Plan pracy wychowawcy klasy VII na rok szkolny 2018/2019

Pełen tekst

(1)

Plan pracy wychowawcy klasy VII na rok szkolny 2018/2019

Wychowawca: mgr Sylwia Deberna

Sporządzony zgodnie z:

• Statutem Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie.

• Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie

• Planem Pracy Szkoły PSP w Bełcznie na rok szkolny 2018/2019.

Cele planu:

✓ przypomnienie praw i obowiązków ucznia;

✓ zapoznanie z systemem oceniania z zachowania;

✓ wdrażanie do sumiennego pełnienia różnych obowiązków w klasie;

✓ nabywanie umiejętności pracy w zespole;

✓ stworzenie klimatu zaufania między nauczycielem i uczniem mającym problemy;

✓ budzenie wrażliwości na potrzeby innych ludzi;

✓ uczenie poszanowania drugiego człowieka;

✓ współpraca w grupie rówieśników;

✓ przekazanie wiedzy uczniom o środkach uzależniających;

✓ kształtowanie postaw wolnych od nałogów, gotowość do radzenia sobie z trudnościami wieku młodzieńczego;

✓ wskazanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych;

✓ kształcenie umiejętności świadomego dokonywania wyboru;

✓ kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów;

✓ formowanie prawidłowych nawyków higienicznych;

✓ ukazanie właściwych form spędzania wolnego czasu;

✓ uświadomienie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych;

✓ kształtowanie postaw patriotycznych we współczesnym świecie.

(2)

Temat Sposób realizacji Cele wychowawcze Wrzesień

1. Organizacja zespołu klasowego. Wybór samorządu klasowego.

/05.09.2018r./

Określenie obowiązków samorządu klasowego Przedstawienie kandydatur, głosowanie nad ich

wyborem.

Zacieśnienie więzi w grupie, lepsze poznanie się.

Stosowanie zasad zachowania demokratycznego.

Działalność i praca Samorządu Klasowego.

2. Uczeń jako członek społeczności klasowej i szkolnej.

/12.09.2018r./

Dyskusja nad planem działań w klasie;

udział klasy w imprezach klasowych , szkolnych:

Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet itp.;

wykonanie dekoracji klasy według potrzeb;

udział klasy w pracach samorządu szkolnego;

dyskusje na godzinach wychowawczych.

Sporządzenie kontraktu klasowego.

Budzenie więzi ze szkołą.

Przygotowanie do

uczestnictwa w życiu szkoły.

3.Sprzątanie Świata.

/19.09.2018r./

Sprzątanie najbliższego otoczenia. Pogadanka n. t.

dbania o środowisko, znaczenia segregowania odpadów.

Uczeń dba o środowisko, rozumie oraz wciela w życie dbanie o środowisko, wykazuje wrażliwość na problemy związane z ochroną środowiska.

4.Zapoznanie się z prawami i obowiązkami ucznia, Statutem Szkoły, Zasadami

Wewnątrzszkolnego Oceniania. Wdrażanie Kodeksu Praw i Obowiązków Ucznia PSP Bełczna.

Upowszechnienie Deklaracji Praw

Przedstawienie praw i obowiązków, pogadanka.

Uczeń zna swoje prawa i obowiązki i ich przestrzega.

(3)

Dziecka.

/26.09.2018r./

Październik 1.Zasady bezpiecznego

i kulturalnego zachowania się w szkole.

/03.10.2018r./

Kultura osobista i jej wpływ na zachowanie się w różnych okolicznościach;

ocena swojego zachowania i innych;

umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach – pogadanka, scenki sytuacyjne.

Przypomnienie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w szkole ( podczas przerw,

uroczystości szkolnych, na placu zabaw).

Kształtowanie umiejętności prawidłowych zachowań w różnych okolicznościach.

2.Higiena osobista warunkiem zdrowia.

/10.10.2018r./

Spotkanie z pielęgniarką szkolną.

Wzbogacenie wiedzy i utrwalenie nawyków czystości i higieny,

prowadzenie zdrowego i higienicznego trybu życia.

3.Zajęcia z orientacji zawodowej.

/17.10.2018r./

Pogadanka; spotkania z przedstawicielami różnych zwodów.

Wzbogacanie wiedzy nt.perspektyw dla młodych ludzi; wyboru przyszłego zawodu; orientacja nt.

lokalnego rynku pracy.

4.Nasze

bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

/24.10.2018r./

Pogadanka n.t.

bezpiecznego pobytu w szkole, zasad zachowania na przerwach, w razie alarmu pożarowego, poruszania się na drodze, jak zachować się, gdy zaczepi nas ktoś obcy.

Umiejętność asertywnego powiedzenia „nie”,

umiejętność poruszania się po drogach, zachowania w razie niebezpieczeństwa, wykazywanie

odpowiedzialnej postawy w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

5.Śpieszmy się kochać ludzi…

/31.10.2018r./

Wyjście na pobliski

cmentarz, zapalenie znicza na grobach nie otoczonych pamięcią.

Szanowanie tradycji Święta Zmarłych i Zaduszek.

Pamięć o najbliższych.

Listopad 1.Patriotyzm –

odzyskanie przez

Pogadanka na temat wydarzeń historycznych,

Kształtowanie szacunku dla tych, którzy polegli w

(4)

Polskę niepodległości (11 listopada)

/07.11.2018r./

dyskusja na temat patriotyzmu i jego znaczenia w dzisiejszych czasach.

walkach o wolność ojczyzny, kształtowanie miłości do ojczyzny opartej na poczuciu więzi narodowej, znajomości historii i tradycji.

2.Jestem tolerancyjny.

/14.11.2018r./

Krótki test, praca w grupach, burza mózgów, wyszukiwanie definicji wyrazów „tolerancja”,

„akceptacja”,

„poszanowanie”.

Uczeń toleruje i szanuje odmienność innych, kształtowanie u uczniów postaw akceptacji,

poszanowania praw innych.

3.Stop wulgaryzmom i przemocy.

/21.11.2018r./

Praca w grupach, wypełnianie kart pracy, omawianie ich, zabawy, ćwiczenia relaksacyjne, przekazanie informacji n. t.

gdzie i jak szukać pomocy, kiedy jesteśmy ofiarami przemocy.

Kształtowanie umiejętności opanowania i

przezwyciężania złości i agresji.

4.Andrzejki klasowe.

/28.11.2018r./

Uczniowie przygotowują zwyczaje i zabawy ludowe związane z Andrzejkami, zabawa klasowa.

Integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działanie i zabawę, poznanie zasad demokratycznego ustalania decyzji.

Grudzień 1.Mikołajki klasowe.

/05.12.2018r./

Przygotowanie prezentów, obdarowanie kolegów, koleżanek.

Umiejętność organizowania zabawy, kontynuowanie tradycji klasowych, integracja klasy.

2.Gry i zabawy integrujące klasę.

/12.12.2018r./

Gry i zabawy integrujące. Tworzenie oraz zacieśnianie więzi między członkami klasy, poznawanie koleżanek i kolegów, integrowanie.

3.Wigilia klasowa.

/19.12.2018r./

Wyznaczenie dzieci odpowiedzialnych za zabawę i przebieg

spotkania. Pogadanka n.t.

zwyczajów

bożonarodzeniowych, śpiewanie kolęd.

Wdrażanie do działalności zespołowej, wyrabianie poczucia odpowiedzialności, satysfakcji z realizowanych zadań, szacunek do tradycji ludowych i rodzinnego świętowania.

Styczeń 1.Podniesienie

poczucia własnej wartości – w wielu

Uczniowie wypełniają karty ćwiczeń, opowiadają o rzeczach, w których są

Zachęcanie osób o niskim poczuciu wartości do wzięcia udziału w dyskusji,

(5)

rzeczach jestem bardzo dobry.

/02.01.2019r./

dobrzy i mają dobre wyniki. kształtowanie postawy, łamania barier psychicznych i fizycznych, rozbudzenie tendencji do samopoznania i adekwatnej samooceny, zachęcania uczniów do uodporniania się na

chwilowe niepowodzenia i trudności.

2.Zagrożenia płynące z korzystania z Internetu.

/09.01.2019r./

Burza mózgów ; Mini wykład.

Uświadomienie uczniom

zagrożeń płynących z korzystania z komputera, sieci, wpływ

„niebezpiecznych” stron na psychikę i zachowanie;

objawy uzależnienia od Internetu.

3.Wystawianie ocen z zachowania.

/16.01.2019r./

Uczniowie wystawiają propozycje ocen z

zachowania, analiza ocen na forum klasy.

Podejmowanie prób samooceny i oceny innych, refleksja nad ogólnym zachowaniem klasy.

4. Jak wesoło i bezpiecznie

wypoczywać w czasie ferii.

/23.01.2019r./

Wypowiedzi uczniów n.t.

spędzania wolnego czasu oraz roli rodziny w wypoczynku dziecka, uczniowie prezentują swoje plany na czas ferii,

pogadanka n.t.

bezpieczeństwa w czasie ferii.

Wypowiedzi uczniów n.t.

spędzania wolnego czasu oraz roli rodziny w wypoczynku dziecka, uczniowie prezentują swoje plany na czas ferii,

pogadanka n.t.

bezpieczeństwa w czasie ferii.

Luty 1.Moje wspomnienia

z ferii.

/13.02.2019r./

Relacje uczniów z ferii zimowych.

Pobudzanie ciekawości w stosunku do otaczającego świata, kształtowanie przekonania, że nauka może być nie tylko obowiązkiem ale i przyjemnością.

2.Waga edukacji.

/20.02.2019r./

Pogadanka na temat:

„Waga edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych”;

Ile czasu poświęcam na naukę ?.

Uświadomienie uczniom wagi edukacji i wyników

egzaminów zewnętrznych.

Wspomaganie

wszechstronnego rozwoju

(6)

intelektualnego uczniów, ich zachowań.

3.Przyczyny i skutki nałogów.

/27.02.2019r./

Pogadanka na temat :

„Wpływ nikotyny na

zdrowie człowieka”; „wpływ alkoholu na zdrowie

człowieka”

Dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy na temat alkoholu, papierosów , narkotyków i zawartych w nich szkodliwych dla

zdrowia substancji.

Uświadomienie zagrożeń wynikających z uzależnień.

Marzec 3.Zajęcia z orientacji

zawodowej.

/06.03.2019r./

Pogadanka; spotkania z przedstawicielami różnych zwodów.

Wzbogacanie wiedzy nt.perspektyw dla młodych ludzi; wyboru przyszłego zawodu; orientacja nt.

lokalnego rynku pracy.

2.Lekcja n. t.

przygotowany przez uczniów.

/13.03.2019r./

3.Czy wiesz, co jesz?

/20.03.2019r./

Przedstawienie złych i dobrych nawyków

żywieniowych,

przedstawienie piramidy żywieniowej, tworzenie plakatów, układanie wierszyków na gazetkę klasową n. t. zdrowego odżywiania i jego znaczenia.

Kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych i przyzwyczajeń zdrowotnych.

4.Co to jest stres i jak sobie z nim radzić?

/27.03.2019r./

Stworzenie „skrzynki zaufania” gdzie uczniowie będą mogli wrzucić anonimowo kartki z pytaniami lub opisanymi problemami

Zachęcanie uczniów do zwierzania się ze swoich lęków i obaw komuś kto może pomóc.

Kształtowanie postaw poszukiwania pomocy w „grupie wsparcia”.

(7)

Kwiecień 1.Książka moim

przyjacielem.

/03.04.2019r./

Pogadanka : moja ulubiona książka.

Uświadomienie uczniom dlaczego należy czytać książki, korzystać z biblioteki.

Zachęcanie do czytelnictwa i poszerzenia wiedzy

przydatnej przy korzystaniu z biblioteki.

2.Czy Twój dom jest ekologiczny?

/10.04.2019r./

Dyskusja n.t. ekologii, przygotowanie gazetki klasowej pt. „Mój ekologiczny dom”.

Propagowanie wiedzy o ekologii, oszczędzaniu wody, prądu, segregacji odpadów, dbania o środowisko.

3.Dzień Ziemi – 22 kwietnia.

/17.04.2019r./

Tworzenie plakatów w grupach pt. „Dzień Ziemi – co jej podarujesz?”

Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, na jej dewastację.

4.Porozmawiajmy o Konstytucji 3 Maja.

/24.04.2019r./

Pogadanka, przypomnienie wydarzeń historycznych i ich znaczenia w dzisiejszych czasach.

Rozbudzanie patriotyzmu w młodych ludziach.

Maj 1. Czy nasza klasa jest

zgrana?

/08.05.2019r./

Zabawy integracyjne, karty pracy.

Wsparcie dzieci, które są czasem odrzucane przez klasę, kształtowanie umiejętności dokonywania analizy sytuacji grupowej i jednostki na tle grupy.

2.Rodzina i ja.

/15.05.2019r./

Pogadanka „Moje miejsce w rodzinie”.

Wykonanie plakatu „moja rodzina” na gazetkę klasową.

Ukazanie uczniom ich miejsca w rodzinie oraz

uświadomienie poczucia

konieczności udziału w podziale obowiązków.

3.Najważniejsze

wartości w moim życiu.

/22.05.2019r./

Burza mózgów dotycząca uświadomienia uczniom czym są wartości. Jakie korzyści niosą dla nas samych.

Ukazanie systemu wartości jako postawy znalezienia własnego miejsca w świecie.

Wzbogacenie uczniowskiej wiedzy na temat wartości

oraz określenie ich znaczenia

(8)

w życiu codziennym.

4.To jest ciekawy zawód.

/29.05.2019r./

Uczniowie przygotowują krótką informację n. t.

zawodu, który chcieliby wykonywać w przyszłości, wymagań, które muszą spełniać oraz co robią w wybranym kierunku.

Poznawanie wymagań stawianych przez różne specjalności zawodowe, rozbudzenie zainteresowań w kierunku poznawania różnych zawodów,

motywacja do dalszej nauki.

Czerwiec 1.Wystawianie ocen

z zachowania.

/05.06.2019r./

Uczniowie podają

propozycję swoich ocen z zachowania, analiza ocen na forum klasy, porównanie z ocenami z pierwszego półrocza.

Współudział uczniów we własnej ocenie.

2.Bawmy się i wypoczywajmy bezpiecznie, przyjemnie i kulturalnie.

/12.06.2019r./

Przypomnienie, zapoznanie dzieci z bezpiecznymi i przyjemnymi zabawami, pogadanka n. t.

bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Znajomość znaków drogowych i innych,

sygnałów, zapoznanie z zasadami bezpiecznego odpoczynku.

3.Podsumowanie całorocznej pracy klasy.

/19.06.2019r./

Pogadanka, podsumowanie roku szkolnego pod

względem zachowania, ogólnych ocen

przedmiotowych, akcji, wydarzeń z życia szkoły.

Zachęcenie do osiągnięcia lepszych wyników w nauce i zachowaniu w przyszłym roku szkolnym.

Współpraca z rodzicami:

j.w. Zebrania z rodzicami;

Kontakty indywidualne.

Zna ZWO, Statut Szkoły, podstawę programową, plan wychowawczy klasy; wybór trójki klasowej; współpracuje z wychowawcą klasy i szkołą;

interesuje się postępami w nauce swojego dziecka;

uczestniczy w życiu klasy i szkoły; bierze udział w organizacji imprez klasowych i szkolnych, uroczystościach szkolnych; świadomie i aktywnie uczestniczy w procesie kształcenia i wychowania dziecka.

(9)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :