• Nie Znaleziono Wyników

Ocena kOnkurencyjnOści górskich gmin turystycznych z wykOrzystaniem metOdy taksOnOmicznej Piotr Gryszel*

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ocena kOnkurencyjnOści górskich gmin turystycznych z wykOrzystaniem metOdy taksOnOmicznej Piotr Gryszel*"

Copied!
24
0
0

Pełen tekst

(1)

NR 32 2014

Ocena kOnkurencyjnOści górskich gmin turystycznych

z wykOrzystaniem metOdy taksOnOmicznej

Piotr Gryszel*

Abstrakt

Cel. Ocena poziomu konkurencyjności wybranych regionów turystycznych Sudetów i Kar- pat oraz ocena wpływu współpracy sieciowej na poziom konkurencyjności regionu turystycz- nego.

metoda. Badania opierają się na ocenie czynników kształtujących konkurencyjność tury- styczną regionów. Do oceny poziomu konkurencyjności regionów pozyskano wtórne dane sta- tystyczne charakteryzujące zmienne wpływające na konkurencyjność turystyczną obszaru, które pochodzą z zasobów Banku Danych Lokalnych (BDL) GUS. Na ich podstawie stwo- rzono syntetyczną miarę konkurencyjności regionu turystycznego (SMKRT). Informacje na temat form współpracy w regionach pozyskano na podstawie wywiadów oraz częściowych badań terenowych.

wyniki. W wyniku zastosowania miary syntetycznej ustalono ranking konkurencyjności tu- rystycznej wybranych gmin górskich Sudetów i Karpat.

Ograniczenia badań i wnioskowania. Ze względu na brak danych statystycznych w oce- nie konkurencyjności turystycznej gmin nie uwzględniono niektórych istotnych zmiennych (np. długości szlaków turystycznych). Niektóre formy współpracy sieciowej funkcjonują zbyt krótko, aby móc rzetelnie ocenić ich skuteczność oddziaływania na konkurencyjność regio- nów turystycznych.

implikacje praktyczne. Wyodrębnienie klas podobnych pod względem konkurencyjności turystycznej regionów pozwala na lepsze zarządzanie turystyką na poziomie regionalnym (np. lepsze lokowanie środków z funduszy unijnych).

Oryginalność. Badanie problematyki konkurencyjności turystycznej w ujęciu mikroregio- nalnym jest problemem nowym. Dotychczas badano ją głównie w odniesieniu do poszcze- gólnych krajów lub subregionów oraz w odniesieniu do przedsiębiorstw turystycznych.

O walorze pracy stanowi zastosowanie miary syntetycznej pozwalającej na zbudowanie indeksu konkurencyjności.

rodzaj pracy. Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych.

słowa kluczowe: konkurencyjność turystyczna, współpraca sieciowa, obszar recepcji tury- stycznej, miara syntetyczna, indeks konkurencyjności turystycznej.

* dr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Tury- styki, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną;

e-mail: piotr.gryszel@ue.wroc.pl.

(2)

wprowadzenie

Współczesny region turystyczny nie powinien być postrzegany tylko w wymiarze geograficznym jako miejsce, które turysta postrzega i „kupuje”

jako złożony produkt turystyczny dla zaspokojenia swoich potrzeb. Powi- nien być on postrzegany również jako zbiór korzyści, które poprzez wytwa- rzanie takiego produktu dla określonych segmentów rynku turystyczne- go osiągają podmioty sektora prywatnego i publicznego. Korzyści te mają również doprowadzić do podniesienia poziomu życia lokalnej społeczności.

Takie podejście do zarządzania turystyką w regionie pozwoli na zdobycie przewagi konkurencyjnej na permanentnie zmieniającym się rynku tury- stycznym. Okazuje się, że samo przygotowanie nawet najbardziej dopaso- wanej do potrzeb określonych segmentów rynku oferty turystycznej nie jest wystarczające, bowiem coraz więcej regionów zaczyna umiejętnie wykorzy- stywać i promować posiadane walory turystyczne. Rozwój nowoczesnych technologii, kanałów dystrybucji i środków transportu powoduje, że na ryn- ku turystycznym rośnie bardzo szybko konkurencja, nawet pomiędzy regio- nami, które jeszcze niedawno nie konkurowały ze sobą.

Receptą na osiągnięcie sukcesu rynkowego może być odpowied- nie kształtowanie konkurencyjności regionów turystycznych. W tym celu region turystyczny powinien być postrzegany jako „wielkie przedsiębiorstwo turystyczne”, w którym produkcja poszczególnych usług jest zdecentralizo- wana, ale sprzedawane są one na rynku pod wspólną marką. Konieczna jest zatem współpraca sektora prywatnego i publicznego oraz mieszkańców regionu turystycznego w celu kompleksowego zaspokojenia potrzeb tury- stów i osiągnięcia korzyści ekonomicznych przez pracowników „wielkiego przedsiębiorstwa turystycznego”, jakim jest region turystyczny.

Głównym celem opracowania jest ocena poziomu konkurencyjności wybranych regionów turystycznych Sudetów i Karpat. Celem dodatkowym jest ocena wpływu współpracy sieciowej na poziom konkurencyjności regio- nu turystycznego.

Złożony charakter produktu turystycznego wymaga sieciowej współ- pracy wielu podmiotów przy jego tworzeniu. Natomiast zdobycie przewa- gi konkurencyjnej na rynku turystycznym możliwe jest dzięki wykorzy- staniu posiadanych zasobów oraz odpowiednich metod gospodarowania nimi. Sieciowe powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami regio- nalnego produktu turystycznego powodują, że kształtowanie konkuren- cyjności regionów turystycznych nie jest zadaniem łatwym i ma złożony charakter.

(3)

95

kształtowanie konkurencyjności turystycznej regionu

poprzez współpracę sieciową

Analizując proces kształtowania konkurencyjności regionu turystycz- nego, należy zwrócić uwagę na powiązania między produktem turystycz- nym przedsiębiorstwa i produktem turystycznym obszaru oraz wskazać nadrzędność produktu obszaru. Związane jest to z sekwencją zachowań ryn- kowych nabywców usług turystycznych. Turysta bowiem najpierw podejmu- je decyzję o tym, gdzie chce spędzić swój wolny czas, co chce przeżyć w trak- cie podróży, a dopiero później komponuje pakiet usług, które zaspokoją jego potrzeby. Tak więc pierwotna decyzja dotyczy wyboru regionu turystyczne- go, a postanowienia o wyborze miejsca noclegu i dodatkowych atrakcji mają charakter wtórny. Aby jednak region turystyczny został uznany za bardziej konkurencyjny niż inne regiony, powinien umiejętnie kształtować swą pozy- cję rynkową, na którą – obok odpowiedniej promocji i kształtowania wize- runku – mają wpływ m.in. posiadane walory turystyczne oraz infrastruktu- ra, na bazie których tworzona jest odpowiednia oferta rynkowa. Tworzenie takiej oferty wymaga nie tylko istnienia specjalizujących się w świadczeniu różnych usług przedsiębiorstw, lecz także ich współdziałania. Odpowied- nie połączenie wybranych elementów w jeden produkt przez jedno przedsię- biorstwo turystyczne nie zawsze jest możliwe, gdyż nie jest ono właścicie- lem, często ze względów ekonomicznych, wszystkich pożądanych elementów składowych produktu.

W krajach Europy Zachodniej proces wypracowywania modelu sku- tecznej kooperacji w regionach turystycznych trwał wiele lat. Ewoluował on od modelu wspólnej promocji turystycznej, poprzez kooperację na rzecz tworzenia produktu turystycznego, do systemu marketingowego zarzą- dzania regionem turystycznym [Bartl, Schmidt 1999, s. B/2]. W odniesie- niu do współczesnej sytuacji rynkowej można dodać do tego modelu czwar- te ogniwo dotyczące kształtowania konkurencyjności turystycznej regionu (patrz tab. 1). Ze względu na transformację ustrojową w Polsce fazy roz- woju współpracy w regionach turystycznych przebiegały nieco inaczej.

Można powiedzieć, że faza budowy rozpoczęła się z początkiem lat dzie- więćdziesiątych XX w. Faza szybkiego rozwoju Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych nastąpiła w 2000 roku po powstaniu Polskiej Organizacji Turystycznej. Natomiast przystąpienie Polski do Unii Europej- skiej w 2004 roku i pojawienie się funduszy unijnych skierowanych na roz- wój turystyki rozpoczęło trzecią fazę koncentracji, związaną z tworzeniem

 Szerzej na temat regionalnego produktu turystycznego oraz jego elementów autor pisał w publikacjach: [Gryszel 2004, s. 163–172; Gryszel 2004a, s. 23–34].

OCENA KONKURENCyjNOśCI GóRSKICh GMIN TURySTyCZNyCh...

(4)

produktów turystycznych2. Kolejny budżet Unii Europejskiej na lata 2007–

–2013 przyniósł m.in. środki finansowe wspierające tworzenie klastrów, lokalnych grup działania i innowacyjnej infrastruktury. Dało to początek fazie budowy konkurencyjności regionów turystycznych.

tabela 1. Fazy rozwoju współpracy organizacji działających na rynku turystycznym table 1. Stages in development of cooperation between organizations functioning

on the tourism market Faza

budowy lata 50. i 60. XX w.

Faza szybkiego rozwoju

lata 70. i 80. XX w.

Faza koncentracji lata 90. XX w.

Faza konkurencyjności od początku XXi w.

związki branżowe:

• orientacja lokalna,

• wspólne prospek- ty miast i regionów turystycznych,

• akcje promocyjne,

• uczestnictwo w tar- gach,

• związki na rzecz uatrakcyjnienia miast i regionów turystycznych.

regionalne organi- zacje turystyczne:

• strategie dla miast turystycznych,

• regionalne prospek-

• wspólna reklama ty, i wsparcie sprzeda-

• tworzenie produk-ży, tów regionalnych,

• dominacja lokal- nych organizacji,

• rosnące efekty synergiczne,

• szeroka reprezenta- cja różnych intere- sów.

zarządzanie regionem:

• rozwój i tworzenie kluczowych produk-

• aktywne umiejsco-tów, wienie się na rynku i aktywna sprzedaż,

• orientacja na jakość i markę regionu,

• regionalne systemy rezerwacji,

• regionalnie koor- dynowana budowa infrastruktury,

• oddzielenie turysty- ki od polityki,

• zarządzanie i koor- dynacja na poziomie regionalnym.

współpraca sieciowa:

• innowacyjne rozwią- zania w turystyce – benchmarking,

• tworzenie produk- tów sieciowych,

• współpraca między- sektorowa,

• rozwój infrastruk- tury turystycznej i ogólnej,

• rozbudowane formy współpracy (klastry, tworzenie DMC),

• rosnąca rola part- nerstwa publiczno- -prywatego przy tworzeniu infra- struktury ogólnej.

Źródło/source: Opracowanie własne na podstawie:/author’s compilation based on:

[Bartl, Schmidt 1999, s. B/2].

Kształtowanie konkurencyjności regionów turystycznych stało się koniecznością na współczesnym rynku turystycznym. Według OECD konku- rencyjność oznacza zarówno zdolność firm, przemysłów, regionów, narodów lub ponadnarodowych ugrupowań do sprostania międzynarodowej konkuren- cji, jak i do zapewniania relatywnie wysokiej stopy zwrotu od zastosowanych czynników produkcji i relatywnie wysokiego zatrudnienia na trwałych pod- stawach. Według Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania (IMD) międzynarodowa konkurencyjność gospodarki jest to zdolność do tworzenia

2 Tu należy wspomnieć o projekcie „Turystyka Wspólna Sprawa”, którego końcowym efektem, po cyklu szkoleń, miało być powstanie szeregu produktów sieciowych w regionach.

Efekty nie były jednak zadowalające.

(5)

97

większego dochodu (bogactwa) z dostępnych zasobów i osiąganie wyższej efektywności gospodarowania w porównaniu z konkurentami na rynkach światowych. Zdolność ta nie jest tylko efektem produktywności i efektyw- ności ekonomicznej, ale także szerokiego spektrum czynników politycznych, społecznych, kulturowych i edukacyjnych [The World… 1995, s. 36].

jedną z najpopularniejszych definicji konkurencyjności regionów tury- stycznych zaproponowali j. R. B. Ritchie i G. I. Crouch [Mazanec, Wöber, Zins 2007, s. 86–95]. Ich zdaniem o konkurencyjności regionu turystyczne- go decyduje jego zdolność do zwiększania wydatków turystycznych (m.in.

inwestycyjnych), aby w coraz większym stopniu przyciągać gości, zapew- niając im satysfakcjonujące, niezapomniane przeżycia, i to w opłacalny spo- sób, przy jednoczesnym zwiększeniu dobrobytu mieszkańców i zachowaniu zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń. Natomiast OECD definiuje konkurencyjność regionów turystycznych jako zdolność do optymalizacji swej atrakcyjności dla rezydentów i nierezydentów, oferowania innowacyj- nych i atrakcyjnych usług turystycznych wysokiej jakości odwiedzającym (np. w odniesieniu ceny do jakości) i zyskania udziału w krajowym i global- nym rynku turystycznym przy wykorzystaniu efektywnych i zrównoważo- nych metod zarządzania nimi [Dupeyras, MacCallum 2013, s. 7].

Z zaprezentowanych definicji wynika, że pojęcie konkurencyjności regio- nów, w tym regionów turystycznych, jest pojęciem dość złożonym i powin- no być rozpatrywane w ujęciu systemowym – jako system połączonych ze sobą różnych elementów, uzależniony od różnych czynników natury obiek- tywnej i subiektywnej. Zamiast definiowania konkurencyjności regionów turystycznych często przedstawia się ją w postaci modeli. jednym z pierw- szych modeli konkurencyjności regionów turystycznych był zaprezentowa- ny przez Australijczyków G. I. Croucha i j. R. B. Ritchiego w 1992 r. tzw.

„Calgarski model konkurencyjności regionów turystycznych” opierający się na pięciu kluczowych filarach konkurencyjności turystycznej, tj. czynnikach atrakcyjności turystycznej, zarządzaniu regionem turystycznym, modelu organizacyjnym regionu turystycznego, systemie informacyjnym oraz efek- tywności działań. Model ten potem ewoluował [Šmardová 2012, s. 133].

Najbardziej znane i najczęściej przytaczane modele zaproponowali jednak G. I. Crouch i j. R. B. Ritchie [1999, s. 137–152] oraz Dwyer i C. Kim [2003, s. 396–414]. Pierwszy model (patrz ryc. 1) prezentuje 37 czynników podzie- lonych na 5 grup obejmujących: czynniki i zasoby wspomagające, czynni- ki i zasoby przyciągające, zarządzanie regionem turystycznym, politykę, planowanie i zagospodarowanie oraz czynniki wzmacniające i doskonalą- ce. Wszystko to powinno uwzględniać czynniki makrootoczenia i mikroo- toczenia oraz przewagę konkurencyjną i przewagę komparatywną [Ritchie, Crouch 2005, s. 63].

OCENA KONKURENCyjNOśCI GóRSKICh GMIN TURySTyCZNyCh...

(6)

2%')/.!,.!/.+52%.#9*./ŚĆ )2»7./7!Ż/.9/:7»* :!2$:!.)%%')/.%-529349#:.9- +SZTA‘TOWANIE ZASOW-ARKETING&INANSEIAPIT INWESTYCYJNY*AKOść US‘UG/RGANIZACJA2OZWØJASOBØW LUDZKICH)NFORMACJE DANIA:ARDZANIE ODWIEDZAJąCYMI +,5#:/7%!3/"9:9..)+)02:9#'!#%$7)%$:!#9#( 5KSZTTOWANIE TERENUKLIMAT+ULTURA IISTORIA0OWZANIA RYNKOWE$OSPNE AKTYWNOśCI7YDARZENIA2OZRYWKA)NFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA #:9..)+)):!3/"930/-!'!#% )NFRASTRUKTURA OGØLNA$OSPNć5DOGODNIENIA 5DOSPNIANIEZASOW'CINNć0RZEDSBIORCZć

+/

.+

52

%.

#9

*.

% -)+

2/

4/

#:

%.

)%

',/"!,.%

0RZEWAGA KOMPARATYWNA (posiadane zasoby) :ASOBYLUDZKIE :ASOBYMATERIALNE :ASOBYWIEDZY :ASOBYKAPITA‘U )NFRASTRUKTURA OGØLNATURYSTYCZNA :ASOBYHISTORYCZNE IULTUROWE 0RZEWAGA KONKURENCYJNA (wykorzystanie zasow) !UDYT INWENTARYZACJA 5TRZYMANIE 7ZROSTOZWØJ %FEKTYWNOść 3KUTECZNć

#:9..)+)7:-!#.)!#%/3+/.!,Ą#% ,OKALIZACJA7SPؑZALEżNć0EWNOść "EZPIECZEńSTWOŚWIADOMćIZERUNEK -ARKA+OSZT 7ARTOść 0/,)49+! ,!./7!.)%/:* $EFINICJA SYTEMU&ILOZOFIA DZIA‘ANIA7IZJA!UDYT!NALIZAKONKURENCJI ISPؑPRACY0OZYCJONO WANIE2OZWØJ-ONITORING ICENA

ryc. 1. Model konkurencyjności regionu turystycznego według j. R. B. Ritchiego i G. I. Croucha Fig. 1. A model created by j. R. B. Ritchie and G. I. Crouch representing a tourism region’s competitiveness Źródło/source: [Ritchie, Crouch 2005, s. 63].

(7)

99

OCENA KONKURENCyjNOśCI GóRSKICh GMIN TURySTyCZNyCh...

Zasoby Naturalne $OGODNYKLIMATLA TURYSTYKI #ZYSTćAD +RAJOBRAZ &LORAAUNA 0IERWOTNARZYRODA 0ARKINARODOWE 2EZERWATYRZYRODY Antropogeniczne :ABYTKIIMUZEA /BIEKTYRTYSTYCZNE IRCHITEKTONICZNE 3ZTUKAADYCYJNA 3PECJALNCIULINARNE /BSZARYWIOSKI ZACHOWANYMOLKLOREM Zasoby stworzone )NFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA :AKRESKTYWNCI -LIWCIAKUW 2OZRYWKA 7YDARZENIAPECJALNE Zasoby wspierace )NFRASTRUKTURALNA *AKOśćUG $OSPNćREGIONU 'CINNć 0OWZANIAYNKOWE

AdministracjaPrzemysł / Braa Czynniki sytuacyjne +ONKURENCYJNEMIKRO OTOCZENIE ,OKALIZACJA 'LOBALNEMAKRO OTOCZENIE +ONKURENCYJNćCENOWA 0EWNOśćEZPIECZEńSTWO Popyt :NAJOMćROZPOZNAWALNć EGIONU 0OSTRZEGANIEREGIONU 0REFERENCJEOOWYBORUEGIONU ,ICZBATURYSTØW 7YDATKIRYSTØW 5DZIA‘WYWØWURYSTYKIOSPODARCE 7SKNIKIONIUNKTURYOSPODARCZEJ )NWESTYCJETURYSTYCZNE 7SKNIKIONKURENCYJNCIENOWEJ 2DOWEWSPARCIELAURYSTYKI Kon

kur enc yjn ość re gio nal na

Dob rob yt s poł ecz no- gos pod arc zy

Wskniki konkurencyjnci regionalnej Wskniki jakości życia

Posiadane zasoby/RGANIZACJAARDZANIAREGIONEM$-/ 2EGIONALNEZARZąDZANIEARKETINGOWE 0OLITYKA LANOWANIEOZWØJEGIONU :ARZąDZANIEZASOBAMILUDZKIMI :ARZąDZANIEZASOBAMINATURALNYMI Zasoby

Naturalne

$OGODNYLIMATLATURYSTYKI#ZYSTOśćAD+RAJOBRAZ&LORAAUNA0IERWOTNARZYRODA0ARKIARODOWE2EZERWATYRZYRODY

Antropogeniczne

:ABYTKIUZEA/BIEKTYRTYSTYCZNEIRCHITEKTONICZNE3ZTUKAADYCYJNA3PECJALNCIKULINARNE/BSZARYIOSKI ZACHOWANYMLKLOREM Zasoby stworzone

)NFRASTRUKTURATURYSTYCZNA:AKRESKTYWNCI-LIWCIZAKUW2OZRYWKA7YDARZENIAECJALNE

Zasoby wspierace

)NFRASTRUKTURALNA*AKOśćS‘UG$OSPNOśćGIONU'CINNOść0OWZANIANKOWE AdministracjaPrzemysł / Braa

Czynniki sytuacyjne

+ONKURENCYJNEMIKRO OTOCZENIE,OKALIZACJA'LOBALNEMAKRO OTOCZENIE+ONKURENCYJNOśćENOWA0EWNOść"EZPIECZEńSTWO

Popyt

:NAJOMOśćOZPOZNAWALNOść EGIONU0OSTRZEGANIEEGIONU0REFERENCJEOOWYBORUGIONU,ICZBATURYSTØW7YDATKITURYSTØW5DZIA‘YWØWTURYSTYKIWOSPODARCE7SKNIKIKONIUNKTURYOSPODARCZEJ)NWESTYCJERYSTYCZNE7SKNIKIKONKURENCYJNCICENOWEJ2DOWESPARCIELARYSTYKI

Konkurencyjność regionalna

Dobrobyt społeczno-gospodarczy

Wskniki konkurencyjnci regionalnej Wskniki jakości życia Posiadane zasoby /RGANIZACJARZąDZANIAEGIONEM-/ 2EGIONALNEARDZANIEARKETINGOWE0OLITYKA LANOWANIEOZWØJEGIONU:ARZąDZANIESOBAMIDZKIMI:ARZąDZANIESOBAMIATURALNYMI Zasoby

Naturalne

$OGODNYLIMATLATURYSTYKI#ZYSTOśćAD+RAJOBRAZ&LORAAUNA0IERWOTNARZYRODA0ARKIARODOWE2EZERWATYRZYRODY

Antropogeniczne

:ABYTKIUZEA/BIEKTYRTYSTYCZNEIRCHITEKTONICZNE3ZTUKAADYCYJNA3PECJALNCIKULINARNE/BSZARYIOSKI ZACHOWANYMLKLOREM Zasoby stworzone

)NFRASTRUKTURATURYSTYCZNA:AKRESKTYWNCI-LIWCIZAKUW2OZRYWKA7YDARZENIAECJALNE

Zasoby wspierace

)NFRASTRUKTURALNA*AKOśćS‘UG$OSPNOśćGIONU'CINNOść0OWZANIANKOWE AdministracjaPrzemysł / Braa

Czynniki sytuacyjne

+ONKURENCYJNEMIKRO OTOCZENIE,OKALIZACJA'LOBALNEMAKRO OTOCZENIE+ONKURENCYJNOśćENOWA0EWNOść"EZPIECZEńSTWO

Popyt

:NAJOMOśćOZPOZNAWALNOść EGIONU0OSTRZEGANIEEGIONU0REFERENCJEOOWYBORUGIONU,ICZBATURYSTØW7YDATKITURYSTØW5DZIA‘YWØWTURYSTYKIWOSPODARCE7SKNIKIKONIUNKTURYOSPODARCZEJ)NWESTYCJERYSTYCZNE7SKNIKIKONKURENCYJNCICENOWEJ2DOWESPARCIELARYSTYKI

Konkurencyjność regionalna

Dobrobyt społeczno-gospodarczy

Wskniki konkurencyjnci regionalnej Wskniki jakości życia Posiadane zasoby /RGANIZACJARZąDZANIAEGIONEM-/ 2EGIONALNEARDZANIEARKETINGOWE0OLITYKA LANOWANIEOZWØJEGIONU:ARZąDZANIESOBAMIDZKIMI:ARZąDZANIESOBAMIATURALNYMI ryc. 2. Zintegrowany model konkurencyjności regionu L. Dwyera i C. Kima Fig. 2. An integrated model of a region’s competitiveness by L. Dwyer and C. Kim Źródło/source: [Dwyer, Kim 2003 s. 396–414].

Cytaty

Powiązane dokumenty

Celem przedstawionego opracowania jest wskazanie znaczenia wiedzy dla konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów turystycznych, identyfi kacja głów- nych barier

All but 2 respondenta said they peraonally tried to keep infonned with what aectiona of the publio think about local goyernment aervicea{ 1 labour oounoillor from HartlepooJ

Jeżeli uważa Pan/Pani, że nigdy nie można usprawiedliwiać, gdy ktoś nie zwraca uwagi kasjerowi, który pomylił się na własną niekorzyść, to gdyby była to osoba znajoma,

UWM, jest pracownikiem Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie Pozostali autorzy publikacji s pracownikami Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej –

Analiza udziału wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi z UE-25/27 w całkowitych obrotach tą grupą produktów w latach 2004-2007 (por. aneks 3.19-3.20) potwierdza

A family-like community is, for example, a relationship whose driv- ing force is cohabitation, and not marriage, or a civil union concluded between two people which according to

Another argument for the fact that the services performed by a parish priest or vicar in a parish do not contain the features of an employment relationship is the fact that priests

Intencją autora jest konfrontacja twórczości wielkiego weimarczyka ze współczesnymi, XX-wlecznymi postawami twórczymi i prądami umysłowymi, które zdaniom autora, są

Autorka przypomina krótko życiorys literacki Gatowa, wspomina także o jego wierszach tłumaczonych przez

Całkowicie odcinając się od powyższej koncepcji wolności wyboru, należy wskazać na wolność wyboru wynikającą z racji antropologiczno-personalistycznych: jeśli

System wspierania konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw musi brać pod uwagę problem niedostatku kapitału na działalność innowacyjną – z

cyjna nie wynika zatem z podobien ´ stw mie˛dzy regionami, lecz z ro´z˙nic wy- ste˛puja˛cych mie˛dzy nimi, sta˛d jest budowana na bazie zasobo´w rzadkich, kto´re dany region jest

W ramach konkurencji bezpośredniej regiony czerpią mniej lub bardziej wymierne korzyści z inwestycji dokonywanych na ich terenie, nowych miejsc pracy, zwiększonych

W wie˛kszos´ci badanych posiłko´w zawartos´c´ Zn, Cu, P, Na i Mg znacznie przekraczała 5% pro´g dziennego spoz˙ycia, co jednak nie zostało opisane na etykietach, pomimo,

This paper attempts to answer the question: what is the extent of the learning value of jobs in organisations in the public sector and is the learning value of the job connected

analysis conducted with chlorogenic acids and their metabolite showed their high potential to form stable adducts with AChE (Table 1), which suggests that thanks to

Rzecz charakterystyczna: Józio nie wcie- la się już tutaj w kynika, nie ucieka się do żadnych prowokacji, przeciw- nie – próbuje unormować sytuację i zapobiec

Tak oto idea Trzeciego Renesansu przekształciła się w metodologicz­ ną zasadę studiów nad klasycznym charakterem literatury rosyjskiej. Do dziś bada się ją narzędziami

Celem artykułu jest przybliżenie znaczenia KI w konkurencyjności regionu oraz prezentacja koncepcji pomiaru kapitału intelektualnego na przykładzie dwóch metodologii:

Głównym celem pracy jest próba określenia poziomu rozwoju gmin województwa podkarpackiego, utworzenie rankingu gmin, którego kryterium stanowi taksonomiczny miernik

„Od projektu do profesjonalizmu w zawodzie pedagoga”, a w sferze dalszych działań skie- rowanych do studentów uczelni stały się organizowane przez samorząd Połowinki, Bal

Źródła finansowania działalności bieżącej oraz inwestycyjnej przedsiębiorstwa Źródło: Audyt Bankowości Mikrofirm 2010; Audyt Bankowości MŚP 2010, Pentor.. Wielkość firmy

Рассказывая историю своей жизни, Зайцев выбирает некий ее ход, путь, что принуждает писателя показать самого себя таким, каков он есть на