• Nie Znaleziono Wyników

Zestaw zada´n nr. 6

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zestaw zada´n nr. 6"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Krak´ow 23.11.2015

Zestaw zada´ n nr. 6

• Zadanie 1

Co to jest zbi´or potegowy? Udowodnij, ˙ze je˙zeli S=[a1, a2, a3, .... , an], gdzie a1, a2, an sa dowolnymi elementami, to do P (S) nale˙zy dok ladnie 2n element´ow.

• Zadanie 2

Jak wyznaczy´c sume, przeciecie i r´o˙znice zbior´ow reprezentowanych za pomoca nieposor- towanej listy?

• Zadanie 3

Jak wyznaczy´c sume, przeciecie i r´o˙znice zbior´ow reprezentowanych za pomoca wektora w lasnego?

• Zadanie 4

Przypu´s´cmy, ˙ze chcemy przechowa´c zbi´or ciag´ow znakowych zawierajacych do 32 znak´ow, w ktorym ka˙zdy cia

g zako´nczony jest znakiem pustym. Zaproponuj jak skonstruowa´c funkcje mieszajaca.

• Zadanie 5

Narysuj drzewo zlo˙zone z 10 wez l´ow oraz om´ow na czym polega reprezentacja tablicowa, a na czym reprezentacja “lewy potomek, prawy element siostrzany”

• Zadanie 6

Podaj drzewa wyra˙ze´n reprezentujace poni˙zsze wyra˙zenia arytmetyczne:

– Wyra˙zenie: (x + 1) · (x − y + 4) – Wyra˙zenie: 1 + 2 = 3 + 4 + 5 + 6 – Wyra˙zenie: 9 · 8 + 7 · 6 + 5

• Zadanie 7

Co to jest drzewo przeszukiwania binarnego. Przeanalizuj czas wykonywania operacji:

“insert”, “delete” “lookup” dla drzewa przeszukiwania binarnego.

• Zadanie 8

Udowodnij za pomoca indukcji, ˙ze drzewo binarne o wysoko´sci h mo˙ze zawiera´c co na- jwy˙zej 2h+1− 1 wez l´ow.

• Zadanie 9

Udowodnij za pomoca indukcji, ˙ze w drzewie binarnym takim ˙ze ka˙zdy wierzcho lek ma albo zero albo dwoje dzieci zachodzi ˙ze ilo´s´c wierzcho lk´ow wewne

trznych = ilo´s´c wierz- cho lk´ow zewnetrznych - 1.

• Zadanie 10

Udowodnij za pomoca indukcji, ˙ze w dowolnym drzewie zachodzi ilo´s´c krawedzi = ilo´s´c wierzcho lk´ow - 1.

1

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

[r]

‘ cy zbi´or inputowy do tego zadania, patrz punkt

[r]

Przypomnij definicje ‘ zapisu liczb wed lug pozycyjnego systemu wagowego.. Jak przekszta lci´c zapis binarny na dziesie

‘ danych lista dwukierunkowa oraz zaimplementuj iterator dla tej listy. Dla listy

Dla przestrzeni 2-wymiarowej zaimplementuj struktury: punkt, odcinek, prosta, ko lo, okra ‘ g, wieloka..

[r]