• Nie Znaleziono Wyników

Nowe dane na temat flory z famenu Gór Świętokrzyskich

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nowe dane na temat flory z famenu Gór Świętokrzyskich"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Nowe dane na temat flory z famenu Gór Œwiêtokrzyskich

Katarzyna D¹browska*, Pawe³ Filipiak*

The new findings of macroflora from the Famennian of the Holy Cross Mountains. Prz. Geol., 54: 720–723.

S u m m a r y. New macroflora remains were found from the Famennian strata (unit J) from the Kowala Quarry (the Holy Cross Mts., central Poland). Palynological research indicates pres-ence of the VF (Diducites versabilis-Grandispora famenensis) miospore Zone. Macroflora is very well preserved as many carbonized parts or imprints. Preliminary observations indicate that those remains can belong to genus Archaeopteris. This cosmopolitan genus has been earlier reported from Poland in the Sudetes Mts. from similar stratigraphic position.

Key words: macroflora, microflora, Archaeopteris, Famennian, the Holy Cross Mts.

Makroflora z dewonu jest w Polsce stosunkowo s³abo poznana. Pierwsze wzmianki o roœlinnoœci z póŸnego dewonu pochodz¹ z obszaru Sudetów (ryc. 1A). Gothan i Zimmermann (1932, 1937) opisali szcz¹tki roœlinne zali-czane do rodzaju Archaeopteris. Nieliczne znaleziska opi-sano tak¿e z dewonu œrodkowego Sudetów (Kuchciñski, 1964). Najwiêksza jednak iloœæ materia³u roœlinnego zosta³a rozpoznana z dewonu wczesnego. Na dobrze zachowan¹ makroflorê natrafiono na obszarze Gór Œwiêto-krzyskich (Czarnocki, 1919; Zdebska, 1993), w rdzeniach wiertniczych z rejonu radomsko-lubelskiego (Jakubowska, 1968) oraz na Podbeskidziu (Zdebska, 1982). G³ównie na podstawie tego materia³u napisano wiele prac taksonomicz-nych i anatomicztaksonomicz-nych poœwiêcotaksonomicz-nych roœlinnoœci tzw. psylo-fitów, a nale¿¹cej systematycznie do trymerofitów i zosterofilofitów (Zdebska, 2003). W ostatnim okresie natra-fiono na bardzo dobrze zachowane fragmenty makroflory w osadach póŸnego dewonu kamienio³omu w Kowali.

Lokalizacja, budowa geologiczna i litologia

Kamienio³om Kowala znajduje siê w zachodniej, kielec-kiej czêœci Gór Œwiêtokrzyskich (ryc. 1A). Utwory, w których natrafiono na makroflorê, wystêpuj¹ w fameñskich osadach ods³oniêtych w kamienio³omie na pó³nocnej œcianie (ryc. 1B). Nale¿¹ one do po³udniowego skrzyd³a synkliny bolecho-wickiej i s¹ wykszta³cone w basenowej facji ³ysogórskiej (Szulczewski, 1995). S¹ to monotonne sekwencje margli-sto-ilase z przewarstwieniami wapieni bulastych, litostraty-graficznie nale¿¹ce do kompleksu J (Berkowski, 2002) datowanego biostratygraficznie (Szulczewski [W:] Dvoøak i in., 1995) na górn¹ czêœæ poziomu konodontowego

Palmato-lepis marginifera (ryc. 2).

Palinostratygrafia

W celu ustalenia dok³adnej palinostratygraficznej pozycji analizowanego materia³u czêœci próbek zmacero-wano chemicznie (Wood i in., 1996). Badaniom poddano po 30 g i³owców pobranych bezpoœrednio z fragmentów skalnych zawieraj¹cych makroflorê. Stan zachowania szcz¹tków organicznych jest dobry, choæ na egzynach

nie-których miospor stwierdzono œlady po kryszta³ach pirytu. Za podstawê wyró¿nienia poziomu mikroflorystycznego przyjêto pojawienie siê gatunków indeksowych, jak rów-nie¿ przeanalizowano sk³ad taksonomiczny wspó³wystê-puj¹cego zespo³u miospor charakterystycznych i towarzysz¹cych. W tym celu pos³u¿ono siê schematem zonacji miosporowej stosowanej w Europie œrodkowej i wschodniej (Avkhimovitch i in., 1993). Zgodnie z tym podzia³em zespó³ mikroflorystyczny oznaczony w próbce pierwszej jak i drugiej odpowiada zonie VF (Diducites

ver-sabilis – Grandispora famenesis). Zona ta jest skorelowana

z czterema poziomami w standardowej zonacji konodonto-wej (Ziegler & Sandberg, 1990) od póŸnego poziomu

Pal-matolepis marginifera, przez PalPal-matolepis trachytera, Palmatolepis postera, a¿ do œrodkowego poziomu Palma-tolepis expansa (tab. 1)

Za przynale¿noœci¹ mikroflory z obu próbek do zony VF zdecydowa³o wystêpowanie dwóch indeksowych gatunków Diducites versabilis i Grandispora famenensis (Avkhimovitch i in., 1993). Istotna jest tak¿e obecnoœæ gatunków charakterystycznych i pojawiaj¹cych siê po raz pierwszy w tej zonie, takich jak: Grandispora echinata,

Grandispora distincta, Endoculeospora gradzinskii i Reti-spora macroreticulata oraz gatunku HymenoReti-spora inter-textus, którego wystêpowanie wed³ug Avkhimovitch i in.

(1993) koñczy siê w zonie VF. Wa¿nym gatunkiem jest tak¿e Grandispora cornuta (tab. 1), która jest taksonem indeksowym dla zony VCo (Diducites

versabilis–Grandi-spora cornuta) stanowi¹cej ekwiwalent w podziale dla

Europy zachodniej (Streel i in., 1987). Ponadto stwierdzo-no pojedyncze wystêpowanie gatunku Spelaeotriletes

papulosus, co umo¿liwi³o wydzielenie m³odszej podzony

SP (Spelaeotriletes papulosus) wed³ug podzia³u Avkhi-movitch i in. (1993).

Oprócz zespo³u miospor rozpoznano tak¿e bogaty zespó³ fitoplanktonu. Dominuj¹ce s¹ prazynofyty z rodzaju

Leiosphaeridia i Tasmanites. Obecne s¹ tak¿e akritarchy,

wœród których oznaczono: Ammonidium loriferum,

Gorgo-nisphaeridium ohioense, Veryhachium trispinosum, i Micr-hystridium sp. oraz prazynofit Dictyotidium sp. Ponadto w

próbkach odnotowano obecnoœæ organicznej substancji amorficznej, licznych tkanek przewodz¹cych roœlin wy¿-szych i skolekodonty.

720

Przegl¹d Geologiczny, vol. 54, nr 8, 2006

*Wydzia³ Nauk o Ziemi, Uniwersytet Œl¹ski, ul. Bêdziñska 60, 41-200 Sosnowiec; filipiak@us.edu.pl

(2)

Makroflora

Wstêpnemu opracowaniu poddano piêæ fragmentów skalnych zawieraj¹cych szcz¹tki roœlin (ryc. 3). Z uwagi na rzadkoœæ opracowywanego materia³u oraz koniecznoœæ zastosowania destrukcyjnych metod w celu dok³adnego rozpoznania ukrytych w osadzie fragmentów (patrz Fairon-Demaret i in., 2001), przeprowadzone badania zosta³y ograniczone tylko do powierzchownej oceny zachowanych makroszcz¹tków. W innym przypadku zdej-mowanie poszczególnych warstw osadu w celu ods³oniêcia g³êbiej schowanych fragmentów doprowadzi³oby do trwa³ego uszkodzenia okazów, które w przysz³oœci zostan¹

721 Przegl¹d Geologiczny, vol. 54, nr 8, 2006

dewon Devonian karbon Carboniferous

dyslokacja œwiêtokrzyska Holy Cross Dislocation KIELCE SYNKL. BOLECHOWICK A BOLEC HOWICESYNCLIN E Kowala REGION £YSOGÓRSKI £YSOGÓR Y REGION 0 10 20km KRAKÓW Wis³a WARSZAWA dolny paleozoik Lower Paleozoic perm Permian 0 200m Kowala kamienio³om Kowala Kowala Quarry REGION KIELECKI KIELCE REGION B A 1 4 3 2

Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badañ. A — fragment zachodniej czêœci Gór Œwiêtokrzyskich oraz mapa Polski z zaznaczonymi miejsca-mi gdzie wczeœniej stwierdzono wystêpowanie dewoñskiej makroflory. 1 — Sudety; 2 — Podbeskidzie; 3 — rejon radomsko-lubel-ski; 4 — G. Œwiêtokrzyskie. B — zarys kamienio³omu Kowala z zaznaczon¹ pó³nocn¹ œcian¹

Fig. 1. Location of study areas. A — The western part of the Holy Cross Mountains with earlier Devonian macroflora findings indicated on Poland outline. 1 — Sudetes Mts; 2 — Podbeskidzie; 3 — Radom-Lublin area; 4 1 Holy Cross Mts. B — the Kowala Quarry outline with the northern wall indicated

poziomy konodontowe conodont zonation kompleksy litologiczne lithological units profil litologiczny lithological column miejsce wyst¹pienia makroflor y macroflora findings K J I H dolny Lower Palmatolepis expansa dolny dolny Lower P. expansa-P. postera Lower dolny Lower P. trachytera najwy¿szy uppermost P. marginifera górny Upper P. marginifera dolny Lower P. marginifera dolny-górny Lower-Upper P. rhomboidea górny Upper P. crepida F AMEN F AMENNIAN ? ? ? 20 m

wapienie margliste z ³upkami

marly limestones with shales

wapienie gruz³owe

nodular limestones

wapienie bulaste z ³upkami

nodular limestones with shales

wapienie margliste z ³upkami bitumicznymi

marly limestones with bituminous shales

®

Ryc. 2. Profil litologiczny utworów fameñskich ods³oniêtych na pó³nocnej œcianie w kamienio³omie Kowala. 1 — poziomy kono-dontowe; 2 — kompleksy litologiczne; 3 — profil litologiczny; 4 — miejsce wyst¹pienia makroflory

Fig. 2. Generalized lithological column of the Famennian in the Kowala Quarry (northern wall). 1 — conodont zonation; 2 — lithological units; 3 — lithological column; 4 — macroflora fin-dings

versabilis

-cornuta

Diducites versabilis -Grandispora famenensis expansa postera trachytera marginifera gracilis -famenensis VCo GF VF Cornispora varicornata CVa E L L(++) E L E L E M L ZONACJA MIOSPOROWA MIOSPORE ZONATION WSCHODNIA EUROPA (Avkhimovitch et al., 1993) EASTERN EUROPE ZACHODNIA EUROPA (Streel et al., 1987) WESTERN EUROPE KONODONTY CONODONTS (Ziegler i Sandberg, 1990) CHRONO-STRATYGRAFIA CHRONO-STRATIGRAPHY DEWON

DEVONIAN FAMEN FAMENNIAN

Retispora macroreticulata Diducites versabilis Diducites mucronatus Grandispora famenensis Grandispora echinata Grandispora distincta Grandispora cornuta Endoculeospora gradzinskii Hymenospora intertextus ZESPÓ£ MIOSPOR MIOSPORES ASSEMBLAGE

Tab. 1. Korelacja poziomów konodontowych z miosporowymi wraz z list¹ stwierdzonych charakterystycznych gatunków miospor

(3)

dok³adnie opracowane wspólnie z zespo³em paleobotaników z Cardiff (Anglia) i Liege (Bel-gia). Dlatego przedstawione tu wyniki nale¿y traktowaæ tylko jako wstêpne rozpoznanie zna-lezionych szcz¹tków roœlinnych.

Stwierdzono, ¿e roœliny wystêpuj¹ w dwóch postaciach: w postaci pojedynczych ga³¹zek dychotomicznie rozga³êzionych i w postaci sieczki roœlinnej, gdzie poszczególne fragmenty roœlin s¹ na siebie ponak³adane. Szcz¹tki wystê-puj¹ w du¿ej iloœci, czêsto s¹ uwêglone, a w ich s¹siedztwie czêsto pojawia siê piryt. Na obec-nym etapie badañ czêœæ zachowanych szcz¹tków roœlinnych zaliczono do rodzaju

Archaeopteris. Niewykluczone, ¿e w próbkach

wystêpuj¹ tak¿e inne rodzaje roœlin. Po obser-wacjach przeprowadzonych w mikroskopie ska-ningowym stwierdzono bardzo dobrze zachowane organy rozmna¿ania w postaci liœci zarodnionoœnych prawdopodobnie nale¿¹cych do Archaeopteris roemeriana (ryc. 3.3; por. Pl. 2 i 3 w Fairon-Demaret i in., 2001). Z uwagi jed-nak na ich podobieñstwo w budowie morfolo-gicznej do zarodni roœlin pranagozal¹¿kowych z rzêdu Aneurophytales potrzebne s¹ bardziej zaawansowane badania dla potwierdzenia tej hipotezy. Wczeœniej, gatunki Archaeopteris (tak¿e A. roemeriana i A. bederkei) z póŸnego dewonu Polski opisali Gothan i Zimmermann (1932, 1937) z odkrywek w Mokrzeszowie i Lubiechowie z obszaru Sudetów.

Archaeopterydowce s¹ zaliczane do prana-gozal¹¿kowych (Aneurophytophytina) i by³y najbardziej ró¿norodnymi i najliczniejszymi roœlinami póŸnego dewonu wystêpuj¹cymi od stref tropikalnych po borealne (Algeo i in., 2001). Osi¹ga³y nejednokrotnie 30 m wysoko-œci, a ich pnie mia³y œrednice grubsze od 1,5 m (Snigirevskaya, 1995; Meyer-Berthaud i inni, 2000). Mia³y masywne, dobrze rozbudowane systemy korzeniowe siêgaj¹ce 100 cm w g³¹b gleby (Snigirevskaya, 1995; Driese i in., 1997). Porasta³y dobrze drenowane tereny w s¹siedz-twie systemów rzecznych, gdzie tworzy³y gêste zacienione lasy (Algeo & Scheckler, 1998; Meyer-Berthaud i in., 2000). Okres ich najwiêk-szej œwietnoœci przypada na fran i wczesny famen. W œrodkowym famenie Archaeoptery-dowce nagle zaczynaj¹ wymieraæ, a przyczyny ich upadku do dzisiaj nie s¹ znane. Przypuszcza-no, ¿e mog³o mieæ to zwi¹zek z pojawieniem siê pierwszych roœlin nasiennych i stopniowym wypieraniem przez nie Archaeopterydowców. Z drugiej strony okaza³o siê jednak, ¿e strategie rozmna¿ania i œrodowiska ¿ycia obu grup by³y tak ró¿ne, ¿e nie mog³y mieæ one na siebie bez-poœredniego wp³ywu (Beerbower i in., 1992).

Znalezione obecnie szcz¹tki roœlinne, z roz-poznanym prawdopodobnie rodzajem

Archae-opteris, potwierdzaj¹ hipotezê o bujnym

rozwoju roœlinnoœci w póŸnym dewonie na l¹dzie w okolicy Gór Œwiêtokrzyskich. Przepro-wadzone obecnie badania geochemiczne i pali-nologiczne wykaza³y obecnoœæ du¿ych iloœci zwêglonych fragmentów pochodzenia roœlinne-722

Przegl¹d Geologiczny, vol. 54, nr 8, 2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20µm 20µm 20µm 20µm 20µm 20µm 20µm 20µm 20µm

Ryc. 3. Przyk³ady makroflory (1–4) i mikroflory (5–13) z Kowali. 1 i 2 — odciski roœlin i zwêglona sieczka roœlinna; 3 i 4 — fragmenty organów frukty-fikacyjnych (zdjêcia ESEM); 5 — Grandispora famenensis (Naumova) Streel; 6 — Hymenospora intertextus (Nekriata & Sergeeva) Avkhimovitch & Lobo-ziak; 7 — Endoculeospora gradzinskii Turnau; 8 — Diducites versabilis (Kedo) Van Veen; 9 — Diducites mucronatus (Kedo) Van Veen; 10 — Grandi-spora micronulata (Kedo) Avkhimovitch; 11 — RetiGrandi-spora macroreticulata Kedo; 12 — Gorgonisphaeridium ohioense (Winslow) Wicander; 13 — Ammonidium loriferum (Deunff) Lister

Fig. 3. Examples of macroflora (1–4) and microflora (5–13) samples from the Kowala Quarry. 1 and 2 — imprints and carbonized parts; 3 and 4 — fructifical organs (ESEM)

(4)

go (charcoal) tu¿ przed granic¹ dewonu z karbonem (Mary-nowski & Filipiak, 2006).

Sk³adamy serdeczne podziêkowania panu prof. Grzegorzowi Rackiemu (UŒl.) i panu prof. Jerzemu ¯abie (UŒl.) za przekaza-ny materia³; pani prof. Soni Dybovej-Jachowicz (UŒl.) za cenne uwagi i pomoc merytoryczn¹ oraz anonimowemu recenzentowi za merytoryczne uwagi; pani dr Monice Jachowicz (PIG) za pomoc przy fotografowaniu mikroflory a panu dr. Andrzejowi Boczarowskiemu (UŒl.) za zdjêcia ESEM.

Literatura

ALGEO T. J. & SCHECKLER S. E. 1998 — Terrestrial — marine teleconnections in the Devonian: Links between the evolution of land plants, weathering processes, and marine anoxic events. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B353: 113-130.

ALGEO T. J., SCHECKLER S. E. & MAYNARD J. B. 2001 — Effects of the Middle to late Devonian Spread of Vascular Land Plants on Weathering Regimes, Marine Biotas, and Global Climate. [In:] Gensel P. G. & Edwards D. (eds.). Plants Invade the Land, 12: 213–220.

AVKHIMOVITCH V. I., TCHIBRIKOWA E. V., OBUKHOVSKAYA T. G., NAZARENKO A. M., UMNOVA V. T., RASTAKOVA L. G., MANTSUROVA V. N., LOBOZIAK S. & STREEL M. 1993 — Middle and Upper Devonian miospore zonation of Eastern Europe. Bull. Cent. Rech. Prod. Elf. Aquitaine, 17: 79–147.

BEERBOWER J. R., BOY J. A., DIMICHELE W. A., GASTALDO R. A., HOOK R., HOTTON N., PHILLIPS T. L., SCHEKLER S. E. & SHEAR W. A. 1992 — Paleozoic terrestial ecosystems. [In:] Behrens-meyer A. K., Damuth J. D., DiMichele W. A., Potts R., Sues H. D., Wing S. L. (eds.). Terrestial Ecosystems through Time: 205–325. Chicago: University of Chicago Press.

BERKOWSKI B. 2002 — Famennian Rugosa and Heterocorallia from Southern Poland. Palaentologia Pol., 61: 3–88.

CZARNOCKI J. 1919 — Stratygrafia i tektonika staropaleozoicznych utworów Gór Œwiêtokrzyskich (kambr, sylur i dewon dolny). Pr. Tow. Nauk. Warszawa, 28: 100–103.

DRIESE S. G., MORA C. I. & ELICK J. M. 1997 — Morphology and taphonomy of root traces and stump casts of the earliest trees (Middle to Late Devonian), Pennsylvania and New York, U.S.A. Palaios, 12: 524–537.

DVOØAK J., GALEE A., HERBIG H.G., KREIÈI Z., MALEC J., PASZKOWSKI M., RACKI G., SKOMPSKI S., SZULCZEWSKI M. & ¯AKOWA H. 1995 — Evolution of the Polish-Moravian carbonate Platform in the Late Devonian and Early Carboniferous: Holy Cross Mts., Kraków Upland, Moravian Karst. Guide to excursion B4. XII International Congress on Carboniferous-Permian: 5–33.

FAIRON-DEMARET M., LEPONCE I. & STREEL M. 2001 — Archaeopteris from the Upper Famennian of Belgium: heterospory, nomenclature, and palaeobiogeography. Review of Palaeobotany & Palynology, 115: 79–97.

GOTTAN W. & ZIMMERMANN F. 1932 — Die Oberdevonflora von Liebichau und Bögendorf. Arb. Inst. Paläobot., 22, Berlin.

GOTTAN W. & ZIMMERMANN F. 1937 — Weiteres über die alt — oberdevonische Flora von Bögendorf – Liebichau bei Waldenbur. Jb. Preuss. Geol. Landesanst, 57, Berlin.

JAKUBOWSKA L. 1968 — Badania paleobotaniczno – stratygraficzne osadów Dewonu z wierceñ Ciepielów i Dorohucza. Kwart. Geol., 12: 507–518.

KUCHCIÑSKI J. 1964 — Wstêpne wiadomoœci o psylofitowej florze warstw z Wilczy w Sudetach Œrodkowych. Kwart. Geol., 8: 232–240. MARYNOWSKI L. & FILIPIAK P. 2006 (w druku) — Water column euxinia and wildfires evidence during deposition of Upper Famennian Hangenberg event horizon from the Holy Cross Mountains (central Poland); geochemical and palynological evidences. Geol. Mag. MEYER–BERTHAUD B., SCHECKLER S. E. & BOSQUET J. L. 2000 — The development of Archaeopteris: New evolutionary charac-ters from the structural analysis of an Early Famennian trunk from south – east Morocco. Am. Jour. Bot., 87: 456–468.

SNIGIREVSKAYA N. S. 1995 — Archaeopterids and their role in the land plant cover evolution. Botanicheskii Zhournal (Academy of Scien-ces, USSR), 80: 70–75.

STREEL M., HIGGS K., LOBOZIAK S., RIEGEL W. & STEEMANS Ph. 1987 — Spore stratigraphy and correlation with fauna and floras in type marine Devonian of the Ardenne — Rhenish region. Review of Palaeobotany & Palynology, 50: 211–229.

SZULCZEWSKI M. 1995 — Depositional evolution of the Holy Cross Mts. (Poland) in the Devonian and Carboniferous — a review. Geol. Quart., 39: 471–488.

WOOD G., GABRIEL A. M. & LAWSON J. C. 1996 — Palynological techniques – processing and microscopy. [In:] Jansonius J. & McGregor D. C. (ed.), Palynology: principles and applications; AASP Foundation, 1: 29–50.

ZDEBSKA D. 1982 — A new zosterophhyll from the Lower Devonian of Poland. Paleontology, 25: 247–263.

ZDEBSKA D. 1993 — Anatomical structure of Psilophyton szaferi Zdebska axes from the Lower Devonian of the Holy Cross Mountains in Poland and related phylogenetic considerations. Acta Paleobot., 33: 17–45.

ZDEBSKA D. 2003 — Budowa geologiczna Polski, tom III, Atlas skamienia³oœci przewodnich i charakterystycznych, cz. 1b, z. 1, Dewon. Pañstw. Inst. Geol.

ZIEGLER W. & SANDBERG C. A. 1990 — The Late Devonian Stan-dard Conodont Zonation. Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg, 121: 1–115. Praca wp³ynê³a do redakcji 19.09.2005 r.

Akceptowano do druku 21.03.2006 r.

723 Przegl¹d Geologiczny, vol. 54, nr 8, 2006

Cytaty

Powiązane dokumenty

TYPES: The lectotype is an axial shield without pygid- ium from Andrarum, Scania, Sweden, illustrated by WESTERGARD (1922, PI. BIOMETRIC DATA: Nine parameters measured

MATERIAL and OCCURRENCE: Six specimens from Ostrowka: IGPUW/Ps/39 (holotype~ sample F-9, the Upper expansa or the Lower preasuleata Zone; IGPUW /ps/l/40--44, sample F -11,

Earlier illustrations of the shell interior in Terebratula (Coenothyris) vulgaris (SCHLOTHEIM) var. 5, lower part of unnumbered Text-fig.) were not taken into

Attitude of the strata of the G6ry Pieprzowe Shale Formation can be merely inferred after Czarnocki (195'1) who claimed that those strata dip always northwards

(1999) — Small tec- tonic structures of the Cambrian rocks in the middle part of the Klimontów Anticlinorium (Kielce block, Holy Cross Mts., Central Po- land) (in Polish with

A few isolated columnals of a holocrinid have been found in Ladinian Upper Muschelkalk deposits (probably Ceratites Beds) in the Œwiœlina valley (northern margin of the Holy

ABSTRACT: Inside smOky and blaok'";erystals of quartz from joint fradures in bituminous FamenmlliIl limestones at ~ag6w ' in the Holy CrOss.. Mhs, there occur

Type stratum: Oxfordian, Gregoryceras transversarlum Zone, PerlBphinctel blfurcatus Subzone (sample lOA - vide Table 1). Dertvation of name: Greek a1c·matoB -