• Nie Znaleziono Wyników

Warszawa, dnia 11 września 2020 r. Poz UCHWAŁA NR 443/2020 ZARZĄDU POWIATU W OSTROŁĘCE. z dnia 28 sierpnia 2020 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Warszawa, dnia 11 września 2020 r. Poz UCHWAŁA NR 443/2020 ZARZĄDU POWIATU W OSTROŁĘCE. z dnia 28 sierpnia 2020 r."

Copied!
89
0
0

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁA NR 443/2020

ZARZĄDU POWIATU W OSTROŁĘCE z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały i przedkłada:

1) Radzie Powiatu w Ostrołęce,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2. Uchwałę wykonuje Zarząd Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Starosta Ostrołęcki

Stanisław Kubeł

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 września 2020 r.

Poz. 9533

Elektronicznie podpisany przez:

Sławomir Ryszard Parys Data: 2020-09-11 13:19:19

(2)

Załącznik

do uchwały Nr 443/2020 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU POWIATU OSTROŁĘCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

ZARZĄD POWIATU W OSTROŁĘCE

_____________________________________________________

Ostrołęka sierpień 2020 r.

(3)

UCHWAŁĄ NR XIV/134/2019 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2020 rok, uchwalone zostały następujące wielkości budżetu:

 dochody ogółem - w kwocie 133 551 093,00 zł,

z tego:

 dochody bieżące - w kwocie 70 965 855,00 zł,

 dochody majątkowe - w kwocie 62 585 238,00 zł,

 wydatki ogółem - w kwocie 129 868 413,40 zł,

z tego:

- wydatki bieżące - w kwocie 57 921 188,40 zł, - wydatki majątkowe - w kwocie 71 947 225,00 zł,

 nadwyżkę budżetu – w wysokości 3 682 679,60 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji,

 rozchody budżetu - w wysokości 3 682 679,60 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek,

 wydatki na projekty, dofinansowane z dotacji z budżetu środków europejskich i budżetu państwa – w wysokości 94 516,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku ustalone wielkości budżetu uległy zmianom, które zostały wprowadzone 4 uchwałami Rady Powiatu i 8 uchwałami Zarządu Powiatu.

Zmiany przyjętych wielkości budżetu oraz ich wykonanie za I półrocze 2020 roku obrazuje następujące zestawienie:

(4)

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU POWIATU OSTROŁĘCKIEGO

Wyszczególnienie

Plan wg uchwały budżetowej na

2020 r.

Zmiany

Plan po zmianach na

30 czerwca 2020 r.

Wykonanie na 30 czerwca

2020 r.

% wykonania

(5/4)

1 2 3 4 5 6

I. Dochody ogółem 133 551 093,00 -32 782 509,50 100 768 583,50 50 144 315,10 49,76

z tego:

a) dochody bieżące 70 965 855,00 528 555,50 71 494 410,50 36 592 139,34 51,18

b) dochody majątkowe 62 585 238,00 -33 311 065,00 29 274 173,00 13 552 175,76 46,29

II. Wydatki ogółem 129 868 413,40 -3 042 165,08 126 826 248,32 51 002 793,61 40,21

z tego:

a) wydatki bieżące 57 921 188,40 -35 398,58 57 885 789,82 26 933 894,42 46,53

b) wydatki majątkowe 71 947 225,00 -3 006 766,50 68 940 458,50 24 068 899,19 34,91

III. Nadwyżka/deficyt

(I-II) 3 682 679,60 -29 740 344,42 -26 057 664,82 -858 478,51

IV. Przychody 0,00 29 740 344,42 29 740 344,42 28 740 344,42 96,64

z tego:

a) kredyty

/obligacje/pożyczki 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

b) kwota wolnych

środków 0,00 4 673 909,42 4 673 909,42 4 673 909,42 100,00

c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..

217 ust.2 pkt 8 uofp

0,00 24 066 435,00 24 066 435,00 24 066 435,00 100,00

V. Rozchody 3 682 679,60 0,00 3 682 679,60 42 500,00 1,15

z tego:

a) spłata

kredytów/pożyczek/

wykup papierów wartościowych

3 682 679,60 0,00 3 682 679,60 42 500,00 1,15

VI. Wydatki na projekty

dofinansowane z dotacji z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa

94 516,00 2 821 540,50 2 916 056,50 825 336,75 28,30

(5)

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 50 144 315,10 zł, tj. 49,76% planu po zmianach ustalonego na kwotę 100 768 583,50 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36 592 139,34 zł, co stanowi 51,18% planu po zmianach oraz 72,97% ogółu wykonanych dochodów,

- dochody majątkowe w kwocie 13 552 175,76 zł, co stanowi 46,29% planu po zmianach oraz 27,03%

ogółu wykonanych dochodów.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2020 roku przedstawiono w załączniku Nr 1.

Plan i wykonanie dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat zawiera załącznik Nr 1a, plan i wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w załączniku Nr 1b natomiast plan i wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową przedstawiono w załączniku Nr 1c.

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższy wykres:

(6)

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

Dział Nazwa

Dochody ogółem na 30.06.2020 r. z tego:

dochody bieżące dochody majątkowe

plan po zm. wykonanie %

wyk. plan po zm. wykonanie % wyk. plan po zm. wykonanie % wyk.

Razem dochody,

z tego: 100 768 583,50 50 144 315,10 49,76 71 494 410,50 36 592 139,34 51,18 29 274 173,00 13 552 175,76 46,29

010

Rolnictwo i

łowiectwo 138 000,00 0,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00

020 Leśnictwo 984 567,00 187 040,94 19,00 984 567,00 187 040,94 19,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 23 796 648,00 13 684 637,26 57,51 442 218,00 252 197,24 57,03 23 354 430,00 13 432 440,02 57,52

700

Gospodarka

mieszkaniowa 1 269 024,00 240 920,44 18,98 219 024,00 135 924,71 62,06 1 050 000,00 104 995,73 10,00

710

Działalność

usługowa 1 799 129,00 1 012 733,87 56,29 1 799 129,00 1 012 733,87 56,29 0,00 0,00 0,00

750

Administracja

publiczna 189 770,00 160 536,19 84,60 189 770,00 160 536,19 84,60 0,00 0,00 0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 52 500,00 12 500,00 23,81 0,00 0,00 00,00 52 500,00 12 500,00 23,81

755

Wymiar

sprawiedliwości 264 052,00 132 052,48 50,01 264 052,00 132 052,48 50,01 0,00 0,00 0,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

20 514 820,00 9 254 890,35 45,11 20 514 820,00 9 254 890,35 45,11 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 42 509 652,00 20 974 998,20 49,34 38 009 652,00 20 974 998,20 55,18 4 500 000,00 0,00 0,00

801

Oświata i

wychowanie 386 535,00 304 563,32 78,79 386 535,00 304 563,32 78,79 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 3 105 040,00 1 318 629,01 42,47 3 102 800,00 1 316 389,00 42,43 2 240,00 2 240,01 100,00

852 Pomoc społeczna 604 652,00 332 278,24 54,95 604 652,00 332 278,24 54,95 0,00 0,00 0,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 2 820 749,50 1 326 995,95 47,04 2 820 749,50 1 326 995,95 47,04 0,00 0,00 0,00

854

Edukacyjna opieka

wychowawcza 300,00 300,00 100,00 300,00 300,00 100,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 1 902 759,00 985 854,96 51,81 1 902 759,00 985 854,96 51,81 0,00 0,00 0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 215 383,00 215 383,89 100,00 215 383,00 215 383,89 100,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 215 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 003,00 0,00 0,00

(7)

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan i wykonanie dochodów bieżących według źródeł ich powstania zawiera poniższe zestawienie:

Lp. Nazwa

Plan po zmianach

2020 r.

Wykonanie na 30

czerwca 2020 r.

% wykonania

planu

% udział

Dochody bieżące ogółem,

z tego: 71 494 410,50 36 592 139,34 51,18 100,00

1. subwencja ogólna z budżetu państwa 37 930 449,00 20 944 844,00 55,22 57,24

2. dotacje celowe ogółem, z tego na: 8 719 886,50 4 208 025,98 48,26 11,50 2.1 sfinansowanie zadań z zakresu administracji

rządowej 5 696 359,50 2 604 764,50 45,73 7,12

2.2

sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

2 864 027,00 1 443 761,48 50,41 3,94

2.3

sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową

159 500,00 159 500,00 100,00 0,44

3.

udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

17 230 796,00 7 384 264,02 42,86 20,18

4. dochody realizowane przez jednostki

organizacyjne Powiatu, z tego: 4 767 752,00 3 015 539,68 63,25 8,24

4.1 wpływy z opłat 4 389 780,00 2 691 182,56 61,31 7,35

4.2 pozostałe dochody własne 377 972,00 324 357,12 85,82 0,89

5. dotacje na dofinansowanie projektów

unijnych 312 360,00 189 142,63 60,55 0,52

6. środki zewnętrzne, z tego: 2 533 167,00 850 323,03 33,57 2,32

6.1 fundusze celowe 2 205 167,00 672 972,94 30,52 1,84

6.2 wpłaty z gmin 328 000,00 177 350,09 54,07 0,48

(8)

Strukturę zrealizowanych dochodów bieżących według głównych źródeł ich powstania obrazuje poniższy wykres:

Wykonanie dochodów bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem źródeł pochodzenia dochodów, przedstawia się następująco:

 dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 – w I półroczu br. nie wpłynęła na rachunek budżetu dotacja przeznaczona na sfinansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa – w kwocie 38 000,00 zł. Zapotrzebowanie na dotację na sfinansowanie w/w zadań zostanie przesłane do Urzędu Mazowieckiego w II półroczu br. po ich wykonaniu i rozliczeniu.

 dział 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 - w kwocie 187 040,94 zł, tj. 19,00% planu, ze środków finansowych przekazanych z budżetu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia.

W I półroczu nie wypłynęły środki z Lasów Państwowych w kwocie 611 367,00 zł, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów”, w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia w II półroczu br.

 dział 600 – Transport i łączność – w łącznej kwocie 252 197,24 zł, tj. 57,03% planu, z tego w rozdziale:

 60004 – w kwocie 129 208,04 zł, tj. 39,61% planu, pochodzącej z:

 budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego jako rekompensata poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na przywracanie połączeń autobusowych – 3 576,04 zł, tj. 292,16% planu,

 środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych – 125 632,00 zł, tj. 38,66% planu,

(9)

 60014 – w kwocie 122 989,20 zł, tj. 106,03% planu, pochodzącej z:

 odsetek za nieterminowe regulowanie należności, zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce i Starostwo Powiatowe – w łącznej kwocie 2 207,66 zł, tj. 99,98% planu,

 zwrotu zaliczki wpłaconej za depozyt w 2019 r., zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce – 1 100,00 zł, tj. 100,00% planu,

 odszkodowania za uszkodzoną barierę ochronną i poręcze mostowe, zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce – 9 115,76 zł, tj. 111,49% planu oraz z tytułu naliczonych kar za nieterminowe wykonanie robót przez Firmę Usługowo-Projektową z Ostrołęki, zrealizowane przez Starostwo Powiatowe – 59 371,28 zł, tj. 108,92% planu,

 sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew z pasów drogowych – 49 966,80 zł, opłat z tytułu bezumownego zajmowania lokalu mieszkalnego – 956,70 zł oraz ze zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 271,00 zł, zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce – w łącznej kwocie 51 194,50 zł, tj. 102,39%,

 dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – w łącznej kwocie 135 924,71 zł, tj. 62,06%

planu, pochodzącej z:

 opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Powiatu – 17 859,17 zł, tj. 100,00% planu,

 najmu i dzierżawy składników majątkowych – 14 774,03 zł, tj. 188,64% planu, z tego z czynszów za wynajem:

 mieszkania zlokalizowanego przy ul. Lokalnej 2 w Ostrołęce, pomieszczeń biurowych oraz wiaty garażowej w Myszyńcu przy ul. Reymonta 48, zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce – 3 809,04 zł, tj. 55,75% planu,

 fragmentu ściany wewnętrznej pod szyld informacyjny w budynku przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, zrealizowane przez Starostwo Powiatowe –100,22 zł, tj. 10,02% planu,

 sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, zaplecza i placu wokół szkoły, zrealizowane przez szkoły – 10 864,77 zł, z tego przez: ZSP w Goworowie – 4 220,00 zł, ZSP w Kadzidle – 3 674,77 zł, i ZSP w Myszyńcu – 2 970,00 zł,

 dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami skarbu państwa – 50 200,00 zł, tj. 50,20% planu,

 25% udziału od przekazanych Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu wpływów z tytułu zarządu mieniem skarbu państwa – 53 091,51 zł, tj. 56,88% planu,

 dział 710 – Działalność usługowa – w łącznej kwocie 1 012 733,87 zł, tj. 56,29% planu, z tego w rozdziale:

 71012 – w kwocie 671 626,35 zł, tj. 57,65% planu, z tego ze:

(10)

 sprzedaży przez Starostwo Powiatowe map i innych materiałów geodezyjnych, z opłat za informacje z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 570 093,65 zł, tj. 67,07% planu,

 odsetek za nieterminowe regulowanie należności, zrealizowane przez Starostwo Powiatowe – w kwocie 2,70 zł,

 dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii – 101 530,00 zł, tj. 32,23% planu,

 71015 – w kwocie 341 107,52 zł, tj. 53,79% planu, z:

 tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za m-c grudzień 2019 r. za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych, zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 970,52 zł, tj. 99,95% planu,

 dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na bieżącą działalność i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce – 340 137,00 zł, tj. 53,73% planu,

 dział 750 – Administracja publiczna – w łącznej kwocie 160 536,19 zł, tj. 84,60% planu, z tego w rozdziale:

 75011 – w kwocie 18 582,00 zł, tj. 50,00% planu, pochodzącej z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego,

 75020 – w kwocie 32 954,19 zł, tj. 77,35% planu, z tego z tytułu wpływów realizowanych przez Starostwo Powiatowe z:

 kar nałożonych na osoby fizyczne za nieterminowe rejestrowanie pojazdów – 10 658,50 zł, tj. 202,71% planu,

 wpływów z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych – 1 975,84 zł, tj. 146,36% planu,

 wpływów z tytułu zwrotu kosztów opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 1 172,85 zł, tj. 108,60% planu,

 opłat za wydanie kart wędkarskich i złomowanie pojazdu – 1 190,00 zł, tj. 47,60% planu,

 sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych oraz obciążenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za media, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, sprzątanie i dozór mienia – 14 992,44 zł, tj. 49,97% planu,

 odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 35,18 zł, tj. 351,80% planu,

 refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za m-c grudzień 2019 r. – 2 147,48 zł, tj.

100,02% planu,

 sprzedaży pojazdu uzyskanego z przepadku na rzecz Powiatu – 781,90 zł, tj. 299,58% planu,

 75045 – w kwocie 40 000,00 zł, tj. 100,00% planu, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej,

(11)

 75077 – w kwocie 69 000,00 zł, tj. 98,57% planu, ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, na doposażenie uczniów i nauczycieli w sprzęt komputerowy umożliwiający im zdalne nauczanie,

 dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – w kwocie 132 052,48 zł, tj. 50,01% planu, pochodzącej z:

 dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na pokrycie kosztów zorganizowania przez Powiat nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu – 132 000,00 zł, tj. 50,00% planu,

 zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego przyznanej na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z należnymi odsetkami – 52,48 zł, tj. 100,00% planu,

 dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w łącznej kwocie 9 254 890,35 zł, tj. 45,11% planu, z tego w rozdziale:

 75618 – w kwocie 1 870 626,33 zł, tj. 56,96% planu, pochodzącej z:

 opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 855 802,00 zł, tj. 42,79% planu,

 opłat za zajęcie pasa drogowego pod reklamy i ogłoszenia, za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz za przejazd pojazdem nienormatywnym, pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce – 868 710,89 zł, tj. 96,52%,

 opłat za licencje i koncesje, wydawane podmiotom prowadzącym działalność transportową, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 2 640,00 zł, tj. 44,00% planu,

 opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 4 305,00 zł, tj. 215,25% planu,

 opłat za wydanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 7 920,00 zł, tj. 49,50% planu,

 zwrotu kosztów upomnień, zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce – 34,80 zł, tj. 145,00% planu,

 opłat za wydanie praw jazdy, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 94 445,00 zł, tj. 31,48% planu,

 opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich parkowanie, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 36 347,40 zł, tj. 60,58% planu,

 odsetek za nieterminowe regulowanie należności, naliczonych przez Starostwo Powiatowe – 421,24 zł,

 75622 – w kwocie 7 384 264,02 zł, tj. 42,86% planu, z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym:

 od osób fizycznych, ustalonego przez Ministra Finansów – 7 318 188,00 zł, tj. 42,77% planu,

(12)

 od osób prawnych – 66 076,02 zł, tj. 55,06% planu,

 dział 758 – Różne rozliczenia – w łącznej kwocie 20 974 998,20 zł, tj. 55,18% planu, z tego w rozdziale:

 75801 – w kwocie 10 557 968,00 zł, tj. 61,54% planu, z subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa,

 75803 – w kwocie 7 185 810,00 zł, tj. 50,00% planu, z subwencji ogólnej z budżetu państwa – część wyrównawcza,

 75814 – w kwocie 30 154,20 zł, tj. 38,07% planu, z odsetek od lokat bankowych i środków pozostających na rachunkach bankowych Powiatu i jednostek organizacyjnych,

 75832 – w kwocie 3 201 066,00 zł, tj. 50,00% planu, z subwencji ogólnej z budżetu państwa – część równoważąca.

Spływ środków z subwencji ogólnej z budżetu państwa przebiegał prawidłowo. W I półroczu 2020 r.

przekazano należne Powiatowi za ten okres raty subwencji oświatowej, w tym ratę za m-c marzec wynoszącą 2/13 ogólnej kwoty tej subwencji (na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników szkół) oraz ratę na m-c lipiec br., która zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazana została do 25 czerwca br. Natomiast części wyrównawcza i równoważąca subwencji – przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w sześciu równych ratach, w terminie do 15 i 25 dnia każdego miesiąca.

 dział 801 – Oświata i wychowanie – w łącznej kwocie 304 563,32 zł, tj. 78,79% planu, z tego w rozdziale:

 80115 – w kwocie 40 071,69 zł, z tego z:

 opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych, pobranych przez szkoły – 312,00 zł,

 rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS i refundacji wynagrodzeń z Funduszu Pracy oraz innymi kontrahentami, dokonanych przez ZSP w Kadzidle – 1 941,04 zł, ZSP w Goworowie – 970,52 zł, ZSP w Łysych – 970,52 zł i ZSP w Baranowie – 543,00 zł,

 odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej UNIQA-TU za zniszczone mienie, uzyskane przez ZSP w Czerwinie – 2 331,57 zł,

 zwrotu składek ZUS, opłat za energię elektryczną i media, uzyskane przez ZSP w Czerwinie – 27 239,37 zł, ZSP w Kadzidle – 742,59 zł i ZSP w Troszynie – 5 021,08 zł,

 80117 – w kwocie 165,00 zł, pochodzącej z opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych, pobranych przez szkoły,

 80120 – w kwocie 9,00 zł, pochodzącej z opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych, pobranych przez szkoły,

 80153 – w kwocie 3 775,00 zł, tj. 100,00% planu, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,

 80195 – w kwocie 260 542,63 zł, tj. 68,07% planu, z tego ze:

(13)

 środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – w łącznej kwocie 120 142,63 zł, tj. 61,22%

planu, na realizację projektów pn.: „Lepszy start w przyszłość” przez ZSP w Myszyńcu – 112 042,63 zł, tj. 80,18% planu i „W świecie nauki” przez PPP w Myszyńcu – 8 100,00 zł, tj. 100,00% planu,

 dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień, przyznanej przez Wojewodę Mazowieckiego – 140 400,00 zł, tj. 100,00% planu, na zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizowane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Myszyńcu.

W I półroczu br. nie wpłynęły środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na realizację projektów pn.: „Mój pierwszy krok w zawodową przyszłość” przez ZSP w Kadzidle – na kwotę 46 113,00 zł i „Razem na staż plus”, realizowany przez ZSP w Baranowie – na kwotę 48 403,00 zł, w związku z planowanym przekazaniem środków po zakończeniu i rozliczeniu projektu.

 dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 - w łącznej kwocie 1 316 389,00 zł, tj. 42,43% planu, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie opłacania składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1 315 105,00 zł, tj. 42,42% planu oraz za dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla dzieci” w Czarnowcu – 1 284,00 zł, tj. 45,86% planu,

 dział 852 – Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 332 278,24 zł, tj. 54,95% planu, z tego w rozdziale:

 85203 – w kwocie 330 360,62 zł, tj. 54,64% planu, pochodzącej z:

 dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – 330 120,00 zł, tj. 54,65% planu,

 5% udziału od planowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki wpływów z częściowej odpłatności za wyżywienie wnoszone przez pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce – 240,62 zł, tj. 42,74%,

 85218 – w kwocie 1 917,62 zł, pochodzącej z rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS i z refundacji wynagrodzeń z PUP za m-c grudzień 2019 r., zrealizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce,

 dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w łącznej kwocie 1 326 995,95 zł, tj. 47,04% planu, z tego w rozdziale:

 85321 – w kwocie 71 410,95 zł, tj. 56,78% planu, pochodzącej z:

 dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrołęce – 71 338,50 zł, tj. 56,78%

planu,

 5% udziału od planowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki wpływów z tytułu wpłat za karty parkingowe wydawane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 72,45 zł, tj. 56,60% planu,

(14)

 85324 – w kwocie 9 376,00 zł, tj. 37,77% planu, stanowiącej 2,5% odpisu od przyznanych dla Powiatu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

 85333 – w kwocie 1 246 209,00 zł, tj. 46,67% planu, pochodzącej z:

 wpłat od pracodawców za wydanie zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców, przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce – 660,00 zł, tj. 91,67% planu,

 wpłat od pracodawców za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce – 5 970,00 zł, tj. 39,02% planu,

 dotacji celowej na zadania powierzone, przyznanej przez Prezydenta Miasta Ostrołęki na pokrycie kosztów realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia i zwalczania bezrobocia na rzecz mieszkańców miasta – 879 279,00 zł, tj. 50,00% planu,

 środków Funduszu Pracy, przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywności zawodowej oraz łagodzenia skutków bezrobocia – 360 300,00 zł, tj. 40,23% planu,

 dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – w kwocie 300,00 zł, tj. 100,00%

planu, pochodzącej ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, przekazanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu,

 dział 855 – Rodzina - w łącznej kwocie 985 854,96 zł, tj. 51,81% planu, z tego w rozdziale:

 85504 – w I półroczu br. nie wpłynęła na rachunek budżetu dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej w kwocie 24 000,00 zł, na sfinansowanie rządowego programu „Dobry start” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, w związku z realizacją programu w II półroczu br.,

 85508 – w kwocie 710 317,55 zł, tj. 51,96% planu, pochodzącej z:

 opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, pobrane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce – 3 573,63 zł, tj. 248,17% planu,

 odsetek za nieterminowe regulowanie należności, naliczone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce – 534,96 zł, tj. 17 832,00% planu,

 zwrotu przez powiaty: makowski, płoński, wyszkowski, kłobucki, pułtuski i nowodworski oraz Miasto Ostrołęka i Miasto Stołeczne Warszawa kosztów poniesionych przez Powiat Ostrołęcki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w 2019 r. na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu ww. powiatów, uzyskane przez Starostwo Powiatowe – 14 903,10 zł, tj. 100,00% planu oraz zwrotu przez rodziny zastępcze nienależnie pobranych świadczeń, uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce – 1 462,69 zł, tj.156,44 % planu,

 dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na wypłatę dodatku wychowawczego (w ramach programu rządowego 500+) na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrołęckiego – 191 330,00 zł, tj. 51,16% planu,

(15)

 dotacji celowych przekazanych przez powiaty: szczycieński, łomżyński, makowski, wyszkowski, pułtuski, nowodworski, przasnyski, kłobucki, płoński, mrągowski, olsztyński oraz Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Żory, Miasto Siemianowice Śląskie i Miasto Ostrołęka, z przeznaczeniem na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrołęckiego – 349 991,54 zł, tj. 48,49 planu,

 wpłat gmin na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu uzyskane przez Starostwo Powiatowe – 148 521,63 zł, tj. 58,47% planu,

 85510 – w kwocie 275 537,41 zł, tj. 53,85% planu, pochodzącej z:

 opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, pobrane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce – 2 488,84 zł,

 odsetek za nieterminowe regulowanie należności, naliczone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce – 1 089,87 zł,

 rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS, przekazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce – 176,30 zł,

 dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na wypłatę dodatku wychowawczego (w ramach programu rządowego 500+) na dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu – 28 463,00 zł, tj. 52,71% planu,

 dotacji celowej przekazanej przez powiaty: malborski, łomżyński, legionowski, włodawski i Miasto Ostrołęka, na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu – 214 490,94 zł, tj. 55,90% planu,

 wpłat gmin na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci umieszczonych Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Dom dla dzieci” w Czarnowcu, uzyskane przez Starostwo Powiatowe – 28 828,46 zł, tj. 38,96% planu,

 dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 – w kwocie 215 383,89 zł, tj. 100,00% planu, pochodzącej z wpływów, wnoszonych przez podmioty gospodarcze z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za pozostałe korzystanie ze środowiska – przekazane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

W okresie I półrocza br. na rachunek dochodów budżetowych spłynęły dochody majątkowe – w łącznej kwocie 13 552 175,76 zł, tj. 46,29 planu, z tego w dziale:

 600 – Transport i łączność – w łącznej kwocie 13 432 440,02 zł, tj. 57,52% planu, z tego w rozdz.:

 60014 – w kwocie 738 326,02 zł, tj. 6,93% planu, pochodzącej ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - RIT na lata 2014-2020, jako

(16)

refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2019 ze środków własnych, na realizację projektu pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T” ,

 60018 – w kwocie 12 694 114,00 zł, tj. 100,00% planu, pochodzącej z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa ciagu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2545W Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska, nr 3227W Przasnysz – Baranowo na terenie gminy Olszewo-Borki i Baranowo” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,

 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - w kwocie 104 995,73 zł, tj. 10,00% planu, pochodzącej z tytułu otrzymanego odszkodowania z GDDKiA Oddział w Białymstoku za działkę położoną w obrębie Tyszki-Nadbory Gmina Czerwin, przejętą pod drogi publiczne,

 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – w kwocie 12 500,00 zł, tj. 100,00% planu, pochodzącej ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Gminę Olszewo- Borki, przyznanej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowej Wsi,

 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – w kwocie 2 240,01 zł, tj. 100,00% planu, pochodzącej ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie, przyznanej na zakup przyznaną aparatu USG dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

3. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej, ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego decyzją z dnia lutego 2020 roku – w łącznej kwocie 296 140,00 zł, wykonany został w kwocie 223 506,95 zł, co stanowi 75,47%

planu, z tego w dziale:

 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – w łącznej kwocie 216 646,38 zł, tj. 77,37% planu, z tytułu:

 opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności skarbu państwa – 2 593,98 zł,

 opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa – 192 954,83 zł,

 zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych i opłat komorniczych – 356,10 zł

 najmu i dzierżawy nieruchomości skarbu państwa – 3 761,96 zł,

 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 112,74 zł,

 odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 15 799,75 zł,

 odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz od środków pozostających na rachunku bankowym – 67,02 zł.

(17)

 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - w kwocie 5 222,57 zł, tj. 48,81% planu, z tytułu częściowej odpłatności za wyżywienie wnoszone przez pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce,

 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – w kwocie 1 638,00 zł, tj. 67,13% planu, z tytułu wpłat za karty parkingowe, wydawane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Uzyskane dochody skarbu państwa przekazywane są systematycznie na rachunek dochodów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowo określonych terminach.

Nie zrealizowane zostały dochody zaplanowane przez Urząd Wojewódzki w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – na kwotę 3 000,00 zł, z tytułu grzywien i mandatów nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Pracownicy Inspektoratu nałożyli z upoważnienia Wojewody 1 mandat karny na kwotę 300,00 zł, jednakże dochody z tego tytułu wpłyneły bezpośrednio na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z poszczególnych źródeł przedstawiono w załączniku Nr 1 d.

(18)

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 51 002 793,61 zł, co stanowi 40,21% planu po zmianach ustalonego na kwotę 126 826 248,32 zł, z tego:

 wydatki bieżące – w kwocie 26 933 894,42 zł, co stanowi 46,53% planu po zmianach oraz 52,81% ogółu poniesionych wydatków,

 wydatki majątkowe – w kwocie 24 068 899,19 zł, co stanowi 34,91% planu po zmianach oraz 47,19%

ogółu poniesionych wydatków.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych:

 ogółem – przedstawiono w załączniku Nr 2,

 na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – przedstawiono w załączniku Nr 2a,

 na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – przedstawiono w załączniku Nr 2b,

 na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową przedstawiono w załączniku Nr 2c,

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższy wykres:

(19)

Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe zawiera poniższe zestawienie:

Dział Nazwa

Wydatki ogółem na 30.06.2020 r.

z tego:

wydatki bieżące wydatki majątkowe

plan po zm. wykonanie %

wyk. plan po zm. wykonanie %

wyk. plan po zm. wykonanie % wyk.

Razem wydatki,

z tego: 126 826 248,32 51 002 793,61 40,21 57 885 789,82 26 933 894,42 46,53 68 940 458,50 24 068 899,19 34,91

010

Rolnictwo i

łowiectwo 38 000,00 0,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Leśnictwo 1 504 440,00 363 238,74 24,14 1 504 440,00 363 238,74 24,14 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 71 795 260,00 26 463 888,14 36,86 5 155 629,00 2 475 275,45 48,01 66 639 631,00 23 988 612,69 36,00

630 Turystyka 11 700,00 1 500,00 12,82 11 700,00 1 500,00 12,82 0,00 0,00 0,00

700

Gospodarka

mieszkaniowa 740 000,00 198 088,69 26,77 740 000,00 198 088,69 26,77 0,00 0,00 0,00

710

Działalność

usługowa 2 058 237,50 778 071,95 37,80 1 927 951,00 697 785,45 36,19 130 286,50 80 286,50 61,62

750

Administracja

publiczna 12 036 758,32 5 826 860,81 48,41 11 856 901,32 5 826 860,81 49,14 179 857,00 0,00 0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 731 834,00 179 371,71 24,51 212 000,00 179 371,71 84,61 519 834,00 0,00 0,00

755

Wymiar

sprawiedliwości 264 053,00 118 068,11 44,71 264 053,00 118 068,11 44,71 0,00 0,00 0,00

757

Obsługa długu

publicznego 1 150 000,00 574 279,42 49,94 1 150 000,00 574 279,42 49,94 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801

Oświata i

wychowanie 16 443 549,00 8 181 690,07 49,76 16 443 549,00 8 181 690,07 49,76 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 3 115 800,00 1 314 742,92 42,20 3 115 800,00 1 314 742,92 42,20 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 1 894 254,00 894 884,72 47,24 1 894 254,00 894 884,72 47,24 0,00 0,00 0,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 5 951 535,50 2 792 263,75 46,92 5 951 535,50 2 792 263,75 46,92 0,00 0,00 0,00

854

Edukacyjna opieka

wychowawcza 2 910 453,00 1 515 926,79 52,09 2 910 453,00 1 515 926,79 52,09 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 3 638 362,00 1 582 286,72 43,49 3 638 362,00 1 582 286,72 43,49 0,00 0,00 0,00

900

Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska 842 000,00 6 642,00 0,79 52 000,00 6 642,00 12,77 790 000,00 0,00 0,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

545 000,00 122 669,70 22,51 545 000,00 122 669,70 22,51 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 855 012,00 88 319,37 10,33 174 162,00 88 319,37 50,71 680 850,00 0,00 0,00

(20)

Zobowiązania finansowe na dzień 30 czerwca br., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, z wykonania planu wydatków budżetowych – wyniosły kwotę 1 305 593,27 zł.

Były to zobowiązania bieżące wynikające z ogólnych zasad realizacji budżetu i dotyczyły składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, podatku i pochodnych od płac oraz faktur m.in. za: zakup materiałów i usług, energii elektrycznej oraz za zrealizowane roboty budowlane na drogach, których termin płatności jeszcze nie upłynął, a opłacone zostały w m-cu lipcu.

Nie wystąpiły natomiast zobowiązania wymagalne, których termin płatności już upłynął.

Zobowiązania długoterminowe na dzień 30 czerwca br. w kwocie 42 650 179,60 zł, wykazane w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, dotyczą obligacji wyemitowanych przez Bank PKO Bank Polski S.A. w Warszawie i Dom Maklerski BPS przy współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej i Spółdzielczym Bankiem Rozwoju w Szepietowie Oddział w Ostrołęce – w łącznej kwocie 42 610 000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie – w kwocie 40 179,60 zł.

Spłata pożyczki, zgodnie z zawartymi umowami nastąpi do końca 2020 roku natomiast wykup obligacji następować będzie do końca 2030 roku.

(21)

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących na sfinansowanie poniższych rodzajów zadań przedstawia się następująco:

Lp. Nazwa

Plan po zmianach

2020 r.

Wykonanie na 30

czerwca 2020 r.

% wykonania

planu

% udział

Razem wydatki bieżące,

z tego na: 57 885 789,82 26 933 894,42 46,53 100,00

1. zadania z zakresu administracji rządowej

realizowane przez Powiat, w tym: 5 696 359,50 2 491 222,63 43,73 9,25 1.1 dotacja dla jednostek niezaliczanych do

sektora finansów publicznych 134 275,00 67 757,25 50,46 0,25

2. zadania realizowane na podstawie

zawartych porozumień, z tego: 3 299 215,00 1 482 693,33 44,94 5,50 2.1 sfinansowane z dotacji przekazanych przez

inne jednostki samorządu terytorialnego 2 864 027,00 1 338 514,62 46,74 4,97

2.2 sfinansowanie z dotacji przekazanych przez

administrację rządową 159 500,00 27 734,85 17,39 0,10

2.3 dotacje przekazane innym jednostkom

samorządu terytorialnego 272 004,00 112 759,86 41,46 0,42

2.4 pomoc finansowa dla gmiy 3 684,00 3 684,00 100,00 0,01

3. projekty realizowane z udziałem środków

Unii Europejskiej 443 899,00 327 473,20 73,77 1,22

4.

dotacje udzielone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:

1 071 934,00 396 003,49 36,94 1,47

4.1 dotacje dla niepublicznych szkół i poradni 560 000,00 229 536,49 40,99 0,85

4.2 dotacje dla organizacji pozarządowych 511 934,00 166 467,00 32,52 0,62

5. zadania własne Powiatu 47 374 382,32 22 236 501,77 46,94 82,56

(22)

Strukturę wydatków poniesionych na realizację głównych rodzajów zadań budżetowych obrazuje poniższy wykres:

Na sfinansowanie podstawowych grup wydatków bieżących przeznaczono następujące kwoty środków finansowych:

kwota w zł % udział

- wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi 17 528 762,41 65,08 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem

jednostek organizacyjnych Powiatu 5 147 419,58 19,11

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 314 742,92 4,88

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 464 696,29 5,44

- wydatki na obsługę długu 574 279,42 2,13

- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów

publicznych 463 760,74 1,72

- dotacje celowe na zadania powierzone do wykonania innym

jednostkom samorządu terytorialnego 112 759,86 0,42

- zadania realizowane z udziałem środków unijnych 327 473,20 1,22

(23)

Strukturę wymienionych wcześniej grup wydatków obrazuje poniższy wykres:

Wykonanie wydatków bieżących w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

 dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 – planowana kwota 38 000,00 zł, na opracowanie dokumentacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych oraz zmienionych klas gruntów i użytków rolnych dla nieruchomości rolnych Skarbu Państwa zostanie wydatkowana w II półroczu br.

(zadanie zlecone administracji rządowej),

 dział 020 – Leśnictwo – łącznie kwota 363 238,74 zł, co stanowi 24,14% planu, przeznaczono w Starostwie Powiatowym na sfinansowanie zadań własnych, z tego w rozdziałach:

 02001 – kwota 187 040,94 zł, tj. 16,67% planu, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów właścicielom zalesionych gruntów rolnych, ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów” – na kwotę 748 640,00 zł planowana jest do wykonania w II półroczu br.

 02002 – kwota 176 197,80 zł, tj. 46,05% planu, na pokrycie kosztów sprawowania nadzoru nad gospodarką w lasach niepaństwowych przez Nadleśnictwa: Ostrołęka, Myszyniec i Parciaki, na powierzchni 29 389,60 ha,

 dział 600 – Transport i łączność, łącznie kwota 2 475 275,45 zł, co stanowi 48,01% planu, z tego w rozdziałach:

 60004 – kwota 295 110,32 zł, tj. 42,74% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie do przewozów autobusowych,

(24)

 60014 – w kwocie 2 180 165,13 zł, tj. 48,83% planu, przeznaczono na realizację wydatków w:

 Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce na sfinansowanie zadań własnych – kwotę 2 176 481,13 zł, tj. 48,78% planu, z tego na:

 utrzymanie i funkcjonowanie jednostki – 1 600 325,38 zł, tj. 73,53% wykonanych wydatków, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1 398 274,07 zł, tj. 49,55% planu,

 remonty oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 576 155,75 zł, tj. 26,47% wykonanych wydatków.

W ramach wydatkowanych środków wykonano prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg w okresie zimy – 147 582,90 zł oraz prace mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa na drogach, to jest na:

 remont cząstkowy nawierzchni łącznie na 1 700,06 m2,

 wymianę oznakowania pionowego – 497 sztuk oraz remont znaków – 15 sztuk,

 remont poboczy i profilowanie na powierzchni 320,31 m2 oraz oczyszczenie przepustów i mostów – 16 sztuk oraz chodników – 21 112 m2,

 prześwietlenie korony drzew - 608 sztuk oraz koszenie traw i chwastów na powierzchni 1 968 250 m2,

 wycinkę krzaków – 30 115 m2,

 wycinkę drzew i usuwanie wiatrołomów – 45 sztuk,

 oczyszczenie nawierzchni – 5 887 m2,

 poprawienie i remont oznakowania – 1 045 sztuk,

 Starostwie Powiatowym na dotację celową na zadanie powierzone Gminie Goworowo – kwotę 3 684,00 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,

 dział 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 12,82% planu w Starostwie Powiatowym przeznaczono na sfinansowanie zadań własnych, tj. na składkę członkowską dla Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej,

 dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – kwotę 198 088,69 zł, co stanowi 26,77% planu w Starostwie Powiatowym przeznaczono na:

 realizację zadań administracji rządowej zleconych do wykonania przez Powiat - kwotę 42 551,77 zł, tj. 42,55% planu, które dotyczyły:

 wypłaty wynagrodzenia pracownikom wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami – 24 993,58 zł,

 zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11 089,00 zł,

 sporządzenia operatów szacunkowych do celów ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Powiatu, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 2 218,00 zł,

 pokrycia kosztów administrowania budynkami Skarbu Państwa – 3 978,95 zł,

 pokrycia kosztów postępowania sądowego i opłacenia podatku na rzecz jst – 272,24 zł,

(25)

 realizację zadań własnych – kwotę 155 536,92 zł, tj. 24,30% planu, które dotyczyły:

 wypłaty odszkodowań za działki, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu – 46 981,75 zł,

 sporządzenia dokumentacji geodezyjnej do celów uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe oraz aktów notarialnych, jak również za opłaty za wydanie wypisów i wyrysów do celów prawnych – 47 850,50 zł,

 kosztów postępowania sądowego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości – 49 904,67 zł,

 zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10 800,00 zł,

 dział 710 – Działalność usługowa – łączna kwota 697 785,45 zł, co stanowi 36,19% planu, z tego w rozdziałach:

 71012 – kwota 92 846,30 zł, tj. 29,48% planu, na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone administracji rządowej dotyczące geodezji i kartografii wraz z pochodnymi.

Ponadto planowane w tym rozdziale środki na realizację innych zadań zleconych w zakresie geodezji i kartografii zostaną wydatkowane w okresie II półrocza na utworzenie baz BGOT 500 i GESUT (cyfryzacja danych) dla części gminy Łyse w obrębach Antoria, Baba, Dawia, Łączki, Piątkowizna, Plewki, Szafranki, Tartak, Złota Góra oraz na cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie dokumentacji źródłowej gm. Baranowo.

 71015 – kwotę 348 301,91 zł, tj. 52,94% planu w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przeznaczono na realizację:

 zadań z zakresu administracji rządowej – kwotę 323 413,25 zł, tj. 51,09% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność jednostki, w tym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich – 298 857,78 zł, tj. 92,41%, zrealizowanych wydatków oraz na wydatki rzeczowe i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24 555,47 zł, tj. 7,59% poniesionych wydatków,

 zadań własnych – kwotę 24 888,66 zł, tj. 99,67% planu, które dotyczyły:

 zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej – 970,52 zł, tj. 99,95% planu,

 remontu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce – 23 918,14 zł, tj. 99,66% planu,

W omawianym okresie pracownicy Inspektoratu przeprowadzili 140 kontroli i inspekcji, w tym:

59 kontrole placów zabaw przy szkołach i przedszkolach, z których korzystają dzieci przebywające na wypoczynku letnim. Wydano również 45 decyzji i postanowień osobom fizycznym i prawnym dotyczących uchybień i nieprawidłowości w procesie budowlanym oraz 28 decyzje o pozwoleniu na użytkowanie i 443 zaświadczeń nie wnoszących sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków gospodarczych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej. W wyniku prowadzonych postępowań doprowadzono do dokonania 1 rozbiórki z tytułu samowoli budowlanej i w wyniku złego stanu technicznego.

(26)

 71095 – kwotę 256 637,24 zł, tj. 26,87% planu, przeznaczono w Starostwie Powiatowym na sfinansowanie następujących wydatków własnych:

 zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 52 002,88 zł, tj. 43,34% planu,

 zakup usług pozostałych, tj. na: sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu likwidacji rozbieżności klasyfikacji gruntów w/z zalesień i wylesień, przeklasyfikowanie użytków (W) na rolne, obsługę informatyczną WGBiGN, wykonanie pomiarów kontrolnych granic działek, użytków i budynków, opłaty pocztowe, konserwacja kopiarek i zakup przegród szklanych na biurka – 198 675,55 zł, tj. 24,90% planu,

 zakup usług telekomunikacyjnych – 73,81 zł, tj. 0,49% planu,

 szkolenia pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej i merytorycznego wydziału – 5 885,00 zł, tj. 26,75% planu,

 dział 750 – Administracja publiczna – łącznie kwota 5 826 860,81 zł, co stanowi 49,14% planu, z tego w rozdziałach:

 75011 – kwotę 13 978,56 zł, tj. 37,61% planu, przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi. Środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody wydatkowane zostały na sfinansowanie wynagrodzeń pracownika realizującego te zadania.

 75019 – kwotę 186 493,92 zł, tj. 50,95% planu, przeznaczono w Starostwie Powiatowym na zadania własne, tj. na wypłatę diet radnym za udział w pracach Rady Powiatu, komisji stałych oraz Zarządu Powiatu, jak również na zakupy materiałów przeznaczonych na sesje Rady i posiedzenia jej komisji,

 75020 – kwota 5 555 588,83 zł, tj. 49,58% planu, wydatkowana przez Starostwo Powiatowe, przeznaczona została na sfinansowanie następujących zadań własnych:

 wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich – 4 127 251,01 zł,

 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 189 445,43 zł,

 zakup energii elektrycznej i cieplnej – 121 403,29 zł,

 zakup usług telekomunikacyjnych – 15 814,02 zł,

 podróże służbowe krajowe – 18 360,68 zł,

 pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa oraz realizacją zadań budżetowych – 1 083 314,40 zł,

przy czym na wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych oraz produkcją praw jazdy i dowodów rejestracyjnych – przeznaczono kwotę 738 257,40 zł, co stanowi 68,15% pozostałych wydatków rzeczowych dotyczących utrzymania jednostki, zaś na pokrycie kosztów utrzymania części budynku przy ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 15 wydatkowano kwotę – 123 086,29 zł,

 75045 – kwotę 17 907,31 zł, tj. 44,77% planu, wydatkowano na realizację zadania administracji rządowej w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich członków komisji lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową – 15 086,94 zł, tj. 84,25% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki poniesione były na

Cytaty

Powiązane dokumenty

Kwoty planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji bu- dżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 „Wykonanie wydatków budżetowych za 2019 rok”

1) imię, nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON oraz adres osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do złożenia

b) wysokość zabudowy usługowej – do 12,00 m. W zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów

2) przesunięciu w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Nowosądeckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Nowym Sączu Informacji o przebiegu wykonania planu

§ 4. Wyznacza się teren zabudowy zagrodowej oznaczony na zał. nr 1 do uchwały symbolem RM. Wyznacza się teren użytków rolnych oznaczony na zał. Oznaczenia graficzne występujące

l) liczba umów zawartych w trybie pozakonkursowym do liczby ofert złożonych w tym trybie, m) wartość przekazanych dotacji w trybie pozakonkursowym. 2) Liczba spotkań, szkoleń,

b) jeżeli wojewódzki inspektor stwierdzi, że nie istnieje ryzyko występowania na polu samosiewów ziemniaka lub pomidora oraz innych roślin żywicielskich bakterii Ralstonia