• Nie Znaleziono Wyników

Studia Edukacyjne 57/2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Studia Edukacyjne 57/2020"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

STUDIA  EDUKACYJNE  NR  57/2020

SPIS TREŚCI

I. STUDIA I ROZPRAWY

Małgorzata Cywińska, Stress Coping Strategies for 8- and 9-year-old Children ... 7

witold Jakubowski, „Sex Education”, czyli serial jako źródło wiedzy o świecie młodzieży . 17

Marzena buChnat, aneta woJCieChowska, Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością

w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią wirusa COVID-19 ... 33 sylwia Jaskulska, barbara Jankowiak, Postawy nauczycielek i nauczycieli wobec

kształ-cenia na odległość w czasie pandemii COVID-19 ... 47 anna Jakoniuk-diallo, Formy komunikacji wykorzystywane w porozumiewaniu się osób

głuchoniewidomych ... 67 anita stefańska, Ja przez teatr, czyli o teatrze terapeutycznym dorosłych aktorów z

nie-pełnosprawnością intelektualną i o pewności siebie w działaniu ... 77 katarzyna borzuCka-sitkiewiCz, karina leksy, Social Exhibitionism on the Internet

as a New Risky Behaviour Demonstrated by Polish Youth ... 89 weronika klon, katarzyna waszyńska, Mindfulness w pracy z dziećmi i młodzieżą ... 103

katarzyna JadaCh, Dyrektor szkoły w roli pracodawcy – przegląd wybranych zagadnień

funkcjonowania szkoły jako zakładu pracy... 119 Jonasz PawlaCzyk, stanisław dylak, Młodzież i jej obecność w przestrzeni cyfrowej

w kontekście budowania tożsamości ... 145 kaziMierz woJnowski, Aksjologia normatywna przykazań judaizmu Tarjag micwot –

nie-które aspekty (do) nauczania i wychowania ... 161 Małgorzata M. Ptak, Mirosław J. ŚMiałek, Osoba nauczyciela w edukacyjnej i

edukowa-nej przestrzeni przywództwa. (Czy dla nauczycieli “edukacyjne lustro pandemiczne” może stać się “oświatowym fantazmatem”?) ... 177 grażyna teusz, „Język jest domostwem bycia” (M. Heidegger). System rodziny jako

prze-strzeń dialogicznej relacji ... 191 agnieszka roguska, Młodzież w obszarze mediów lokalnych w Polsce i na Łotwie ... 201

sławoMir dreliCh, Krytyka współczesnego uniwersytetu według Ayn Rand i Allana

Blooma ... 209 artur aleksieJuk, Lew Tołstoj – prekursor pedagogiki Nowego Wychowania w Rosji ... 227

(2)

4

Spis treści

Joanna góźdź, Wpływ motywacji do nauki na ściąganie w szkole ... 257

Małgorzata rękosiewiCz, Czy orientacje życiowe studentów mediują relację między

su-miennością jako cechą osobowości a osiągnięciami akademickimi? ... 267 Magdalena JoaChiMowska, O potrzebie wiedzy humanistycznej. Ku wychowaniu

czło-wieka zintegrowanego. Próba wskazania tropów ... 283 Maha abu hatouM, Online Collaborative Discourse as a Form of Support for Students

with Learning Difficulties in Mathematics ... 301 II. RECENZJE I NOTY

Merja Paksuniemi, Pigga Keskitalo (Eds.) Introduction to the Finnish Educational Sys-tem, BRILL Press, Leiden 2019, pp. 126 (Jakub adaMCzewski) ... 321

Grażyna Musiał (red.) Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019, ss. 344 (ewelina szCzeChowiak) 323

III. Z ŻYCIA NAUKOWEGO

Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Education for le-arning society: An interdisciplinary approach” [Edukacja dla społeczeństwa uczącego się: podejście interdyscyplinarne], konferencja online, 6 lipca 2020 (MiChalina kasPrzak) ... 327

Informacje o autorach ... 331 Informacje dla autorów ... 333

(3)

STUDIA  EDUKACYJNE  NR  57/2020

CONTENTS

I. STUDIES AND DISSERTATIONS

Małgorzata Cywińska, Stress Coping Strategies for 8- and 9-year-old Children ... 7

witold Jakubowski, Sex Education or a TV show as a Source of Knowledge About the

Work of Young People ... 17 Marzena buChnat, aneta woJCieChowska, Siblings of People with Disabilities in a

Cri-sis Situation Caused by Covid-19 Pandemic ... 33 sylwia Jaskulska, barbara Jankowiak, Teachers’ Attitudes Toward Distance Education

During the COVID-19 Outbreak ... 47 anna Jakoniuk-diallo, Forms of Communication with Deaf-Blind People ... 67

anita stefańska, Me Through the Theater, or About the Therapeutic Theater of Adult

Actors with Intellectual Disability and One’s Confidence in Action ... 77 katarzyna borzuCka-sitkiewiCz, karina leksy, Social Exhibitionism on the Internet

as a New Risky Behaviour Demonstrated by Polish Youth ... 89 weronika klon, katarzyna waszyńska, Mindfulness in Work with Children and Young

People... 103 katarzyna JadaCh, The Headteacher as an Employer – a Review of Selected Issues of the

School as a Workplace ... 119 Jonasz PawlaCzyk, stanisław dylak, Youth and its Presence in the Digital World in the

Context of Identity Development ... 145 kaziMierz woJnowski, Normative Axiology of the 613 Commandments of the Judaism

(Tarjag micwot) – Selected Aspects to Teach and Raise ... 161 Małgorzata M. Ptak, Mirosław J. ŚMiałek, A Teacher in an Educational and Educated

Leadership Space. (Can an “Educational Pandemic Mirror” Become an “Educational Phantasm” for Teachers?) ... 177 grażyna teusz, “Language is the house of Being” (M. Heidegger). The Family System

as a Space of a Dialogic Relationship ... 191 agnieszka roguska, Young People in the Local Media in Poland and Latvia ... 201

sławoMir dreliCh, Ayn Rand and Allan Bloom’s Critique of Contemporary Universities . 209

artur aleksieJuk, Leo Tolstoy – Precursor of New Education Pedagogy in Russia ... 227

(4)

6

Contents

Joanna góźdź, The Impact of Motivation to Learn on Cheating at School ... 257

Małgorzata rękosiewiCz, Do Students’ Life Orientations Mediate the Relationship

Be-tween Conscientiousness as a Personality Feature and Educational Achievement? ... 267 Magdalena JoaChiMowska, On the Need for Humanistic Knowledge. Striving for an

Inte-grated Person. An Attempt at New Leads ... 283 Maha abu hatouM, Online Collaborative Discourse as a Form of Support for Students

with Learning Difficulties in Mathematics ... 301 II. REVIEWES AND NOTES

Merja Paksuniemi, Pigga Keskitalo (Eds.) Introduction to the Finnish Educational Sys-tem, BRILL Press, Leiden 2019, pp. 126 (Jakub adaMCzewski) ... 321

Grażyna Musiał (red.) Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019, ss. 344 (ewelina szCzeChowiak) 323

III. SCIENTIFIC LIFE

Report from the VI International Scientific Conference “Education for learning so-ciety: An interdisciplinary approach” Conference online, July 6 2020 (MiChali -na kasPrzak) ... 327

Information of Authors ... 331 Information for Authors ... 333

Cytaty

Powiązane dokumenty

W wypadku eposu stał się on wszakże nie tylko wyznacznikiem „poetyckości” tekstu, lecz również czymś wię­ cej: znalazł się w zespole cech konstytutywnych

Natomiast nasuwa się jeszcze jedno pytanie: jeżeli patrjarcha wa- garsabacki, wzgl. jego pełnomocnicy, zawarli już poprzednio Unję z Rzymem w imieniu wszystkich

^ 3 Polemikę Robakowskiego z teorią polskiej awangardy dwudziestego wieku można określić jako ogólną ten­ dencję wśród artystów jego generacji: „Teoria sztuki

By combining spectral data measured over the entire operating wavelength range and using multivariate analysis methods, the composition of the sample can be extracted despite

Wokół reportażu podróżnicze- go – tom pierwszy i drugi – mieszczą odkrywcze rozprawy omawiające relacje z podróży o szerokim zasięgu terytorialnym: są tutaj relacje

i  „pierwotną formą” naszego „bycia-w-świecie” 5 Innymi słowy, jako byty rozumujące nie możemy nie myśleć i zarazem nie interpretować świata To podstawowy

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zakrzepowym zapaleniem ży ł [w:] Jurkow­ ska G, Łagoda K (red. Podręcznik dla stu­ diów medycznych.. Owrzodzenia żylne goleni-

Thirdly, the results for daily returns in Table 4 allow rejecting the null of no integration effect during the recent global financial crisis in the group of investigated stock