• Nie Znaleziono Wyników

Czytaj po polsku. T. 2: Henryk Sienkiewicz: „Latarnik”, „Janko Muzykant”. Wyd. 4. - Aleksandra Achtelik, Wioletta Hajduk-Gawron - pdf, ebook – Ibuk.pl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Czytaj po polsku. T. 2: Henryk Sienkiewicz: „Latarnik”, „Janko Muzykant”. Wyd. 4. - Aleksandra Achtelik, Wioletta Hajduk-Gawron - pdf, ebook – Ibuk.pl"

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

Czytaj po polsku

HENRYK SIENKIEWICZ Latarnik

Janko Muzykant

(3)

NR 137

(4)

Czytaj po polsku

Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego

HENRYK SIENKIEWICZ Latarnik

Janko Muzykant

Edycja dla początkujących

Tom 2

Wydanie IV

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2012

(5)

Redaktor serii: Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców

Małgorzata Kita

Recenzent wydania pierwszego

Marié Sobotková

Redaktorzy naukowi

Romuald Cudak, Wioletta Hajduk-Gawron, Jolanta Tambor

Publikacja dofinansowana ze środków Senatu RP

(6)

5

Henryk Sienkiewicz żył w latach 1846–1916. Jest re- prezentantem epoki polskiego pozytywizmu i twórcą polskiej noweli. Jako pierwszy wprowadził nowe odmiany noweli: no- welę jednozdarzeniową (Jamioł, Sachem) i nowelę psycholo- giczną (Latarnik). W swoich utworach poruszał temat chłop- skiej biedy i zacofania ludności miejskiej, emigracyjnej tu- łaczki i nostalgii. Jest najwybitniejszym polskim powieścio- pisarzem historycznym. Stworzył cykl dzieł dotyczących his- torii Polski (np. XVII wieku: Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski – te trzy powieści zostały nazwane Trylogią;

o przełomie XIV i XV wieku: Krzyżacy). Utwory Sienkiewicza w czasach jemu współczesnych były najchętniej czytane. Do dziś autor Latarnika jest jednym z najpopularniejszych pol- skich pisarzy. W 1905 roku otrzymał Nagrodę Nobla za Quo vadis (opowieść o początkach chrześcijaństwa), która została przetłumaczona na około 40 języków.

(7)

6

Henryk Sienkiewicz (1846–1916) was a proponent of Po- lish Positivism and a creator of the Polish short story. He implemented new styles in his short stories: the singular event short story (Jamioł, Sachem) and the psychological narrative (Latarnik – The Lighthouse Keeper). In his works he portrayed the life of the poor and uneducated peasantry, as well as the problems of exile and homesickness in emigra- tion. Sienkiewicz was also a renowned historical novelist. He is the greatest Polish historical writer; he created a series of books of Polish history, for example from the 17th century:

Ogniem i mieczem (With Fire and Sword), Potop (The Delu- ge), Pan Wołodyjowski (Mr. Wolodyjowski) – these three bo- oks were called the Trilogy, or from the turn of the 14th and 15th centuries: Krzyżacy (Crusaders). His novels were widely read during his time, and he is still regarded as one of the most popular Polish writers. He also won the Nobel Prize in 1905 for his novel Quo Vadis (about the early days of Chri- stianity), which has been translated into about 40 langu- ages.

(8)

7

Henryk Sienkiewicz lebte in Jahren 1846–1916. Er ist Vertreter des polnischen Positivismus und Schöpfer der polnischen Novelle. Als der Erste führte er neue Arten der Novelle ein: eine Einereigniss-Novelle (Jamioł, Sachem) und eine psychologische Novelle (Latarnik – Der Leuchtturm- wärter). In seinen Werken berührte er das Thema der Not unter Bauern und der Rückständigkeit unter der Stadtbevöl- kerung, das Thema vom Auswandern und der Nostalgie.

Er ist der bekannteste polnische historische Romanschrift- steller. Er schuf einen Werkzyklus, der sich auf Polens Ge- schichte bezieht (z.B. auf das 18. Jh.: Ogniem i mieczem – Mit Feuer und Schwert, Potop – Die Sintflut, Pan Wołody- jowski – Oberst Wołodyjowski – diese drei Romane wurden Die Trilogie genannt, oder über die Wende zwischen 14. und 15. Jh.: Krzyżacy – Die Kreuzritter). Die Werke von Sienkie- wicz wurden zu seiner Zeit am liebsten gelesen. Bis heute ist der Verfasser des Leuchtturmwärters einer der populärsten polnischen Schriftsteller. 1905 bekam er den Nobelpeis für Quo vadis (Geschichte über den Anfang des Christentums), die in etwa 40 Fremdsprachen übersetzt wurde.

(9)

Henryk Sienkiewicz . . . . Henryk Sienkiewicz: Latarnik (Zaadaptowa³a i opraco- wa³a Aleksandra Achtelik) . . . . Æwiczenia . . . . Henryk Sienkiewicz: Janko Muzykant (Zaadaptowa³a i opracowa³a Wioletta Hajduk-Gawron) . . . . Æwiczenia . . . . S³owniczek . . . . Klucz do æwiczeñ . . . .

Spis treœci

5

9 20

35 40 49 88

(10)

Tłumaczenie na język angielski: Yolande Dacko

Tłumaczenie na język niemiecki: Agnieszka Filipkowska, Hubert Folwarczny, Barbara Sabarth, Jutta Jesko

Projekt okładki: Marek Francik Redakcja: Katarzyna Więckowska Redakcja techniczna: Barbara Arenhövel

Copyright © 2012 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-226-1391-7

(wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-479-0

(wersja elektroniczna)

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice

www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie IV. Nakład 150 + 50 egz. Ark. druk. 3,25.

Ark. wyd. 4,0. Papier offset. kl. III, 90 g

Cena 8 zł (+ VAT) Łamanie: Pracownia Składu Komputerowego

Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c.

M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław

(11)

Materiaty pomocnicze do nauki j~zyka polskiego jako obcego

Seria

CZYTAJ PO POLSKU jest wfesnie die Ciebie, jesli:

,/ znasz jE?zyk polski na poziomie progowym, srednim lub zaawansowanym,

,/ chcesz poznac najwazniejsze dziefa literatury polskiej, zanim po nie siE?gniesz w oryginale, ,/ chcesz wzbogacic sfownictwo, kt6re jest

niezbE?dne do czytania literatury,

,/ zamierzasz zdawac egzamin certyfikatowy z jE?zyka polskiego.

Ksiqik~ opracowano z uwzgl~dnieniem standard6w wymagan egzaminacyjnych Panstwowej Komisji Poswiadczania Znajomosci J~zyka Polskiego jako Obcego

poziom podstawowy - A2/B 1

ISSN 1644-0552

Cytaty

Powiązane dokumenty

f) 25 grudnia Szwedzi przypuszczają ostatni szturm i odchodzą spod murów. Przeor, przekonany o śmierci Kmicica, ujawnia jego prawdziwe nazwisko. 14) Spotkanie Kmicica z

Świeżo wydrukowane śpiewniki, A. Morozow polecił rozesłać po wszystkich ważniejszych szkołach teologicz- nych Rosji, co w naszej ocenie było nie do końca trafnym

[r]

Nauczyciel prezentuje pytania (wyświetla lub zapisuje na tablicy, w załączniku 2), na które uczniowie odpowiedzą po obejrzeniu krótkiego filmu o parkach narodowych w Polsce (link w

Jeśli jednak w interpretacjach ślą- skiego badacza pojawia się coś, co szczególnie w odniesieniu do jednej z nowel au- tor nazywa „fabułą edypalną”, to wydaje się, że

Dla każdej klasy na diagramie implementacyjnym określ czy zachodzi potrzeba przechowywania jej ekstensji i dlaczego, jak również w jaki sposób będzie ona przechowywana.. Jakie

Henryk Sienkiewicz (pseudonim: … …..), powieściopisarz, nowelista, publicysta, krytyk literacki, działacz społeczny.. uczęszczał do gimnazjum

Po powrocie do Płocka Maćko i Zbyszko dowiadują się, że Jagienka pojechała do Spychowa doglądać umierającego Juranda.. Jadą

Skopiuj i wklej na

Tegoż samego jeszcze wieczora, gdy słońce stoczyło się na drugą stronę międzymorza, a po dniu promiennym nastąpiła noc bez zmierzchu, nowy

cia kierownictwa «Gazety Polskiej» przez Edwarda Leo, który wraz z Dionizym Henklem wziął ster tego dziennika. Ferdynand Hoesick: Pierwsze występy literackie

ątkowo pracował jako dziennikarz, współwłaściciel tygodnika Wzi wszy udzia w powstaniu, musia opu ci kraj, tu a si po ca ym ątkowo pracował jako

Znany przede wszystkim jako autor ballad, powieści poetyckich, dramatu Dziady oraz epopei narodowej Pan Tadeusz uznawanej za ostatni wielki epos kultury szlacheckiej

In particular, in [7] moderate deviation principles for projected processes are proved by combining the perturbation theory for Markov processes with a sophisticated notion

Był to chłopak nierozgarnięty bardzo i, jak wiejskie dzieciaki, przy rozmowie z ludźmi palec do gęby wkładający. Nie obiecywalisobie nawet ludzie, że się wychowa, a jeszcze

However, today, in the programs of professional teachers training for musical schools of the vast majority of Ukrainian educational institutions of the artistic direction,

Ten utwór nie jest objęty majątkowym prawem autorskim i znajduje się w domenie publicznej, co oznacza że możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować

Po obejrzeniu i wysłuchaniu wszystkich prezentacji, na ich podstawie, nauczyciel inicjuje rozmowę pytaniem: Co sądzicie o sytuacji, w jakiej się znalazł

Kiedy zapruszył głowę, co stale zdarzało się co tydzień, omijali go wszyscy, nie dlatego, żeby pozwalał sobie robić burdy z panem lub panią, ale że jak się do

15 listopada 1916 roku w Vevey jego podróżnicze życie się zakończyło. Został również tutaj pochowany, a jego prochy zostały uroczyście sprowadzone do Polski w 1924 i

Grochola ist auch Auto- rin von Feuilletons und Mitautorin der Drehbücher der beliebten polnischen Fernsehserien: M jak miłość (L wie Liebe) und Na dobre i na złe (Durch dick und

Kamizelka (Die Weste) und Z legend dawnego Egiptu (Ägyptische Legenden), sowie die Kurzgeschichten Lalka (Die Puppe), Emancypantki (Die Emanzipierten), Faraon (Pharao) und Placówka

Henryk Sienkiewicz zajmuje czołowe i niekwestionowane miejsce w litera- turze polskiej. Dotąd rzadko poruszanym zagadnieniem jest jego recepcja w innych krajach. Przegląd