• Nie Znaleziono Wyników

Słowo wstępne

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Słowo wstępne"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Kolegium Redakcyjne

Słowo wstępne

Studenckie Zeszyty Naukowe 6/10, 5

(2)

Słow o w stęp n e

Pierwsza pozycja niniejszego num eru zeszytu to referat wygłoszony przez J. Kostrubca na sesji naukowej, która odbyła się w dniu 17 grud­ nia 2002 r. na tem at typów i form państwa według Georga Jellinka. Sesja została zorganizowana w ramach Sekcji Historii i Teorii Państwa i Praw a przez Studenckie Koło Naukowe Prawników. Pozycję drugą i trzecią stanowią referaty J. Rusak i Ł. Młynarskiego, które także były przedmiotem obrad powyższej sesji naukowej.

Kolejne artykuły stanowią pokłosie sesji na tem at: „Formy zawarcia m ałżeństw a” zorganizowanej wspólnie przez Sekcję Historii i Teorii Państwa i Prawa oraz Sekcję Prawa Cywilnego, która odbyła się w m ar­ cu 2003 r. Pozycje 4 i 5 to referaty z tej sesji wygłoszone przez E. Mitręgę i M. Stasiak.

Kolegium redakcyjne przygotowuje aktualnie kolejny tj. n r 11 S tu ­

denckich Zeszytów Naukowych, w którym będą opublikowane m.in. m a­

teriały z sesji naukowych zorganizowanych przez Sekcję Administracji i Prawa Publicznego dotyczące zwalczania terroryzmu w świetle mię­ dzynarodowego prawa publicznego, na tem at ochrony środowiska, a tak­ że inne m ateriały bieżące.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Czy zasada, że kary kościelne będą (obowiązywać w yłącznie w za­ kresie. zew nętrznym jest siusiana? W edług ks. Myrdhy odpowiedź twierdząca na to p ytanie

Three distinct public transport congestion effects are considered: (1) On-board discomfort - crowding in the vehicles increases the value of time of passengers and

Based on the upheaval buckling experience within Mmrsk Olie og Gas AS, a recommenda- tion for the design and installation of buried, hot pipelines is

Jakkolwiek przywoływane w artykule teksty odnoszą się przede wszystkim do aspektu konkretnych czynów człowieka, to wydaje się, iż clue problemu lokuje się w odzwierciedlającej

Instytut Historii Państwa i Prawa Zakład Historii Administracji1. Wykaz pytań egzaminacyjnych na

Chciał on, aby Polska związała się z carską Rosją, a tym samym uznał, iż to Niemcy dążą do zniszczenia państwa polskiego.. Trzeba przyznać, że dzieje Polski

KEYWORDS: Chopin’s correspondence, somatic studies, cultural body, sickness, irony, grotesque, fragmentary self, music and image.. Body-studies are quite a new sphere

dącą rolę w prowadzeniu tych badań, w jakim zakresie muszą włączyć się do nich pozostałe i jaka powinna być w nich rola teorii państwa i prawa. Jak traktować normy