• Nie Znaleziono Wyników

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

Nazwa kwalifikacji: Sprzedaż produktów i usług reklamowych Oznaczenie kwalifikacji: AU.29

Numer zadania: 01 Wersja arkusza: SG

Wypełnia zdający Numer PESEL zdającego*

Czas trwania egzaminu: 120 minut. AU.29-01-21.01-SG

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2021

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:

swój numer PESEL*,

oznaczenie kwalifikacji,

numer zadania,

numer stanowiska.

3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.

6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.

7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.

8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Układ graficzny

© CKE 2020

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu

rozpoczęcia egzaminu

Miejsce na naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka

PODSTAWA PROGRAMOWA

2017

(2)

Zadanie egzaminacyjne

Producent zabawek Świat Dziecka planuje udział w targach branżowych. Wykorzystując informacje zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym oraz pliki z folderu Świat Dziecka umieszczonego na pulpicie komputera, przygotuj wymienione dokumenty:

 formularz zgłoszeniowy firmy na targi,

 ofertę sprzedaży w formie prezentacji multimedialnej,

 zaproszenie do udziału w targach dla klientów firmy.

Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku wyposażonym w niezbędne oprogramowanie.

Hasło do folderu Świat Dziecka: Zabawki2021

Uzupełnij formularz zgłoszeniowy na międzynarodowe targi „Toys for Girls and Boys” w przygotowanym pliku Formularz zgłoszeniowy.doc umieszczonym w folderze Świat Dziecka. Do sporządzenia wykorzystaj Dane firmy Świat Dziecka, Wytyczne dotyczące zaproszenia na targi, Wytyczne dotyczące formularza

zgłoszeniowego firmy na targi oraz plik przedstawiający plan dostępnych stoisk targowych znajdujący się w folderze Świat Dziecka pod nazwą Plan hali targowej. Dokument sporządź z datą egzaminu. Wydrukuj w kolorze na kartce formatu A4.

Przygotuj prezentację multimedialną, dotyczącą oferty sprzedaży, która będzie wyświetlana na monitorze, na stoisku targowym firmy w czasie trwania targów, stosując Wytyczne dotyczące prezentacji multimedialnej oraz Informacje o firmie Świat Dziecka. W stopce każdego slajdu dodaj jego numer w prawym dolnym rogu.

Prezentacja powinna zawierać 4 slajdy, utrzymane w kolorystyce loga firmy (wszystkie kolory logo Świat Dziecka). Dokument wydrukuj w kolorze tak, aby na jednej stronie znajdowały się dwa slajdy w układzie pionowym.

Przygotuj zaproszenie na targi, które zostanie wysłane do stałych klientów w formie newslettera.

Do sporządzenia wykorzystaj Wytyczne dotyczące zaproszenia na targi, Dane firmy Świat Dziecka, Wytyczne dotyczące formularza zgłoszeniowego firmy na targi oraz plik przedstawiający plan dostępnych stoisk targowych znajdujący się w folderze Świat Dziecka pod nazwą Plan hali targowej. Wydrukuj w kolorze na jednej kartce formatu A4. Wszystkie elementy zaproszenia muszą być czytelne.

Po przygotowaniu dokumentów do wydruku zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego (ZN), przez podniesienie ręki zamiar wykonania wydruku. Upewnij się, że wszystkie wykonane wydruki opisane są Twoim numerem PESEL, a następnie razem z arkuszem egzaminacyjnym pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.

(3)

Informacje o firmie Świat Dziecka

Firma Świat Dziecka działa w branży dziecięcej od 1993 roku i oferuje najwyższej jakości zabawki dla dzieci i niemowląt. Ich charakterystyczną cechą jest wykorzystanie naturalnych materiałów w procesie produkcyjnym oraz dostosowanie do potrzeb dziecka na każdym etapie jego rozwoju. Szczególną popularnością cieszą się tradycyjne zabawki wykonane z drewna. Firma wykorzystuje do sprzedaży swoich produktów Internet oraz ogólnopolską sieć sklepów z zabawkami. W związku z rosnącą produkcją, firma weźmie udział w międzynarodowych targach branżowych „Toys for Girls and Boys” w celu rozszerzenia bazy danych potencjalnych klientów oraz nawiązania kontaktu z nowymi dostawcami.

Dane firmy Świat Dziecka

Informacje o Targach

Międzynarodowe targi „Toys for Girls and Boys” poświęcone są branży dziecięcej i skupiają się na tematyce zabawek dla dzieci. Targi trwają 3 dni i organizowane są w Warszawie przy ul. Pięknej 10 w terminie 5-7 marca 2021 roku. Na targach zaprezentuje swoje produkty ponad 200 firm z przemysłu zabawkarskiego.

Świat Dziecka Jan Nowakowski ul. Szara 12 32-475 Kraków Tel: 12 6547891 Fax: 12 6547892 NIP: 987789445

Email: biuro@swiat-dziecka.com.pl www.swiat-dziecka.com.pl

Adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby firmy

(4)

Wytyczne dotyczące formularza zgłoszeniowego firmy na targi

Firma wybrała stoisko wyspowe znajdujące się w pobliżu inkasa oraz restauracji. Powierzchnia niezabudowana stoiska to 20 m2, do której należy doliczyć zabudowę standardową.

W czasie targów firma wybrała dodatkową formę promocji w postaci:

 dystrybucji ulotek z biletami (1000 szt.),

 jednostronicowej reklamy w informatorze targowym,

 banera na stronie internetowej targów,

 banera reklamowego w wielkości 3 m x 2 m na balustradzie antresoli w pawilonie.

Wyposażenie stoiska:

Standardowe stoisko ma zostać wyposażone w następujący sprzęt:

 1 stolik,

 4 krzesła,

 1 lada,

 1 stojak na ulotki.

Usługi dodatkowe przez cały czas trwania targów:

 sprzątanie stoiska,

 dostęp do Internetu.

Stawka podatku VAT wynosi 23% na wszystkie pozycje cenowe formularza.

Wytyczne dotyczące prezentacji multimedialnej Nr

slajdu Wyszczególnienie

1.

 nazwa i logo firmy (plik Logo Świat Dziecka.png z folderu Świat Dziecka)

2.

 opis działalności firmy

3.

 opis 3 wybranych zabawek z drewna wraz ze zdjęciami (pliki jpg. ze zdjęciami zabawek znajdują się w folderze Zabawki umieszczonym w folderze Świat

Dziecka). Opis powinien zawierać nazwę zabawki oraz krótką charakterystykę

stworzoną samodzielnie w oparciu o jej wygląd

4.

 dane teleadresowe firmy,

 w dolnej części wymyślony przez ciebie slogan firmy o charakterze samodzielnym

(maksymalnie 7 wyrazów, łącznie ze spójnikami).

(5)

Wytyczne dotyczące zaproszenia na targi

Zaproszenie ma zawierać:

 zwrot grzecznościowy oraz zachętę do odwiedzenia stoiska targowego firmy Świat Dziecka,

 w prawym górnym rogu logo targów (plik Logo Targi.png z folderu Świat Dziecka),

 w lewym górnym rogu logo firmy (plik Logo Świat Dziecka.png z folderu Świat Dziecka),

 numer stoiska, na którym będą prezentowane produkty firmy,

 informacje o imprezie targowej wraz z ich terminem i adresem,

 zdjęcie drewnianej lokomotywy (plik lokomotywa.jpg znajduje się w folderze Zabawki umieszczonym w folderze Świat Dziecka),

 tło zaproszenia ma mieć poziomy gradient liniowy.

Uwaga: skalowanie loga oraz fotografii nie może wpłynąć na ich jakość i wygląd.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:

 formularz zgłoszeniowy – wydruk,

 prezentacja multimedialna – wydruk,

 zaproszenie na targi – wydruk.

(6)
(7)
(8)

Wypełnia zdający

Do arkusza egzaminacyjnego dołączam wydruki w liczbie : ... kartek – czystopisu i ... kartek – brudnopisu.

Wypełnia Przewodniczący ZN

Potwierdzam dołączenie przez zdającego do arkusza egzaminacyjnego wydruków w liczbie ... kartek łącznie.

………

Czytelny podpis Przewodniczącego ZN

Cytaty

Powiązane dokumenty

których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży.. nieżywnościowych sprzedawanych w

Ile czasu powinien trwać proces przeprowadzania próby łączonej wytrzymałości i szczelności gazociągu średniego ciśnienia, składający się z 7,5-godzinnego

Zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego poprzez podniesienie ręki gotowość do oceny wyczyszczenia, okiełznania i osiodłania konia.. Wyprowadź konia na

Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za

wstawał szybko z zachowaniem trzech etapów: siadanie w łóżku, siadanie ze spuszczonymi nogami, stanie przy łóżku.. wstawał powoli z zachowaniem trzech etapów: siadanie w

Korzystając z informacji zawartych w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia na organizację imprezy szkoleniowo- integracyjnej, oferty Centrum Konferencyjnego w zakresie organizacji

Minimalny wiek konia upoważniający do startu w Mistrzostwach Polski w skokach przez przeszkody wynosi A?. Jest to zespół cech psychicznych, właściwych danemu koniowi,

dzeń diagnostycznych i leczniczych stosowanych w trakcie zabiegów interwencyjnych obserwuje się również szybki postęp technologiczny środków kontra­. stowych,