PRESENT CONTINUOUS

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

PRESENT CONTINUOUS

Czasu Present Continuous używamy:

a) mówiąc o czynnościach, które wykonujemy w danym momencie, w teraźniejszości Np.: I’m doing a crossword. (Rozwiązuję krzyżówkę).

b) mówiąc o sytuacjach, stanach, które ulegają obecnie zmianie Np.: I’m becoming more patient. (Staję się cierpliwszy).

c) przedstawiając sytuacje, stany, które są jedynie czasowe, chwilowe

Np.: She’s taking care of her younger brother until their parents come back.

(Opiekuje się młodszym bratem do czasu, kiedy wrócą rodzice).

d) aby mówić o wcześniej zaplanowanej czynności przyszłej.

We are visiting our aunt on Sunday. (Odwiedzimy naszą ciocię w sobotę) e) z przysłówkami always lub forever, aby powiedzieć, że irytuje nas nawyk innej

osoby

Why are you always talking so loudly? (Dlaczego zawsze tak głośno mówisz?).

Budowanie zdań w czasie Present Continuous

 Zdanie twierdzące(+):

Podmiot zdania + odpowiednia forma czasownika be(am/is/are) + czasownik z końcówką (-ing)

 Zdanie przeczące(-):

Podmiot zdania + odpowiednia forma czasownika be(am/is/are) + not + czasownik z końcówką (-ing)

 Zdanie pytające(?):

Odpowiednia forma czasownika be(am/is/are) + podmiot zdania + czasownik z końcówką (- ing)?

CZAS PRESENT CONTINUOUS – ĆWICZENIA Zadanie 1.

Dowiedzieliśmy się, w jakich sytuacjach stosujemy czas Present Continuous.

Przyporządkuj każde z poniższych zdań do jednej z nich, wpisując literkę w kratkę obok zdania.

Uwaga! Czasownik be odmienia się następujaco: w lp.: I am; you are;

he/she/it: is; w lm.: We are; You are; They are

Formy skrócone to: I’m; you’re; he’s, she’s, it’s, we’re; you’re; they’re W zdamiu przeczącym do formy czasownika be dodajemy not i możemy zastosować następujące formy skrócone:

are not = aren’t;

is not = isn’t

(2)

1. You’re improving your language skills.

2. She is listening to the radio now.

3. I’m going to the cinema with my friend on Friday.

4. You are always forgetting about washing the dishes.

5. I’m living here until I find a new flat.

6. My mum is preparing a meal at the moment.

7. Our climate is changing.

8. Kate is staying at her friend’s house until her parents return from a business trip.

9. They are taking part in a competition next week.

10. Why are you forever telling lies.

Zadanie 2.

Uzupełnij puste miejsca odpowiednią formą czasownika BE (am/is/are).

1. I……….. doing my homework at the moment.

2. Chris…… not at home now, he……….playing football.

3. We…….. going to the theatre on Sunday.

4. You ……… always shouting on me.

5. She………working here until she finds a better job.

6. They …….. becoming more responsible.

7. I ………. not using this dictionary now, you can take it.

8. George and Paul ……….. playing chess at the moment.

9. My friend …………. going on a mountain trip next Tuesday.

10. She………… always behaving rude.

11. My attitude to school……….changing.

Zadanie 3.

Są trzy rodzaje zdań: twierdzące, przeczące i pytające.

Mając dane jedno z nich sformułuj pozostałe.

Np. (+)I am reading a very interesting book now.

(-)I’m not reading a very interesting book now.

(?)Am I reading a very interesting book now?

a) (+)John is having a very important exam at the moment.

(-)……….

(?)………

b) (+)………

(-) Her attitude to sport isn’t changing.

(?)……….

c) (+)………

(-)………

(?) Are you living here until you find a new flat?

d) (+) We are going for a business trip next Monday.

(-)………..

(3)

(?)……….

(4)

ODPOWIEDZI Zadanie 1

Nr zdania Odpowiedź Uzasadnienie

1 b Mówię o stanie, który podlega zmianom 2 a Czynność wykonywana jest w tym momencie

3 d Mówię o wcześniej zaplanowanej czynności przyszłej 4 e Denerwuje mnie nawyk drugiej osoby

5 c Mówię o sytuacji tymczasowej

6 a Czynność wykonywana jest w tym momencie 7 b Mówię o stanie, który podlega zmianom 8 c Mówię o sytuacji tymczasowej

9 d Mówię o wcześniej zaplanowanej czynności przyszłej 10 e Denerwuje mnie nawyk drugiej osoby

Zadanie 2

Nr zdania Odpowiedź Uzasadnienie

1 am 1. os. lp.

2 is 3. os. lp.

3 are 2 os. l. mn.

4 are 2 os. lp.

5 is 3. os. lp.

6 are 3. os. l. mn.

7 am 1. os. lp.

8 are 3 os. l. mn

9 is 3. os. lp.

10 is 3. os. lp.

11 is 3. os. lp.

Zadanie 3

a) (-) John isn’t having a very important exam at the moment.

(?) Is John having a very important exam at the moment?

b) (+) Her attitude to sport is changing.

(?) Is her attitude to sport changing?

c) (+) I’m living here until I find a new flat.

(-) I’m not living here until I find a new flat.

d) (-) We aren’t going for a business trip next Monday.

(?) Are we going for a business trip next Monday?

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :