• Nie Znaleziono Wyników

SYLABUS l. Nazwa przedmiotu:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SYLABUS l. Nazwa przedmiotu:"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

SYLABUS l.

Nazwa przedmiotu: Przygotowanie publikacji 2.

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Wydział Polonistyki, Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych

3.

Kod przedmiotu: WF.IP.e/2/16 4.

Język przedmiotu: polski 5.

Grupa treści kierunkowych (w zakresie edytorstwa) 6.

Typ przedmiotu: obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów 7.

Rok studiów: rok II studiów I stopnia (licencjat), semestr 4, rok III studiów I stopnia, semestr 5 8.

Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot: dr hab. Janusz Gruchała 9.

Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot: mgr Paulina Lenar

10.

Formuła przedmiotu: ćwiczenia 11.

Wymagania wstępne:

Student powinien mieć wiadomości i umiejętności zdobyte za zajęciach z bibliografii, poligrafii współczesnej książki oraz komputerowego przygotowania publikacji.

12.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godz.

13.

Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi: 8 14.

Czy podstawa obliczenia średniej ważonej? Nie 15.

Założenia i cele przedmiotu:

W trakcie nauki przedmiotu student powinien zdobyć umiejętność prawidłowego posługiwania się międzynarodowymi znakami korektorskimi, wykonywania adiustacji i korekty tekstów różnego rodzaju: naukowych, użytkowych, beletrystycznych; sprawowania opieki redaktorskiej nad tekstem na wszystkich etapach przygotowania publikacji oraz pracy nad tekstem złożonym (ze szczególnym uwzględnieniem błędów składu); powinien mieć wiedzę na temat pomocy językowych (także w formie elektronicznej) oraz źródeł encyklopedycznych i leksykograficznych niezbędnych w pracy wydawniczej i umiejętność korzystania z nich; powinien się także wykazywać wysokimi

kompetencjami językowymi.

16.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin dydaktycznych i obejmują: krótki wykład wprowadzający w treść przedmiotu (temat danych zajęć) i systematycznie podający nowe informacje, ćwiczenia praktyczne indywidualne z zakresu korekty, oceniane przez prowadzącego, następnie grupowe (praca w parach i grupach) z zakresu adiustacji i korekty, omawiane przez prowadzącego na forum grupy – elementy konwersatorium. W drugim semestrze wykorzystywane są również materiały poglądowe w postaci tekstów z wydawnictwa – omawiane przez grupę.

(2)

17.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie na podstawie frekwencji (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze) oraz: w 4 semestrze kolokwium zaliczeniowe ze znaków korektorskich, w 5 semestrze przedstawienie (do zimowej przerwy świątecznej) pracy rocznej w postaci przygotowanej do druku (w programie do składu komputerowego) publikacji (zawierającej aparat krytyczny), na której student dokonał adiustacji językowo-stylistycznej oraz technicznej i korekty.

18.

Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji:

Semestr I nauki przedmiotu obejmuje:

1) wprowadzenie do przedmiotu: struktura wydawnictwa – miejsce i rola działu redakcji; proces przygotowania książki od dostarczenia tekstu do oddania plików do drukarni; książka jako przedmiot użytkowy i artystyczny

2) znaki korektorskie

- omówienie, ćwiczenia indywidualne na tekstach spreparowanych i autentycznych (teksty literackie, naukowe i użytkowe; teksty w łamach, przed składem); teksty sprawdzane przez prowadzącego

- omówienie błędów w zastosowaniu znaków korektorskich oraz najczęstszych błędów językowych i stylistycznych

3) przygotowanie tekstu (pliku) do wydruku przeznaczonego do korekty 4) opis bibliograficzny, korekta aparatu krytycznego

5) adiustacja

- omówienie zasad adiustacji językowo-stylistycznej i korekty, różnice między nimi; adiustacja, II i III korekta – stopień ingerencji w tekst; sprawdzanie wyrobienia,

- praca redaktora odpowiedzialnego (prowadzącego książkę), współpraca z autorem (korekta autorska)

- adiustacja techniczna – przygotowanie tekstu do składu, makieta wydawnicza, współpraca z DTP Semestr II

Treści programowe są poszerzane i rozwijane, praktyczne ćwiczenia pozwalają rozwinąć kompetencje i umiejętności studentów w zakresie:

1) adiustacja tekstu niezłożonego

- ćwiczenia na tekście popularnonaukowym oryginalnym (niespreparowanym); praca indywidualna, w parach (adiustator – „redaktor”; odebranie tekstu) i w grupach;

- analiza adiustacji, omówienie i wyjaśnienie zaistniałych problemów językowych za wskazaniem na źródła i pomoce, w których można szukać rozwiązania wątpliwości; prowadzący sprawdza adiustację przypisów

2) adiustacja techniczna (tytuły i śródtytuły, paginacja i żywa pagina, marginalia, teksty włamywane i oblewane, podpisy pod ilustracjami, tabele, spis treści)

3) praca na złożonym tekście

- zasady sprawdzania wyrobienia i korekty na złożonym tekście;

- korekta językowo-stylistyczna na złożonym tekście i korekta błędów składu

4) inne czynności: sczytywanie cytatów, praca z podstawą w innym języku, praca z podstawą wznowienia; praca z plikami elektronicznymi i ozalidami, uzupełnianie bibliografii, tworzenie indeksów

5) materiały poglądowe: książki naukowe i literatura piękna na każdym etapie pracy – ogląd, omówienie, ćwiczenia ze sprawdzania wyrobienia, współpraca z autorem i innymi osobami odpowiedzialnymi za publikację na przykładach

6) pomoce językowe i merytoryczne w pracy redaktora i korektora – słowniki, leksykony,

encyklopedie, opracowania językowe i edytorskie, normy, przydatne strony internetowe: katalogi bibliotek światowych i bazy bibliograficzne, poradnie językowe – umiejętność wykorzystania.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zapoznanie studentów z organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym zasadami finansowania świadczeń zdrowotnych, prawami i obowiązkami pacjentów oraz

 poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się do efektów kształcenia z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

• poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się do efektów uczenia się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w

zdań niedokończonych, pytań otwartych i półotwartychi/ lub odpowiedź ustna UMIEJĘTNOŚCI.. W zakresie umiejętności

• poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się do efektów uczenia się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi

budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyna górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) oraz czynnościowym (układ