Polska-Lublin: Odczynniki laboratoryjne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Pełen tekst

(1)

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146903-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Odczynniki laboratoryjne 2016/S 083-146903

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23, Osoba do kontaktów:

Joanna Bakulska – kierownik, Lublin 20-049, POLSKA. Tel.: +48 261183203. Faks: +48 261183203 (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 8.4.2016, 2016/S 069-120018)

Przedmiot zamówienia:

CPV:33696500

Odczynniki laboratoryjne Zamiast:

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia) III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Każdy z Wykonawców ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe w wysokości 86 481 PLN brutto.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art.45 ust.6 Prawa zamówień publicznych.

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art.

24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniają warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – 2 zamówienia, którego przedmiotem była dostawa oferowanego przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 4 203 000 PLN brutto.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w prowadzonym postępowaniu nie zachodzi taka okoliczność,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek lub zdolność kredytową, na łączną kwotę co najmniej: 4 203 000 PLN brutto.

Podmioty występujące wspólnie:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. III.1.1)-4) mogą być spełnione wspólnie przez wszystkich Wykonawców albo w całości tylko przez jednego z nich.

III.2. Wykaz oświadczeń, dokumentów, wykazów jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164– tekst jednolity) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ,

Podmioty występujące wspólnie składają oświadczenie określone w pkt III.2.a) łącznie.

b) Na potwierdzenie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia należy dołączyć:

(2)

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w szczególności potwierdzających spełnianie warunku określonego przez Zamawiającego w pkt.III.1.2.

(Wzór wykazu z przedstawiono w Zał. nr 7 do SIWZ) Dowodami, o których mowa wyżej są:

— poświadczenie, a w przypadku zamówień na dostawy– oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 2 lit. b), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

Podmioty występujące wspólnie:

Warunki udziału w postępowaniu potwierdzone dokumentem wymienionym wyżej mogą być spełnione łącznie (warunek spełniony łącznie przez Wykonawców składających wspólnie ofertę lub w całości tylko przez jednego z nich).

c) Na potwierdzenie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku,

d) Na potwierdzenie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej należy dołączyć:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Podmioty występujące wspólnie:

Warunki udziału w postępowaniu potwierdzone dokumentem wymienionym wyżej mogą być spełnione łącznie (warunek spełniony łącznie przez Wykonawców składających wspólnie ofertę lub w całości tylko przez jednego z nich).

Jeżeli kwoty w dokumentach dołączonych do oferty będą w innej walucie niż w PLN ( w przypadku

przedstawienia kwoty środków finansowych lub zdolności kredytowej w walucie obcej ) Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN wg. średniego kursu NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu i/lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b. ustawy Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien w sposób jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, wskazując jego zakres, rodzaj, czas udzielenia oraz inne istotne okoliczności, w następujący sposób:

1) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

a) w przypadku warunku, o którym mowa w art.22 ust.1 pkt. 4 ustawy (pkt.III.1.4)SIWZ) przedłożenia informacji, o której mowa w ppkt.III.2.d) niniejszej SIWZ dotyczącej tego podmiotu,

b) dokumentów dotyczących w szczególności:

— jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

— charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

(3)

— jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

3) Od Wykonawcy, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (ppkt III.1.SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.III.3. SIWZ, poprzez dołączenie ich do o

4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.3. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015 r., poz. nr 2164), wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert;

5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Prawa zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Nie złożenie wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. III.3.1) – III.3.7) będzie skutkować wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp, za wyjątkiem pkt III.3.6), który dotyczy tylko podmiotów zbiorowych, po wyczerpaniu procedury określonej w art.26 ust.3 i 4 ustawy Pzp.

Uwaga: Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Dot. § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. poz. 231) z 19 lutego 2013 r.

— Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów o których mowa w pkt III.3 ppkt 3),4) oraz 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

(4)

— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

a zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. III.3.5) i III.3.7) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Dokumenty, o których mowa w pkt. III.3. ppkt.2), 5)-7), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składana ofert. Dokument o którym mowa w pkt. III.3.3) i III.3.4), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt III.3.2)- III.3.7) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

— Dot. § 3 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U, poz.231) z 19 lutego 2013 r.:

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8,10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowych, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty określone w pkt III.3.1) – III.3.7) na każdy z podmiotów z osobna.

III.4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie po uprzednim zbadaniu, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp w oparciu o dokumenty dołączone do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt III.3. i IV. SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty/oświadczenia/wykazy przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt.III.2. na potwierdzenie warunków określonych w ppkt. III.1. Brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia o braku spełnienia co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu lub brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów będzie skutkował wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 ustawy Pzp, po wyczerpaniu procedury określonej w art.26 ust.3 i 4 ustawy Pzp.

IV. Inne dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164– tekst jednolity), lub oświadczenie Wykonawcy że nie należy do grupy kapitałowej.

Wzór zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ,

Warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

(5)

Nie złożenie w/w dokumentów będzie skutkować wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, po wyczerpaniu procedury określonej w art.26 ust.3 i 4 ustawy Pzp.

V. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i takie pełnomocnictwo powinni dołączyć do oferty.

Pełnomocnictwo powinno:

— jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,

— wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,

— każdy z Wykonawców udzielających pełnomocnictwa musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa, zgodnie z zasadą reprezentacji.

2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt.: III.3.i IV muszą być złożone osobno przez każdego z wykonawców.

Dokumenty wymienione w pkt. III.2. konsorcjanci lub wspólnicy mogą złożyć w taki sposób aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie). Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy wchodzącego w skład konsorcjum lub spółki cywilnej muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego wykonawcę (konsorcjanta lub wspólnika).

4. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem Umowy na realizację przedmiotowego zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące współpracę tych wykonawców zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:

określenie strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymagana jest solidarna odpowiedzialność

Wykonawców).

7. Wypełniając ofertę, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące spółki cywilnej lub konsorcjum i pełnomocnika (lidera) upoważnionego do reprezentowania spółki cywilnej lub konsorcjum.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli kwoty w dokumentach dołączonych do oferty będą w innej walucie niż w PLN (w przypadku przedstawienia kwoty środków finansowych lub zdolności kredytowej w walucie obcej ) Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN wg. średniego kursu NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu i/lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu

(6)

trzeciego powinien w sposób jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, wskazując jego zakres, rodzaj, czas udzielenia oraz inne istotne okoliczności, w następujący sposób:

1) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

a) w przypadku warunku, o którym mowa w art.22 ust.1 pkt. 4 ustawy (pkt III.1.4)SIWZ) przedłożenia informacji, o której mowa w ppkt.III.2.d) niniejszej SIWZ dotyczącej tego podmiotu,

b) dokumentów dotyczących w szczególności:

— jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

— charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

— jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

3) Od Wykonawcy, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (ppkt. III.1.SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.3. SIWZ, poprzez dołączenie ich do oferty

4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli wykonawca posiada środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek lub zdolność kredytową, na łączną kwotę co najmniej: 4 203 000 PLN brutto.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Cena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Jeżeli kwoty w dokumentach dołączonych do oferty będą w innej walucie niż w PLN (w przypadku przedstawienia kwoty środków finansowych lub zdolności kredytowej w walucie obcej ) Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN wg. średniego kursu NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu i/lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien w sposób jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie

(7)

odpowiedniego zasobu, wskazując jego zakres, rodzaj, czas udzielenia oraz inne istotne okoliczności, w następujący sposób:

1) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

a) w przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy (pkt.III.1.4)SIWZ) przedłożenia informacji, o której mowa w ppkt.III.2.d) niniejszej SIWZ dotyczącej tego podmiotu,

b) dokumentów dotyczących w szczególności:

— jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

— charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

— jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

3) Od Wykonawcy, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (ppkt III.1.SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.3. SIWZ, poprzez dołączenie ich do oferty

4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy, w tym okresie – dwa zamówienia, którego przedmiotem była dostawa oferowanego przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 4 203 000 PLN brutto.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

16.5.2016 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

16.5.2016 (10:10)

VI.3) Informacje dodatkowe:

Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia.

I. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia nw. dokumentów:

1) oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia: odczynniki, kontrole, kalibratory, materiały zużywalne, analizatory są dopuszczone do obrotu, a produkty kwalifikowane jako wyrób medyczny lub wyrób medyczny do diagnostyki in vitro posiadają oznakowanie znakiem CE i są zgodne z dyrektywami 98/79/WE lub 93/42/EEC, a kopie tych dokumentów zostaną dostarczone Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą,

2) oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą odczynników, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dla odczynników dla których są wymagane.

Jeżeli asortyment nie jest kwalifikowany jako wyrób medyczny należy dołączyć do oferty stosowne oświadczenie, wskazujące jednoznacznie jakich produktów ono dotyczy.

(8)

3) Charakterystyki techniczne i użytkowe parametrów technicznych w formie np. folderów, katalogów, opisów, ulotek informacyjnych, prospektów opisujących parametry użytkowe zaoferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim, przedstawiających np. cechy, numery, rozmiary każdego z ww. asortymentu zaproponowanego w ofercie, nie zawierające informacji sprzecznych z podanymi przez Wykonawców w załączniku Nr 1 w odniesieniu do oferowanych analizatorów, chłodni, wirówek, itp.

4) Prawidłowo wypełnione tabele parametrów granicznych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ, w odniesieniu do odczynników mikrobiologicznych i oferowanych analizatorów.

Dotyczy umowy na odczynniki – Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:

1) zmiany danych, podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

2) zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w oparciu o art. 2 ust.

3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, zgodnie z zapisami § 6 ust. 6 umowy;

3) braku produktów stanowiących przedmiot umowy, na rynku z przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. wprowadzenie nowej technologii, wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) – istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, równoważnym, – po cenie nie wyższej niż w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy;

4) zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, producenta dostarczanych odczynników jeśli na skutek zaprzestania produkcji lub wstrzymania produkcji nie jest możliwe dostarczenie odczynnika określonego w ofercie – przy zachowaniu jego parametrów;

5) zmiany ilości sztuk w opakowaniu – przeliczenie ilości sztuk na odpowiednią ilość opakowań za zgodą Zamawiającego.

Dotyczy umowy dzierżawy – Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w nw. przypadkach:

1) zmiany cech aparatu, opisanych w § 1, na skutek wadliwości dzierżawionego sprzętu, przy zachowaniu

niezmienionych parametrów granicznych. Powyższa zmiana nie może skutkować wzrostem miesięcznego czynszu dzierżawnego.

2) w zakresie wynagrodzenia:

a) stawki podatku od towarów i usług;

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w oparciu o art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

— pod warunkiem, iż zmiany wymienione powyżej wpływają na koszty wykonania zamówienia wynikającego z niniejszej umowy.

Powinno być:

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Każdy z Wykonawców ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe w wysokości 21 787,59 PLN brutto.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art.45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art.

24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniają warunki dotyczące:

(9)

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – 2 zamówienia, którego przedmiotem była dostawa oferowanego przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 1 058 876,69 PLN brutto.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wprowadzonym postępowaniu nie zachodzi taka okoliczność,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek lub zdolność kredytową, na łączną kwotę co najmniej: 1 058 876,69 PLN brutto.

Podmioty występujące wspólnie:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt.III.1.1)-4) mogą być spełnione wspólnie przez wszystkich Wykonawców albo w całości tylko przez jednego z nich.

III.2. Wykaz oświadczeń, dokumentów, wykazów jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164– tekst jednolity) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ,

Podmioty występujące wspólnie składają oświadczenie określone w pkt III.2.a) łącznie.

b) Na potwierdzenie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia należy dołączyć:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w szczególności potwierdzających spełnianie warunku określonego przez Zamawiającego w pkt III.1.2.

(Wzór wykazu z przedstawiono w Zał. nr 7 do SIWZ) Dowodami, o których mowa wyżej są:

— poświadczenie, a w przypadku zamówień na dostawy– oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 2 lit. b), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

Podmioty występujące wspólnie:

Warunki udziału w postępowaniu potwierdzone dokumentem wymienionym wyżej mogą być spełnione łącznie(warunek spełniony łącznie przez Wykonawców składających wspólnie ofertę lub w całości tylko przez jednego z nich).

c) Na potwierdzenie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku,

d) Na potwierdzenie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej należy dołączyć:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Podmioty występujące wspólnie:

Warunki udziału w postępowaniu potwierdzone dokumentem wymienionym wyżej mogą być spełnione łącznie(warunek spełniony łącznie przez Wykonawców składających wspólnie ofertę lub w całości tylko przez jednego z nich).

Jeżeli kwoty w dokumentach dołączonych do oferty będą w innej walucie niż w PLN ( w przypadku

(10)

przedstawienia kwoty środków finansowych lub zdolności kredytowej w walucie obcej ) Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN wg. średniego kursu NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu i/lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b. ustawy Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami nie zbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument,z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien w sposób jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, wskazując jego zakres, rodzaj,czas udzielenia oraz inne istotne okoliczności, w następujący sposób:

1) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

a) w przypadku warunku, o którym mowa w art.22 ust.1 pkt. 4 ustawy (pkt.III.1.4)SIWZ) przedłożenia informacji,o której mowa w ppkt.III.2.d) niniejszej SIWZ dotyczącej tego podmiotu,

b) dokumentów dotyczących w szczególności:

— jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

— charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

— jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

3) Od Wykonawcy, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (ppktIII.1.SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.III.3. SIWZ, poprzez dołączenie ich do o

4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.3. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1ustawy:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015 r., poz. nr 2164), wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

(11)

lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert;

5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Prawa zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Nie złożenie wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. III.3.1) – III.3.7) będzie skutkować wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp, za wyjątkiem pkt III.3.6), który dotyczy tylko podmiotów zbiorowych, po wyczerpaniu procedury określonej w art.26 ust.3 i 4 ustawy Pzp.

Uwaga: Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Dot. § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. poz. 231) z 19.2.2013.

— Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów o których mowa w pkt III.3 ppkt 3),4) oraz 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

a zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. III.3.5) i III.3.7) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Dokumenty, o których mowa w pkt. III.3. ppkt.2), 5)-7), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składana ofert. Dokument o którym mowa w pkt. III.3.3) i III.3.4), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt III.3.2)- III.3.7) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

— Dot. § 3 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U, poz.231) z 19.2.2013:

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 5-8,10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowych,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty określone w pkt III.3.1) – III.3.7) na każdy z podmiotów z osobna.

(12)

III.4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie po uprzednim zbadaniu, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp w oparciu o dokumenty dołączone do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt III.3. i IV. SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”w oparciu o dokumenty/oświadczenia/wykazy przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt.III.2. na potwierdzenie warunków określonych w ppkt. III.1. Brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia o braku spełnienia co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu lub brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów będzie skutkował wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 ustawy Pzp, po wyczerpaniu procedury określonej w art.26 ust.3 i 4 ustawy Pzp.

IV. Inne dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164– tekst jednolity), lub oświadczenie Wykonawcy że nie należy do grupy kapitałowej.

Wzór zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ,

Warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Nie złożenie w/w dokumentów będzie skutkować wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt5 ustawy Pzp, po wyczerpaniu procedury określonej w art.26 ust.3 i 4 ustawy Pzp.

V. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i takie pełnomocnictwo powinni dołączyć do oferty.

Pełnomocnictwo powinno:

— jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,

— wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,

— każdy z Wykonawców udzielających pełnomocnictwa musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa,zgodnie z zasadą reprezentacji.

2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt.: III.3.i IV muszą być złożone osobno przez każdego z wykonawców.

Dokumenty wymienione w pkt. III.2. konsorcjanci lub wspólnicy mogą złożyć w taki sposób aby wykazać,że warunki udziału w postępowaniu wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie). Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy wchodzącego w skład konsorcjum lub spółki cywilnej muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego wykonawcę (konsorcjanta lub wspólnika).

4. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem Umowy na realizację przedmiotowego zamówienia,przedłożyć Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące współpracę tych wykonawców zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:

(13)

określenie strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymagana jest solidarna odpowiedzialność

Wykonawców).

7. Wypełniając ofertę, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące spółki cywilnej lub konsorcjum i pełnomocnika (lidera)upoważnionego do reprezentowania spółki cywilnej lub konsorcjum.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli kwoty w dokumentach dołączonych do oferty będą w innej walucie niż w PLN (w przypadku przedstawienia kwoty środków finansowych lub zdolności kredytowej w walucie obcej ) Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN wg. średniego kursu NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu i/lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument,z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien w sposób jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, wskazując jego zakres, rodzaj,czas udzielenia oraz inne istotne okoliczności, w następujący sposób:

1) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

a) w przypadku warunku, o którym mowa w art.22 ust.1 pkt. 4 ustawy (pkt III.1.4)SIWZ) przedłożenia informacji,o której mowa w ppkt.III.2.d) niniejszej SIWZ dotyczącej tego podmiotu,

b) dokumentów dotyczących w szczególności:

— jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

— charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

— jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

3) Od Wykonawcy, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (ppkt.III.1.SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.3. SIWZ, poprzez dołączenie ich do oferty

4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

(14)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli wykonawca posiada środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek lub zdolność kredytową, na łączną kwotę co najmniej: 1 058 876,69 PLN brutto.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Cena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie,wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Jeżeli kwoty w dokumentach dołączonych do oferty będą w innej walucie niż w PLN (w przypadku przedstawienia kwoty środków finansowych lub zdolności kredytowej w walucie obcej ) Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN wg. średniego kursu NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu i/lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument,z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien w sposób jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, wskazując jego zakres, rodzaj,czas udzielenia oraz inne istotne okoliczności, w następujący sposób:

1) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

a) w przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy (pkt.III.1.4)SIWZ) przedłożenia informacji,o której mowa w ppkt.III.2.d) niniejszej SIWZ dotyczącej tego podmiotu,

b) dokumentów dotyczących w szczególności:

— jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

— charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

— jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

3) Od Wykonawcy, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (ppktIII.1.SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.3. SIWZ, poprzez dołączenie ich do oferty

4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie lub

(15)

wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy, w tym okresie – dwa zamówienia, którego przedmiotem była dostawa oferowanego przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 1 058 876,69 PLN brutto.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

20.5.2016 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

20.5.2016 (10:10)

VI.3) Informacje dodatkowe:

Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia.

I. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia nw. dokumentów:

1) oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia: odczynniki, kontrole, kalibratory, materiały zużywalne,analizatory są dopuszczone do obrotu, a produkty kwalifikowane jako wyrób medyczny lub wyrób medyczny do diagnostyki in vitro posiadają oznakowanie znakiem CE i są zgodne z dyrektywami 98/79/WE lub 93/42/EEC, a kopie tych dokumentów zostaną dostarczone Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą,

2) oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą odczynników, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dla odczynników dla których są wymagane.

Jeżeli asortyment nie jest kwalifikowany jako wyrób medyczny należy dołączyć do oferty stosowne oświadczenie, wskazujące jednoznacznie jakich produktów ono dotyczy.

3) Charakterystyki techniczne i użytkowe parametrów technicznych w formie np. folderów, katalogów, opisów,ulotek informacyjnych, prospektów opisujących parametry użytkowe zaoferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim, przedstawiających np. cechy, numery, rozmiary każdego z ww. asortymentu zaproponowanego w ofercie, nie zawierające informacji sprzecznych z podanymi przez Wykonawców w załączniku Nr 1 w odniesieniu do oferowanych analizatorów, chłodni, wirówek, itp.

4) Prawidłowo wypełnione tabele parametrów granicznych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ, w odniesieniu do odczynników mikrobiologicznych i oferowanych analizatorów.

Dotyczy umowy na odczynniki – Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:

1) zmiany danych, podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

2) zmiany stawki podatku VAT,

3) braku produktów stanowiących przedmiot umowy, na rynku z przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. wprowadzenie nowej technologii, wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) – istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, równoważnym, – po cenie nie wyższej niż w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy;

4) zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, producenta dostarczanych odczynników jeśli na skutek zaprzestania produkcji lub wstrzymania produkcji nie jest możliwe dostarczenie odczynnika określonego w ofercie – przy zachowaniu jego parametrów;

5) zmiany ilości sztuk w opakowaniu – przeliczenie ilości sztuk na odpowiednią ilość opakowań za zgodą Zamawiającego.

Dotyczy umowy dzierżawy – Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w nw. przypadkach:

1) zmiany cech aparatu, opisanych w §1, na skutek wadliwości dzierżawionego sprzętu, przy zachowaniu niezmienionych parametrów granicznych. Powyższa zmiana nie może skutkować wzrostem miesięcznego czynszu dzierżawnego;

2) zmiany stawki podatku VAT.

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

(16)

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :