• Nie Znaleziono Wyników

Naczelna Rada Adwokacka : [kronika]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Naczelna Rada Adwokacka : [kronika]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Naczelna Rada Adwokacka :

[kronika]

Palestra 5/4(40), 95

(2)

M C Z C 1 M W/t D A A D W O K /1 CK/l

A. K O N FER EN C JA DZIEK A NÓ W W O JEW Ó D ZK IC H RAD ADW OKACKICH

W ■dniu 4 m a rc a '1961 r. odb y ła się w W arszaw ie zw ołana iprzez P re zy d iu m N a­ czelnej R ady A dw okackiej k o n feren c ja dziekanów w ojew ódzkich ra d adw okackich. P rz ed m io tem k o n feren c ji, w k tó re j w zię li u d ział w szyscy d ziek a n i r a d adw o­ kackich, był projeikt rozp o rząd zen ia M in istra S praw iedliw ości w sp ra w ie w y n a ­ g ra d z a n ia ad w o k a tó w za czynności zawodowe.

B. Z B IÓ R ZASAD E T Y K I A D W O K A C K IEJ I GODNOŚCI ZAWODU W ydział W ykonaw czy N aczelnej R ady A dw okackiej na posiedzeniu w dniu 3 m a rc a 1861 ro k u przyijął op raco w an y p rzez K o m isję — po d .przew odnictw em W i­ ceprezesa Janczew skiego — p r o je k t „Z bioru zasad ety k i ad w o k ack iej i godności zaw odu” (ikodeks e ty k i adw okackiej).

P rz y ję ty iprzez W ydział W ykonaw czy p ro je k t bęcłzie 'Przedm iotem o brad n ajb liż­ szego p le n a rn e g o posiedzenia N aczelnej R ady A dw okackiej.

C. NARADA ROBOCZA PREZESÓ W W O JEW Ó D ZK IC H K O M IS JI D Y SCYPLINARNYCH

W d n iu 11 m a rc a 1961 r. o d b y ła się w W arszaw ie zw ołana p rzez P re zy d iu m W yższej K o m isji D y scy p lin arn ej dla sp ra w ad w o k a tó w n a ra d a robocza prezesów w ojew ódzkich k o m isji dyscy p lin arn y ch .

P rz ed m io tem o b ra d było om ów ienie za g ad n ień zw iązanych z działalnością kom i­ s ji d y sc y p lin a rn y c h .

O bszerniejsze sp raw o zd an ie z o b ra d zam ieścim y w je d n y m z n a stę p n y c h n u m e ró w „ P a le s try ” .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Badane gleby zaliczone są do gleb industrioziemnych [Systematyka gleb Polski 1989], które powstały z niecałkowitych gleb opadowo-glcjowych, w wyniku geochemicznych,

Zanieczyszczenie gleby kadm em w ilości od 20 do 60 m g Cd • kg 1 przyczyniło się do istotnego zm niejszenia aktyw ności dehydrogenaz, ureazy, fosfatazy kw aśnej i

wprowadzenie omego charakteru użytkowania przyczyniło się do wyraźnych zmian we wzajemnych proporcjach między trzema głównymi składnikami fazy stałej mur­ szu (materii

W 4 profilach badanych gleb - zlokalizowanych na użytkach zielonych oraz na terenach leśnych - warstwa pyłowo-ilastych osadów poflotacyjnych, o miąższości od kilku

Aktywność kwaśnej fosfatazy zew­ nętrznej powierzchni korzeni mikoryzowych sadzonek sosny zwyczajnej rosną­ cych na poletkach z wyższą dawką siarki (SI) była

Zawartość wody higroskopowej oraz maksymalna higroskopijność frakcji koloi­ dalnej waha się w szerokich granicach, co spowodowane jest zróżnicowanym

W okresie dw udziestolecia zanieczyszczenie ołowiem gleb zieleńców przyulicz­ nych w zrosło dw ukrotnie, zaś zanieczyszczenie tych gleb cynkiem , m iedzią i kadm

Widzimy konieczność wyróżnienia i uwzględnienia w systematyce gleb Polski typu gleb żelazowych z podziałem na określone podtypy, jak również możliwość wyróżnienia podtypów