• Nie Znaleziono Wyników

Zapisz rozwi¡zanie za pomoc¡ funkcji o warto±ciach rzeczywistych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zapisz rozwi¡zanie za pomoc¡ funkcji o warto±ciach rzeczywistych"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Matematyka  kolokwium  1. Rozwi¡» ukªad równa« ró»niczkowych

(x0(t) = 2x(t) + N y(t), y0(t) = −N x(t) + 2y(t),

gdzie N jest ostatni¡ cyfr¡ Twojego numeru indeksu. Zapisz rozwi¡zanie za pomoc¡

funkcji o warto±ciach rzeczywistych.

2. Rozwi¡» równanie ró»niczkowe cos(t)y0(t) − sin(t)y(t) = tg(t). 3. Rozwi¡» zagadnienie pocz¡tkowe

y00(t) = − y0(t)

(y(t))2 , y(0) = 1, y0(0) = 1.

4*. Rozwi¡zania zagadnienia pocz¡tkowego y00(t) = − y0(t)

(y(t))2 , y(0) = 1, y0(0) = −1

nie da si¦ przedstawi¢ w postaci analitycznej. Mimo to mo»na wyznaczy¢ granic¦

t→∞lim y(t). Ile ona wynosi?

Matematyka  kolokwium  1. Rozwi¡» ukªad równa« ró»niczkowych

(x0(t) = 2x(t) + N y(t), y0(t) = N x(t) + 2y(t), gdzie N jest ostatni¡ cyfr¡ Twojego numeru indeksu.

2. Rozwi¡» równanie ró»niczkowe cos(t)y0(t) + sin(t)y(t) = tg(t). 3. Rozwi¡» zagadnienie pocz¡tkowe

y00(t) = y0(t)

(y(t))2, y(0) = 1, y0(0) = −1.

4*. Rozwi¡zania zagadnienia pocz¡tkowego y00(t) = y0(t)

(y(t))2 , y(0) = 1, y0(0) = −2

nie da si¦ przedstawi¢ w postaci analitycznej. Mimo to mo»na wyznaczy¢ czas, po jakim rozwi¡zanie osi¡gnie 0, czyli takie tmax, »e y(tmax) = 0. Ile wynosi tmax?

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Poniewa» budynek jest wykonany z cegªy nale»y go wzmocni¢ na poziomie fundamentu wykonuj¡c dodatkowy solidny, betonowy fundament, który przejmie caªy ci¦»ar budynku i

Pozycyjny system liczbowy, w którym zapisana jest równo±¢ istnieje, a jego podstawa to

Zatem, aby bez wyboczenia pr¦t ±ciskany mógª przenie±¢ ten ci¦»ar, nale»y zwi¦kszy¢ jego przekrój, czyli { w przypadku gdy jest on koªowy { jego ±rednic¦ zwi¦kszaj¡c z d1

W dalszych obliczeniach pomini¦to dodatkow¡ mas¦ aku- mulatorów (z jednej strony zwi¦ksza ona ilo±¢ energii odzyskiwanej w czasie zjazdu samochodu w dóª kopalni, ale zwi¦ksza

Inaczej, przy braku balastu o zachowaniu stateczno±ci billboardu decydowa¢ b¦dzie warunek (3), z którego wynika, »e ci¦»ar konstrukcji billboardu powinien by¢ równy co najmniej

Miar¡ odksztaªcenia napi¦cia zasilajacego przeksztaªtnik w miejscu jego przyª¡czenia, po- dobnie jak dla pr¡dów odksztaªconych, jest wspóªczynnik zawarto±ci

emisj¦ CO2, przyjmuj¡c, »e gaz ten kr¡»y w obiegu zamkni¦tym { wyemitowany do atmosfery w procesie spalania jest nast¦pnie absorbowany w biosferze (przyrost biomasy