• Nie Znaleziono Wyników

REJESTRACJA VAT I VAT UE kiedy można utracić status podatnika - Aneta Szwęch - pdf, ebook – Ibuk.pl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "REJESTRACJA VAT I VAT UE kiedy można utracić status podatnika - Aneta Szwęch - pdf, ebook – Ibuk.pl"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

3

REJESTRACJA VAT I VAT UE W 2017 R.

styczeń 2017 r. IFK

zm!any 2017

Rejestracja VAT i VAT UE w 2017 r.

– kiedy można utracić status podatnika

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady rejestracji podatników VAT.

Zmiany mają na celu lepszą weryfikację podmiotów zgłaszających się do tego rejestru i bieżącą weryfikację bazy podatników VAT. Od 2017 r. moż- liwa jest odmowa rejestracji podmiotu jako podatnika VAT (i w rezultacie podatnika VAT UE). Zwiększył się również katalog przypadków, w któ- rych podatnicy VAT i VAT UE mogą zostać wykreśleni z rejestru. Zarówno odmowa rejestracji, jak i wykreślenie podatnika z rejestru mają dotyczyć przede wszystkim tych podatników, których działania są ukierunkowa- ne na wprowadzanie do obrotu „pustych” faktur lub wyłudzenia zwro- tu podatku. Oszustwa podatkowe nie są jednak jedynym powodem, dla którego organ podatkowy może z urzędu wykreślić podatnika z rejestru.

Organy podatkowe otrzymały również uprawnienie do przywracania po- datnikom statusu podatników VAT czynnych.

Ułatwienie organom podatkowym możliwości wykreślenia podatników z rejestru powo- duje, że należy na bieżąco sprawdzać status kontrahenta w bazie podatników VAT na porta- lu podatkowym https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/.

1. Kto i kiedy składa zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R)

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT podmioty spełniające warunki do uznania za podat- ników VAT są obowiązane złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R. Obowiązek ten dotyczy:

■ ■

osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT),

■ ■

osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie, które nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego dla rolnika ryczałtowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT (art. 15 ust. 4 ustawy o VAT),

■ ■

organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy, jeśli wykonują czyn- ności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT).

Na skutek złożonego przez podatnika zgłoszenia rejestracyjnego naczelnik urzędu skar- bowego, po weryfikacji danych podanych w tym zgłoszeniu, rejestruje podatnika jako „po- datnika VAT czynnego” i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie. W zmienio- nych przepisach podkreślono, że rejestracja odbywa się po weryfikacji danych wskazanych przez podatnika. Jest to konsekwencją wprowadzenia regulacji umożliwiających odmowę rejestracji przez organ podatkowy.

Jeżeli podatnik złoży wniosek o wydanie potwierdzenia zarejestrowania go jako „podatnika

VAT czynnego” (VAT-5), to w związku z dokonaniem tej czynności urzędowej musi zapłacić

Cytaty

Powiązane dokumenty

W związku z tym przepisem pojawia się pytanie: czy występuje obowiązek opodatkowania sprzedaży, gdy jest ona związana z przestępstwem popełnionym na szkodę sprzedawcy.

SPIS TREŚCI Jakie konsekwencje dla rozliczeń VAT podatnika mają nieuczciwe działania jego pracowników, kontrahentów2. Czy trzeba odprowadzić VAT od sprzedaży, która ma związek

Ewidencja w księgach rachunkowych podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu przy nabyciu usługi gastronomicznej stanowiącej wydatek reprezentacyjny.. Ewidencja podatku

■ na koncie 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: Podatek VAT), które jest przezna- czone do ewidencji należności i zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług

Czy sprzedaż wierzytelności własnej, co do której wierzyciel dokonał korekty podatku należnego w ramach ulgi na złe długi, wymaga zwiększenia podatku należnego.. Czy

Czynność polegająca na sprzedaży własnej wierzytelności nie jest do- stawą towaru, gdyż wierzytelność stanowi prawo majątkowe, które nie mieści się w dyspo- zycji

Zgodnie z tym przepisem warunkiem obniżenia podstawy opodatkowania określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem jest otrzyma- nie przez podatnika przed upływem

W jakim terminie rozliczać korekty, gdy nie potrzeba.. potwierdzenia odbioru