• Nie Znaleziono Wyników

MATEMATYKAPrzed próbną maturą. Sprawdzian 2. (poziom rozszerzony)Rozwiązania zadań

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "MATEMATYKAPrzed próbną maturą. Sprawdzian 2. (poziom rozszerzony)Rozwiązania zadań"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

MATEMATYKA

Przed próbną maturą. Sprawdzian 2. (poziom rozszerzony) Rozwiązania zadań

Zadanie 1. (1 pkt)

P1.4. Uczeń oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych i stosuje prawa działań na potęgach o wykładnikach wymiernych1.

a

a a a

a

a a a a a

 



( )









=



3

3 2

4 3

6

3

2 3 2

2 3

4

3  =



 =

 

 =

6 7

6

4 3

6 1 6

6

a 1

a

a a

a1 = 5 13 a =13

5

Odpowiedź: C.

Zadanie 2. (1 pkt)

R5.3. Uczeń rozpoznaje szeregi geometryczne zbieżne i oblicza ich sumy.

R3.9. Uczeń rozwiązuje równania i nierówności z wartością bezwzględną.

x−2 + x− + x− + = 2

2 4

2 8

4 ...

a x

1

2

= 2− , q = 1 2 x −

= 2 2 1 1

2 4

|x – 2| = 4 x = 6 lub x = –2 Odpowiedź: A.

Zadanie 3. (2 pkt)

P2.1. Uczeń używa wzorów skróconego mnożenia.

P1.6. Uczeń wykorzystuje definicję logarytmu.

R1.1. Uczeń wykorzystuje pojęcie wartości bezwzględnej.

log 5

(

9+4 5 + 14−6 5

)

=log 5

(

(2+ 5)2 + (3 5)2

)

=

log 5

(

2+ 5+ −3 5 +2

)

=log 5

(

2+ 5+ −3 5

)

=log 55=2 2 0 0

1 Symbol III oznacza wymaganie z podstawy programowej dla III etapu edukacyjnego (gimnazjum), P (R) – część podstawy programowej dla zakresu podstawowego (rozszerzonego) szkoły ponadgimnazjalnej.

(2)

Zadanie 4. (2 pkt)

R11.2. Uczeń oblicza pochodne funkcji wymiernych.

f x x

( )=

(

x +

)

2 1

2

2

f x x x

′( ) = x− −

(

)

4 16 9

2

2

2

f f

′( ) ( )

1 , 2 3

21 98

0 21428

= − = −

2 1 4

Zadanie 5. (3 pkt)

R10.1. Uczeń wykorzystuje wzory na liczbę permutacji, kombinacji, wariacji i wariacji z powtórzeniami.

R5.2. Uczeń oblicza granice ciągów.

lim

...( )

n limn

n n

n n n n

n n

n

→∞ →∞ n

 +

 



⋅ +

⋅ +

⋅ +

− ⋅

= +

1

2 1 2

2 2 3

2 3 4

2 1

1 2 11

1 2 1 2 3

1 3 4

1

⋅ + 1

⋅ +

⋅ +

− ⋅

 



= ...(n ) n

lim lim

( )

n n

n n nn

n n

→∞ →∞

+

⋅ − = +

− = =

1

2 1

1

2 1

1 2

2 2

Punktacja:

1 – wyznaczenie i zapisanie licznika w postaci n + 1;

1 – doprowadzenie mianownika do postaci 2(n – 1);

1 – obliczenie wartości wyrażenia.

Zadanie 6. (3 pkt)

V. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń tworzy łańcuch argumentów i uzasadnia jego poprawność2. Z zależności między średnią arytmetyczną i geometryczną:

x x x x x

x x x

3

4 3

20 20 20

4

20 20 20

+ + +

≥ ⋅ ⋅ ⋅

x x x x

3 20 20 20 4 4

4 20 20 20 4 9 9 9 9 4 9 36

+ + + ≥ ⋅ ⋅ ⋅ > ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ = ,

czyli

x x

3 60

+ >36

Punktacja:

3 – poprawne uzasadnienie prawdziwości nierówności.

(3)

P3.3. Uczeń rozwiązuje równania kwadratowe z jedną niewiadomą.

III.10.7. Uczeń stosuje twierdzenie Pitagorasa.

Mamy: πR2 = 2ab i a2 + b2 = 4R2, czyli

π a b ab

2 2

4 + 2

=

πa2 – 8ab + πb2 = 0 |: b2

π a π

b

a b

 

 − 

 

 + =

2

8 0

Podstawiając pomocniczą niewiadomą i rozwiązując równanie kwadratowe, otrzymamy a

b

 

 = 4− 16−π2 π , a

b

 

 = 4+ 16−π2

π .

Poszukujemy stosunku boku dłuższego do krótszego, więc a b

 

 = 4+ 16−π2

π .

Punktacja:

1 – wyznaczenie i zapisanie warunku π a2 b2 ab 4

+ 2

= ;

2 – doprowadzenie do równania kwadratowego π a π b

a b

 

 − 

 

 + =

2

8 0;

2 – wyznaczenie szukanego stosunku długości boków prostokąta a b

 

 = 4+ 16−π2

π .

Zadanie 8. (5 pkt)

R8.5. Uczeń posługuje się równaniem okręgu.

R8.6. Uczeń wyznacza punkty wspólne prostej i okręgu.

Wyznaczamy punkty wspólne krzywych.

y x

x y

= +

+ + =



| |

( )

1

32 2 9

Można zauważyć, że rozwiązanie istnieje tylko dla x < 0.

Po przekształceniach doprowadzamy do równania kwadratowego 2x2 + 4x + 1 = 0, stąd

A: x y

= − −

= +





2 2

2

4 2

2

B: x y

= − +

= −





2 2

2

4 2

2

Wyznaczamy długość odcinków a = AB = 2 oraz b = AS = BS = 3 (promień okręgu).

Pole trójkąta ABS obliczamy ze wzoru:

P= p p a p b p b( − )( − )( − ) = 4⋅ ⋅ ⋅ =2 1 1 2 2. Punktacja:

1 – wykonanie rysunku;

2 – wyznaczenie współrzędnych punktów wspólnych A i B obu krzywych;

2 – obliczenie pola trójkąta.

A B

C D

a

b 2R

X Y

S

A B

0 1

1 –1

–2 –3 –4 –5 –6

–1 –2 –3 2 3

f(x) = |x| + 1 4

d : (x + 3)2 + y2 = 9

(4)

Zadanie 9. (5 pkt)

R10.3. Uczeń korzysta z twierdzenia o prawdopodobieństwie całkowitym.

R3.6. Uczeń rozwiązuje równania wielomianowe.

n – liczba kul białych 0 < n ≤ 9 i n ∈ N;

A – zdarzenie, że trzy wylosowane kule są białe.

Z twierdzenia o prawdopodobieństwie całkowitym:

P A( )= n n⋅ − n

⋅ − 9

1 8

2 7 Z warunku zadania:

n n n

9 1 8

2 7

2

⋅ − ⋅ − = 3 n(n – 1)(n – 2) = 336 n3 – 3n2 + 2n – 336 = 0 (n – 8)(n2 + 5n + 42) = 0 n = 8 ∆ < 0

W urnie było zatem 8 kul białych.

Punktacja:

1 – narysowanie drzewka, zapisanie prawdopodobieństwa całkowitego P A( )= n n⋅ − n

⋅ − 9

1 8

2 7 ; 2 – wykorzystanie warunku z zadania i doprowadzenie do równania trzeciego stopnia;

2 – wyznaczenie liczby kul białych.

Zadanie 10. (7 pkt)

R11.6. Uczeń stosuje pochodne do rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych.

Z porównania pól trójkąta prostokątnego:

1 2

1 r h⋅ = 2R lr h⋅ =10⋅ r2 +h2 r2h = 100r2 + 100h2

r h

h

2

2

2

100

= 100

Po podstawieniu do wzoru na objętość stożka:

V = 1 ⋅r h⋅ 3

π 2

V h

h h

= −

1 3

100 100

2

π 2

V h

= ⋅h

− 100

3 100

3

2

π

Funkcja opisuje objętość stożka w zależności od jego wysokości h, przy czym h ∈ (10, ∞).

Wyznaczamy najmniejszą wartość tej funkcji.

V h h

′ π h

= ⋅ −

(

)

100 3

300 100

4 2

2 2

V′ = 0 ⇔ h4 – 300h2 = 0 h2(h2 – 300) = 0 h = 0, h = 10 3, h = −10 3

biała biała

biała

inna

inna

inna

n7

n8

n9

R = 10 r

h l

(5)

–10 3 0 10 10 3+ h

Ostatecznie objętość kielicha jest najmniejsza dla h = 10 3 i r = 5 6 i jest równa V = 1 ⋅r h⋅ = ⋅ ⋅ =

3

1 3

150 10 3 500 3

π 2 π π .

Punktacja:

1 – wskazanie zależności r od h;

2 – wyznaczenie wzoru na objętość w zależności od jednej zmiennej;

2 – obliczenie pochodnej funkcji opisującej objętość stożka i wyznaczenie ekstremów;

2 – wyznaczenie wymiarów i objętości stożka.

Cytaty

Powiązane dokumenty

P.8.3 Uczeń wyznacza równanie prostej, która jest równoległa lub prostopadła do prostej danej w postaci kie- runkowej i przechodzi przez dany punkt.. Równanie prostej

W sytuacji, gdy uczeń odrzuci rozwiązanie x = 3, przyznajemy mu również maksymalną

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Uczeń oblicza granice ciągów, korzystając z granic ciągów typu 1/n, 1/n 2 oraz z twierdzeń o działaniach na granicach ciągów... Uczeń oblicza pochodne

Uczeń wykorzystuje definicję logarytmu i stosuje w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi o wykładniku naturalnym.. Uczeń stosuje w

Losujemy liczby większe od 4000 i mniejsze od 6000, więc na miejscu tysięcy znajduje się cyfra 4 lub 5.. Co najmniej jedna cyfra musi

Skoro kąt ADC ma miarę 120°, to z twierdzenia o okręgu opisanym na czworokącie otrzymujemy, że kąt ABC ma miarę 60°.. Ponadto trójkąt ACB jest równoramienny, więc kąty BAC