• Nie Znaleziono Wyników

pn. Budowa ulicy Ogrodowej w Katarzyninie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "pn. Budowa ulicy Ogrodowej w Katarzyninie"

Copied!
40
0
0

Pełen tekst

(1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w

POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) - zwanej dalej "ustawą"

pn. „Budowa ulicy Ogrodowej w Katarzyninie”

Znak sprawy: ZP.272.08.2020

ZATWIERDZAM

Z up.

Zastępca Wójt Gminy Kościan

(-) Mirosław Duda

Kościan, dnia 28.08.2020 r.

(2)

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kościan, ul. Młyńska 15, 64 – 000 Kościan Telefon: 0-65 512 10 01, fax: 0-65 512 03 15 NIP 6981722485 REGON 411050586

Godziny urzędowania: od 7.30 do 15.15 ( poniedziałek 8.00 – 17.00 ) Adres e-mail: agnieszkamackowiak@gminakoscian.pl

Adres strony internetowej: www.bip.gminakoscian.pl Adres skrzynki epuap - /UGKoscian/SkrytkaESP

Ia. DEFINICJE

1. „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn.:

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

2. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, które stanowią jej integralną część.

3. „Zamawiający” – Gmina Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan.

4. „Wykonawca” – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 11 ustawy.

5. „miniPortal” – narzędzie elektroniczne dostępne pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl służące do składania ofert i komunikacji z Zamawiającym.

6. „ePUAP” - Elektroniczna Skrzynka Podawcza.

7. „Klucz publiczny” – klucz generowany przez miniPortal służący do zaszyfrowania ofert.

8. „Kwalifikowany podpis elektroniczny” – podpis spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162).

9. Rozporządzeniu – rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zadanie polega na budowie drogi gminnej – ulicy Ogrodowej w Katarzyninie o długości 313,45 m i szerokości 4,5 m. Przedmiotowa droga przebiega w wyznaczonym pasie drogowym, projektowana klasa techniczna drogi – D, kategoria ruchu - KR – 2. Jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym.

Do wykonania następująca konstrukcja jezdni:

- warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm - warstwa ulepszonego podłoża – grunt stabilizowany cementem gr. 15 cm.

(3)

Materiał z rozbiórki istniejącej nawierzchni – do przewiezienia i wbudowania ( rozłożenie i zagęszczenie – bez konieczności wykonania dodatkowych prac ziemnych) na drodze gminnej wskazanej przez Zamawiającego ( w odległości do 5 km od miejsca realizacji kontraktu).

Do wykonania jest sieć kanalizacji deszczowej o dł. ok. 285 m, z rur PVC-U kl. S ( SN8) SDR 34 o śr. 315 mm, wraz z przykanalikami, z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego w ul. Krasickiego. Przed zrzutem ścieków deszczowych do odbiornika, będą one podczyszczone w osadniku zawiesiny mineralnej z wbudowanym kanałem odciążającym. Wylot do rowy wykonać jako prefabrykowany zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych.

Do wykonania jest również linia oświetleniowa o długości ok. 390 m, wraz z montażem 11 opraw oświetleniowych typu LED oraz usunięcie kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej poprzez rozbiórkę istniejących elementów i budowę nowej sieci kablowej wraz z szafami kablowymi i złączami kablowo – pomiarowymi.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

3. Zamawiający nie dopuszcza ani też nie wymaga składania ofert wariantowych.

4. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone poniżej oraz we wzorze umowy.

Wymagania te określają w szczególności:

a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,

c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

4.1. WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ:

Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem robót określonych poniżej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na co najmniej okres realizacji przez nie zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.

Zamawiający wymaga aby czynności wymienione poniżej:

- roboty ziemne, rozbiórkowe (w tym karczowanie krzewów), - wykonywanie podbudowy,

(4)

- wykonywanie nawierzchni dróg, wjazdów itp., - wykonywanie ścieku,

- ustawianie krawężników, obrzeży, oporników, oznakowania, - wykonywanie kanalizacji deszczowej, przepustów

- wykonywanie sieci/przyłączy elektroenergetycznej/ych wraz z urządzeniami,

były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Wymóg dotyczy także podwykonawców.

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

4.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.

wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4.3.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4.4.Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności.

4.5.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

(5)

4.6.Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia.

5. Szczegółowy zakres planowanych robót zawarty jest w dokumentacji projektowej, umowie oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

6. Podwykonawstwo

a) zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia,

b) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,

c) zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zmówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, d) w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia zastosowanie ma art. 36 b ust. 1a ustawy Pzp, tzn że roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem będą wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego w związku z powyższym zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w te roboty budowlane, o ile są już znane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w przedmiocie zamówienia:

1) Ilekroć w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami przedmiot zamówienia jest opisany zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, to przyjmuje się, że każdemu takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Za rozwiązania równoważne opisanym zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy uznaje się zastosowanie innych materiałów, urządzeń, sposobów wykonania przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż opisane w powyższy sposób.

2) Ilekroć w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Za rozwiązania równoważne uznane zostaną rozwiązania o parametrach nie gorszych niż przedmiot opisany w powyższy sposób.

W przypadku składania oferty, w której wykonawca proponuje rozwiązania równoważne, do oferty należy dołączyć w formie tabeli wykaz proponowanych materiałów, urządzeń itp.

równoważnych, a w przypadku rozwiązań równoważnych do opisanych zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy wykonawca zobowiązany jest także wykazać że oferowane przez niego materiały, urządzenia, sposoby wykonania zamówienia spełniają wymagania zamawiającego.

Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń, materiałów i sposobów wykonania przyjętych w dokumentacji. W przypadku, gdy

(6)

zastosowanie rozwiązania równoważnego wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wyłącznie wykonawca i zrealizuje inwestycję w nieprzekraczalnym czasie określonym przez zamawiającego w SIWZ.

8. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art.2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.

9. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriami oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

CPV:

45233140-2 – Roboty drogowe

45100000-8 – Roboty przygotowawcze

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego

III. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania

IV . TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

(7)

1. Termin rozpoczęcia Robót – do 14 dni od dnia podpisania Umowy.

2. Termin zakończenia Robót będących przedmiotem Umowy: do 21.12.2020 r. Termin ten będzie uważany za dochowany, o ile przed jego upływem Strony podpiszą protokół odbioru końcowego.

V.PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

V.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

Zgodnie z powyższym przepisem z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

V.1.1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

V.1.2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.

U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

V.1.3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt V.1.2) SIWZ;

V.1.4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

V.1.5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

V.1.6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

V.1.7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

V.1.8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

(8)

V.1.9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

V.1.10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214);

V.1.11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

V.1.12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), złożyli odrębne oferty chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

V.2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

V.3. Wykluczenie wykonawcy następuje:

V.3.1) w przypadkach, o których mowa w pkt V.1.2) lit. a–c SIWZ i pkt V.1.3) SIWZ, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt V.1.2) lit. a–c SIWZ, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

V.3.2) w przypadkach, o których mowa:

a) w pkt V.1.2) lit. d SIWZ i pkt V.1.3) SIWZ, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt V.1.2) lit. d SIWZ,

b) w pkt V.1.4) SIWZ,

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

V.3.3) w przypadkach, o których mowa w pkt V.1.7) SIWZ i V.1.9) SIWZ, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

V.3.4) w przypadku, o którym mowa w pkt V.1.10) SIWZ, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

V.3.5) w przypadku, o którym mowa w pkt V.1.11) SIWZ, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

V.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt V.1.2) SIWZ, V.1.3) SIWZ oraz V.1.5)–V.1.9) lub V.2. SIWZ może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania

(9)

się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

V.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt V.4. SIWZ.

V.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

V.7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art.

22 ust. 1b ustawy PZP, dotyczące:

V.7.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- nie określa się

V.7.2) sytuacji finansowej lub ekonomicznej - nie określa się

V.7.3) zdolności technicznej lub zawodowej V.7.3) a)Wykonawcy

Minimalne warunki dotyczące doświadczenia wykonawcy:

Zamawiający uzna, że wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykaże wykonanie:

- co najmniej dwóch robót budowlanych, każda polegająca na/obejmująca swym zakresem budowie/ę (odbudowie/ę, rozbudowie/ę) oświetlenia ulicznego lub/i drogowego lub/i parkowego o wartości minimum 70.000,00 zł netto;

- co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na/obejmującej swym zakresem budowie/ę (odbudowie/ę, rozbudowie/ę) sieci1 kanalizacji grawitacyjnej o długości minimum 200,00 mb.;

- co najmniej dwóch robót budowlanych, każda robota polegająca na/obejmująca swym zakresem wykonaniu/e nawierzchni: z kostki (betonowej i/lub brukowej i/lub granitowej i/lub kamiennej) na powierzchni minimum 1.200,00 m2,

Każda wykazana robota budowlana może jednocześnie potwierdzać spełnienie pierwszego i/lub drugiego i/lub trzeciego z opisanych powyżej warunków dot. doświadczenia wykonawcy.

1 Należy wykazać długość sieci minimum 200,00 mb, czyli w zakres wykazywanej długości nie wchodzi długość przyłączy/przykanalików

(10)

Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie roboty wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które zostaną poparte dowodami określającymi, że te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

W przypadku, gdy wartość zrealizowanej roboty budowlanej została określona w innej walucie niż PLN, to należy ją przeliczyć na zł wg średniego kursu NBP z dnia podpisania umowy dot. wykazanej roboty.

V.7.3) b) Osób

Minimalne warunki dotyczące kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamówienia:

Wykonawca musi wykazać dysponowanie minimum po jednej osobie mogącej wykonywać samodzielną funkcję techniczną w budownictwie polegającą na:

- kierowaniu budową (w branży drogowej),

- kierowaniu robotami budowlanymi (w branży sanitarnej), - kierowaniu robotami budowlanymi (w branży elektrycznej), na przedmiotowej inwestycji.

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.

W związku z powyższym osoba/osoby ta/te zobowiązana/e jest/są posiadać odpowiednie do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz 1186 z późn. zm.) w specjalności:

- inżynieryjnej drogowej (bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie);

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń);

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ( bez ograniczeń);

lub odpowiadające im (tzn. umożliwiające pełnienie ww. samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na przedmiotowym zadaniu), ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;

lub być osobą/osobami mogącą/ymi pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, o której mowa powyżej na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz 1186 z późn. zm).

Ponadto osoba/y ta/te powinna/y zostać skierowana do realizacji zamówienia.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

(11)

VI.1. W zakresie wstępnego potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP [pkt V.7.1) – V.7.3) SIWZ] oraz nie podlegania wykluczeniu należy przedłożyć wraz z ofertą:

VI.1.1. aktualne na dzień składania ofert:

a) oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ

- odpowiednio w zakresie określonym w sekcji III - w zakresie określonym w sekcji I i V

VI.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o których mowa w pkt VI.1.1.a), czyli wypełnia sekcję II i IV załącznika nr 2 do SIWZ

VI.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww.

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

VI.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

VI.2.1. nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP [pkt V.1.1) – V.1.12) SIWZ], a mianowicie zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia aktualnych na dzień złożenia:

Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania (oceny dokona na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt. VI.1.)

VI.2.2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP [pkt V.7.1) – V.7.3) SIWZ; sekcja III.1.1)-III.1.3) ogłoszenia], a mianowicie:

VI.2.2.a) na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów [pkt V.7.1) SIWZ; III.1.1) ogłoszenia] Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia aktualnych na dzień złożenia:

- nie dotyczy

VI.2.2.b) na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej [pkt V.7.2) SIWZ; Sekcja III.1.2) ogłoszenia ] zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia aktualnej na dzień złożenia:

- nie dotyczy

(12)

VI.2.2.c) na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej [pkt V.7.3) SIWZ; sekcja III.1.3) ogłoszenia] zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia aktualnego na dzień złożenia:

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty;

- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia (biorąc pod uwagę treść warunków udziału w postępowaniu nie wymaga się podawania informacji na temat doświadczenia i wykształcenia) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

VI.3. Zamawiający zastrzega, iż w przedmiotowym postępowaniu może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ustawy PZP).

Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

VI.4. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:

VI.4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.)

VI.4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (art. 22a ust 2 ustawy Pzp.)

VI.4.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy

(13)

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.

VI.4.4. (skreślony)

VI.4.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa powyżej.

VI.4.6. Wypełnienie obowiązku wskazanego w art. 22a ust. 3 p.z.p. nastąpi w przedmiotowym postępowaniu poprzez weryfikację oświadczenia, o którym mowa w pkt VI.1. SIWZ.

VI.4.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, usługi do realizacji których te zdolności są wymagane (Art. 22a ust. 4 ustawy PZP).

VI.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy PZP).

VI.6. (skreślony) VI.7. (skreślony)

VI.8. Forma składanych dokumentów.

VI.8.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI.1.1. SIWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego wraz z ofertą. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.8.2.Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, w tym można złożyć w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej własnoręcznym podpisem. Poświadczenie za zgodność z

(14)

oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.

wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

VI.8.3. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. VI.4.2. SIWZ należy złożyć w oryginale w tym można złożyć w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.8.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

VI.8.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

VI.8.6. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VI.9. Dokumenty składane przez konsorcjum (spółkę cywilną)

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), wymagane oświadczenia i dokumenty wynikające z pkt VI.2.2.a) – VI.2.2.c) SIWZ składa konsorcjum (spółka cywilna) jako całość.

Do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy (art. 23 ust. 3 ustawy Pzp).

VI.10. UWAGA: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

Adres do korespondencji: Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan

2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

(15)

numer faksu 65 5120315

adres email: agnieszkamackowiak@gminakoscian.pl

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w pkt 2, faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić faksem zwrotnym lub drogą elektroniczną fakt otrzymania dokumentów lub niemożność ich odczytania. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia, wydruk z transmisji faksu oraz wydruk informacji o odczytaniu wiadomości z programu pocztowego będzie uznany za równoznaczny z faktem otrzymania dostarczanych dokumentów lub informacji.

lub

4.Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)

a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta i oświadczenia, o których mowa w art. 25a), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia.

b) Komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym może odbywać się także za pomocą poczty elektronicznej, email agnieszkamackowiak@gminakoscian.pl

c) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres email.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.Złożenie oferty w postępowaniu (w przypadku składania oferty w formie elektronicznej)

a) Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

(16)

b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc lub pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

c) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

d) Do oferty należy dołączyć oświadczenie, którym mowa w art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. 2 do SIWZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

e) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

f) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

6. Informacje ogólne dotyczące komunikacji za pomocą miniPortalu

 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć ofertę w formie elektronicznej, musi posiadać konto na ePUAP.

Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

2. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

7. Informacje pozostałe

Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na stronie internetowej:

www.bip.gminakoscian.pl

(17)

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana zostanie niezwłocznie przekazana wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 38 ust.

4a pkt. 1 ustawy.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami:

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się w sprawach organizacyjnych zamówienia są:

- inspektor ds. zamówień publicznych – Agnieszka Maćkowiak – tel. 65 5121001 w. 28, (kwestie formalne)

- inspektor ds. budownictwa – Marcin Marciniak w. 57 (kwestie techniczne) VIII. Termin związania ofertą:

Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawcy muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy- załącznik nr 1do SIWZ. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym

2.Wraz z ofertą należy złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP [ pkt V.7. SIWZ] – załącznik nr 2 do SIWZ

3. 3.W przypadku, gdy ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty (względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą). Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału (w tym może być w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub kopii (w tym dopuszcza się elektroniczną kopię dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza .

(18)

4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie firmy tych podwykonawców.

4a. Wraz z ofertą powinno być złożone zobowiązanie, dowód o którym mowa w art. 22a ust.

2 ustawy PZP, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy);

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP (pkt VI.4 SIWZ), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.Składanie ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty),

- dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale (w tym może być w oryginałe w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub kopii (w tym dopuszcza się elektroniczną kopię dokumentu opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem,

- wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (każdy ze wspólników spółki cywilnej, każdy z członków konsorcjum). Oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 25a ust. 6 ustawy PZP), - wypełniając formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ w miejscu „nazwa

i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę podmiotów występującychwspólnie.

7. Wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę.

8. Każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami powinna być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki oferty należy spiąć w sposób trwały (nie dotyczy oferty przesyłanej w formie elektronicznej. Przez spięcie w sposób trwały zamawiający rozumie zszycie tej oferty zszywaczem- zamawiający prosi o dostarczanie mu wraz z ofertą jak najmniejszej ilości tworzyw sztucznych).

(19)

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę (nie dotyczy oferty przesyłanej w formie elektronicznej).

10. Ofertę należy złożyć w kopercie zawierającej nazwę i adres wykonawcy i opisanej j/n:

OFERTA W POSTĘPOWANIU PN.:

„ Budowa ulicy Ogrodowej w Katarzyninie”

Nie otwierać przed dniem 14.09.2020 r. do godz. 10 : 15.

albo

w formie elektronicznej

za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest

dostępny dla wykonawców na miniPortalu.

(

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc lub pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób

złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu).

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta. Koperta/wiadomość powinna zostać dodatkowo oznaczona napisem „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu – dotyczy oferty składanej w formie elektronicznej

12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.

86 ust. 4. Ustawy Pzp.

Informacje zastrzeżone powinny być w sposób trwały oddzielone i oznaczone jako część niejawna oferty.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz

(20)

z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP) – dotyczy oferty składanej w formie elektronicznej.

13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (oferty w formie pisemnej, papierowej) – Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15 lub elektronicznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku https://miniportal.uzp.gov.pl/. Termin składania ofert zamawiający wyznacza do dnia 14 września 2020 r. do godz. 10.00. Ofertę, która została złożona po terminie zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 września 2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan, salka konferencyjna (wejście od ul.

Łąkowej)

3. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców oraz ceny ofertowe a także informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XI. Sposób obliczenia ceny oferty

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.

Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz koszty usunięcia wad i zapewnienia gwarancji jakości, Cena oferty musi zawierać koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu i transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, inne podobnego rodzaju obciążenia; koszty: organizacji robót, odtworzenia dróg i chodników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, nadzorów wynikających z odpowiednich uzgodnień, wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy, wykonania dokumentacji powykonawczej, badań oraz wszelkie ryzyka i zysk wykonawcy.

(21)

W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Jednocześnie zamawiający informuje, że w umowie o roboty budowlane zastrzeżono możliwość modyfikacji wynagrodzenia ryczałtowego w zależności od konieczności np.

wykonania robót dodatkowych na zasadach i w okolicznościach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

Nie jest wymagane załączanie do oferty kosztorysu/ów ofertowego/ych.

Załączony przez zamawiającego przedmiar robót (załącznik nr 8 do SIWZ) jest wyłącznie elementem pomocniczym, a nie zestawieniem planowanych prac w rozumieniu art.

629 oraz art. 630 § 1 K.c. UWAGA: zamawiający załączył 4 przedmiary robót.

3. Ceny podane w formularzu ofertowym muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz.

1050, ze zm.) oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.).

4.Wysokość stawki podatku VAT przyjętej do wyliczenia ceny oferty winna być zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty.

5. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

6. Zaleca się aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków placu budowy, stanu istniejących obiektów, oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac.

7. Oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki, o których mowa w art.

87 ust 2 pkt 3 ustawy zamawiający poprawi w ofercie zgodnie z art. 87 ust 2 ustawy 8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek

XII. Waluty obce

W niniejszym postępowaniu rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą przeprowadzane będą wyłącznie w złotych polskich.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty nieodrzucone/nieuznane za odrzucone .

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

(22)

1.1.a. Cena - waga 60%, max 60 pkt.

1.1.b. Przedłużenie okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty – waga 40%, max 40 pkt.

Ad. 1.1.a. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) = (Cmin/Ci) x Max (C) gdzie:

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin najniższa cena spośród wszystkich

ocenianych ofert;

Ci cena oferty "i";

Max (C) maksymalna ilość punktów jaką może

otrzymać oferta za kryterium "Cena" – 60 pkt.

Ad. 1.1.b.. Zasady oceny kryterium "Przedłużony okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty" (GR).

W przypadku kryterium "Przedłużony okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na

wykonane Roboty" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

GRo – GR min

Pi(GR) = --- x 40 pkt GR max – GR min

gdzie:

Pi (GR) - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium przedłużony okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty

GR max – maksymalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty dopuszczony przez zamawiającego (60 miesiące)

GR min – minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty jaki został dopuszczony przez zamawiającego (36 miesięcy)

GR o – okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty oferty ocenianej UWAGA:

• Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty należy podać w miesiącach w Formularzu ofertowym (zał. Nr 1 do SIWZ).

(23)

Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.

• MINIMALNY wymagany przez zamawiającego okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty lub nie podanie (wpisanie) okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z treścią SIWZ.

• MAKSYMALNY okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesiące. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty dłuższy niż 60 miesiące do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie.

wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium przedłużony okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty.

Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

1) w dniu następnym licząc od daty zakończenia odbioru końcowego, w przypadku gdy w trakcie jego odbioru nie stwierdzono Wad,

2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia Wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy

Szczegóły dot. gwarancji jakości i rękojmi za wady, w tym zasady wykonywania obowiązków gwarancyjnych i z tyt. udzielonej rękojmi zostały opisane we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) - § 12 i 13.

Poprzez „Roboty” rozumie się - wszelkie roboty budowlane, dostawy i usługi konieczne do zrealizowania Inwestycji zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym dostawa Materiałów i Urządzeń.

2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = Pi (C) + Pi (GR)

Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty uzyskały tą samą ilość punktów, zamawiający wybierze tą ofertę której cena będzie niższa, , a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIV. WADIUM

Wykonawca/y nie jest/są zobowiązany/i do wniesienia wadium.

(24)

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określono poniżej oraz w § 17 załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem umowy. Wysokość zabezpieczenia wynosi 3 % (trzy procent) ceny całkowitej podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych poniżej:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż wymienione powyżej.

4. Do zabezpieczenia stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

5. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja winna mieć charakter abstrakcyjny, to jest zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia zamawiającemu, na pierwsze pisemne żądanie wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia. Treść gwarancji nie może zawierać żadnych postanowień ograniczających abstrakcyjność gwarancji. Termin obowiązywania gwarancji będzie nie krótszy, niż termin zakończenia przedmiotu umowy + 30 dni i okres rękojmi + 15 dni

6.(skreślone)

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, BS Kościan 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

10. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniądz zostanie złożone w siedzibie zamawiającego najpóźniej przed podpisaniem umowy.

11. Zaleca się uzgodnienie projektu dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z zamawiającym przed zawarciem umowy z Gwarantem przez wykonawcę.

12. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w niniejszej SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości 13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zastało wniesione w pieniądzu (70%

kwoty zabezpieczenia), o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego bez Wad lub potwierdzenia usunięcia Wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym..

Cytaty

Powiązane dokumenty

1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.. 2)

a) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. b)

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty (zał. nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty (zał. nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i

9.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania

XVII. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyd Podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw (firm)

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm