Podstawy opieki pielęgniarskiej

Download (0)

Full text

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów: Ratownictwo Medyczne Profil: Praktyczny

Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: RatMed

Stopień studiów: I

Specjalności: bez specjalności

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu Podstawy opieki pielęgniarskiej

Kod przedmiotu WLINZ RatMedP1N PK2 17/18

Kategoria przedmiotu Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS 2

Język wykładowy polski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S L I Zp Pz Sk

6 15 15 0 0 0 0 0 0 0

Legenda: W — WykładC — ĆwiczeniaK — KonwersatoriumS — SeminariumL — LaboratoriumI — Zp,pz,sk Zp — Zajęcia PraktycznePz — Praktyka ZawodowaSk

— Samokształcenie

(2)

Cel 1 Opanowanie przez studenta wiedzy i umiejętności pozwalających na realizacje wybranych obszarów podstaw opieki pielęgniarskiej oraz kształtowanie postaw zawodowych niezbędnych do świadczenia tej opieki.

4 Wymagania wstępne

1 brak

5 Modułowe efekty kształcenia

MW1 Wyjaśnia zakres działań ratownika w zależności od stanu pacjenta, w tym: długotrwale unieruchomionego, z bólem, goraczką, zaburzeniami snu.

MW2 Charakteryzuje podstawowe potrzeby osoby chorej, niepełnosprawnej oraz sposoby ich zaspokojenia, bio- rąc pod uwagę wiek chorego oraz stan zdrowia.

MW3 Zna metody zapobiegania odleżynom.

MW4 Określa zasady pielęgnowania pacjentów z zaburzeniami poszczególnych układów.

MW5 Zna sposoby układania chorych w pozycjach terapeutycznych.

MU6 Pomaga choremu w jedzeniu, wydalaniu, poruszaniu się i dbaniu o higienę osobistą.

MU7 Dobiera technikę i sposoby zakładania opatrunków na rany.

MU8 Właściwie dobiera antyseptyki oraz materiały opatrunkowe w zależnosci od rodzaju rany.

MU9 Dobiera technikę karmienia chorych w zależności od stanu klinicznego.

6 Treści programowe

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1 Pielęgnowanie zindywidualizowane-istota, etapy, zasady stosowania. 1 W2 Pacjent-biorca opieki pielęgniarskiej-zapewnienie bezpieczeństwa w stosunku do

pacjenta zdrowego, zagrożonego chorobą i o niepomyślnym rokowaniu. 1 W3

Zabiegi higieniczne związane z utrzymaniem ciała chorego w czystości.

Zaspokajanie potrzeby czystości u osoby chodzącej, osoby w wieku podeszłym,u pacjenta leżącego w łóżku.

2 W4 Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania poszczególnych

układów. 3

W5

Planowanie opieki nad pacjentem w wybranych stanach klinicznych (pacjent długo unieruchomiony, chory z bólem, z gorączką, z zaburzeniami snu), pacjent

z raną przewlekłą, pooperacyjną, pacjent z założoną kaniulą obwodową i centralną, pacjent z założonym cewnikiem do pęcherza moczowego, pacjent

sztucznie wentylowany.

5

W6 Ocena stanu biologicznego, psychicznego i społecznego chorego w zaburzeniach

funkcjonowania poszczególnych układów. 3

Razem 15

Ćwiczenia

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1 Ścielenie łóżka pustego oraz z pacjentem. 1

C2 Toaleta chorego. Zmiana pieleuchomajtek. 2

C3 Asystowanie do zabiegów inwazyjnych (punkcja, kaniulacja naczyń) 1

(3)

Ćwiczenia

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

C4 Karmienie chorego (per os i przez sondę). 1

C5 Profilaktyka p-odleżynowa. 1

C6 Zmiana opatrunków (rana czysta/zakażona/ kaniula obwodowa i centralna). 2

C7 Toaleta drzewa oskrzelowego i jamy ustnej. 2

Razem 10

7 Metody dydaktyczne

M2. Ćwiczenia laboratoryjne M5. Dyskusja

M13. Studium przypadku M16. Wykłady

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 25

Konsultacje przedmiotowe 0

Egzaminy i zaliczenia w sesji 0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 25

Opracowanie wyników 0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 0 Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z

całego nakładu pracy studenta 50

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2

9 Metody oceny

Ocena podsumowująca P11. Aktywność na zajęciach

P3. Egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu

1 Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia koncowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Student jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich zajęciach ćwiczeniowych. Egzamin końcowy jest egzaminem ustnym.

Kryteria oceny

Na ocenę 3 Efekty kształcenia opanowane na poziomie podstawowym, odpowiedzi chaotyczne, wymagają naprowadzenia.

(4)

Na ocenę 3.5 Efekty kształcenia opanowane na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane.

Na ocenę 4 Efekty kształcenia opanowane na poziomie ponad podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, samodzielnie formułuje wnioski.

Na ocenę 4.5 Efekty kształcenia opanowane na poziomie zadowalającym, odpowiedzi logiczne w oparciu o podane piśmiennictwo.

Na ocenę 5 Efekty kształcenia opanowane na poziomie wysokim, odpowiedzi samodzielne w oparciu o piśmiennictwo uzupełniąjace.

10 Macierz realizacji przedmiotu

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MW1

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, K_W12, K_W13,

K_W15

W1, W2, W5, C3, C4, C5, C6, C7

M2, M5, M13,

M16 P11, P3

MW2

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, K_W11, K_W12,

K_W15

W1, W2, W4, W5, W6, C1, C2, C4, C5,

C7

M2, M5, M16 P11, P3

MW3

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W12, K_W13,

K_W15

W4, W5, C5 M2, M16 P11, P3

MW4

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W08, K_W09, K_W11, K_W12, K_W13,

K_W15

W6 M16 P3

MW5

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W09, K_W12, K_W15

W5, C1, C5 M2, M16 P11, P3

MU1

K_U01, K_U05, K_U13, K_U14, K_U15, K_U20,

K_U21

W6, C4 M2, M5, M16 P11

MU2

K_U01, K_U02, K_U05, K_U09, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U18, K_U20,

K_U21

W5, C3, C5, C6 M2, M16 P11, P3

MU3

K_U05, K_U13, K_U14, K_U15, K_U18, K_U20,

K_U21

W5, C6 M2, M16 P11, P3

(5)

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MU4

K_U01, K_U05, K_U13, K_U14, K_U15, K_U19, K_U20, K_U21

W4, C4 M2, M16 P11, P3

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] Ślusarska B;Zarzycka D; Zahradniczek K — Podstawy pielęgniarstwa, Lublin, 2008, Czelej [2] Budynek M;Nowacki C. — Opatrywanie ran wiedza i umiejętności, Lublin, 2008, Makmed Literatura uzupełniająca:

[1] Rosińczuk J., Uchmanowicz I. — Odleżyny, profilaktyka i leczenie,, Wrocław, 2014, Continuo [2] Szwałkiewicz E. — Zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów, Wrocław, 2000, Urban&Partner

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę

dr Anna Szczypta (kontakt: infoepid@interia.pl) Oboby prowadzące przedmiot

mgr Monika Matusiak (kontakt: monikamatusiak@interia.pl) dr Anna Szczypta (kontakt: infoepid@interia.pl)

Figure

Updating...

References

Related subjects :