• Nie Znaleziono Wyników

II poziomu referencyjności w ramach realizacji projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "II poziomu referencyjności w ramach realizacji projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca”"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKÓW JEGO REALIZACJI

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koordynatorów w Centrum Zdrowia Psychicznego, tj.: Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz Oddziale dziennym dla dzieci i młodzieży, tj. II poziomu referencyjności w ramach realizacji projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży:

systemowe wsparcie dla mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca”.

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.

1. Głównym zadaniem w ramach projektu będzie skalowanie innowacji społecznej – Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego (ŚCZP) dla dzieci i młodzieży (dim) dla mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca poprzez przygotowanie indywidualnych planów wdrożenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem specyfiki miast oraz realizację modelu ŚCZP dim, w tym profilaktyki uniwersalnej i selektywnej. Projekt adresowany będzie do dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniów szkół ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia oraz do rodziców lub opiekunów prawnych dzieci i młodzieży.

2. Projekt zakłada włączenie podmiotów istotnych we wsparciu dzieci i młodzieży z miast objętych projektem - Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca – w jedną sieć koordynacji wsparcia i usług na rzecz dzieci i młodzieży z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Bezpośrednie działania w projekcie są skierowane na zdrowienie dzieci i młodzieży oraz rodzin w środowisku lokalnym, budowanie sieci współpracy, wsparcie podmiotów medycznych, społecznych i edukacyjnych w zmianie oraz prowadzenie profilaktyki. Projekt adresowany jest do 1.694 dzieci i młodzieży oraz 2.109 rodziców lub opiekunów prawnych dzieci i młodzieży.

4. Działania Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży będą opierać się na trzech głównych usługach:

4.1 koordynacja międzysektorowa i koordynacja jednostkowego procesu zdrowienia;

4.2 świadczenia zdrowotne: oddziaływania terapeutyczne, psychoedukacja, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, wsparcie społeczne oraz leczenie psychoterapeutyczne i farmakologiczne;

(2)

4.3 profilaktyka i edukacja.

W ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży funkcjonowały będą:

5.1 Centrum Koordynacji:

 Infolinia,

 Zespół Pierwszego Kontaktu (ZPK)

 Zespół koordynacji międzysektorowej 5.2 Rejestracja medyczna

5.3 I poziom referencyjności - Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

5.4 II poziom referencyjny – Centrum zdrowia psychicznego

 Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

 Oddział dzienny dla dzieci i młodzieży 5.5 Profilaktyka

Pakiet nr 1 - Koordynator Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca” – łączna ilość: 780 godzin w czasie realizacji projektu.

Do bezpośrednich zadań Koordynatora Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży należeć będą:

1. weryfikacja prawidłowości i nadzór nad prowadzeniem dokumentacji medycznej, procesu diagnozy i leczenia pacjentów w Poradni Zdrowia Psychicznego,

2. koordynacja współpracy pomiędzy zespołem leczniczo-terapeutycznym Poradni Zdrowia Psychicznego a szkołami pacjentów,

3. współpraca z Sądem rodzinnym, kuratorami OPS,

4. konsylia dotyczące procesu leczenia dla pacjentów uczęszczających do Poradni Zdrowia Psychicznego oraz dla pacjentów z Ośrodków Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży,

5. zapewnienie ciągłości leczenia dla pacjentów pomiędzy poszczególnymi poziomami referencyjności,

6. opracowanie strategii postępowania dla pacjentów znajdujących się w stanach nagłych,

7. pomoc w zakresie aspektów prawnych w medycynie.

(3)

Pakiet nr 2 – Koordynator Oddziału Dziennego w ramach projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca” dla miast Dąbrowa Górnicza i Będzin – łączna ilość: 780 godzin w czasie realizacji projektu.

Do zadań Koordynatora Oddziału Dziennego należeć będą:

1. weryfikacja prawidłowości i nadzór nad prowadzeniem dokumentacji medycznej, procesu diagnozy i leczenia pacjentów Oddziału dziennego,

2. koordynacja współpracy pomiędzy zespołem leczniczo-terapeutycznym Oddziału dziennego a szkołami pacjentów,

3. współpraca z Sądem rodzinnym, kuratorami, OPS,

4. konsylia dotyczące procesu leczenia dla pacjentów uczęszczających do Oddziału dziennego oraz dla pacjentów z Ośrodków Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży,

5. zapewnienie ciągłości leczenia pomiędzy poszczególnymi poziomami referencyjności, 6. opracowanie strategii postępowania dla pacjentów znajdujących się w stanach

nagłych,

pomoc w zakresie aspektów prawnych w medycynie

Cytaty

Powiązane dokumenty

3. Szkolenie odbywa się pod nadzorem kierownika specjalizacji, którego przydziela kierownik merytoryczny i/lub naukowy. Szkolenie realizowane będzie w siedzibie Organizatora

Głównym zadaniem w ramach projektu będzie skalowanie innowacji społecznej – Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego (ŚCZP) dla dzieci i młodzieży (dim) dla

„Dostawa w ramach leasingu operacyjnego trzech samochodów osobowych na potrzeby projektu Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe. wsparcie

Świadczenie usług w zakresie Koordynatora Oddziału Dziennego w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu

„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa Wola” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

• DA (Disconnectivity Anxiety) czyli lęk przed odłączeniem się od sieci, pojawia się wtedy, gdy osoba uzależniona od internetu znajduje się w sytuacji braku dostępu do

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu związanych z oszacowaniem wartości zamówienia oraz ewentualnym zawarciem i realizacją umowy o