• Nie Znaleziono Wyników

POLSKIE MIASTA WOBEC STAROŚCI I STARZENIA SIĘ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POLSKIE MIASTA WOBEC STAROŚCI I STARZENIA SIĘ"

Copied!
3
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

POLSKIE MIASTA WOBEC STAROŚCI I STA R ZEN IA SIĘ I M # 0 1 5

III ilustr. Pope k- B anach/B anach

Andrzej K lim czuk

P O L S K I E M I A S T A W O B E C S T A R O Ś C I I S T A R Z E N I A S I Ę

Starzenie się mieszkańców polskich miast nie jest już tylko prognozą demografów, lecz ob- serwowalnym faktem. Tkanka miejska nie jest jednak dostosowana do potrzeb seniorów. Osoby po 60. roku życia sporadycznie włączane są w procesy decyzyjne dotyczące infrastruktury i szer­

szego programowania działalności instytucji publicznych

» >

(2)

M # 0 1 6 | STARSZE MIASTO

W pierwszych latach XXI wieku decydenci i urzę­

dnicy miejscy w nielicznych miastach kraju dostrzegli potrzebę rozwiązywania problemów dotyczących starze­

nia się ludności i zdecydowali się podjąć stosowne dzia­

łania. Z jednej strony zasadna jest pozytywna ocena samego faktu, że tem at zaczyna być podejmowany w sposób kompleksowy, a nie jedynie prezentowany jako mgliste zapisy w analizach S W O T o negatywnych, przyszłych, a nie obecnych, skutkach starzenia. Z drugiej strony jednak niezbędne jest krytyczne spojrzenie na te koncepcje i sposoby ich wdrażania.

Populacja Polski już w latach 60. XX wieku przekro­

czyła próg starości demograficznej. Podejmowane decyzje 0 dostosowaniu infrastruktury i instytucji do potrzeb osób starszych są zatem znacznie opóźnione. Przez wszystkie te lata mimo dostępu do prognoz demograficznych nie­

wiele robiono, by tkanka miejska służyła w przyszłości nie tyle nawet kolejnym pokoleniom, co tym samym, ale już starszym. Skoro w przeszłości zabrakło działań prewencyjnych, to współcześnie nacisk kładziony jest na doraźne interwencje - próby uzupełniania niedo­

borów i luk, którym z pewnością dało się w pewnym stopniu zapobiec.

M ożna zaryzykować twierdzenie, iż „moda” na kształtowanie polityk publicznych wobec starości i osób starszych zaczęła się w Polsce po wejściu do U nii Euro­

pejskiej. Wówczas zwiększono nacisk na upowszechnia­

nie racjonalizacji planowania inwestycji publicznych.

Przypuszczalnie w procesie budzenia zainteresowania decydentów miejskich tą tematyką niebagatelną rolę odegrali też eksperci z zakresu gerontologii działający w ośrodkach, w których przygotowano stosowne doku­

m enty oraz prężnie rozwijający się ruch Uniwersytetów Trzeciego W ieku. Pierwsze polityki w omawianym ob­

szarze były przyjmowane od 2008 roku kolejno w: W ar­

szawie, Sochaczewie, Poznaniu, Elblągu, Tomaszowie M azowieckim, Olsztynie, Katowicach, Częstochowie, Nowym Mieście Lubawskim, Działdowie, Gnieźnie 1 Lublinie. W tym samym czasie prognozy demograficzne - nawet jeszcze bez poprawki na zwiększoną skalę em i­

gracji osób młodych do pracy za granicę - ukazywały radykalne przyśpieszenie starzenia się społeczeństwa po 2010 roku. Rząd przyjął więc w 2008 roku program

„Solidarność pokoleń. D ziałania dla zwiększenia aktyw­

ności zawodowej osób w wieku 50+”, który został ukie­

runkowany jednak tylko na politykę zatrudnienia i zabez­

pieczenia emerytalnego.

ZALEC ENIA

Polityki te posiadają różny stopień zgodności z re­

komendacjami wynikającymi z „Międzynarodowego Planu D ziałania nt. Aktywnego Starzenia się” uchwalo­

nego w 2002 przez Organizację N arodów Zjednoczonych oraz z koncepcji „M iast Przyjaznych Starszemu W iekow i”

ogłoszonej w 2007 roku przez Światową Organizację Zdrowia. Autorzy dokum entów jedynie z trzech miast - Poznania, Warszawy i Tomaszowa Mazowieckiego - powołują się na aktualne zalecenia międzynarodowe.

Tylko w Warszawie powołano się też na specyficzne dla m iast zalecenia W H O . Co ważne, już w warstwie tytułów dokum entów wskazuje się jednocześnie na działania na rzecz osób starszych, ale zupełnie pomija się interwencje wobec wizerunku i stereotypu starości jako etapu życia. Krytycznie należy ocenić też tytułowe

ukierunkowanie działań tylko na „wspieranie seniorów”, podczas gdy starzenie się populacji cechuje zjawisko jej feminizacji - kobiety bowiem żyją dłużej i częściej niż mężczyźni dożywają starości. D okum enty te dotyczą jednocześnie głównie spraw zabezpieczenia socjalnego,

przy czym w większości przypadków traktują je w sposób wybiórczy, a niejako system. Takie całościowe podej­

ście widoczne jest jedynie w Warszawie i w Poznaniu.

Niemniej w dokum entach niemal zupełnie pomija się elementy polityki gospodarczej i całkowicie brakuje w nich odniesienia do koncepcji „srebrnej gospodarki”

jako systemu produktów i usług dostosowanych nie tylko do osób starszych, ale i do wszystkich grup wieku, promowanej przez Komisję Europejską oraz kraje o bo­

gatych doświadczeniach w rozwiązywaniu problemów związanych ze starzeniem się (takie jak Niemcy, Finlan­

dia i Japonia). Koncept ten mniej (podlaskie, w arm iń­

sko-mazurskie) lub bardziej (małopolskie) bezpośrednio można dostrzec jedynie w kilku wojewódzkich dokum en­

tach strategicznych, jednakże bez odniesienia do konkre­

tnych miast. Jednocześnie w analizowanych politykach miejskich wskazuje się na aspekty integracji i edukacji międzypokoleniowej, które należy ocenić pozytywnie.

PODEJŚCIA MODELOWE

Przyjęte w 2008 roku w Poznaniu i Warszawie pro­

gramy można uznać za podejścia modelowe. N ie bez znaczenia dla ich jakości było zaangażowanie w prace gerontologów -prof. Zbigniewa W oźniaka i prof. Barbary

Szatur-Jaworskiej. Poznańska polityka posiada precyzyj­

ną definicję, zasady, cele i priorytety. Celom dokładnie przypisano zadania i ich realizatorów z uwzględnieniem kolejności ról, jakie powinni odgrywać. W obszarze tworzenia programu mieszkaniowego postanowiono np., że musi on być kompleksowy, w związku z czym powi­

nien uwzględniać zakres od sektora publicznego, poprzez spółdzielczość mieszkaniową, sektor prywatny, zasoby własne osób starszych i rodziny oraz organizacje spo­

łeczne, po zaangażowanie programów międzynarodowych.

Określono także preferowane działania i uzasadniono ich wybór. Ukierunkowano je na osiem dziedzin: funk­

cjonowanie gospodarstwa domowego i rodziny, położenie materialne, edukację, partycypację/aktywność społeczną, udział w kulturze, sport, rekreację, wypoczynek, zdrowie i sprawność oraz bezpieczeństwo - dewiacje i patologie.

W arszawską politykę uporządkowano zaś, wskazując na cele strategiczne i operacyjne. W każdym przypadku przedstawiono uzasadnienie, sposób realizacji, przykłady dobrych praktyk, realizatorów oraz partnerów, rezulta­

ty i pożądany term in osiągnięcia celów. C hoć na pozio­

mie celów wzięto pod uwagę węższe obszary działań niż w Poznaniu, to więcej uwagi zwrócono na poprawę obrazu

» >

(3)

POLSKIE MIASTA WOBEC STAROŚCI I STA R ZEN IA SIĘ I M # 0 1 7

III ilustr. Popek-Banach/Banach

starości i przygotowanie do niej osób w wieku średnim.

Podkreślono m .in. potrzebę rozwoju wolontariatu osób starszych, wsparcie Uniwersytetów Trzeciego W ieku, wprowadzenie dodatkowych ulg ułatwiających korzy­

stanie z instytucji miejskich, tworzenie punktów inte­

gracji międzypokoleniowej, pomoc dla rodzin opiekują­

cych się osobami starszymi, rozwój usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych, geriatrycznych i poradnictwa, dostęp­

ność mieszkań dostosowanych do potrzeb osób starszych, rewitalizację zgodną z zasadami tworzenia przyjaznej przestrzeni, rozwój kształcenia ustawicznego i promocję aktywności fizycznej.

Nowsze dokum enty z pozostałych miast bądź pow­

tarzają wiele z przedstawionych już założeń, bądź kon­

centrują się na opiece społecznej i ochronie zdrowia, w tym łączą się z ograniczaniem wykluczenia lub rozwią­

zywaniem problemów osób niepełnosprawnych. Niewiele miejsca poświęca się w nich jednak ograniczaniu barier architektonicznych i dostępności transportu miejskiego.

Bardzo ogólnie określa się także wskaźniki pozwalają­

ce na m onitoring i ewaluację programów oraz sposoby zarządzania nimi. Znam ienny jest brak odpowiedniego podejścia do włączania samych osób starszych w diagno­

zę sytuacji, konsultowanie celów i ich wspólną realizację.

Realizatorami działań mają być głównie podm ioty publiczne i pozarządowe, rzadziej komercyjne i niefor­

malne, takie jak np. grupy samopomocowe. M im o posłu­

giwania się hasłami aktywizującymi, działania mają ra­

czej charakter osłonowy. Tylko w Olsztynie i Warszawie zadeklarowano koncepcję rozwijania i wykorzystywania kapitału społecznego osób starszych. Uzasadnione jest więc podejmowanie dalszych prac badawczych na rzecz szczegółowej analizy modeli polityk miejskich wobec starzenia się ludności, jak również kampanii społecz­

nych i promocyjnych ukierunkowanych na partycypację wszystkich grup wieku w ich konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu.

A n d r z e j K lim c z u k — socjolog, a b so lw en t W y d z ia łu H isto ry c z n o - -S o c jo lo g icz n eg o U n iw e rsy te tu w B iały m sto k u , d o k to ra n t w K o ­ le g iu m E k o n o m ic z n o -S p o łe c z n y m S zk o ły G łó w n ej H an d lo w ej w W arszaw ie, w iceprezes F u n d acji L a b o ra to riu m B a d a ń i D z ia ła ń S p o łeczn y ch „S o cL ab ”. A u to r prac n au k o w y ch z zak resu g e ro n to - logii, lu d o lo g ii i p olityki społecznej (m . in . książki „K ap itał sp o ­ łeczn y lu d zi starych n a p rzy k ład zie m iesz k ań có w m ia sta B iały sto k ”, W ie d z a i E d u k acja, L u b lin 2 0 1 2 , której b e z p ła tn y p d f po b rać m o ż n a n a stronie: h ttp ://w ie d z a ie d u k a c ja .e u /a rc h iv e s/S 6 8 1 7 )

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nieciągłe zaburzenia tektoniczne naruszają szczelność nadkładu, co dodatkowo wpły- wa  na  przebieg  poeksploatacyjnych  obniżeń  powierzchni. 

Kilka „nazw właściwych” zawiera rzeczownik przedszkole i przymiotnik określający je, przez co wprost mówi o tym, jakie ono jest: Fajne Przedszkole, Kochane Przedszkole,

Młodzi ludzie są szczególnie podatni na wahania między pragnieniem przynależ- ności a niezależności, dlatego refleksja nad mechanizmami tworzenia się i trwania wspólnot

Ponadto coraz częściej związki małżeńskie zawierane są w późniejszym wieku (Dhami, 2000, s. 352), co wpływa na zmniejszenie liczby potomstwa, a w niektórych przypadkach

Stąd też wniosek, że wykonywanie odlewów z żeliwa sferoidalnego w formach z sypkiej masy samoutwardzalnej na osnowie piasku kwarcowego, także przy zastosowaniu zimowego utwardzacza,

Badania składu chemicznego wód termalnych w rejonie Bańskiej Niżnej.. Wyniki archiwalnych analiz składu

Osoby w wieku 25-64 lata w Polsce według uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym oraz miejsca zamieszkania w 2006 roku.

Miravalle, Mary: Coredemptrix, Mediatrix, Advocate, Santa Barbara 1993, XV.. Calkins, Pope John Paul

Nasuwa się jednak pytanie, w jaki sposób wykorzystać informacje o wynikach osiąganych przez poszczególne jednostki na poziomie zarządzania całym systemem ochrony

Foresight to proces gromadzenia informacji oraz formułowania na tej podstawie średnio- i długookresowej wizji, dzięki której „próbuje się wejrzeć” w przyszłość

Skóra jest kompleksowym ekosystemem pełnym dynamicznych współza- leżności. Znajdują się na niej bakterie, wirusy, grzyby i inne mikroby, które tworzą specyficzną

Księgozbiór biskupa Vico Equense – stosunkowo niewielki i pospolity na tle in- nych bibliotek prywatnych, należących do włoskich hierarchów kościelnych z końca XVIII wieku,

Analizując wybrane współczynniki demograficzne w ujęciu dynamicznym, rozważmy w pierwszej kolejności potencjalny współczynnik starości demograficz- nej bez podziału na

Powinnością każdego człowieka powinno być przygotowywanie się przez całe życie do starości i naturalnej śmierci, aby nie było zaskoczeniem, że jest się starym, żeby

Rosnący wraz z wiekiem udział kobiet w populacji jest konsekwencją nadumieralności mężczyzn i zróżnicowania parametrów trwania życia – kobiety osiągające wiek 60 lat

Podstawowym celem badań jest rekonstrukcja modeli polity- ki społecznej wobec starzenia się realizowanych w Stanach Zjednoczonych i Szwecji, wyodrębnienie przykładów dobrych

Konsekwencją zarysowanej sytuacji oraz prognoz demogra cznych w Europie i Polsce jest wspomniane już starzenie się społeczeństwa.. Zakładając wypełnienie się prognozowa-

2) jako próba odwrócenia zjawiska w krajach rozwiniętych negujących for­ malne uznanie nieodpłatnych, produktywnych ról wielu starszych osób. Przy promocji aktywnego

The paper presents three different Fregean approaches towards the question of truth, all of which can be classified as belonging to the category of minimalistic theo- ries, namely

Drugą konsekwencją założeń jest spostrzeżenie, że same osoby nie mogą być przez nic konstytuowane; entia per se bowiem są przedmiotami coś konstytuującymi, ale nie

Utrzymanie dobrego stanu zdrowia, dobrego samopoczucia osób starszych oraz wspieranie ich w tym zakresie niezależnie od tego, jak bardzo jest ono złożone, ma zasadnicze

Pojęcie językowego obrazu świata i stan badań nad JOS.. Wartościowanie w językowym