• Nie Znaleziono Wyników

90 minut Liczba punktów możliwych do uzyskania:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "90 minut Liczba punktów możliwych do uzyskania:"

Copied!
9
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

KONKURS Z MATEMATYKI

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY

Drogi Uczniu!

Witaj na II etapie konkursu z matematyki. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.

 Arkusz zawiera 24 zadania:

- 18 zadań zamkniętych, - 6 zadań otwartych.

 W przypadku testu wyboru (zadania od 1 do 18) prawidłową odpowiedź zaznaczamy stawiając znak X na literze

poprzedzającej treść wybranej odpowiedzi.

 W razie pomyłki błędne zaznaczenie otaczamy kółkiem i zaznaczamy znakiem X inną odpowiedź.

 W zadaniach otwartych (zadania od 19 do 24) należy przedstawić tok rozumowania prowadzący do wyniku zapisując wszystkie obliczenia.

 Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym.

 Nie używamy kalkulatora.

 Przy rozwiązywaniu zadań można korzystać z przyborów kreślarskich.

 Przy każdym zadaniu podano maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania za jego rozwiązanie.

 Pracujemy samodzielnie.

Czas pracy:

90 minut

Liczba punktów możliwych do

uzyskania:

40 pkt.

………

Kod ucznia

- -

Dzień Miesiąc Rok

pieczątka WKK DATA URODZENIA UCZNIA

(2)

Informacja do zadań 1-8

Przed zakończeniem roku szkolnego klasa szósta wybrała się na kilkudniową wycieczkę.

Wyjazd został starannie zaplanowany. Uczniowie mieli do pokonania trasę 320 km.

Zadanie 1 (0-1)

Uczniowie postanowili, że trasy, jaką mieli do pokonania, przejadą autobusem, 85% pozostałej trasy przepłyną statkiem, a pozostałą część trasy przejdą pieszo.

Uczniowie mają do przejścia pieszo:

A. 26 km B. 14 km C.18 km D.23 km

Zadanie 2 (0-1)

Trasa jaką uczniowie mieli przejść pieszo na mapie wykonanej w skali 1: 500000 ma długość:

A. 3 cm B. 36 mm C. 17 mm D. 0,5 dm

Zadanie 3 (0-1)

Jacek i Tomek postanowili zrobić przed wyjazdem zakupy. Zapakowali na wózek: 4 butelki soku owocowego po 2,40 zł za butelkę, 6 paczek ciastek po 1,60 zł i 2 paczki ciastek po 3,80 zł oraz 2 paczki cukierków po 4,20 zł za każdą. Chcąc podzielić równo koszty, obaj położyli przy kasie po 20 złotych. Które działanie pozwoli ustalić, ile pieniędzy zwróci kasjerka każdemu z nich?

A. 40 - ( 4 ∙ 2,40 + 2 ∙ 3,80 + 6 ∙ 1,60 +2 ∙ 2,40 ) : 2 B. 20 - ( 2 ∙ 2,40 + 3,80 + 3 ∙ 1,60 + 4,20 )

C. (40 + 4 ∙ 2,40 – 2 ∙ 3,80 – 6 ∙ 1,60 –2 ∙ 4,20 ) : 2 D. 40 – 4 ∙ 2,40 – 2 ∙ 3,80 – 6 ∙ 1,60 – 2 ∙ 4,20 : 2

Zadanie 4 (0-1)

W sklepie były dorodne arbuzy. Jacek kupił takiego, którego waga jest o kilograma większa od tego arbuza. Arbuz zakupiony przez Jacka waży:

A. 1 kg B. 2 kg C. 1 kg D .1 kg

(3)

Zadanie 5 (0-1)

W czasie pobytu nad jeziorem ułożono z kamieni krąg. W kręgu zostały ułożone kamienie z numerami od jednego do 13. Zabawa polegała na zabieraniu co drugiego kamienia, zaczynając liczyć od pierwszego, czyli zabierano 2, 4, 6 itd., aż do ostatniego.

Numer, jaki widniał na ostatnim, zabranym kamieniu to:

A.13 B.1 C.11 D.7

Zadanie 6 (0-1)

Nad jeziorem była wypożyczalnia rowerów. Chłopcy postanowili to wykorzystać i urządzili wyścigi. Trzech chłopców ścigało się na rowerach na bieżni wokół pobliskiego

stadionu. Postanowili, że wykonają kilkanaście okrążeń. Pierwszy z nich pokonuje okrążenie w ciągu 50 sekund, drugi w pół minuty, a trzeci, najszybszy na przejechanie okrążenia potrzebuje jedynie 20 sekund. Chłopcy jednocześnie wyruszyli z linii startu.

Na linii startu ponownie spotkają się po:

A. 10 minutach B. 5 minutach C. 3 minutach D. 6 minutach

Zadanie 7 (0-1)

Przed kolacją dziewczynki zorganizowały biegi przełajowe. Kasia biegła z prędkością 7,2 km/h. Jej prędkość w metrach na sekundę wynosi:

A. 3m/s B. 5m/s C. 2m/s D.20m/s

Zadanie 8 (0-1)

Wieczorem grupa przyjaciół policzyła swoje oszczędności. Okazało się, że Kasia ma dwa razy więcej pieniędzy niż Maciek, Piotr ma o połowę więcej niż Kasia i o 6 zł mniej niż Krzysiek. Krzysiek ma 60 zł. Zatem Maciek ma:

A. 27 zł B. 54 zł C. 18 zł D.36 zł

(4)

Zadanie 9 (0-1)

Do kwadratu o boku długości 6 dorysowano dwanaście takich samych trójkątów równoramiennych prostokątnych (patrz pomocniczy rysunek). Łączne pole wszystkich zamalowanych trójkątów wynosi:

A.24 B. 12 C. 16 D.36

Zadanie 10 (0-1)

Jaką cyfrę w rzędzie jedności ma liczba 251 ∙ + + ? A.5 B.6 C. 8 D.1

Zadanie 11 (0-1)

Jak zmieni się suma trzech liczb, jeżeli jedną zwiększymy o 4, drugą zmniejszymy o 6, a trzecią zwiększymy o 5 ?

A. zwiększy się o 3 B. zmniejszy się o 3 C. zmniejszy się o 5 D. zwiększy się o 5

Zadanie 12 (0-1)

W roku 2012 zbudowano o 8 % więcej dróg niż w roku poprzednim. Ile kilometrów dróg zbudowano w 2011 roku, jeśli w roku 2012 zbudowano 1188 km?

A) 1180 km B) 1000 km C) 1200 km D) 1100 km

(5)

Zadanie 13 (0-1)

Odwrotność sumy odwrotności liczb 2,4 oraz 2 wynosi:

A. B. C. D.

Zadanie 14 (0-1)

Długość boku kwadratu, którego wierzchołkami są środki boków kwadratu o polu 18 wynosi :

A. 3 cm B. 2 cm C. 5 cm D. 4 cm

Zadanie 15 (0-1)

Krzysiek potrzebuje 16 minut, aby obejść kwadratowe boisko dookoła. Obejście w tym samym tempie kwadratowego placu o czterokrotnie większej powierzchni zajmie mu:

A. 24 min B. 48 min C. 32 min D. 16 min

Zadanie 16 (0-1)

Figury A, B, C, D (przedstawione na rysunku) są kwadratami. Obwód kwadratu A jest równy 8 cm, a obwód kwadratu C wynosi 24 cm.

Omyłkowo zabrakło oznaczeń w arkuszu konkursowym Obwód kwadratu D wynosi:

A. 36 cm B. 40 cm C. 32 cm D. 48 cm

Zadanie 17 (0-1)

Cenę roweru obniżono najpierw o 20%, a potem o 15%. Po dwóch obniżkach rower kosztował 170 zł. Cena roweru przed obniżkami wynosiła:

A. 200 zł B. 250 zł C. 300 zł D.220 zł A

B

C

D

(6)

Zadanie 18 (0-1)

Odległość między miastami A i B wynosi 150 km. Na mapie odległość ta jest równa 3 cm.

Skala w jakiej wykonana została mapa wynosi:

A. 1:50000 B. 1:15000 C. 1:5000000 D.1:150000

ZADANIA OTWARTE

Zadanie 19 ( 0-3 )

Przekątne rombu tworzą z jednym z boków kąty, których miary różnią się o . Oblicz miary kątów tego rombu.

Odp. ………

Zadanie 20 (0-3)

W kwadracie o polu 64 połączono środki dwóch kolejnych boków tego kwadratu ze sobą i z wierzchołkiem nie należącym do żadnego z tych boków. Jakie jest pole otrzymanego w ten sposób trójkąta ? Wykonaj rysunek i zapisz obliczenia.

Odp. ………

(7)

Zadanie 21 (0-5)

Pociąg miał przejechać 600 km w czasie 12 godzin. Po przejechaniu 0,6 drogi został zatrzymany na 48 minut. Z jaką prędkością powinien jechać pociąg pozostałą część drogi, aby zdążyć na czas ? Zapisz obliczenia.

Odp. ……….

Zadanie 22 ( 0-4)

Tomek ma prostopadłościenne akwarium o wymiarach 6 dm x 35 cm x 4 dm, które napełnił wodą do wysokości. W czasie wakacji 5% zawartej w akwarium wody wyparowało. Ile litrów wody pozostało w akwarium? Zapisz obliczenia.

Odp. ……….

(8)

Zadanie 23 ( 0-4)

Za 6 zeszytów i 5 długopisów Ola zapłaciła 15 zł 20 gr , a za 12 takich samych zeszytów i 7 takich samych długopisów 25 zł 60 gr. Ile kosztował jeden zeszyt, a ile jeden długopis? Zapisz obliczenia.

Odp. ……….

Zadanie 24 (0-3)

Uzasadnij - nie wykonując mnożenia, że iloczyn liczb 842 i 843 jest liczbą podzielną przez 6.

(9)

Brudnopis

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wspomnianą nadwyżkę urodzeń badać można w różny sposób, analizując liczby bezwzględne lub – co dzieje się częściej – wykorzystując miary względne, a mianowicie

Nikt na razie nie dopatruje się dobrodziejstw, jakie może nieść ze sobą finansowanie z budżetu państwa, a raczej często słyszę zaniepokojenie zbliżającą się

Na studiach lekarskich jest wiele przedmiotów mało przydatnych w praktyce klinicznej (biofizyka, chemia organiczna, historia medycyny itd.), a nie ma możliwo- ści

Surowicze zapalenie ucha środkowego (obec- ność płynu wysiękowego w uchu środkowym przy braku zakażenia) często rozwija się po przebyciu ostrego zapalenia ucha środkowego,

W przypadku potrzeby zadania pytania, wyjścia z sali itp., należy podnieść rękę i siedząc na miejscu zaczekać na podejście

Wykaż, że suma kwadratów trzech kolejnych liczb całkowitych nieparzystych powiększona o 1 jest podzielna przez 12..

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem dofinansowywania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku modernizacji

The determined, on the basis of tests, static and dynamic, values of the modulus E were used for calculation of the fatigue life of notched structural elements by means of

runku tworzenia różnych form codziennego życia, z których część realizuje się już teraz (nie tylko w ramach eksperymentów wspólnotowych, także w szerszej skali zmienia

„mowę” tę oblubieniec i oblubienica odczytują w pełnej prawdzie osoby i miłości, wówczas coraz głębiej się przekonują, że granicą ich przynależności jest

Niestety, być może ni- gdy nie dowiemy się wiele o tym, jak się zachowywali ani jaki był ich umysł.. Znacznie większe szanse mamy na rozwiązanie tajemnicy stosunkowo nie-

Archaeological and architectonic-historical investigations in 2012 showed that it is an unfi nished construction project in which archaic elements (a vast fortifi ed area of approx.

Gdyby Basia oddała Asi swój muchomor z najmniejszą liczbą kropek, to wtedy u niej byłoby 8 razy więcej kropek niż u Asi.. Oblicz,

Działania teatralne, prowadzone tam od lat przez Teatr Węgajty, pozwalają im porozumie- wać się poza strefą kontroli, uzewnętrzniać uczucia, nawiązywać relacje ze sobą

tejże Ustawy, „...za przyłączenie źródeł współpracujących z siecią oraz sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych

Wiadomo, że biurka I rodzaju cieszą się dwukrotnie większym powodzeniem (tzn. prawdopodobieństwo tego, że klient kupujący biurko zdecyduje się na biurko I rodzaju wynosi 2/3)..

Wiadomość pojawi się od razu po zalogowaniu na ekranie lub w zakładce: Wiadomości, a po rozwinięciu: dla Ciebie1. Karta

Trudno to dociec, bo chociaż autor chciał wielokrotnie skontaktować się z Firlejem, ustalił nawet adres jego zamieszkania, nie udało mu się.. 7 7

Zdrowe, silne i wyćwiczone dziecko, mając dwa lata, może wytrzymać już dość silny ucisk. Wtenczas można dla uniknięcia zmęczenia rąk naciskać nie pracą mięśni ramion

In Poland since 2002, chickenpox vaccination is included in the National Im- munisation Programme as

W rodzinie także miłość równa się zaufanie pomiędzy rodzicami a dziećmi, jak również pomiędzy rodzeństwem. Rodzina jako mała, oparta na trwałej więzi osobistej grupa

Liban jest krajem, który ma bardzo dużo do zaoferowania dla złaknione- go wrażeń turysty i przeżyć duchowych pielgrzyma. Chociaż sytuacja na Bliskim Wschodzie daleka

This thesis presented an overall approach combining these techniques: High- throughput experimental techniques were used to obtain input parameters for more detailed