• Nie Znaleziono Wyników

,00 zł ,00 zł Wartość zabezpieczenia ,00 zł ,00 zł ,00 zł LTV 80% 80% 80%

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share ",00 zł ,00 zł Wartość zabezpieczenia ,00 zł ,00 zł ,00 zł LTV 80% 80% 80%"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

DA MIA N GA ŁDYŃSKI 724209634

damian.galdynski@finanseplatinum.pl

Platinum

Kredyt hipoteczny

PEKAO S.A

Mieszkam spokojnie oferta z CPI bez prowizji stałe oprocentowanie Oferta ważna do: 31.03.2021

ING Bank Śląski

Najlepiej na swoim (lekka rata) stałe oprocentowanie Oferta ważna do: 07.02.2021

Santander

Klient Wewnętrzny - stałe oprocentowanie

Kwota netto / brutto

300 000,00 zł 300 000,00 zł

300 000,00 zł 300 000,00 zł

300 000,00 zł 300 000,00 zł

Wartość zabezpieczenia 375 000,00 zł 375 000,00 zł 375 000,00 zł

LTV 80% 80% 80%

Okres kredytowania 360 mies. 360 mies. 360 mies.

Prowizja 0,00 z ł ( 0% ) 5 970,00 z ł ( 1,99% )

płatna gotówką 6 000,00 z ł ( 2% )

płatna gotówką

Waluta PLN PLN PLN

Wibor 0,25% 0,25% 0,22%

Marża 2,05% 1,99% 2,19%

Oprocentowanie

stałe oproc entowanie 2,87% prz ez 60 miesięc y

z mienne oproc entowanie 2,3%

prz ez 300 miesięc y

stałe oproc entowanie 3,06% prz ez 60 miesięc y

z mienne oproc entowanie 2,24%

prz ez 300 miesięc y

stałe oproc entowanie 3,1% prz ez 60 miesięc y

z mienne oproc entowanie 2,41%

prz ez 300 miesięc y Rata równa

Odsetki

(1 243,88 zł) 1 167,07 zł 124 752,86 zł

(1 274,54 zł) 1 163,19 zł 125 429,80 zł

(1 281,05 zł) 1 186,64 zł 132 855,92 zł Rata malejąca

Odsetki

(1 550,83 zł) 1 312,50 zł 111 636,88 zł

(1 598,33 zł) 1 300,00 zł 112 372,08 zł

(1 608,33 zł) 1 335,42 zł 118 253,13 zł

Całkowity koszt kredytu 430 649,66 zł 435 155,50 zł 438 855,92 zł

Koszt początkowy 5 896,80 z ł 5 970,00 z ł 6 000,00 z ł

Ubezpieczenie pomostowe (do czasu wpisu do Księgi Wieczystej)

Obowiązkowe do c z asu wpisu rata będz ie

wynosić : rata stała: 1 342,12 zł rata malejąc a: 1 700,83 zł podwyż sz enie marż y o 0,60%

Obowiązkowe do c z asu wpisu rata będz ie

wynosić : rata stała: 1 282,68 zł rata malejąc a: 1 610,83 zł podwyż sz enie marż y o 0.05%

Obowiązkowe do c z asu wpisu rata będz ie

wynosić : rata stała: 1 449,60 zł rata malejąc a: 1 858,33 zł podwyż sz enie marż y o 1 p.p.

Ubezpieczenie na życie

Polisa na ż yc ie jest wymagana w następując yc h prz ypadkac h:

- suma wieku Kredytobiorc y i okresu kredytowania prz ekrac z a 65

lat, - kredyt udz ielany jest wyłąc z nie jednej osobie, - o udz ielenie kredytu wnioskuje kilku

Wnioskodawc ów, z któryc h tylko jeden osiąga doc hód uwz ględniany

w oc enie z dolnośc i do spłaty, - o udz ielenie kredytu wnioskuje kilku Wnioskodawc ów, prz y c z ym jeden z nic h osiąga doc hód stanowiąc y c o najmniej 80% sumy doc hodów wsz ystkic h Wnioskodawc ów. Łąc z na

suma ubez piec z enia powinna wynosić , c o najmniej 25% kwoty

udz ielonego kredytu.

Obowiązkowe kosz t miesięc z ny : 104,82 zł

kosz t c ałkowity: 3 755,70 zł stawka: 0,035% od aktualnego

salda z adłuż enia okres: 36 mies.

Rez ygnac ja z ubez piec z enia oz nac z a podniesienie marż y o 0.4

p.p.

Nieobowiązkowe stawka: 0,035%

okres: 60 mies.

S korz ystanie z ubez piec z enia na ż yc ie obniż a prowiz ję do 0%. Okres

utrz ymywania karty i spełnienia warunków 5 lat. Po prz ekroc z eniu

70 r. ż yc ia bank wymaga obowiąz kowego ubez piec z enia na

ż yc ie.

Ubezpieczenie od utraty pracy

Obowiązkowe kosz t c ałkowity: 5 896,80 zł stawka: 1,9656% od wartośc i

kredytu okres: 48 mies.

Nieobowiąz kowe ubez piec z enie od utraty prac y, płatne 2% na 4 lata,

kredytowane

Niewymagane Niewymagane

Ubezpieczenie nieruchomości

Dowolna polisa stawka: 0,27%

Ubez piec z enie nieruc homośc i oferowane jest prz ez bank. S kładka

0,27% z a 36 miesięc y.

Dowolna polisa stawka: 0,47%

Ubez piec z enie nieruc homośc i oferowane jest prz ez bank. S kładka

0,47% z a 60 miesięc y.

Płatne gotówką kosz t c ałkowity: 9 000,00 zł stawka: 0,1% od wartośc i kredytu

Ubez piec z enie nieruc homośc i oferowane jest prz ez bank. S kładka

0,1% z a 12 miesięc y.

Dowolna polisa stawka: 0,0096%

Akc eptowana polisa klienta lub ubez piec z enie w banku. Wariant

podstawowy: rata= 0,0096% x kwota udz ielonego kredytu. Wariant

roz sz erz ony: rata = 0,0228% x kwota udz ielonego kredytu. Prz y wyborz e wariantu roz sz erz onego marż a obniż a się o 0,05 p.p.

Dowolna polisa stawka: 0,09%

Akc eptowana polisa klienta lub ubez piec z enie w banku. S kładka

0,09% na 12 miesięc y.

S korz ystanie z ubez piec z enia obniż a marż ę o 0,1 p.p.

Pozostałe

ubezpieczenia\produkty\warunki Niewymagane Niewymagane Niewymagane

(2)

Opłata za wcześniejszą spłatę

okres: 36 mies.

Rekompensata w wysokośc i 3%

spłac anej kwoty kredytu, jednak nie większ a niż wysokość odsetek,

które byłyby nalic z one od spłac onej prz ed terminem c ałośc i

lub c z ęśc i kredytu w okresie roku od dnia faktyc z nej spłaty.

Brak opłat z a wc z eśniejsz ą

c ałkowitą lub c z ęśc iową spłatę. Bez opłat lub wysokość stawki określona w umowie

Opłata za prowadzenie rachunku

Obowiązkowe kosz t: 0,00 z ł

Rac hunek z asilany miesięc z nymi wpływami z tytułu wynagrodz enia.

Posiadanie lub z akup karty kredytowej i ubez piec z enie nieruc homośc i oferowane prz ez

bank obniż a marż ę o 0,2 p.p. - Marż a z ostała w oferc ie obniż ona.

Min. 500z ł wpływu i jedna transakc ja kartą debetową -

rac hunek z a 0z ł

Obowiązkowe kosz t: 0,00 z ł 0 z ł, marż a z ostaje obniż ona poprz ez z ałoż enie rac hunku i obligatoryjny wpływ niekoniec z nie wynagrodz enia w kwoc ie min. 2 000

z ł prz ez 3 lata.

Obowiązkowe kosz t: 0,00 z ł Konto osobiste z wpływem wynagrodz enia w wysokośc i

uz ależ nionej od kwoty kredytu/segmentu Klienta.

S korz ystanie z oferty konta obniż a marż ę o 0,2 p.p. Kwota kredytu <

300 tys. wpływ 2000 PLN. Kwota kredytu >=300 tys. i < 500 tys.

wpływ 3000 PLN. Kwota kredytu >=

500 tys. wpływ 4000 PLN.

Nieobowiązkowe S korz ystanie z karty kredytowej z obrotem min. 500z ł/miesiąc obniż a

marż ę o 0,1 p.p. Okres utrz ymywania karty i spełnienia

warunków 5 lat.

Wycena

Inspekc ja nieruc homośc i na z lec enie banku, kosz t 137 z ł prz y kredyc ie hipotec z nym, 168 z ł prz y

budowlano- hipotec z nym. Dla kredytów powyż ej 300 000 z ł - kosz t operatu 479 z ł dla lokalu miesz kalnego, 832 z ł dla domu

jednorodz innego.

Moż liwość dostarc z enie własnej wyc eny lub inspekc ja bankowa kosz t: 420 z ł dla miesz kania lub dz iałki; 680 z ł dla domu, siedliska;

1 200 z ł nieruc homość niestandardowa.

Wyc ena nieruc homośc i bankowa lub własna z listy wyz nac z onyc h rz ec z oz nawc ów. Każ dy Klient,

który z lec i wyc enę z a pośrednic twem Banku, będz ie

z obowiąz any w pierwsz ej kolejnośc i do uisz c z enia opłaty

bez pośrednio na konto firmy wykonując ej wyc enę. Kosz t wyc eny z lec anej z a pośrednic twem Banku:

369,00 PLN (lokal / dz iałka) oraz 649,44 PLN (dom).

str. 2/5 Niniejsz a symulac ja ma c harakter poglądowy i nie stanowi oferty w roz umieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

Cywilny (Dz . U. z 1964 r. Nr 16 poz . 93; z póź n. z m.)

(3)

Dodatkowe uwagi

Dla lokali miesz kalnyc h o powierz c hni mniejsz ej lub równej

80 m2 z lokaliz owanyc h we wskaz anyc h miastac h i gminac h (Warsz awa (wraz z aglomerac ją*),

Gdańsk, Gdynia, S opot, Wroc ław, Kraków, Poz nań, Łódź , Lublin, S z c z ec in, Bydgosz c z , Białystok, Rz esz ów, Olsz tyn, Toruń, Katowic e

(wraz z aglomerac ją**), prz y wnioskowanej kwoc ie kredytu do 1.000.000,00 z ł. włąc z nie poz iom

LTV wynosi 90%.

Dla lokali miesz alnyc h o powierz c hni mniejsz ej lub równej

80 m2 w lokaliz ac jac h które nie z ostały ujęte na ww. liśc ie poz iom

LTV wynosi 85%. Dla lokali miesz kalnyc h o powierz c hni

powyż ej 80 m2 albo domów jednorodz innyc h maksymalny poz iom LTV 80%. Klient łąc z nie musi spełnić warunki: - posiada lub

z awrz e umowę o rac hunek typu ROR wraz z karta debetową i z asilany będz ie regularnymi wpływami z tytułu wynagrodz enia w

wysokośc i c o najmniej dwukrotnośc i pierwsz ej raty - z awrz e umowę o Pekao24 - posiada

lub z awrz e umowę o kartę kredytową (kosz t 70z ł/rok) - z awrz e

niez włoc z nie po nabyc iu praw do nieruc homośc i mając ej stanowić z abez piec z enie kredytu umowę ubez piec z enia budynków i lokali miesz kalnyc h od ognia i innyc h z darz eń losowyc h dostępną w oddz iałac h banku i posiadania jej

w c ałym okresie kredytowania - wyraz i z godę marketingową banku

Moż liwość skorz ystania z oferty

"karenc ja na strart" - raty płatne od 3 m-c a po uruc homieniu. Bank dla

wniosków rejestrowanyc h od 28.04.2020 wprowadz a poniż sz e z miany: 1. Oc ena ryz yka klienta,

poprz ez : - ogranic z enia akc eptowalnyc h ź ródeł doc hodów –

nieuwz ględnianie w oc enie z dolnośc i kredytowej doc hodów z

z agranic y oraz z umów c ywilno- prawnyc h - z astosowanie ostroż nośc iowego podejśc ia do doc hodów uz yskiwanyc h z branż z agroż onyc h prz yjmowanyc h do oc eny z dolnośc i kredytowej – objęc ie większ ej lic z by wniosków

indywidualną oc eną na sz c z eblu Centrali Banku w c elu analiz y m.in.: stabilnośc i doc hodu, branż y

prac odawc y/ dz iałalnośc i gospodarc z ej, profilu klienta - ogranic z enie finansowania do klientów z maksymalnie jednym

obec nie spłac anym kredytem hipotec z nym. Oz nac z a to, ż e będz iemy finansować klientów,

którz y po z ac iągnięc iu z obowiąz ania w nasz ym banku

będą mieli maksymalnie dwa aktywne kredyty hipotec z ne.

Koniec z ne jest posiadanie lub z ałoż enie prz ed podpisaniem Umowy o Kredyt hipotec z ny Konto

w Banku (z deklarac ją c omiesięc z nyc h wpływów w kwoc ie

minimum 2 000 z ł niekoniec z nie wynagrodz enia i aplikac ją mobilną

ING), z którego będą spłac ane należ nośc i z tytułu Umowy o Kredyt

hipotec z ny oraz prz ystąpienie do Ubez piec z enia Indywidualnego, z a

pośrednic twem Banku, w dniu podpisywania Umowy o Kredyt hipotec z ny, prz ez c o najmniej jedną osobę z awierając ą Umowę o

Kredyt hipotec z ny*

*ubez piec z enia spłaty kredytu moż na z aoferować kredytobiorc y,

którego wiek nie prz ekroc z y 75 roku ż yc ia w momenc ie wymagalnośc i. Uc z estnik z obowiąz any jest do korz ystania z produktów określonyc h wyż ej prz ez

okres min. 3 lat od daty z awarc ia umowy o Kredyt hipotec z ny. Bank w

okresie 3 lat od daty z awarc ia umowy o Kredyt hipotec z ny ma prawo do: - jednoraz owego

podwyż sz enia marż y/

Oproc entowania o 0,4 p.p. w stosunku roc z nym, jeśli Uc z estnik

nie wykona z obowiąz ania polegając ego na z apewnieniu wpływu w wysokośc i minimum 2 000

z ł miesięc z nie na Konto, - jednoraz owego podwyż sz enia marż y/ Oproc entowania o 0,4 p.p. w

stosunku roc z nym, w prz ypadku rez ygnac ji z wybranego ubez piec z enia indywidualnego, w wyniku c z ego ż aden z Uc z estników

nie będz ie objęty oc hroną ubez piec z eniową w ramac h ww.

ubez piec z enia. Podwyż sz ona marż a/podwyż sz one Oproc entowanie stałe będz ie obowiąz ywać do końc a trwania

Umowy o Kredyt hipotec z ny.

Oproc entowanie stałe po okresie 5 lat WIBOR 3M + wysokość marż y,

która będz ie ustalana indywidualnie.

Klient wewnętrz ny to klient posiadając y od c o najmniej 4 pełnyc h miesięc y kalendarz owyc h konto osobiste w PLN w S antander Bank Polska, pod warunkiem, ż e w każ dym z 3 ostatnic h miesięc y

prz ed z łoż eniem wniosku o określenie wstępnyc h warunków kredytu na to konto była dokonana

c o najmniej jedna wpłata (gotówkowa lub prz elew). W prz ypadku oferty bez konta z wpływem wynagrodz enia marż e są

wyż sz e o 0,2 p.p. od wskaz anyc h powyż ej. W prz ypadku skorz ystania z oferty karty kredytowej z obrotem

min. 500 PLN/m-c obniż ka marż y o 0,1%. W prz ypadku skorz ystania z

oferty ubez piec z enia nieruc homośc i Loc um Comfort obniż ka marż y o 0,1%. Maksymalna

kwota kredytu hipotec z nego w ramac h śc ież ki wolnyc h z awodów w

z ależ nośc i od lokaliz ac ji miejsc a prowadz enia dz iałalnośc i gospodarc z ej: do 1.000.000 PLN Warsz awa i prz yległe gminy oraz Wroc ław, Poz nań, Gdańsk, Gdynia, S opot, Katowic e, Kraków, S z c z ec in

i Łódź . Poz ostałe miasta max.

500.000 PLN.

(4)

DA MIA N GA ŁDYŃSKI 724209634

damian.galdynski@finanseplatinum.pl

Platinum

Kredyt hipoteczny

PKO BP

Pakiet Własny Kąt Hipoteczny stałe oprocentowanie Kwota

netto / brutto

300 000,00 zł 300 000,00 zł Wartość zabezpieczenia 375 000,00 zł

LTV 80%

Okres kredytowania 360 mies.

Prowizja 0,00 z ł ( 0% )

Waluta PLN

Wibor 0,25%

Marża 2,37%

Oprocentowanie

stałe oproc entowanie 3,09% prz ez 60 miesięc y

z mienne oproc entowanie 2,62% prz ez 300 miesięc y

Rata równa Odsetki

(1 279,42 zł) 1 214,71 zł 141 178,57 zł Rata malejąca

Odsetki

(1 605,83 zł) 1 379,17 zł 124 699,79 zł Całkowity koszt kredytu 450 928,57 zł

Koszt początkowy 9 750,00 z ł

Ubezpieczenie pomostowe (do czasu wpisu do Księgi Wieczystej)

Obowiązkowe

do c z asu wpisu rata będz ie wynosić : rata stała: 1 430,52 zł rata malejąc a: 1 830,83 zł Podwyż sz enie marż y o 0,9% do c z asu

wpisu do księgi wiec z ystej.

Ubezpieczenie na życie

Nieobowiązkowe stawka: 0,3328%

okres: 12 mies.

Zakres oc hrony ubez piec z eniowej: z gon ubez piec z onego oraz wystąpienie u ubez piec z onego trwałej i c ałkowitej niez dolnośc i do prac y i samodz ielnej

egz ystenc ji, będąc ej następstwem niesz c z ęśliwego wypadku.

Nieobowiązkowe stawka: 0,0277%

Ubez piec z enie z awierane jest na okres jednego roku - płatne z góry jednoraz owo, następnie ubez piec z enie

jest z awierane na kolejne lata - płatne miesięc z nie od salda z adłuż enia.

Ubezpieczenie od utraty pracy

Obowiązkowe kosz t c ałkowity: 9 750,00 zł stawka: 3,25% od wartośc i kredytu

okres: 48 mies.

Oc hrona od utraty prac y i c ałkowitej niez dolnośc i Ubez piec z onego do prac y

oraz ryz yka pobytu w sz pitalu.

Ubezpieczenie nieruchomości

Dowolna polisa stawka: 0,08%

Akc eptowana polisa klienta lub ubez piec z enie w banku. S kładka 0,08%

z a 12 miesięc y.

Pozostałe ubezpieczenia\produkty\warunki

Nieobowiązkowe

nieruc homość w Warsz awie obniż ka o 0,11 p.p.

Nieobowiązkowe

lokal poz a Warsz awą obniż ka 0.05 p.p.

Opłata za wcześniejszą spłatę Brak opłat z a wc z eśniejsz ą, c ałkowitą lub c z ęśc iową spłatę kredytu.

Opłata za prowadzenie rachunku

Nieobowiązkowe W prz ypadku, gdy Klient posiada od minimum 6 miesięc y ROR w Banku z

systematyc z nymi wpływami wynagrodz enia obniż ka marż y o 0,05%.

Nieobowiązkowe

Obniż ka marż y o 0,15% w prz ypadku deklarac ji wpływów na konto w wysokośc i

minimum 3000 PLN miesięc z nie.

Obowiązkowe Karta kredytowa

kosz t: 0,00 z ł Prz y skorz ystaniu z oferty karty kredytowej obniż ka marż y o 0,05%.

str. 4/5 Niniejsz a symulac ja ma c harakter poglądowy i nie stanowi oferty w roz umieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

Cywilny (Dz . U. z 1964 r. Nr 16 poz . 93; z póź n. z m.)

(5)

Wycena

Bank nie akc eptuje operatów sz ac unkowyc h klienta. Kosz t wyc eny dz iałki/miesz kania 400 PLN, dom 700 PLN. W prz ypadku kwoty kredytu niż sz ej niż 80 000 PLN wyc ena bez wz ględu na rodz aj nieruc homośc i wynosi 300 PLN.

Dodatkowe uwagi

Marż a w pierwsz yc h 12 miesiąc ac h wynosi 1,1%. Warunkiem promoc ji jest

posiadanie/z akup: ubez piec z enia od utraty prac y na okres 4 lat, rac hunku ROR oraz z akupu karty kredytowej i/lub

skorz ystania z dodatkowego z abez piec z enia w postac i umowy ubez piec z enia na ż yc ie dla Banku i Kredytobiorc y oferowanego prz ez Bank.

Max. okres kredytowania w z ależ nośc i od typu rat: raty równe - do 75 roku ż yc ia,

raty malejąc e - do 80 roku ż yc ia, prz y c z ym max. okres kredytowania moż e

ulec z mianie na podstawie danyc h wprowadz onyc h do systemu. Minimalna

marż a w poz ostałym okresie kredytowania moż e z ostać ustalona na

niż sz ym poz iomie w prz ypadku:

- deklarowanyc h wpływów na rac hunek min. 3000 PLN - obniż ka o 0,15% - posiadania ROR w banku PKO BP od minimum 6 miesięc y z systematyc z nymi

wpływami wynagrodz enia - uprawnienie do obniż enia marż y o 0,05%. Upusty

mogą się sumować , ale minimalna marż a nie moż e być niż sz a niż 1,3%.

Warunki do skorz ystania z 10% wkładu własnego: - głównym z abez piec z eniem kredytu będz ie hipoteka na lokalu miesz kalnym, - z abez piec z eniem kredytu nie będz ie nieruc homość należ ąc a do osoby trz ec iej (w tym lokal

miesz kalny), - warunki nie dotyc z ą nieruc homośc i określanyc h jako lokalo-

domy (jest to nieruc homość , która prawnie stanowi lokal miesz kalny natomiast funkc jonalnie jest domem

jednorodz innym), - z astosowanie moż liwe gdy c el kredytowania róż ny jest

od z abez piec z enia (np. budowa domu prz y z abez piec z eniu na lokalu

miesz kalnym).

Cytaty

Powiązane dokumenty

rynku pierwotnego, gdy umowa ubez piec z enia nieruc homośc i z awierana jest po podpisaniu

Rozwój firmy Zakład Kamieniarski Marian Stadnicki, Jan Szybiak Spółka Jawna poprzez wdrożenie na rynek nowych. produktów

Wysokiej jakości lakier matowy z jedwabiu na froncie i górze frontu oraz na wierzchu jest wizualnie rewelacyjny, który w połączeniu z.. &#34;hebanową czernią&#34; lub

Rozdział 85213 to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające Niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane częściowo jako zadania zlecone

rynku pierwotnego, gdy umowa ubez piec z enia nieruc homośc i z awierana jest po podpisaniu

Naim Records zostało stworzone przez założyciela Naima, Juliana Verekera, łacząc jego miłość do muzyki z dążeniem do najwyższej jakości dźwięku na wszystkich etapach

Płatne gotówką koszt roczny : 337,50 zł koszt całkowity: 10 125,00 zł stawka: 0,09% od wartości zabezpieczenia Akceptowana polisa klienta lub ubezpieczenie.

stawka: 0,09% od wartości zabezpieczenia Akceptowana polisa klienta lub ubezpieczenie.