• Nie Znaleziono Wyników

PRESENT CONTINUOUS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PRESENT CONTINUOUS"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

PRESENT CONTINUOUS

Czasu Present Continuous używamy:

a) mówiąc o czynnościach, które wykonujemy w danym momencie, w teraźniejszości Np.: I’m doing a crossword. (Rozwiązuję krzyżówkę).

b) mówiąc o sytuacjach, stanach, które ulegają obecnie zmianie Np.: I’m becoming more patient. (Staję się cierpliwszy).

c) przedstawiając sytuacje, stany, które są jedynie czasowe, chwilowe

Np.: She’s taking care of her younger brother until their parents come back.

(Opiekuje się młodszym bratem do czasu, kiedy wrócą rodzice).

d) aby mówić o wcześniej zaplanowanej czynności przyszłej.

We are visiting our aunt on Sunday. (Odwiedzimy naszą ciocię w sobotę) e) z przysłówkami always lub forever, aby powiedzieć, że irytuje nas nawyk innej

osoby

Why are you always talking so loudly? (Dlaczego zawsze tak głośno mówisz?).

Budowanie zdań w czasie Present Continuous

 Zdanie twierdzące(+):

Podmiot zdania + odpowiednia forma czasownika be(am/is/are) + czasownik z końcówką (-ing)

 Zdanie przeczące(-):

Podmiot zdania + odpowiednia forma czasownika be(am/is/are) + not + czasownik z końcówką (-ing)

 Zdanie pytające(?):

Odpowiednia forma czasownika be(am/is/are) + podmiot zdania + czasownik z końcówką (- ing)?

CZAS PRESENT CONTINUOUS – ĆWICZENIA Zadanie 1.

Dowiedzieliśmy się, w jakich sytuacjach stosujemy czas Present Continuous.

Przyporządkuj każde z poniższych zdań do jednej z nich, wpisując literkę w kratkę obok zdania.

Uwaga! Czasownik be odmienia się następujaco: w lp.: I am; you are;

he/she/it: is; w lm.: We are; You are; They are

Formy skrócone to: I’m; you’re; he’s, she’s, it’s, we’re; you’re; they’re W zdamiu przeczącym do formy czasownika be dodajemy not i możemy zastosować następujące formy skrócone:

are not = aren’t;

is not = isn’t

(2)

1. You’re improving your language skills.

2. She is listening to the radio now.

3. I’m going to the cinema with my friend on Friday.

4. You are always forgetting about washing the dishes.

5. I’m living here until I find a new flat.

6. My mum is preparing a meal at the moment.

7. Our climate is changing.

8. Kate is staying at her friend’s house until her parents return from a business trip.

9. They are taking part in a competition next week.

10. Why are you forever telling lies.

Zadanie 2.

Uzupełnij puste miejsca odpowiednią formą czasownika BE (am/is/are).

1. I……….. doing my homework at the moment.

2. Chris…… not at home now, he……….playing football.

3. We…….. going to the theatre on Sunday.

4. You ……… always shouting on me.

5. She………working here until she finds a better job.

6. They …….. becoming more responsible.

7. I ………. not using this dictionary now, you can take it.

8. George and Paul ……….. playing chess at the moment.

9. My friend …………. going on a mountain trip next Tuesday.

10. She………… always behaving rude.

11. My attitude to school……….changing.

Zadanie 3.

Są trzy rodzaje zdań: twierdzące, przeczące i pytające.

Mając dane jedno z nich sformułuj pozostałe.

Np. (+)I am reading a very interesting book now.

(-)I’m not reading a very interesting book now.

(?)Am I reading a very interesting book now?

a) (+)John is having a very important exam at the moment.

(-)……….

(?)………

b) (+)………

(-) Her attitude to sport isn’t changing.

(?)……….

c) (+)………

(-)………

(?) Are you living here until you find a new flat?

d) (+) We are going for a business trip next Monday.

(-)………..

(3)

(?)……….

(4)

ODPOWIEDZI Zadanie 1

Nr zdania Odpowiedź Uzasadnienie

1 b Mówię o stanie, który podlega zmianom 2 a Czynność wykonywana jest w tym momencie

3 d Mówię o wcześniej zaplanowanej czynności przyszłej 4 e Denerwuje mnie nawyk drugiej osoby

5 c Mówię o sytuacji tymczasowej

6 a Czynność wykonywana jest w tym momencie 7 b Mówię o stanie, który podlega zmianom 8 c Mówię o sytuacji tymczasowej

9 d Mówię o wcześniej zaplanowanej czynności przyszłej 10 e Denerwuje mnie nawyk drugiej osoby

Zadanie 2

Nr zdania Odpowiedź Uzasadnienie

1 am 1. os. lp.

2 is 3. os. lp.

3 are 2 os. l. mn.

4 are 2 os. lp.

5 is 3. os. lp.

6 are 3. os. l. mn.

7 am 1. os. lp.

8 are 3 os. l. mn

9 is 3. os. lp.

10 is 3. os. lp.

11 is 3. os. lp.

Zadanie 3

a) (-) John isn’t having a very important exam at the moment.

(?) Is John having a very important exam at the moment?

b) (+) Her attitude to sport is changing.

(?) Is her attitude to sport changing?

c) (+) I’m living here until I find a new flat.

(-) I’m not living here until I find a new flat.

d) (-) We aren’t going for a business trip next Monday.

(?) Are we going for a business trip next Monday?

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wyodrębniony przez siebie nurt w dziejach rodzimego teatru postrzega Kosiński jako poszukujące działania o charakterze przeniesienia, ukierunkowane na trwałe

Jednak 25% badanych jest zdania, które ja również podzielam, że nie braku- je nam autorytetów, a szukanie ich w reality show nie jest spowodowane ich niedoborem.. Uważam, że jest

So far, all the strategies used for deconvolution in forward-light-scattering experiments to measure par- ticle size distributions (PSD's) are based on a compar-

The width of the slip zones, relative tangential shift of the surfaces and shear contact stress increase with the increasing shear load. For a fixed load, the relative tangential

Wydaje się, że kwestia bieżących trudności związanych ze skalą bezrobocia przysłania znaczenie zmian strukturalnych, które dokonują się w  Polsce, jeśli chodzi

Mimo ró¿norodnych przeszkód, na które napo- tykaj¹ dzieci oty³e, ich zdrowie fizyczne i psy- chiczne, w tym samopoczucie w szkole, s¹ na tyle wa¿ne, ¿e warto podejmowaæ

An image is essentially a breaking point in time: the time of the origin and the life (Aldhouse-Green 2004, xvi; Benjamin 2013) of a work of art/artifact (its ontological and

Nekropolia mennonicka w Stogach Malborskich jako źródło tradycji.. i informacji o byłych

Instead of direct interest in human actions and the effects of these acts, it begins to be interested in the persons, and especially in their ability to perform morally

WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA - UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA.. Wszystkie ele e ty uszą yć utrzy a e

Przez ten właśnie pryzmat należy patrzeć na czas Present Perfect  Inny przykład zdania do zeszytu:.. I have lived in Poland for

50-procen- towym udzia³em protakrodontów i innych rekinów o zêbach krusz¹cych, a tak¿e znaczn¹ zawartoœci¹ febodonti- dów, natomiast zespó³ z Oum-El-Jerane jest zdominowany

Jak¿e siê zdziwi³, gdy po kilkunastu mi- nutach ukaza³ mu siê Bierut ...¿ywy, a prze- ³o¿eni nakazali zapomnieæ o wszystkim, co widzia³ (s.. Rosjanie mieli zawczasu zna-

the northern extensions of el prat de llobregat (ill. 1) and vilanovai la geltrú (ill. 2) share very obvious common features: both are located as natural continuous enlargements of

The jurist believes that in case conducting a bailment contract with a filius familias, actio de peculio should be performed, that is a claim against the posses- sor of

This paper compares the assumption of the disembedding–re-embedding of ideas, ob- jects and practices advanced by the translation stream in Scandinavian institutionalism

Częstość występowania udarów innych niż krwotoczne (tj. niedokrwiennych lub nieokreślonych) również była istotnie mniejsza w grupie otrzymującej da- bigatran w dawce 150 mg

Ani mit renesansu jako odrodzenia się mitycznych sił, które kiedyś już splotły się w grecko-rzymsko-chrzescijańskie korzenie Europy, ani mit kontrkultury, która wyzwoliła

Preliminaria matema- tyczne do tych wykładów podano w wykładach: Wst˛ep do Matematyki oraz Funkcje Rekurencyjne, preliminaria logiczne w wykładach

Na zajęcia w podobozach złożyły się: sygnalizacja, która się cieszyła największym powodzeniem, pionierka — to budowa bramy, ołtarza, kapliczki, półki oraz

Powyżej pewnej wartości liczby Reynoldsa (zwanej dolną liczbą krytyczną), na skutek rosnącej roli sił bezwładności przepływ taki traci.. na skutek rosnącej roli

Ogólnie warstwę można podzielić na obszar wewnętrzny o grubości Ogólnie warstwę można podzielić na obszar wewnętrzny o grubości około 0,2δ oraz obszar zewnętrzny.. W

When the roughness height exceeds the thickness of the viscous sub-layer, it changes the velocity profile in the boundary layer and increases the frictional drag.... The diagram