• Nie Znaleziono Wyników

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. im. T. Kościuszki w Zamościu na rok szkolny 2015/2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. im. T. Kościuszki w Zamościu na rok szkolny 2015/2016"

Copied!
10
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Zamościu na rok szkolny 2015/2016

Podstawa prawna:

 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

 Zarządzenie Nr 9 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim, w tym terminów składania dokumentów, sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydata.

 Art. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r, o zmianie ustawy o systemie oświaty

INFORMACJE OGÓLNE

Szkoła prowadzi nabór w zcentralizowanym systemie elektronicznym NABÓR Szczegółowe informacje o rekrutacji prowadzonej w tym systemie znajdują się na stronie

https://nabor.pcss.pl/zamosc/szkolaponadgimnazjalna/nabor

(2)

2 Rozdział I

Terminy postępowania rekrutacyjnego

§ 1

1. Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:

1) Terminy rekrutacji do szkół dla młodzieży: liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej

2) Terminy składania dokumentów i rekrutacja do szkół policealnych:

Lp. Czynności Terminy

1.

Składanie podań przez kandydatów do klas pierwszych w szkołach pierwszego wyboru. Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest rekrutacją elektroniczną dokonują rejestracji. W przypadku, gdy gimnazjum nie jest objęte rekrutacją elektroniczną, kandydaci składają podania wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

18 maja 2015 r. od godz.8.00 – 5 czerwca 2015 r. do godz. 15.00

2.

Możliwość dokonywania ewentualnych zmian w wyborze

szkoły i oddziału. od 19 czerwca 2015 r. od godz. 8.00

do 23 czerwca 2015 r. do godz. 15.00

3.

Dostarczenie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach

egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów . 26 czerwca 2015 r. od godz. 10. 00 - 30 czerwca 2015 r. do godz. 12. 00

4.

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych (zapoznanie się z

wynikami naboru). 2 lipca 2015 r. do godz. 10. 00

5.

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów.

2 lipca 2015 r. od godz. 10.00 - 3 lipca 2015 r. do godz. 13. 00

6.

Publikacja list uczniów przyjętych do szkoły oraz liczby

wolnych miejsc. 6 lipca 2015 r. do godz. 10. 00

7.

Przeprowadzenie II etapu rekrutacji przez szkoły

dysponujące wolnymi miejscami. 6 lipca 2015 r. od godz. 8.00 -

8 lipca 2015 r. do godz. 12.00

8.

Publikacja list uczniów przyjętych w II etapie rekrutacji oraz liczby wolnych miejsc.

8 lipca 2015 r. do godz. 12. 00

9.

Jeżeli szkoła po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające (art. 20zd ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty – tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej w szkołach, które nadal dysponują wolnymi miejscami.

9 lipca 2015 r. - 31 sierpnia 2015r.

(3)

3

Lp. Czynności Terminy

1. Składanie przez kandydatów dokumentów wymaganych

przez szkołę do 21 sierpnia 2015 r.

2. Egzamin wstępny lub rozmowa kwalifikacyjna, jeżeli

szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza. 25 sierpnia 2015 r. - 26 sierpnia 2015 r.

3. Ogłoszenie wyników rekrutacji, wywieszenie list

przyjętych kandydatów 31 sierpnia 2015 r.

2. Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych do szkół są zobowiązane potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole najpóźniej 3 lipca 2015 r. do godziny 13.00 przedkładając oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3. W szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów, rekrutacja zakończy się nie później niż 31 sierpnia 2015 roku.

Rozdział II

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016.

§ 2

1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

2. O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie średnie.

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni:

 złożyć w sekretariacie szkoły

o podanie o przyjęcie do szkoły, wypełnione i podpisane przez rodziców /prawnych opiekunów,

o kwestionariusz osobowy kandydata, o kopie świadectwa ukończenia gimnazjum,

o kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o dwie fotografie

 do składanych dokumentów dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane przez uprawnionego lekarza z zakresu medycyny pracy

4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły policealnej powinni:

 złożyć w sekretariacie szkoły o podanie o przyjęcie do szkoły, o kwestionariusz osobowy kandydata,

(4)

4 o świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

o dwie fotografie

 do składanych dokumentów dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane przez uprawnionego lekarza z zakresu medycyny pracy

Druki podania i kwestionariusza osobowego znajdują się w sekretariacie szkoły lub też są do pobrania ( w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej) w macierzystym gimnazjum lub ze strony internetowej

https://nabor.pcss.pl/zamosc/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

§ 3

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) do zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego, szkoły policealnej dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

§ 4

1. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. W razie równej liczby tych punktów ostateczne ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły należy do szkolnej komisji rekrutacyjnej.

2. Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

a.) oceny z języka polskiego i trzech wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych ( w zależności od rozszerzenia programowego w danej klasie liceum technikum;

zajęcia edukacyjne, z których oceny uwzględniane będą w rekrutacji:

język polski oraz:

do TECHNIKUM w zawodzie:

technik mechanik (matematyka, fizyka, język angielski) technik mechatronik (matematyka, fizyka, język angielski)

technik pojazdów samochodowych (matematyka, fizyka, język angielski) technik żywienia i usług gastronomicznych (biologia, chemia, język angielski) technik hotelarstwa (geografia, informatyka, język angielski)

technik organizacji reklamy (informatyka, geografia, język angielski) do Zasadniczej Szkoły Zawodowej we wszystkich zawodach:

- wiedza o społeczeństwie, matematyka, język angielski b.) osiągnięcia ucznia:

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, tj.

c.) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z przedmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt a oraz za osiągnięcia, o których mowa w ust. 2 pkt b;

(5)

5 d.) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim

roku nauki w gimnazjum, zawartą w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, przy czym liczba ta powinna być równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt a oraz za osiągnięcia ucznia, o których mowa w ust. 3 pkt b

e.) wyniki sprawdzianu z uzdolnień kierunkowych.

3. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. „d" i „e" ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydata:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

a) 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego- wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 z języka polskiego

 z matematyki

 z historii oraz wiedzy o społeczeństwie

 z przedmiotów przyrodniczych: chemia , fizyka ,biologia, geografia

 z języka obcego (poziom podstawowy) będą mnożone przez 0,2 pkt.

Przykład :

uczeń uzyskał z egzaminu gimnazjalnego :

język polski - 80% ; matematyka - 65%; historia i wos - 59%; przedmioty przyrodnicze- 70%;

język obcy (poziom podstawy) - 96%

po przeliczeniu według wzoru otrzymujemy :

80 x 0,2+ 65 x 0,2+59 x 0,2 +70 x 0,2 + 96 x 0,2 = 16 +13 +11,8+ 14 + 19,2 = 74 Liczba punktów rekrutacyjnych dla ucznia wynosi 74 pkt.

b) 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

a) 20 punktów - ocena: celujący, b) 18 punktów - ocena: bardzo dobry, c) 15 punktów - ocena: dobry,

d) 8 punktów - ocena: dostateczny, e) 2 punkty - ocena: dopuszczający

c) 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

(6)

6 a) 4 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) łącznie maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu, zgodnie z § 4 niniejszego zarządzenia:

 finalista w konkursie przedmiotowym – 4 punkty

 laureat w konkursie lub olimpiadzie tematycznej - 4 punkty

 finalista w konkursie lub olimpiadzie tematycznej – 2 punkty

d) maksymalnie 4 punkty (1 osiągnięcie - 2 pkt, 2 i więcej - 4 pkt.) z poniżej wskazanych osiągnięć:

 zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

 zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

 zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych

organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym, e) 2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum

osiągnięć:

 działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu - aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi lub

 działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w

międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych lub

 udział w projekcie /programie dydaktyczno-wychowawczym o zasięgu co najmniej wojewódzkim, realizowanym na terenie szkoły, potwierdzony osiągnięciami ucznia.

4. W przypadku kandydata zwolnionego na podstawie odrębnych przepisów z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, oraz liczbę punktów za inne osiągnięcia kandydata, do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

5. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), są przyjmowani w pierwszej

kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej (szczegółowe regulacje zawarte są w art. 20d ustawy o systemie oświaty).

§ 5

1. Przy przyjmowaniu do szkół: zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo mają w uporządkowaniu hierarchicznym:

(7)

7 1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby

umieszczone w rodzinach zastępczych,

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2. Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez kandydatów proponuje się stosowanie dodatkowych kryteriów do momentu zróżnicowania kandydatów:

1) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania,

2) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt d Zasad rekrutacji,

3) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen na punkty zgodne z § 4 ust. 3),

4) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,

5) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego,

6) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt d Zasad rekrutacji, zbieżnej z rozszerzeniem programowym lub przyjętym kierunkiem kształcenia,

7) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę ze wskazanego przez szkołę przedmiotu.

3. Kandydaci zwolnieni z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przez dyrektora właściwej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej z zachowaniem kryterium, o którym mowa w § 4 pkt 4 Zasad rekrutacji.

§ 6

1. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech różnych szkół i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach (przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu).

2. Deklaracja wyboru oddziałów w szkołach złożona przez kandydata jest ściśle uporządkowaną listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym będą rozpatrywane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata.

3. W przypadku zmiany preferencji deklaracja złożona w szkole pierwszego wyboru winna być wycofana przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata, a dalsza rekrutacja przebiega z uwzględnieniem postanowień określonych w § 4 i 5 Zasad rekrutacji.

4. W procesie rekrutacyjnym kandydaci posługują się kopiami następujących dokumentów:

1) świadectwa ukończenia gimnazjum, które jest równocześnie potwierdzeniem osiągnięć, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt e Zasad rekrutacji,

2) zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

3) dokumentów potwierdzających uprawnienia, o których mowa w § 5 ust. 1 Zasad rekrutacji.

5. Trzy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1-2 poświadcza dyrektor macierzystego

gimnazjum kandydata (nie dotyczy kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w elektronicznym naborze w województwie lubelskim). Na prośbę ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów macierzyste gimnazjum jest zobowiązane poświadczyć przedmiotowe kopie,

(8)

8 uwzględniając jednak liczbę dokonanych wyborów przez ucznia w systemie rekrutacyjnym - w sumie nie więcej niż 3.

6. W procesie rekrutacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie z deklaracjami kandydatów, dotyczącymi preferowanego rozszerzenia programowego (w liceach ogólnokształcących), kierunku kształcenia (w szkołach zawodowych).

7. Jeżeli do danego oddziału szkoły ponadgimnazjalnej liczba laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych, o których mowa w § 4 ust. 5 , jest większa niż liczba planowanych miejsc proponuje się zastosowanie odpowiednio § 4 i § 5 Zasad rekrutacji.

§ 7

1. Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole składając w wybranej szkole oryginały dokumentów, o których mowa w § 1 ust.

2 w terminie od 2 lipca 2015 r. od godz.10.00 do 3 lipca 2015 r. do godziny 13 00.

2. Niezłożenie potwierdzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy przyjętych.

§ 8

1. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w elektronicznym naborze, składają jedynie w szkole pierwszego wyboru podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów deklarację wyboru oddziałów w szkołach, o przyjęcie do których się ubiegają.

2. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w elektronicznym naborze odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów wskazanych w jego deklaracji wyboru, do którego liczba punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydata, z uwzględnieniem postanowień § 4 i § 5 Zasad rekrutacji, jest wystarczająca do przyjęcia.

3. Szczegółowych informacji dotyczących elektronicznego naboru do szkół udzielają dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

§ 9

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i ogłoszeniu wyników rekrutacji informacje o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych przedstawione będą wraz z listami przyjętych kandydatów na tablicy ogłoszeń oraz w sekretariacie szkoły.

§ 10

Kandydaci nieprzyjęci w procesie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych są przyjmowani do szkół przez dyrektorów na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjnej.

§ 11

1. Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów, za które będą przyznawane punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego:

(9)

9 Konkursy organizowane przez Lubelskiego

Kuratora Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu.

KONKURSY PRZEDMIOTOWE:

 z języka polskiego

 z języka angielskiego

 z języka niemieckiego

 z języka francuskiego

 z języka rosyjskiego

 z języka hiszpańskiego

 z historii

 z biologii

 z geografii

 z fizyki

 z matematyki

 z chemii

 konkurs języka polskiego- krasomówczy - dotyczy tylko0 konkursów, które odbyły się do roku szkolnego 2012/2013 KONKURS TEMATYCZNY

 konkurs ortograficzny Konkursy organizowane przez Lubelskiego

Kuratora Oświaty na mocy porozumienia z innymi podmiotami.

KONKURSY TEMATYCZNE:

 „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

 „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989”

 „25 rocznica wyborów

parlamentarnych z czerwca 1989 r.

2. Wykaz olimpiad przedmiotowych i tematycznych dla gimnazjalistów:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,

turniejów i olimpiad weszło w życie 25 września 2014 roku i umożliwiło organizowanie olimpiad dla uczniów gimnazjów.

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE:

 z matematyki

 z informatyki

 z języka angielskiego OLIMPIADA TEMATYCZNA:

 „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z roku szkolnego 2014/2015, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i

olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni:

a) w przypadku uczniów szkoły podstawowej – z odpowiedniej części sprawdzianu (laureaci konkursu z języka polskiego, z matematyki lub z języka angielskiego), b) w przypadku uczniów gimnazjum – z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu

gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu.

Zwolnienie z odpowiedniej części sprawdzianu albo z danego zakresu części pierwszej lub z danego zakresu części drugiej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu albo danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

(10)

10 Zwolnienie z trzeciej części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

4. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym, którzy odpowiednio tytuł laureata lub finalisty uzyskali w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014 są zwolnieni:

w przypadku uczniów gimnazjum:

 z części I egzaminu gimnazjalnego zwolnieni są laureaci konkursu z języka polskiego, z historii lub wiedzy o społeczeństwie,

 z części II egzaminu gimnazjalnego zwolnieni są laureaci konkursu z matematyki, z fizyki, z chemii, z biologii lub z geografii

§ 12

Zasady rekrutacji wchodzą w życie z dniem podpisania.

Cytaty

Powiązane dokumenty

liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartą w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, przy

liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartą w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, przy

liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartą w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, przy

liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartą w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach

liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartą w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach

szkoły i nieprzyjętych do szkoły Od 9 lipca 2015r. Szkoła przyjmuje wyłącznie deklaracje i podania podpisane przez kandydata i jego rodziców lub opiekunów prawnych.. W

znajdzie się pełna oferta szkół ponadgimnazjalnych. Pełna oferta oznacza, że w Systemie znajdują się dane o wszystkich planowanych klasach pierwszych wraz z

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok

Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym odziałem w wybranej szkole w podaniu (zał. nr 1) wskazują, kolejno interesujące ich oddziały. Kandydaci składający dokumenty do

Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym odziałem w wybranej szkole w podaniu (zał. nr 1) wskazują, kolejno interesujące ich oddziały. Kandydaci składający dokumenty do

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. Poz.7), kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum, mogą być przyjęci do klasy pierwszej

IV. w obwodzie gimnazjum zamieszkują wstępni rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki – 1 pkt. W

Od 3 lipca (piątek) do 6 lipca (poniedziałek), kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki

do Gimnazjum Nr 13 im. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę

szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzonymi napisem „Kopia nr 1”. 6) Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub

Do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy:. a) ukończyli gimnazjum lub zasadniczą

dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz oryginału zaświadczenia

Rekrutację kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 prowadzi Szkolna Komisja Kwalifikacyjno-Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły2. Kandydaci mogą

25.. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych

Okazało się, że Kasia ma dwa razy więcej pieniędzy niż Maciek, Piotr ma o połowę więcej niż Kasia i o 6 zł mniej niż Krzysiek... Zadanie

The singing TV cook who likes making jokes, playing with his children, and having an early night.. D The cook and comedian who takes great care about the way he cooks his