresie marketingu, zarządzania i projektowania; Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami; Rozwój działalności MŚP, Przedsiębiorczość i tworzenia przedsiębiorstw.

Uczestniczyłem w pracach zespołu ekspertów w ocenie technicznej wniosków o dofinasowanie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz wniosków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (PO IR).

7. Informacja o projektach artystycznych realizowanych ze środowiskami pozaartystycznymi.

nd.

(21)

21 IV. INFORMACJE NAUKOMETRYCZNE

1. Informacja o punktacji Impact Factor Sumaryczny IF (baza Web of Science) = 56.466 Sumaryczny CiteScore (baza Scopus) = 74.1

2. Informacja o liczbie cytowań publikacji wnioskodawcy, z oddzielnym uwzględnieniem autocytowań.

Google Scholar = 215

WoS* = 22 (20 – bez autocytowań) Scopus* = 22 (20 – bez autocytowań)

3. Informacja o posiadanym indeksie Hirscha.

Google Scholar = 7 WoS* = 3

Scopus* = 3

*Informacje na podstawie danych z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

4. Informacja o liczbie punktów MNiSW.

Sumaryczna liczba punktów = 1835 (1654 po doktoracie).

.….….….…………..……….

(podpis wnioskodawcy)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Sformułowanie oraz dowód jednego z nich (The- orem 2) należą do habilitanta. Większość pracy redakcyjnej została wykonana przez

Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej

Ogólnie 60% badanych deklarowało, że łatwo znaleźli pracę, co nieco dziwi, biorąc pod uwagę średni czas poszukiwania (59 dni) potrzebny na znalezienie zatrudnienia. 40%

W przypadku korzystania ze szczególnie cennych materiałów (akta Wyższego Studium Handlowego z lat 1925-1938 oraz akta Akademii Handlowej z lat 1938- 1950) przerywający

Concerning features of organisational form driving performance outcomes, integration emerged as the central dimension: policy integration between public transport and other

[W:] Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego

Babiarz P., Grabiński T., Migała-Warchoł A., Szczygieł E., (2018), The application of customized Human Development Index to the analysis of socio-economic development of the

Sadłoń (red.), 2016, 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny i Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC (4 pkt.) Mój

HACCP / Tadeusz SIKORA, Danuta Kołożyn-Krajewska // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego

Habilitant przedstawił dokumentację potwierdzającą uzyskanie stopnia doktora, nie posiada jednak w dorobku osiągnięć naukowych stanowiących znaczny wkład w rozwój

W_03 Student rozumie funkcjonowanie rynków: towarów i usług, czynników produkcji oraz podmiotów gospodarczych..

3) radę biblioteczną – w odniesieniu do nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w §52 ust.5. Komisji, o której mowa w ust.3 pkt.1,

giem zachowań niedozwolonych, jeszcze w jednym, niezwykle istotnym elemencie za- sadniczo różniła się od swej poprzedniczki z 1896 r. Klauzula generalna miała fundamentalne

• IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych z cyklu Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie: konkurencyjność,

[r]

W 1919 roku znajdujące się w jej w nętrzu pom nik Bismarcka oraz większość tablic wywiózł z miasta ostatni nadburm istrz Paul Mitzlaff.. Posąg kanclerza trafił

red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki,

Znawca twórczości skamandrytów omawia wzajemne związki między autorem "Pasji błędomierskich" a grupą literacką, z któ­ rą współpracował: rolę pisarza

K, Steudel WI, Oertel J. Selective Brain Hypothermia Mitigates Brain Damage and Improves Neurological Outcome after Post-Traumatic Decompressive Craniectomy in

W_02 Wykład konwencjonalny Wykład problemowy Wykład konwersatoryjny Narzędzia do pracy zdalnej:. Platforma Modle Platforma Office 365 Komunikacja mailowa

Organizatorzy: Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, Katedra Finansów Samorządowych, Koło Naukowe Ubezpieczeń "Risk Management”, Uniwersytet Ekonomiczny w

Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P..

Kozioł L., Stabryła A., Mesjasz C., Kozina A., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Beliczyński J., (2003), Doskonalenie 6.. procesów informacyjnych w zarządzaniu