• Nie Znaleziono Wyników

Wystawa w Bibliotece KUL : Dzieło Czesława Miłosza

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Wystawa w Bibliotece KUL : Dzieło Czesława Miłosza"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

WCZORAJ w Bibliotece Uniwersy- teckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego otwarto wystawę za- tytułowaną Dzieło Czesława Mi- łosza. J e j otwarcie połączono ze spotka- niem z przyjaciółmi laureata Nagrody Nobla, poetą Aleksandrem Rymkiewi- czem i profesor Ireną Sławińską.

Na wystawie prezentowane są utwory wczesne Czesława Miłosza pochodzące z okresu wileńskiego, jak również teksty

jego kolegów z grupy Żagary opubliko- wane w dodatkach literackich Żagary i Piony oraz wydawnictwa samodzielne, np.

Poemat o czasie zastygłym. Szeroko pre- zentowane są również późniejsze utwory poety publikowane zarówno w wydaw-

nictwach krajowych, jak i za granicą.

Łącznie z wydaną w roku ubiegłym Księgą psalmów. Na wystawie znalazła się też korespondencja Czesława Miłosza z pracownikami KUL oraz prace studen- tów tegoż uniwersytetu, poświecone twór-

czości Miłosza.

Aleksander Rymkiewicz podzielił się z przybyłymi licznie na otwarcie wystawy osobami swoimi wspomnieniami ze spot- kań z Czesławem Miłoszem w okresie wi- leńskim, zaś prof. Irena Sławińska mó- wiła m.in. o języku poetyckim laureata Nagrody Nobla i metafizycznym aspekcie jego twórczości.

Fot. J. Trembecki

Kurier Lubelski nr 235, 30.10.1980, s. 4

Cytaty

Powiązane dokumenty

Łukaszewicz przy omawianiu przytoczonego tekstu daje przegląd istniejących możliwości rekonstrukcyjnych i interpretacyjnych, które ostatecznie sprowadzają się albo

We study the class of pairs of marginal distributions PX 1 ≤ x‘; PX 2 ≤ x‘ for which there exists a joint distribution giving rise to a given triplet of subdistribution functions

PRZYGOTOW ANIE PRZYSZŁYCH KAPŁANÓW DO DUSZPASTERSTWA RO DZIN W WARUNKACH W

Wątek krytyki protestantyzmu jako element refleksji Czesława Miłosza o kryzysie kultury europejskiej w świetle Legend nowoczesności / 189 Artur Żywiołek. Zdziechowski i

Do namysłu nad religijnością Czesława Miłosza skłania jej obecność już w debiutanc- kim wierszu Kompozycja i różnicowanie się w kolejnych tomikach poezji aż po Wier-

Poeta ocenia relacje międzyludzkie w świecie totalitarnym (relacje tyran–jego ofiara mogą się odnosić do każdej sytuacji w świecie totalitarnym, ponadczasowość

2 Niemal każdy z krytyków podkreśla ten aspekt poezji Miłosza, np.: „Cała twórczość Miłosza rozgrywa się w wielkich antynomiach: szczególne z ogólnym, natura z ideą, ziemia

Artykuł ten definiuje: pojęcie inwestycji i ich podział, w znacznej mierze zaś poświęcony jest zasadom inwestowania w ujęciu makroekonomicznym, ze szcze- gólnym zwróceniem uwagi