• Nie Znaleziono Wyników

Do: Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Do: Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Kontakt: Koszalin, 13.12.2016 r.

Centrala 34 – 88 - 400

Sekretariat Dyrektora 34 – 88 – 151

Fax 34 – 88 – 103

e-mail: szpital@swk.med.pl

http www.swk.med.pl

znak pisma: TP.382.153.2016 BS

Do:

Wykonawcy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.153.2016 BS – sprzęt medyczny jednorazowego użytku:

kaniule, opatrunki na wkłucia, igły, akcesoria do biopsji, elektrody, układ oddechowy

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy zadania nr 1

„Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie ,,opakowanie dwuwarstwowe’’ zabezpieczające przed przypadkowym wkłuciem, zamieszone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia? (opakowanie oferowanych przez nas kaniul składa się z dwóch części, z przezroczystej folii z jednej strony i papieru klasy medycznej powleczonego cienką warstwą gumy z drugiej strony, opakowanie w pełni zabezpiecza przed przypadkowym uszkodzeniem przez okres ważności wyrobu).”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza opakowanie typu Tyvec lub równoważne.

PYTANIE NR 2: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści kaniule których opakowanie składa się z dwóch części, z przezroczystej folii z jednej strony i papieru klasy medycznej powleczonego cienką warstwą gumy z drugiej strony, opakowanie w pełni zabezpiecza przed przypadkowym uszkodzeniem przez okres ważności wyrobu, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza opakowanie typu Tyvec lub równoważne.

PYTANIE NR 3: dotyczy zadania nr 2

„Kaniula dożylna pediatryczna bez portu , wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu FEP, wyposażona w niezdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do żyły, igła z trójpłaszczyznowym ścięciem, przezroczysta komora kontrolna, elastyczne skrzydełka z otworami do przyszycia i gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, gładka powierzchnia kaniuli, cienkościenny cewnik kaniuli posiadający paski kontrastujące w promieniach RTG, atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, filtr hydrofobowy, sterylna, nietoksyczna, apirogenna, pakowana pojedynczo,

rozmiary:

26G - dł. 19mm; przepływ 19 ml/min

24G - dł. 19mm; przepływ 29 ml/min?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej kaniuli.

PYTANIE NR 4: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści kaniule których opakowanie składa się z dwóch części, z przezroczystej folii z jednej strony i papieru klasy medycznej powleczonego cienką warstwą gumy z drugiej strony, opakowanie w pełni zabezpiecza przed przypadkowym uszkodzeniem przez okres ważności wyrobu?”

ODPOWIEDŹ

(2)

Zamawiający dopuszcza opakowanie typu Tyvec lub równoważne.

PYTANIE NR 5 dotyczy zadania nr 8, poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę do biopsji mammotomicznej piersi kompatybilną z uchwytem Mammotome elite w rozmiarze 10G?”

ODPOWIEDŹ Tak.

PYTANIE NR 6: dotyczy zadania nr 7, poz. 1

„Czy Zamawiający w zadaniu 7. poz. 1 dopuści igły typu Hubera, zgięta pod kątem 90º do wstrzykiwania wewnątrz wszczepialnych portów igła grubość 20G długość: 20mm, 25mm

wyrób medyczny jednorazowy, sterylny pakowany pojedynczo?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 7: dotyczy zadania nr 7, poz. 2

„Czy Zamawiający w zadaniu 7 pozycji 2 dopuści igły do infuzji do wszczepialnych portów - Igła typu Hubera ze skrzydełkami, zgięta pod kątem 90º, elastyczne przedłużenie(o długości 30 cm) z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer Lock. Dostępne rozmiary: grubość: 20G długość: 20mm, 25mm, 30mm. Rozmiary igieł oznaczone kolorami. Igły kompatybilne ze środowiskiem MRI (do 3 Tesli) i dające możliwość automatycznych infuzji, wyrób medyczny jednorazowy, sterylny pakowany pojedynczo?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza..

PYTANIE NR 8: dotyczy zadania nr 4

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dotętniczych w opakowaniach jednowarstwowych folia-papier wykonanych z mocnych, odpornych na uszkodzenia materiałów o grubych ściankach; czołowego producenta jednorazowych produktów medycznych.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 9: dotyczy zadania nr 5

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do biopsji gruboigłowej w rozmiarach 14G x 10cm i 14G x 15cm lub 14G x 15cm i 14G x 20cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 10: dotyczy zadania nr 7, poz. 1

„Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści igły w 2 rozmiarach w zakresie 20G x 19-25mm (20G x 19mm i 20G x 25mm)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 11: dotyczy zadania nr 7, poz. 2

„Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści igły w 2 rozmiarach w zakresie 20G x 19-25mm (20G x 19mm i 20G x 25mm)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 12: dotyczy zadania nr 7, poz. 2

„Czy Zamawiający w pozycji 2 oczekuje dostarczenia igieł z drenem do portów wyposażonych w skrzydełka, odpinane po wpięciu igły, które nie ograniczają widoczności miejsca wkłucia oraz miękką poduszkę od strony pacjenta?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 13: dotyczy zadania nr 1, poz. 1

„Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniul pakowanych pojedynczo. W opakowaniu zbiorczym po 100szt.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem kaniul pakowanych maksymalnie do 50 szt.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza kaniule pakowane po 100 szt.

(3)

PYTANIE NR 14: dotyczy zadania nr 1, poz. 1

„Prosimy o wyjaśnienie dotyczące opakowania kaniuli. Co Zamawiający rozumie przez opakowanie dwuwarstwowe zabezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem? Z czego mają się składać te dwie warstwy?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza opakowanie typu Tyvec lub równoważne.

PYTANIE NR 15:dotyczy zadania nr 1, poz. 1

„Prosimy o dopuszczenie kaniul pakowanych w papier medyczny.

Dopuszczenie takiego rozwiązania jest funkcjonalnie i użytkowo tożsame z wyrobem opisanym w SIWZ a jego zastosowanie pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie konkurencyjnych ofert.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza opakowanie typu Tyvec lub równoważne.

PYTANIE NR 16: dotyczy zadania nr 1, poz. 2

„Prosimy o dopuszczenie zaoferowania obturatorów do kaniul pakowanych pojedynczo. W opakowaniu zbiorczym po 100 szt.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem obturatorów pakowanych maksymalnie do 50 szt.?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza obturatory do kaniul pakowane po 100 szt.

PYTANIE NR 17: dotyczy zadania nr 1, poz. 2

„Prosimy o dopuszczenie zaoferowania koreczków do kaniul pakowanych pojedynczo w blistrach po 4 szt. z perforacją ułatwiającą odrywanie. W opakowaniu zbiorczym po 500 szt.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem korków pakowanych maksymalnie do 100 szt.?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza koreczków do kaniul pakowanych po 500 szt.

Żądanie wyjaśnień dotyczących wymogu konfekcjonowania przedmiotu zamówienia nie należy do uprawnień Wykonawcy wynikających z art. 38 ustawy Pzp.

PYTANIE NR 18:dotyczy projektu umowy §3 ust. 5

„Prosimy o zmianę ww. paragrafu na następujący: „Kupujący zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie, jednak nie mniejszym niż 70%”.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

PYTANIE NR 19: dotyczy projektu umowy §4 ust. 4

„Prosimy o modyfikację ww. zapisu w następujący sposób: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT, na towary sprzedawane w ramach niniejszej umowy zmiana ceny brutto następuje nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, po zawarciu stosownego aneksu”.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

PYTANIE NR 20: dotyczy projektu umowy §7 ust. 1 pkt. 4

„Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od niniejszego zapisu. Naliczanie kar umownych za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa w §6 ust. 3 jest niewspółmierne do wagi zawinienia”.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

PYTANIE NR 21:dotyczy projektu umowy §7 ust. 4

„Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: „Naliczenie przez Kupującego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty”.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

PYTANIE NR 22:dotyczy zadania nr 2 i 4

„Prosimy o doprecyzowanie czy pod pojęciem „opakowanie dwuwarstwowe zabezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem” Zamawiający rozumie opakowanie opakowania wielowarstwowe Tyvec odporne na rozerwanie, co zabezpiecza przed przypadkowym uszkodzeniem opakowania i utratą jałowości przez kaniule?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza opakowanie typu Tyvec lub równoważne.

(4)

PYTANIE NR 23:dotyczy zadania nr 2

„Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniul do żył obwodowych dla dzieci z możliwością diagnozowania obecności w naczyniu aparatem USG, bez markerów widocznych w promieniach rtg, jako mniej szkodliwe dla osoby wykonującej badanie i dla samego pacjenta niż dotychczas tradycyjne stosowane promienie X (rtg), spełniających pozostałe wymogi siwz.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 24:dotyczy zadania nr 4

„Prosimy o sprecyzowanie czy kaniula dotętnicza, tak jak obecnie stosowane, ma być wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza kaniule dotętnicze wykonane z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE.

PYTANIE NR 25:dotyczy zadania nr 4

„Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają być pakowane mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania gwarantujące pełną sterylność produktu.

PYTANIE NR 26:dotyczy zadania nr 4

„Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w komplecie z kaniulą dotętniczą Zamawiający będzie wymagał dostarczenia opatrunku mocującego z okienkiem typu omega, dedykowanego do kaniuli dotętniczej?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza w komplecie z kaniulą dotętniczą dostarczenie opatrunku mocującego z okienkiem typu omega, dedykowanego do kaniuli dotętniczej.

PYTANIE NR 27:dotyczy zadania nr 1, poz. 1

„Prosimy o doprecyzowanie czy pod pojęciem „opakowanie dwuwarstwowe zabezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem” Zamawiający rozumie opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania gwarantujące pełną sterylność produktu.

PYTANIE NR 28:dotyczy zadania nr 1, poz. 1

„Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają być sterylizowane radiacyjnie?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza kaniule sterylizowane radiacyjnie.

PYTANIE NR 29:dotyczy zadania nr 1, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z wysokiej jakości FEP pakowane po 100 sztuk?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 30:dotyczy zadania nr 1, poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul pakowane po 250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 31:dotyczy zadania nr 1, poz. 1-3

„Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu, aby kaniule, koreczki i obturatory były od jednego producenta.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie odstąpi od powyższego wymogu.

PYTANIE NR 32:dotyczy zadania nr 2

„Czy zamawiający dopuści kaniule jednorazowego użytku dla dzieci wykonane z wysokiej jakości FEP o przepływie maksymalnym dla rozmiaru 24G - 20 ml i 26G - 15 ml nie posiadające zdejmowanego elementu ułatwiającego wkłucie?”

(5)

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 33:dotyczy zadania nr 4

„Czy Zamawiający dopuści kaniule dotętnicze posiadający zawór odcinający przesuwny?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo–akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

„Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

„Czy w zakresie części nr 7 oraz 18 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6

Zamawiający dysponuje wszelkimi prawami autorskimi do Pierwotnego Projektu Tymczasowego Pawilonu w zakresie koniecznymi do realizacji Zamówienia przez Wykonawcę.

1x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze materiału bazowego: 68 g/m2 odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej 22 cmH20

Zgodnie z zapisami w dziale VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) do oferty należało dołączyć dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, m.in.:.. 

b) za zwłokę w wymianie towaru na wolny od wad w wysokości 1% ceny brutto wadliwej dostawy za każdy dzień zwłoki. 1 za odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron z

d). Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie