• Nie Znaleziono Wyników

Przepisz i uzupełnij zdania wpisując was/were lub wasn’t/weren’t 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Przepisz i uzupełnij zdania wpisując was/were lub wasn’t/weren’t 1"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Lekcja 30.03.2020r.

Topic: Was/were – czasownik „być” w czasie przeszłym Past Simple

Zadanie 1.

Zapisz w zeszycie:

W czasie przeszłym Past Simple – czasownik „być” (ja jestem, ty, jesteś … ) przyjmuje formę was/were:

Zdania oznajmujące Zdania przeczące

I was (ja byłem) I wasn’t (ja nie byłem)

You were ( ty byłeś) You weren’t (ty nie byłeś

He was, She was, It was He wasn’t, She wasn’t, It wasn’t

We were We weren’t

You were You weren’t

They were They weren’t

Zadanie 2.

Przepisz i uzupełnij zdania wpisując was/were lub wasn’t/weren’t 1. I…… in the school cateen. (+)

2. The food ……very good.(-)

3. The students …….. on the football pitch. (+) 4. My friends and I ……. in the supermarket. (-)

Lekcja 31.03.2020r.

Topic: Means of transport – środki transportu Zadanie 1.

p. 75 ex.1. Posłuchaj i powtórz nazwy środków transportu (wykonaj to zadanie 2 razy, następnie sam przeczytaj nazwy środków transportu)

Zadanie 2.

Zapisz w tabeli wszystkie poznane środki transportu według następujących kategorii:

LAND (środki transportu, które poruszają się po lądzie)

AIR (środki transportu, które poruszają się w powietrzu)

WATER (środki transportu, które poruszają się na wodzie)

Zadanie 3. (dla chętnych)

Wykonaj ćwiczenie on-line https://learningapps.org/2261660

(2)

Lekcja 1.4.2020r.

Topic: Train your brain – ćwiczenia leksykalne

Zadanie 1.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ex.1 p.54

Wypełniając krzyżówkę możesz korzystać z podręcznika.

Zadanie 2.

Wykonaj zadanie w zeszycie ćwiczeń p.56 ex1 - Znajdź w diagramie słowa a) 6 nazw sklepów (Shops),

b) 7 nazw środków transportu (Means of transport)

Zadanie 3.

Powtórz nazwy środków transportu na platformie Quizlet – Zestaw - Brainy 5 unit 6 Środki transportu Means of transport

Cytaty

Powiązane dokumenty

Niemniej jednak plany tej operacji nie powiodły się, a postrzelony papież Jan Paweł II mimo długotrwałych powikłań uszedł szczęśliwie z życiem.. Rok po zamachu Ojciec

Don't make your personal e-mail or your cell phone number viewable on your profile.. Your real friends will have your cell phone number and

Dla wprowadzonych danych wejściowych (nachylenie trasy, długość szyn trasy pod- wieszonej i nośności złącz trasy podwieszonej) oraz przepro- wadzonej konfiguracji

Ilość Polaków posiadających kartę kredytową zmienną losową o rozkładzie

Proszę opisać Tartuffe na podstawie przeczytanej lektury lub filmu, czy teatru telewizji (do znalezienia w Internecie)3. Proszę zapisywać pełnymi zdaniami w zeszycie i przesłać

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŜy towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, (...).. Art. Za

- rozpoznaję czytany utwór jako mit - wskazuję cechy gatunkowe mitu. - rozpoznaję w wypowiedziach związki frazeologiczne, rozumiem

2.Uzupełnij tabelkę z zadania 2a (najpierw podkreśl rzeczowniki, potem łatwiej będzie stwierdzić, które to wyrazy określające). Przeczytaj informację z wykrzyknikiem, przepisz