• Nie Znaleziono Wyników

Konkurs na "Pamiętnik osadnika Ziem Odzyskanych"

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Konkurs na "Pamiętnik osadnika Ziem Odzyskanych""

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Krystyna Kądzielska

Konkurs na "Pamiętnik osadnika

Ziem Odzyskanych"

Przegląd Socjologiczny / Sociological Review 13/1, 233

(2)

KRONIKA

233

KONKURS NA „PAMIĘTNIK OSADNIKA ZIEM ODZYSKANYCH”

W grudniu 1956 r. Instytut Zachodni w Poznaniu ogłosił konkurs na „Pamiętnik osadnika Ziem Odzyskanych”.

Termin nadsyłania prac konkursowych (przedłużony zresztą) ustalono na dzień 15 maja 1957 r. Do tego dnia na konkurs wpłynęło 227 prac. Do oceny i wstępnej selekcji materiału konkursowego powołana została przez Dyrekcję Instytutu Zachodnie­ go specjalna komisja, współpracująca z jury konkursu.

Z 227 prac nadesłanych na konkurs za spełniające warunki uznano 205 prac, z czego 34 za szczególnie ważne. Jury konkursu pod przewodnictwem prof. dra Józefa Chałasińskiego przyznało ogółem 17 nagród na sumę 29 tys. złotych oraz złożyło podziękowanie 17 uczestnikom konkursu „za cenny wkład pracy”.

Na wniosek jury Instytut planuje ogłoszenie drukiem prac nagrodzonych i wy­ różnionych w konkursie w ramach prac serii socjograficznej, pt. „Ziemie Zachod­ nie — Studia i Materiały”, oraz wydanie najlepszych prac w 1958 r. w postaci oddziel­ nych tomików serii, a także planuje wydanie w przyszłości wyboru najcenniejszych fragmentów pamiętników.

Sprawozdanie z wyników konkursu ogłoszone zostało w „Przeglądzie Zachodnim” (nr 5 z 1957 r.) W tym samym numerze „Przeglądu Zachodniego” Zygmunt Dulczew- ski, jeden z członków jury, w artykule pt. Pamiętniki osadników jako materiały naukowe

do historii i socjografii osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych, zanalizował zasięg prze­ strzenny i społeczną strukturę pamiętnikarzy, jak również przydatność materiałów do badania problemu organizacji osadnictwa i procesu stabilizacji osadników na Zie­ miach Odzyskanych.

Na 205 prac, uznanych za odpowiadające warunkom konkursu, około 60% to prace krótkie, fragmentaryczne, nie posiadające walorów wydawniczych. Pozostałe pamiętniki (ponad 80) są obszerne, liczące od 50 do kilkuset stron maszynopisu. „Stano­ wią one — wg opinii Z. Dulczewskiego — niezwykle cenną kolekcję zarówno pod względem materiałowo-naukowym, jak i publikacyjno-wydawniczym” (s. 201).

Prace nadesłano z 9 województw: wrocławskiego (74), zielonogórskiego (53), ko­ szalińskiego (24), gdańskiego (17), szczecińskiego (14), opolskiego i olsztyńskiego (po 9), katowickiego (4) i poznańskiego (1).

Autor artykułu wydzielił 13 kategorii zawodowych autorów pamiętników. Według tego podziału najwięcej prac nadesłali rolnicy (73), urzędnicy (47) i nauczyciele (27). Na pozostałe kategorie zawodowe (robotnicy, rzemieślnicy, emeryci, osoby na utrzyma­ niu członków rodzin, dziennikarze, inżynierowie techniczni, pracownicy handlu uspo­ łecznionego, farmaceuci, funkcjonariusze MO, bezrobotni) przypada od 15 do 1 pracy. Najobszerniejsze i najcenniejsze są pamiętniki nauczycieli, najkrótsze natomiast, mimo swej liczebności, pamiętniki rolników.

W całości, według oceny autora artykułu, konkurs dostarczył wiele cennego materiału, rozszerzającego wiedzę o Ziemiach Odzyskanych.

Cytaty

Powiązane dokumenty

(на Mamepiani метричних книгримо-католицъког парафи Mierna Чертвгр 1777-1869рр.), [в:] „Studia Slovakistica”, Ономас­ тика.. О б’ектом дослщження стали

Uczestnictwo w takim procesie stwarza człowiekowi możliwość przybliżania się do istoty życia, gdyż – jak stwierdza autor – ostatecznym celem sztuki może być tylko

Ufając głęboko w prawdę listów do matki jako jedynej prawdziwej narracji w autobiografii Słowackiego (sam poeta wielokrotnie to podkreśla, więc w wieku

czej na ziemiach odzyskanych przez planowe rozmieszczenie ludności napływowej", wprowadzenie osadników do wyznaczonych obiektów, opis przekazywanego mienia32,

N otatka służbowa sporządzona przez podreferenta Departamentu Osiedleńczego MZO dotycząca rozmieszczenia ludności ukraińskiej na Ziemiach Odzyskanych z sierpnia 1947

Wzór idealny pioniera Ziem Odzyskanych ukształtował się w zasadzie w okresie przygotowań organizacyjnych do przejmowania Ziem Odzyska­ nych przez polskie ekipy

Należy wskazać przy tym, że zakazy podnoszenia roszczeń zawarte w Układzie przejściowym były kontynuacją dotychczasowej działalności aliantów zachodnich na mocy

tym czasie podjêto pierw- sze kroki w kierunku technologicznej i prze- strzennej restrukturyza- cji zag³êbia, a jednym z wa¿niejszych jej ele- mentów mia³ siê staæ Re- gionalny