SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pełen tekst

(1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa opraw oświetlenia ulicznego oraz źródeł światła dla RE Oddziału Lublin NUMER POSTĘPOWANIA: LZA.3071-224/17

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

Arkadiusz Kozak

Zatwierdzam……….

podpis

Lublin 2017 r.

(2)

SPIS TREŚCI

1. Definicje

2. Dane dotyczące Zamawiającego 3. Tryb postępowania

4. Przedmiot zamówienia 5. Uwagi dla Wykonawców

6. Warunki i termin realizacji usług 7. Miejsce realizacji usług

8. Warunki płatności

9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 10. Odbiór Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy

13. Wymagania dotyczące wadium 14. Termin związania ofertą

15. Opis sposobu przygotowania oferty 16. Sposób obliczenia ceny oferty

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 18. Kryteria oceny ofert

19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

21. Informacje o treści zawieranej umowy 22. Środki ochrony prawnej

(3)

GE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Lublin

Nr postępowania LZA.3071-224/17

Strona 3 z 38

1. Definicje

Następujące pojęcia użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają poniższe znaczenie:

1/ Postępowanie - proces mający na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia,

2/ SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w której zawarte są wymagania i warunki na jakich zostanie zawarta umowa.

3/ Procedura - „Procedura zakupów PGE Dystrybucja SA”.

4/ Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w brzmieniu aktualnie obowiązującym.

5/ Zamawiający - PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Lublin, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 6/ Wykonawca – podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę lub zawarł umowę w

sprawie zamówienia.

7/ Zamówienie - umowa odpłatna zawierana między Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem jest dostawa jednorazowa, przedmiotu zamówienia.

8/ Ogłoszenie – ogłoszenie o zamówieniu 2. Dane dotyczące Zamawiającego

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Lublin z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21, KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitał zakładowy: 9.729.424.160 zł.

Telefon: +48 81 4451097, Fax.: +48 81 4451090, https://pgedystrybucja.pl.cms.gkpge.pl/przetargi

Godziny urzędowania: od 6:45 do 14:45 (od poniedziałku do piątku).

3. Tryb postępowania

3.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Procedurą zakupów PGE Dystrybucja S.A. oraz na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.2. Zamawiający przewiduje wybór oferty za pomocą aukcji elektronicznej dla zadań nr 2,3,4.

3.3. Komisja Przetargowa, po przeprowadzeniu oceny Ofert w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty, może zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowo negocjacji handlowych lub aukcji.

Stawki i ceny podane przez Wykonawcę w Ofercie po negocjacjach handlowych lub aukcji nie mogą być wyższe, niż w Ofercie papierowej. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia mogą być zmienione w stosunku do Oferty papierowej, o ile były one przedmiotem negocjacji handlowych lub aukcji i nie są gorsze od warunków realizacji przedmiotu zamówienia określonych w Ofercie przed aukcją.

Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim Wykonawca złoży korzystniejszą Ofertę po negocjacjach handlowych lub aukcji.

Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę po negocjacjach handlowych lub aukcji.

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia Oferty po negocjacjach handlowych lub aukcji w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty przeprowadzenia negocjacji handlowych lub aukcji.

Ofertę po negocjacjach handlowych lub aukcji Wykonawca może przesłać Zamawiającemu za

(4)

pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu, na adresy/numery korespondencyjne Zamawiającego, podane w SIWZ. Oferta po negocjacjach handlowych winna być podpisana zgodnie z reprezentacją Wykonawcy lub przez pełnomocnika.

W przypadku nie wpłynięcia oferty po negocjacjach handlowych lub aukcji w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty przeprowadzenia negocjacji handlowych lub aukcji, Zamawiający przyjmie do porównania ofert Ofertę Wykonawcy złożoną pierwotnie.

4. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowa opraw oświetlenia ulicznego oraz źródeł światła dla RE Oddziału Lublin w podziale na 4 zadania.

4.1. Wymagania techniczne i jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) do SIWZ.

5. Uwagi dla Wykonawców

5.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zadanie częściowe (jeśli postępowanie prowadzone jest w częściach).

5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

6. Warunki i termin realizacji usługi 6.1. Wymagany termin realizacji dostaw:

- do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.2. Materiały muszą być dostarczane w bezzwrotnych opakowaniach gwarantujących zabezpieczenie przed mechanicznym uszkodzeniem w czasie transportu.

6.3. Materiały muszą być dostarczane do Zamawiającego wraz z dowodem dostawy zawierającym ceny wynikające z oferty i zawartej umowy.

6.4. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na dostarczone materiały na okres nie krótszy niż:

- 36 miesięcy dla opraw sodowych, - 60 miesięcy dla opraw LED, - 72 miesiące dla źródeł światła, od daty dostawy.

6.5. Urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed datą dostawy.

7. Miejsce realizacji usługi

7.1. Dostawa Asortymentu w ramach Umowy będzie realizowana przez Wykonawcę do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr .. do SIWZ

w godzinach 7:00 do 14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku na koszt i ryzyko wykonawcy.

8. Warunki płatności

8.1. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego zamówionych artykułów wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT.

(5)

GE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Lublin

Nr postępowania LZA.3071-224/17

Strona 5 z 38

8.2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

9.1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami będzie się odbywało drogą pisemną, drogą elektroniczną lub faksem wyłącznie w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje przekazane drogą elektroniczną lub za pomocą faksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdzi niezwłocznie fakt ich otrzymania.

9.2. Adres do korespondencji: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin, faks 81 4451090. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Zofia Ozimkiewicz tel. 81 445 10 97, fax 81 445 10 90, e-mail: zofia.ozimkiewicz@pgedystrybucja.pl

10. Odbiór Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

10.1. SIWZ udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego:

https://pgedystrybucja.pl.cms.gkpge.pl/przetargi

10.2. SIWZ można pobrać: osobiście w siedzibie Zamawiającego: Wydział Zamówień ul. Garbarska 21, pokój nr 208 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel.: 081 445 10 97 lub pobrać ze strony internetowej: https://pgedystrybucja.pl.cms.gkpge.pl/przetargi. Na wniosek Wykonawcy SIWZ może zostać również przesłany listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w pkt.

6.2.6.1 Procedury i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z pkt 6.3.4.1 Procedury dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem niniejszego postępowania, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu.

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu;

d) nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zakupu, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Niniejszy warunek odnosi się do członków zarządu, wspólników, partnerów, komplementariuszy.

Oceny spełniania warunków Zamawiający dokona na podstawie dokumentów określonych w pkt 12.

SIWZ.

11.2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg formuły: spełnia / nie spełnia.

11.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,

(6)

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

11.4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.2.6.1 Procedury oraz nie wykażą braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w pkt 6.3.4.1 Procedury, mogą zostać wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy.

12.1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek do wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, ewidencja działalności gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwagi:

I. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r.

(Dz. U. nr 226 poz. 1817 z 2009r.).

II. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione:

- w pkt: 12.1. - składają Wykonawcy wspólnie (powyższe warunki musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie).

12.3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

- specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń, - wzór deklaracji zgodności,

- wyniki badań niezależnej jednostki badawczej.

13. Wymagania dotyczące wadium

13.1. Wykonawcy przystępujący do niniejszego przetargu obowiązani są wnieść wadium przetargowe w wysokości zgodnie z pkt 1 ogłoszenia

13.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

13.3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

(7)

GE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Lublin

Nr postępowania LZA.3071-224/17

Strona 7 z 38

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji,

d) termin ważności gwarancji,

e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

13.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się jedynie przelewem na rachunek bankowy Organizatora:

47 1240 5497 1111 0000 5003 6150.

13.5. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wniesienia wadium:

- kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanej wpłaty, jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu,

- w pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu zabezpieczającego realizację roszczeń Zamawiającego z tytułu wadium wystawionego na rzecz Zamawiającego łącznie z kopią poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem [kopia trwale dołączona do oferty, oryginał oddzielnie].

Uwaga:

Bankowe polecenie przelewu jest dowodem potwierdzającym wpłatę tylko wówczas, gdy wpłata zostanie uznana na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert.

13.6. Zwrot wadium nastąpi na zasadach i w sposób określony w Procedurze.

14. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą 60 dni od terminu składania ofert.

15. Opis sposobu przygotowania oferty

15.1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, czytelnie.

15.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami umieszczonymi w SIWZ, dołączyć wszystkie wymagane dokumenty oraz wypełniony formularz ofertowy. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

15.3. Oferta i wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy ujawnione we właściwym rejestrze lub posiadające stosowne pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe, które należy załączyć do oferty.

15.4. Ofertę należy złożyć w formie papierowej.

15.5. Oferty należy składać w trwale zamkniętych kopertach. Koperta musi być zaadresowana następująco:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin, Sekretarz Zofia Ozimkiewicz pokój nr 208 oraz zatytułowana:

„Oferta przetargowa na dostawę ……….……….. Postępowanie LZA.3071-224/17. Nie otwierać przed dniem ………….. r. godz. ……….” (uzupełnić na podstawie danych z ogłoszenia)

Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana tak, jak koperta zewnętrzna, a ponadto opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.

15.6. Wycofanie oferty lub jej zmiany.

(8)

a) Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

b) Zmiany, poprawki i uzupełnienia dotyczące informacji wypełnianych przez Wykonawców w formularzu oferty winny zawierać:

 wskazanie miejsca dokonania zmian, poprawek i uzupełnień,

 treść pierwotną w przypadku zmian lub poprawek,

 treść poprawioną (w przypadku zmian lub poprawek) lub treść uzupełnienia.

c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

d) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie to powinno być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „WYCOFANIE”.

e) Zmiany, poprawki i uzupełnienia muszą być podpisane przez osoby uprawnione (wskazane we właściwym rejestrze, zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy) lub osoby posiadające właściwe pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe.

f) Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być podpisane przez osoby uprawnione (wskazane we właściwym rejestrze, zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy) lub osoby posiadające właściwe pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe.

15.7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

16. Sposób obliczenia ceny oferty

16.1. Ceną podlegającą ocenie jest wartość brutto oferty. Aby obliczyć cenę oferty należy:

a) pomnożyć zamawianą ilość każdej pozycji zamówienia przez oferowaną cenę jednostkową netto;

b) do tak obliczonej wartości netto należy dodać wartość podatku VAT (kwoty i wartość podatku VAT należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku, tj. do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);

c) zsumować otrzymane wartości brutto wszystkich pozycji zamówienia.

16.2. Cena jednostkowa netto obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia takie jak np.:

koszty opakowania, transportu krajowego i zagranicznego, załadunku i rozładunku, koszty związane z odbiorem opakowań zwrotnych od Zamawiającego, ceł, opłat granicznych, ubezpieczenia oraz powinna uwzględniać ewentualne rabaty i upusty.

16.3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN).

16.1. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Zgodnie z pkt 8 i 9 Ogłoszenia.

(9)

GE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Lublin

Nr postępowania LZA.3071-224/17

Strona 9 z 38

18. Kryteria oceny ofert

18.1. Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie poniższego kryterium.

Lp

. Kryterium Znaczenie Metoda oceny

1. cena oferty 100%

(1% = 1 pkt)

najniższa zaoferowana cena (wartość brutto)

---x 100 % cena oferty rozpatrywanej (wartość brutto)

18.2. Kolejność ofert, a co za tym idzie Wykonawców, z którymi zostaną zawarte umowy zostanie określona na podstawie punktacji z pkt 18.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, dalsza kolejność będzie ustalana odpowiednio do liczby punktów oferty.

18.3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie pkt 6.3.4.2 Procedury.

18.4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe i inne zgodnie z pkt. 6.3.3.3 Procedury.

18.5. W celu zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich wykonawców Zamawiający oceniając oferty weźmie pod uwagę całkowitą kwotę, którą będzie obowiązany rozliczyć z tytułu nabycia przedmiotu zamówienia, w tym podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

W szczególności sytuacja ta dotyczyć będzie ofert wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie zarejestrowanych w Polsce, jako podatnik VAT, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT na terytorium kraju i w związku z tym oferta tych wykonawców zawiera cenę ze stawką podatku 0% (lub bez podatku), wtedy Zamawiający cenę ofertową wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) powiększy o kwotę podatku należnego, którą Zamawiający będzie zobowiązany rozliczyć.

19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Niewymagane.

20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

20.1. Zamawiający określi termin zawarcia umowy po zakończeniu postępowania w informacji wysłanej do Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

20.2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa pkt. 6.3.6 Procedury

20.3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

20.4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania zakupowego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w pkt 6.3.4.2.Procedury, Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego Oferta została uznana jako najkorzystniejsza aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą wszczęcia Postępowania zakupowego w zakresie przestępstw

(10)

wymienionych w przytoczonym powyżej punkcie albo oświadczenia w tym zakresie wszystkich członków zarządu, wspólników spółek jawnych, partnerów, komplementariuszy. Powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą.

21. Informacje o umowie ramowej

21.1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

21.2. Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

21.3. Zamawiający, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, w sytuacji, gdy nastąpi zmiana przepisów obowiązującego prawa, w szczególności zmiana obowiązujących stawek podatku VAT.

22. Środki ochrony prawnej Nie dotyczy.

Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 - Wzór Umowy, Załącznik nr 4 – Oświadczenie,

Załącznik nr 5 - Zestawienie ilościowe opraw dla poszczególnych Rejonów Załącznik nr 6 - Zestawienie ilościowe źródeł światła dla poszczególnych Rejonów Załącznik nr 7 - Miejsca dostaw

Załącznik nr 1 do SIWZ

(11)

GE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Lublin

Nr postępowania LZA.3071-224/17

Strona 11 z 38

Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Jednorazowa dostawa fabrycznie nowych opraw sodowych i LED oraz sodowe źródła światła do opraw oświetlenia drogowego na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Lublin o parametrach określonych w charakterystyce technicznej zawartej poniżej w podziale na cztery zadania:

Zadanie 1, 2, 3 - Oprawy uliczne sodowe i LED.

Wymagania ogólne, dodatkowe:

1. Termin realizacji 3 miesiące od podpisania umowy.

2. Gwarancja 3 lata na oprawy sodowe.

3. Gwarancja 5 lat na oprawy LED.

4. Dostawa do każdego z Rejonów wymaganej ilości.

5. Nieodpłatne szkolenie z programowania zasilaczy LED.

6. W/w parametry musza być potwierdzone wynikami badań przeprowadzonymi przez niezależną jednostkę badawczą.

7. Do oferty należy dołączyć: specyfikacje techniczne, wzór deklaracji zgodności oraz wyniki badań niezależnej jednostki badawczej.

8. Do oferty należy dołączyć 3 lub 5-letnią gwarancję

9. Dostarczane oprawy uliczne sodowe i LED muszą być wyprodukowane, nie później niż 12 miesięcy przed datą dostawy.

10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

11. Oferty nie obejmujące całego zadania, będą odrzucone jako sprzeczne ze SIWZ.

12. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

13. Dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy.

Zadanie 4 – Sodowe źródła światła do opraw oświetlenia drogowego.

1. Pozycja pracy: uniwersalna

2. Parametry wysokoprężnych lamp sodowych:

a) WLS 70W / E27 strumień świetlny: 7300lm, skuteczność świetlna: 104lm/W

(12)

b) WLS 100W / E40 strumień świetlny: 10700lm, skuteczność świetlna: 107lm/W c) WLS 150W / E40 strumień świetlny: 18000lm, skuteczność świetlna: 120lm/W d) WLS 250W / E40 strumień świetlny: 33300lm, skuteczność świetlna: 133lm/W e) WSL 400W / E40 strumień świetlny: 57000lm, skuteczność świetlna: 142lm/W 3. Minimalna trwałość źródła światła 24000 h

4. W/w parametry musza być potwierdzone wynikami badań przeprowadzonymi przez niezależną jednostkę badawczą.

5. Do oferty należy dołączyć: specyfikacje techniczne, wzór deklaracji zgodności oraz wyniki badań niezależnej jednostki badawczej.

6. Do oferty należy dołączyć 6-letnią gwarancję

7. Dostarczane źródła światła muszą być wyprodukowane, nie później niż 12 miesięcy przed datą dostawy.

8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

9. Oferty nie obejmujące całego zadania, będą odrzucone jako sprzeczne ze SIWZ.

10. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

11. Dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy.

(13)

Załącznik nr 2.1 (do SIWZ)

Załącznik nr …….. (do Umowy nr ………) Data sporządzenia oferty………..

……….

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa ...

Siedziba ...

NIP ... REGON ...

Nr telefonu/faksu ...

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : dostawa jednorazowa opraw oświetlenia ulicznego oraz źródeł światła dla RE Oddziału Lublin w podziale na 4 zadania:

Zadanie nr 1- Oprawy parkowe - Producent ROSA (nr postępowania: LZA.3071-224/17) 3. Cena oferty

Oferujemy wykonanie dostawy objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę (obejmującą całkowity koszt wykonania zadania):

Wartość netto ... zł (słownie ...) Podatek VAT ...zł według stawki ………… %

(słownie ...) Cena (wartość brutto) ... zł słownie ...)

L.p. Nazwa materiału Ilość

[szt.]

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Wartość brutto

1. Oprawa parkowa kula wisząca, klosz z

poliwęglanu 100 W 50

2. Oprawa parkowa kula, klosz z poliwęglanu

nakładana na słup parkowy 100W 50

3. Oprawa parkowa 50

Razem 150

(14)

4. Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

5. Termin związania złożoną ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

6. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

za zrealizowaną usługę.

7. Oświadczamy, że:

1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

2) nie wnosimy zastrzeżeń do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia oraz wzoru umowy,

3) w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wzorze umowy,

4) w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,

5) zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodne z normami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

6) będziemy realizować przedmiot zamówienia w terminach określonym w SIWZ,

7) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

8) cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia oraz VAT,

8. Wadium w kwocie ... zł na zadanie nr ……….. zostało wniesione w dniu ... formie ... (potwierdzenie w załączeniu).

Prosimy o zwrot wadium przetargowego wniesionego w formie pieniężnej na konto:

...

9. Informacje dodatkowe Wykonawcy:

a. oferta nie zawiera*/zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje poufne są zawarte na następujących stronach oferty ……… i zostały opatrzone napisem

„POUFNE”.

b. Zamówienie wykonamy samodzielnie*/zamierzamy powierzyć podwykonawcom* wymienione poniżej części zamówienia (należy określić zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcom)...

c. nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktów: ……..………., d. numer telefonu ……….……..,

e. numer faksu ………..….…………., f. poczta elektroniczna (e-mail) ………,

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

………..

………..

______________________________________

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

(15)

GE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Lublin

Nr postępowania LZA.3071-224/17

Strona 15 z 38

Załącznik nr 2.2 (do SIWZ)

Załącznik nr …….. (do Umowy nr ………) Data sporządzenia oferty………..

……….

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa ...

Siedziba ...

NIP ... REGON ...

Nr telefonu/faksu ...

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : dostawa jednorazowa opraw oświetlenia ulicznego oraz źródeł światła dla RE Oddziału Lublin w podziale na 4 zadania:

Zadanie nr 2- Oprawy parkowe - Producent ES-SYSTEM (nr postępowania: LZA.3071-224/17) 3. Cena oferty

Oferujemy wykonanie dostawy objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę (obejmującą całkowity koszt wykonania zadania):

Wartość netto ... zł (słownie ...) Podatek VAT ...zł według stawki ………… %

(słownie ...) Cena (wartość brutto) ... zł słownie ...)

L.p. Nazwa materiału Ilość [szt.]

Cena jednostkowa netto Wartość netto Wartość brutto

1. Oprawa parkowa 100 W 80

2. Oprawa parkowa 70W 80

Razem 160

(16)

4. Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

5. Termin związania złożoną ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

6. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

za zrealizowaną usługę.

7. Oświadczamy, że:

9) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

10) nie wnosimy zastrzeżeń do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia oraz wzoru umowy,

11) w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wzorze umowy,

12) w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,

13) zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodne z normami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

14) będziemy realizować przedmiot zamówienia w terminach określonym w SIWZ,

15) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

16) cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia oraz VAT,

9. Wadium w kwocie ... zł na zadanie nr ……….. zostało wniesione w dniu ... formie ... (potwierdzenie w załączeniu).

Prosimy o zwrot wadium przetargowego wniesionego w formie pieniężnej na konto:

...

9. Informacje dodatkowe Wykonawcy:

a. oferta nie zawiera*/zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje poufne są zawarte na następujących stronach oferty ……… i zostały opatrzone napisem

„POUFNE”.

b. Zamówienie wykonamy samodzielnie*/zamierzamy powierzyć podwykonawcom* wymienione poniżej części zamówienia (należy określić zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcom)...

c. nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktów: ……..………., d. numer telefonu ……….……..,

e. numer faksu ………..….…………., f. poczta elektroniczna (e-mail) ………,

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

………..

………..

______________________________________

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

(17)

GE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Lublin

Nr postępowania LZA.3071-224/17

Strona 17 z 38

Załącznik nr 2.3 (do SIWZ)

Załącznik nr …….. (do Umowy nr ………) Data sporządzenia oferty………..

……….

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa ...

Siedziba ...

NIP ... REGON ...

Nr telefonu/faksu ...

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : dostawa jednorazowa opraw oświetlenia ulicznego oraz źródeł światła dla RE Oddziału Lublin w podziale na 4 zadania:

Zadanie nr 3- Oprawy parkowe LED oraz oprawy uliczne - Producent PHILIPS (nr postępowania:

LZA.3071-224/17) 3. Cena oferty

Oferujemy wykonanie dostawy objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę (obejmującą całkowity koszt wykonania zadania):

Wartość netto ... zł (słownie ...) Podatek VAT ...zł według stawki ………… %

(słownie ...) Cena (wartość brutto) ... zł słownie ...)

L.p. Nazwa materiału Ilość [szt.]

Cena jednostkowa netto Wartość netto Wartość brutto

1. Oprawa parkowa LED 4000 Lm 955 2. Oprawa uliczna 100 W 255 3. Oprawa uliczna 150 W 780 4. Oprawa uliczna 250 W 200

(18)

5. Oprawa uliczna 400 W 100

Razem 2290

4. Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

5. Termin związania złożoną ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

6. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

za zrealizowaną usługę.

7. Oświadczamy, że:

17) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

18) nie wnosimy zastrzeżeń do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia oraz wzoru umowy,

19) w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wzorze umowy,

20) w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,

21) zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodne z normami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

22) będziemy realizować przedmiot zamówienia w terminach określonym w SIWZ,

23) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

24) cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia oraz VAT,

10. Wadium w kwocie ... zł na zadanie nr ……….. zostało wniesione w dniu ... formie ... (potwierdzenie w załączeniu).

Prosimy o zwrot wadium przetargowego wniesionego w formie pieniężnej na konto:

...

9. Informacje dodatkowe Wykonawcy:

a. oferta nie zawiera*/zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje poufne są zawarte na następujących stronach oferty ……… i zostały opatrzone napisem

„POUFNE”.

b. Zamówienie wykonamy samodzielnie*/zamierzamy powierzyć podwykonawcom* wymienione poniżej części zamówienia (należy określić zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcom)...

c. nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktów: ……..………., d. numer telefonu ……….……..,

e. numer faksu ………..….…………., f. poczta elektroniczna (e-mail) ………,

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

………..

………..

______________________________________

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

(19)

GE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Lublin

Nr postępowania LZA.3071-224/17

Strona 19 z 38

Załącznik nr 2.4 (do SIWZ)

Załącznik nr …….. (do Umowy nr ………) Data sporządzenia oferty………..

……….

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa ...

Siedziba ...

NIP ... REGON ...

Nr telefonu/faksu ...

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : dostawa jednorazowa opraw oświetlenia ulicznego oraz źródeł światła dla RE Oddziału Lublin w podziale na 4 zadania:

Zadanie nr 4- źródła światła – lampy sodowe - Producent PHILIPS lub OSRAM(nr postępowania:

LZA.3071-224/17) 3. Cena oferty

Oferujemy wykonanie dostawy objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę (obejmującą całkowity koszt wykonania zadania):

Wartość netto ... zł (słownie ...) Podatek VAT ...zł według stawki ………… %

(słownie ...) Cena (wartość brutto) ... zł słownie ...)

L.p. Nazwa materiału Ilość [szt.]

Cena jednostkowa netto Wartość netto Wartość brutto

1. Lampa sodowa 400 W 100

2. Lampa sodowa 250 W 200

3. Lampa sodowa 150 W 780

4. Lampa sodowa 100 W 485

5. Lampa sodowa 70 W 80

Razem 1645

(20)

4. Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

5. Termin związania złożoną ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

6. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

za zrealizowaną usługę.

7. Oświadczamy, że:

25) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

26) nie wnosimy zastrzeżeń do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia oraz wzoru umowy,

27) w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wzorze umowy,

28) w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,

29) zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodne z normami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

30) będziemy realizować przedmiot zamówienia w terminach określonym w SIWZ,

31) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

32) cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia oraz VAT,

11. Wadium w kwocie ... zł na zadanie nr ……….. zostało wniesione w dniu ... formie ... (potwierdzenie w załączeniu).

Prosimy o zwrot wadium przetargowego wniesionego w formie pieniężnej na konto:

...

9. Informacje dodatkowe Wykonawcy:

a. oferta nie zawiera*/zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje poufne są zawarte na następujących stronach oferty ……… i zostały opatrzone napisem

„POUFNE”.

b. Zamówienie wykonamy samodzielnie*/zamierzamy powierzyć podwykonawcom* wymienione poniżej części zamówienia (należy określić zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcom)...

c. nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktów: ……..………., d. numer telefonu ……….……..,

e. numer faksu ………..….…………., f. poczta elektroniczna (e-mail) ………,

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

………..

………..

______________________________________

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

(21)

GE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Lublin

Nr postępowania LZA.3071-224/17

Strona 21 z 38

Załącznik nr 3 (do SIWZ)

UMOWA NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWĄ NR LZA ………/2017

zawarta w dniu ……….2017 r. w Lublinie pomiędzy

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, kapitał zakładowy: 9 729 424 160,00 zł w pełni opłacony

- Oddział Lublin z siedzibą w Lublinie, reprezentowaną przez:

Andrzeja Kuchciaka – Dyrektora Generalnego

- zwaną dalej w Umowie „Zamawiającym”, a

……….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla

……….., ………… Wydział Gospodarczy KRS………….., NIP: ……….., REGON………...

reprezentowanym przez:

………..……

- zwanym dalej w Umowie „Wykonawcą”, zwanymi łącznie „Stronami”.

Po dokonaniu wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr LZA……… prowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opraw oświetlenia ulicznego oraz źródeł światła dla Rejonów Energetycznych Oddziału Lublin („Postępowanie”), została zawarta pomiędzy Stronami Umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na jednorazowej dostawie ………, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w treści niniejszej Umowy, w tym w załączniku nr 1 do Umowy oraz zgodnie z treścią dokumentacji Postępowania i złożonej w ramach Postępowania oferty Wykonawcy („Asortyment”).

Dostawa w ramach zamówienia jest realizowana na potrzeby PGE Dystrybucja S.A Oddział Lublin

2. Przedmiot Umowy obejmuje - w zakresie oraz na warunkach i zasadach określonych w Umowie - dostarczenie oraz przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego własności rzeczy ruchomych objętych Asortymentem, jak również realizację pozostałych zobowiązań umownych Wykonawcy, w zamian za wynagrodzenie płatne Wykonawcy przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczony Zamawiającemu w ramach Umowy Asortyment będzie:

a) zgodny z wymaganiami szczegółowymi określonymi w Umowie, w tym w szczególności w Załączniku nr 1 oraz warunkami zawartymi w dokumentacji Postępowania, w tym zgodny z przekazanymi w ramach Postępowania próbkami, o ile takowe były składane,

(22)

b) fabrycznie nowy - tj. wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy oraz kompletny, tj. zawierający wszystkie wymagane elementy składowe oraz związaną z nimi dokumentację, w tym instrukcje obsługi, zasady montażu, karty gwarancyjne, jak również zalecenia dotyczące prawidłowego transportu, składowania, przechowywania, eksploatacji itp.,

c) w pełni sprawny i pozbawiony uszkodzeń oraz wad fizycznych, umieszczony w opakowaniach nieuszkodzonych i adekwatnie zabezpieczających Asortyment przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych/zewnętrznych,

d) pozbawiony wad prawnych – w tym w szczególności spełniający wszystkie obowiązujące w Polsce (krajowe, wspólnotowe, międzynarodowe) wymogi, normy, atesty, aprobaty i inne warunki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niezbędne dla legalnego wprowadzenia Asortymentu do obrotu, nabycia go na własność od Wykonawcy przez Zamawiającego bez obciążeń oraz dalszego bezpiecznego i efektywnego eksploatowania, używania lub rozporządzenia nim przez Zamawiającego,

e) dostarczony w sposób zabezpieczający Asortyment przed uszkodzeniami w trakcie transportu i rozładunku.

4. Wykonawca gwarantuje zachowanie parametrów dostarczonego Asortymentu – zgodnie z wymogami określonymi w Umowie oraz w dokumentacji Postępowania.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonania Umowy, a także że posiada potencjał ekonomiczny, kadrowy, logistyczny i techniczny niezbędny dla terminowej realizacji wszystkich zobowiązań określonych w Umowie.

2. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i należytego wykonania przedmiotu Umowy, z zachowaniem najwyższej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru wykonywanej przez niego działalności, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, standardami i wymogami branżowymi, z poszanowaniem wszelkich powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień osób trzecich.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli jakości i sposobu realizacji Umowy lub poszczególnych obowiązków Wykonawcy objętych Umową w każdym czasie, samodzielnie lub za pomocą upoważnionych przez Zamawiającego osób trzecich. Prawo to może być realizowane poprzez zobowiązanie Wykonawcy do niezwłocznego udzielenia wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające właściwości, cechy oraz stan prawny dostarczonego Asortymentu, w szczególności dokumenty określone w § 1 ust. 3 d). Zamawiający zastrzega sobie także możliwość sprawdzenia w trakcie obowiązywania Umowy źródła pochodzenia Asortymentu (producenta) oraz jego typu.

4. Wykonawca oświadcza, że nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonanie Umowy.

5. Przeniesienie przez Wykonawcę na jakąkolwiek osobę trzecią wierzytelności związanych z wykonywaniem Umowy wymaga zgody Zamawiającego - udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3

Wartość Umowy i wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wartość Umowy wynosi:

wartość netto: ………..

(23)

GE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Lublin

Nr postępowania LZA.3071-224/17

Strona 23 z 38

wartość VAT: ……….. PLN,

(słownie: ………, 00/….. PLN), wartość brutto: ………,00 PLN,

(słownie: ………., 00/……. PLN)

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy Asortymentu za ceny jednostkowe wskazane w ofercie, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy.

3. Za prawidłowo zrealizowaną przez Wykonawcę dostawę Asortymentu Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto zgodne z ofertą, powiększone o podatek VAT według obowiązującej stawki.

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Faktura musi zawierać numer zlecenia (zamówienia realizacyjnego systemu SAP, zwanego dalej Zamówieniem) Zamawiającego i następujące dane:

a) Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin;

b) Odbiorca: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin adres: ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin

Fakturę należy przesłać na adres:

Iron Mountain Polska Sp. z o.o.

ul. Jacka Malczewskiego 5, 26-607 Radom 9 Skrzynka Pocztowa nr 227

lub adres poczty elektronicznej: dms.pge_dystrybucja@ironmountain.pl

(do przesyłania faktur w formie elektronicznej – w tym przypadku wymagane jest podpisanie odrębnego oświadczenia)

5. Faktura VAT z tytułu wykonania dostawy zostanie przez Wykonawcę wystawiona i doręczona do Zamawiającego po potwierdzeniu dokonania odbioru dostawy, nie później jednak niż 5 dni od daty jej odbioru. Za odbiór dostawy uważa się podpisanie dokumentu dostawy przez Zamawiającego na warunkach przewidzianych w § 7 .

6. Zapłata należności przez Zamawiającego za odebrany Asortyment nastąpi przelewem na konto podane przez Wykonawcę na fakturze - w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę nieprawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu przysługuje prawo do powstrzymania się od zapłaty wynagrodzenia, a Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć fakturę korygującą.

7. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT według obowiązujących przepisów podatkowych, w szczególności w zakresie obowiązującej stawki VAT. W przypadku Wykonawcy zagranicznego niebędącego podatnikiem VAT według obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, kwota należnego podatku VAT zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującym prawem polskim. Jeśli Wykonawca działa w niniejszej Umowie w ramach konsorcjum, faktury wystawiane są w imieniu Wykonawcy przez lidera Konsorcjum. Faktury wystawiane są w złotych polskich.

8. Wynagrodzenie za dostawę stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tego tytułu i pokrywa wszystkie wydatki, nakłady i koszty poniesione przez Wykonawcę, jak również jego honorarium (marżę) z tytułu wykonania przez niego wszystkich zobowiązań, jakie pośrednio lub bezpośrednio wynikają z Umowy - w szczególności dotyczy to kosztów opakowania, transportu, dostarczenia, rozładunku i odebrania Asortymentu, realizacji gwarancji oraz wykonywania wszelkich innych obowiązków umownych obciążających Wykonawcę.

9. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Po upływie tego terminu Zamawiający na żądanie Wykonawcy okaże dowód obciążenia swojego rachunku. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu, który jest najbliższym dniem roboczym dla Zamawiającego.

(24)

10. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca będzie miał prawo do naliczenia Zamawiającemu odsetek na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

11. Określone w ofercie Wykonawcy ceny jednostkowe netto są stałe i nie podlegają waloryzacji.

§ 4

Okres obowiązywania Umowy

Umowę zawiera się na okres trzech miesięcy, liczony od dnia podpisania Umowy przez obie Strony.

§ 5

Miejsce wykonania Umowy

1. Dostawa Asortymentu w ramach Umowy będzie realizowana przez Wykonawcę do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin do miejsc wskazanych w załączniku nr …do umowy

2. Wydanie przedmiotu dostawy Zamawiającemu oraz przeniesienie własności Asortymentu objętego dostawą na Zamawiającego następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego w przedmiotowym zakresie dowodu dostawy w miejscu dostawy (miejsce spełnienia świadczenia), niezależnie od okoliczności skorzystania przez Wykonawcę z usług zawodowego przewoźnika. Ryzyko wcześniejszej utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy obciąża Wykonawcę i nie ma wpływu na uprawnienia umowne Zamawiającego.

§ 6

Realizacja przedmiotu Umowy

1. Realizacja przedmiotu Umowy - nastąpi na podstawie złożonego przez Zamawiającego Zamówienia na Asortyment, przekazanego Wykonawcy na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy lub w postaci innego dokumentu wygenerowanego przez system informatyczny będący w posiadaniu Zamawiającego - przesłanego do Wykonawcy drogą elektroniczną lub fax-em lub w formie pisemnej.

2. W razie wątpliwości Strony ustalają, że Zamówienie będzie skutecznie złożone Wykonawcy w dniu wysłania tego Zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy faxem lub za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku złożenia Zamówienia w formie pisemnej za datę złożenia takiego Zamówienia przyjmuje się dzień jego odbioru przez Wykonawcę.

3. Zamawiający może wymagać zwrotnego potwierdzenia otrzymania Zamówienia.

4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego (za pośrednictwem poczty elektronicznej, fax-u lub pisemnie), z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, o zamierzonej dacie dostawy.

5. Zamówienie będzie zrealizowane przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, liczone od określonej w ust. 2 daty złożenia Zamówienia przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający określi dłuższy termin.

6. Dostawa będzie przedstawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu do odbioru wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku - w godzinach 7:00 – 14:00

§ 7

Wymagania dotyczące odbioru

1. Dowodem potwierdzającym dostawę Asortymentu przez Wykonawcę jest dokument dostawy podpisany przez Zamawiającego, zawierający numer realizowanego Zamówienia oraz wystawiony w sposób umożliwiający pełną i jednoznaczną identyfikację pod względem ilościowym

(25)

GE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Lublin

Nr postępowania LZA.3071-224/17

Strona 25 z 38

i asortymentowym przedmiotu dostawy. Dokumentem dostawy może być w szczególności dokument WZ.

2. Dokument dostawy musi zawierać odwołanie do numeru Zamówienia Zamawiającego również w przypadku, kiedy dostawę realizuje inny podmiot niż Wykonawca.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z dostawą wszystkie dokumenty dotyczące danego Asortymentu i zgodnie z wymogami Umowy lub dokumentacji Postępowania.

4. Dokonanie odbioru dostawy nie stanowi przeszkody dla późniejszego powoływania się przez Zamawiającego na niezgodność Asortymentu z Umową, w tym w ramach uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi.

5. Zamawiający może odmówić odbioru części lub całości dostawy w przypadku stwierdzenia, że:

a) rzeczy objęte przedmiotem dostawy są niezgodne z Zamówieniem lub nie są kompletne, b) rzeczy objęte przedmiotem dostawy posiadają ślady uszkodzenia,

c) nie zostały przekazane wraz z dostawą dokumenty określone w ust. 3.

6. W przypadku odmowy odbioru dostawy Zamawiający sporządza informację wskazującą na przyczyny odmowy oraz przesyła tę informację do Wykonawcy fax-em lub za pomocą poczty elektronicznej.

7. W zakresie w jakim Zamawiający odmówił odbioru dostawy, przedmiot dostawy uważa się za niedostarczony przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do odebrania takiego przedmiotu dostawy od Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji o odmowie odbioru.

8. Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie dokonać dostawy nowych egzemplarzy Asortymentu w takiej ilości, w jakiej nie zostały one dostarczone do Zamawiającego lub nie były przez Zamawiającego odebrane. Przedmiot dostawy zostaje poddany ponownemu odbiorowi przez Zamawiającego na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie. Prawidłowe wykonanie ponownej dostawy nie zwalnia Wykonawcy z możliwości naliczenia kar umownych przez Zamawiającego w związku z powstałym opóźnieniem w stosunku do pierwotnego terminu dostawy.

9. Zamawiający może nie przystąpić do procedury odbioru, jeśli dostawa została przedstawiona do odbioru niezgodnie z warunkami określonymi w §6 ust. 6, bez uprzedzenia wymaganego zgodnie z § 6 ust. 4 lub w innym dniu niż pierwotnie zakładana data dostawy. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio.

§ 8 Siła wyższa

1. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają zdarzenia siły wyższej, których pomimo zachowania należytej staranności żadna ze Stron nie mogła przewidzieć i nie może przezwyciężyć, w szczególności: akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie.

2. Strona, która zamierza powołać się na siłę wyższą, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu przypadku siły wyższej. W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku Strona ta nie może w relacjach z drugą Stroną skutecznie powoływać się na wystąpienie przypadku siły wyższej.

§ 9

Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

1. Zamawiający nie wymaga ustanowienia/wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

(26)

§ 10 Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych:

a) za opóźnienie w zrealizowaniu dostawy Asortymentu w stosunku do terminów określonych w Umowie lub Zamówieniu - w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego w terminie zakresu dostawy, ustalonego jako iloczyn liczby rzeczy niedostarczonych oraz ich ceny jednostkowej netto wynikającej z Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązków Wykonawcy wynikających z gwarancji lub rękojmi, w tym w szczególności za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych w okresie gwarancji / rękojmi wad Asortymentu lub w jego wymianie - w wysokości 0,5 % wynikającej z Umowy ceny jednostkowej netto rzeczy, której(ych) dotyczyło zgłoszenie reklamacyjne;

c) przy odstąpieniu od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości Umowy netto - określonej w § 3 ust. 1, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia jedynie w zakresie niewykonanej części Umowy, kara to ulega pomniejszeniu stosownie do łącznej wartości dostaw Asortymentu, które zostały odebrane przez Zamawiającego w ramach Umowy bez zastrzeżeń,

d) za naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań do zachowania Klauzuli Poufności określonej w § 11 Umowy – w wysokości 2.000 zł za każdy przypadek naruszenia.

2. Zamawiający może zaspokoić wierzytelność w stosunku do Wykonawcy z tytułu kar umownych poprzez potrącanie tych kar z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. Jeżeli kwota kar umownych przewyższy należne Wykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca zapłaci kwotę kar umownych przewyższającą wartość należnego mu wynagrodzenia w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania do zapłaty/noty księgowej/noty obciążeniowej. Zamawiający poinformuje Wykonawcę następczo na piśmie o fakcie dokonanego potrącenia kary umownej. Dla możliwości dokonania potrącenia przez Zamawiającego nie jest konieczne uprzednie doręczenie przez niego Wykonawcy jakiegokolwiek oświadczenia lub wezwania w przedmiocie potrącenia (potrącenie umowne).

3. Kary umowne określone w ust. 1 będą naliczane za każdy odrębny przypadek naruszenia warunków Umowy oraz mogą podlegać sumowaniu, z zastrzeżeniem że to samo działanie lub zaniechanie Wykonawcy, nie może być podstawą do naliczenia kary umownej, z różnych tytułów.

4. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, ograniczona jest do wartości netto Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.

§ 11 Klauzula Poufności

1. Z zastrzeżeniem wymogów odmiennych nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Strony postanawiają, że zarówno treść niniejszej Umowy jak i wszelkie dotyczące Zamawiającego informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z jej zawarciem i wykonywaniem – bez względu na ich źródło oraz formę udostępnienia - w tym w szczególności dotyczące informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych Zamawiającego, stanowią informacje poufne objęte tajemnicą przedsiębiorcy Zamawiającego („Informacje Poufne”), zaś Wykonawca zobowiązuje się do jej dochowania, w tym nieujawniania i nieudostępniania tych informacji osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego - w trakcie obowiązywania Umowy oraz bez ograniczeń czasowych po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej.

(27)

GE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Lublin

Nr postępowania LZA.3071-224/17

Strona 27 z 38

2. Wykonawca jest uprawniony ujawnić Informacje Poufne osobom i podmiotom przez niego zatrudnionym, w tym pracownikom, podwykonawcom, audytorom i doradcom, wyłącznie w zakresie niezbędnym do należytego wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy oraz pod warunkiem zapewnienia że te osoby i podmioty dochowają przewidzianych w niniejszej Umowie warunków wykorzystywania i udostępniania Informacji Poufnych. W zakresie ochrony tajemnicy Informacji Poufnych za działania osób i podmiotów określonych w zdaniu poprzedzającym Wykonawca odpowiada jak za działania własne.

3. Wykonawca jest obowiązany wykorzystywać Informacje Poufne jedynie dla celów realizacji Umowy oraz zapewnić prawidłową ochronę, przechowywanie i transfer Informacji Poufnych – w tym zastosować odpowiednie dla profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy oraz adekwatne do formy i sposobu utrwalenia tych informacji procedury i mechanizmy zabezpieczające przed ich utratą, kradzieżą, powieleniem, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

4. W przypadku zakończenia realizacji Umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie dokumenty, które zawierają Informacje Poufne lub opracowania powstałe na ich podstawie oraz zniszczy lub usunie w sposób trwały wszelkie Informacje Poufne ze swoich zasobów. Powyższe nie obejmuje kopii tych informacji i opracowań, które są niezbędne dla wykazania przez Wykonawcę prawidłowej realizacji Umowy.

5. Za Informacje Poufne nie uznaje się informacji, które zostały ujawnione lub podane do publicznej wiadomości przez Zamawiającego, jak również stały się publicznie jawne zgodnie z bezpośrednią realizacją przez Wykonawcę lub inny podmiot obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących. Późniejsze ujawnienie lub podanie do publicznej wiadomości danej Informacji Poufnej nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wcześniejszego naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy w tym zakresie.

6. Przewidziane w Umowie zasady ujawniania i ochrony Informacji Poufnych nie zwalniają Stron od zachowania dalej idących wymogów przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych.

7. Zamawiający jest uprawniony do przekazania treści Umowy oraz informacji dotyczących jej realizacji do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w tym w celu przekazania ich przez ten podmiot do publicznej wiadomości w związku z wymogami nałożonymi przepisami prawa.

§ 12

Porozumiewanie się Stron

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z realizacji Umowy będą przekazywane pomiędzy Stronami w formie pisemnej, bądź w formie wiadomości przekazanej za pośrednictwem fax-u lub poprzez pocztę e-mail - chyba że Umowa stanowi inaczej.

2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. Za datę otrzymania wiadomości, o których mowa w ust. 1, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub faksem.

3. Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy (do których należy kierować korespondencję):

Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest:

Imię i Nazwisko: Artur Uzarek

Adres: ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin Telefon: 81 445 1362

Fax: 81 444 0416

e-mail: Artur.Uzarek@pgedystrybucja.pl

Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest:

Imię i Nazwisko: ……….

Adres: ……….……..………….

Telefon: ……….…..…………

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :