• Nie Znaleziono Wyników

Zdania pytające: Am/Is/Are + I/you/he/she/it/we/you/they + going to + reszta zdania? Is he going to play tennis? Czy on zamierza grad w tenisa?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zdania pytające: Am/Is/Are + I/you/he/she/it/we/you/they + going to + reszta zdania? Is he going to play tennis? Czy on zamierza grad w tenisa?"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

07.04 Topic: Zastosowanie konstrukcji be going to i czasu Future Simple do wyrażenia przyszłości.

Przypomnij zastosowanie i budowę zdao z konstrukcją be going to oraz czasu Future Simple.

https://www.ang.pl/gramatyka/formy-wyrazania-przyszlosci/to-be-going-to

Napisz w zeszycie:

Be going to używamy do wyrażenia zamiarów i planów dotyczących niedalekiej przyszłości oraz zdarzeo, które można przewidzied na podstawie obecnych okoliczności.

Zdania twierdzące:

I/you/he/she/it/we/you/they + am/is/are + going to + czasownik +reszta zdania I am going to write an email. Ja zamierzam napisad email.

Zdania przeczące:

I/you/he/she/it/we/you/they + am not/is not/are not + going to + czasownik +reszta zdania You are not/aren’t going to buy a new car. Ty nie zamierzasz kupid nowego samochodu.

Zdania pytające:

Am/Is/Are + I/you/he/she/it/we/you/they + going to + reszta zdania?

Is he going to play tennis? Czy on zamierza grad w tenisa?

Yes, he is. /No, he isn’t.

Czasu Future Simple używamy do wyrażenia:

-przypuszczeo dotyczących przyszłych wydarzeo -obietnic

-próśb

-decyzji podjętych w chwili mówienia

Zdania twierdzące:

I/you/he/she/it/we/you/they + will +czasownik

(2)

I will go to school tomorrow. Ja jutro pójdę do szkoły.

Zdania przeczące:

I/you/he/she/it/we/you/they + will not/won’t +czasownik She will not listen to music. Ona nie będzie słuchała muzyki.

Zdania pytające:

Will + I/you/she/he/it/we/you/they + czasownik?

Will they drink milk? Czy oni wypiją mleko?

Yes, they will./No, they won’t.

Zapamiętaj te informacje.

Wykonaj zad.3, 4 str.28 zeszyt dwiczeo

08.04 Topic: Be going to/Future Simple – dwiczenia.

Wykonaj zadania, które są poniżej. Wydrukuj te zadania i wklej do zeszytu. Jeśli nie możesz wydrukowad, przepisz je do zeszytu.

(3)

Cytaty

Powiązane dokumenty

30th March 2020 Aim: rozumiemy różnicę w użyciu Present Continuous i konstrukcji going to i potrafimy tworzyć zdania dotyczące przyszłych planów i intencji.. 

Temat: Konstrukcja „be going to” dla wyrażania przyszłości – zdania twierdzące i przeczące.. John i jego przyjaciele planują udać się w podróż po

Temat: Konstrukcja „be going to” dla wyrażania przyszłości (zastosowanie, reguły gramatyczne, zdania twierdzące i przeczące).. Przepisz do zeszytu poniższy

Słownictwo związane ze środowiskiem (endangered animals, pollution, national parks, solar farms, wind farms, drop litter) podkreśl na zielono, a następnie przepisz

Pytanie tworzymy przez szyk przestawny, a przeczenie przez dodanie: NOT You should play the ball on the playground. Should I play the ball on

Dla osób, które nie pamiętają jak tworzymy pytania z wyrażeniem ”be going to”, proszę jeszcze raz obejrzeć filmik wyjaśniający nam zasady tworzenia zdań z tą konstrukcją

Wykonaj teraz dwa ćwiczenia gramatyczne związane z tworzeniem pytań – ćwiczenie 4,5/103 z podręcznika, a następnie sprawdź odpowiedzi na dole strony..

Pytanie tworzymy przez szyk przestawny, a przeczenie przez dodanie: NOT You should play the ball on the playground. Should I play the ball on