• Nie Znaleziono Wyników

Spis treści

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Spis treści"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Od Redakcji Iwona Loewe

Dyskurs medialny – przegląd stanowisk badawczych Małgorzata Kita

Ewolucja coming outu w kontekście związków języka i kultury

Bożena Witosz

O ideologizacji przekonań i postaw estetycznych (wo-kół publicznego sporu na temat artystycznej instalacji „Tęcza” na placu Zbawiciela w Warszawie)

Jolanta Tambor

Status języka a wola ludu i kodyfikacja. Przypadek śląski

Tomasz Nowak

O granicach werbalizacji, czyli „ile” i „co” można wy-razić w języku? Próba sformułowania problemu Aleksandra Niewiara

Od polskich słów do polskich zdań. W poszukiwaniu słów kluczy do polskiej kultury

Magdalena Pastuchowa, Mirosława Siuciak

Współczesne zmiany rekcji czasowników jako przejaw stałej tendencji w dziejach polszczyzny (na przykła-dzie dopełniacza i biernika)

Ewa Sławkowa

On the Symbiotic and Orwellian Changes of Meaning Remarks on the Theory of Research on Historical Se-mantic Changes

SPIS TREŚCI

1

2

5 9 17 27 37 51 65 77 91

ARCHIWALIA

STUDIA

(2)

Spis treści

Karolina Lisczyk-Kubina

Jak opisywać nieodmienność? Głos po lekturze książki Piotra Krzyżanowskiego Właściwości gramatycznych rzeczowników nieodmiennych (Lublin 2013, 178 s.) Ewa Ficek

W kręgu „stylistycznych remanentów” – uwagi po lekturze książki Style współczesnej polszczyzny. Prze-wodnik po stylistyce polskiej pod redakcją Ewy Mali-nowskiej, Jolanty Nocoń i Urszuli Żydek-Bednarczuk (Kraków 2013, 528 s.)

Joanna Przyklenk

Czego chcą uczyć studentów historycy języka w XXI wieku? Refleksje po lekturze książki Dona Ringe’a i Josepha Eski Historical Linguistics. Toward a Twen-ty-First Century Reintegration (New York 2013, 325 s.) Kinga Knapik

Ponadczasowy problem – zmiany językowe. Głos po lekturze książki Jean Aitchison Language Change. Pro-gress or Decay? (Cambridge 2013, 298 s.)

Aleksandra Janowska

Niezatarte ślady. Profesor Alina Kowalska (1932–2001) Katarzyna Sujkowska-Sobisz

Niż demograficzny a jakość kształcenia – czy dydak-tyka akademicka stoi w obliczu kryzysu?

Romualda Piętkowa

Pudelek? Polityka? Przybora? Dobór tekstów do ana-lizy na zajęciach językoznawczych

Noty o autorach

3

4

101 107 113 121 133 141 149 163

POLEMIKI

VARIA

Cytaty

Powiązane dokumenty

Poziom aktywności fizycznej (ang. physical activity level - PAL) jest wyliczany ze stosunku całkowitego wydatku energetycznego (całość energii zużytej przez organizm

Roman MAJERAN - W poszukiwaniu dobra i bytu: doświadczenie neopla- tonizmu (Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji historyczno-filozo-.. ficznej „Byt czy dobro?

Ochrona walorów architektonicznych i krajobrazowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Starego Podgórza w Krakowie, cz.1 Protection of

Co szczególnego może osiągnąć człowiek w toku swego rozwoju. (Oryginały odpowiedzi człowiek w toku

Źródła etykiety biznesu i jej współzależność z zasadami proto- kołu dyplomatycznego, kultury korporacyjnej i etykiety towa- rzyskiej w Polsce.. Geneza

Kształtowanie się kompetencji komunikacyjnej u dzieci .... Język, mowa,

216 (John Updike, Łzy mojego ojca i inne opowiadania).. 8

Szkoły parafialne w Wielkim Księstwie Litewskim w czasach Komisji Edukacji