• Nie Znaleziono Wyników

View of From the Editor-in-Chief

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "View of From the Editor-in-Chief"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

O d R e d a k c j i

STUDIA SEMIOTYCZNE, t. XXXII, nr 1 (2018), s. 5 ISSN 0137-6608, e-ISSN 2544-073X

ANDRZEJ BIŁAT

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Problematyka rozpraw, które udostępniamy Państwu w niniejszym numerze „Studiów Semiotycznych”, dotyczy takich zagadnień, jak ar-gumentacja, potoczne rozumowania i publiczne debaty. Mieszczą się one w obrębie czterech dyscyplin bezpośrednio związanych z profilem „Studiów”: filozofii, językoznawstwa, psychologii oraz nauk o komu-nikacji społecznej i mediach. Interdyscyplinarny charakter prezento-wanych badań jest zgodny z tradycją Czasopisma ukształtowaną przez Jerzego Pelca w latach 1970–2015 i kontynuowaną w ostatnich latach. W numerze zamieszczamy też krótki artykuł niebędący rozprawą, autorstwa Michała Federowicza, Marcina Koszowego i innych, który jest opisem projektu działalności edukacyjnej realizowanej w ramach Polskiej Szkoły Argumentacji.

Dwa ostatnie teksty podejmują problematykę natury znaków iko-nicznych i stanowią formę dyskusji. Pierwszy, autorstwa Piotra Koza-ka, to obszerna recenzja wydanej w 2017 r. książki Podstawy teorii

zna-ku ikonicznego. Drugi tekst jest odpowiedzią autora książki, Kazimierza

Cytaty

Powiązane dokumenty

w Łodzi odbyła się uroczystość jubileuszu osiemdziesię- ciopięciolecia Profesora Zygfryda Rymaszewskiego, połączona z ogólnopol- ską konferencją naukową, w której

The latest volume of the MAZOVIA Regional Studies journal contains articles focused on development programming and planning as well as development management at different levels,

Oceniaj¹c w konkluzji przedstawione w artykule tendencje zmian zatrudnie- nia i Ÿróde³ dochodów w gospodarstwach rolnych w latach 2005–2007, nale¿y stwierdziæ, ¿e na

Za zasoby dyspozycyjne wód podziemnych [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. 1714) − obowiązujące od 01.01.2012 r.] uznaje się „z

„Rodzina w systemie wsparcia społecznego i pomocy osobom z problemem alkoholowym”, zorganizowana przez Pracownię Pedagogiki Specjalnej, w ramach realizowanego

Jan Studziński (Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, POLAND) , Krzysztof Szkatuła (Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, POLAND) ,

Zastosowany przez autora książki zabieg interpretacyjny wydaje się być, w świetle przeprowadzonych przez niego analiz, generalnie uzasadniony; pociąga on jednak ze

Marianna, nie będąc świadoma tego, że sama jest ofiarą brutalności, będzie się jej sprzeciwiać przez całe życie, zakazując na swoich ziemiach wy- konywania kary śmierci..

it concerns space which has been previously colonized and urbanized by other types of activity (functions), e.g. by a fishery; 2) if sailing tourism is to operate on a

Zum guten Verstindnis des Einflusses der Schweissung auf die Bruchgefahr muss man sich daran erinnern, dass in genieteten Schiffen al1flhige Briiche fast immer am Rande der Platte,

The editorial team has been joined by professionals from outside the Institute of Psychiatry and Neurology, and we have plans to invite representatives of other international

Facing the expiry of term of the former Editor-in-Chief Professor Krystyna Widecka, Board of Polish Society of Hypertension accepted my vision and plans focused on our

Professor Janusz Gumprecht has excellently developed the journal — it appears regularly, contains more and more papers from outside Poland, is included in the Web of Science

differences in the frequency, causes and duration of hospitalization of children with diabetes in different regions of Poland, which implies the need to ensure uniform access

Another challenge is effective and safe use of antidiabetic drugs to minimize side effects, improve adherence, increase the acceptance of the disease and reduce the risk

At the beginning of October, annual meeting of European Association for the Study of Diabetes (EASD) will be held in Berlin, and one of the most awaited events during this

I would like to draw your attention to the problem of diabetes care quality discussed by researchers from Libya, an interesting case report of the use of hydroxychloroquine in type

Many interesting reports presented during the Congress addressed, among others, epidemiology, new possibilities of molecular biology, measurable effects of translating basic

Following the publication of the results of already completed Cardiovascular Outcome Trials (CVOTs) on new molecules used in the treatment of diabetes, there is no doubt that

In accordance with other diabetic organizations (the American Diabetes Association — ADA, the National Institute for Health and Care Excellence — NICE), glycaemic goals has

Here, it should be mentioned that also the LEADER trial, that assessed cardiovascular safety of one of GLP-1 agonists, liraglutide, in the population of type 2 diabetes

Despite recent advances in medicine, introduction of new hypoglycaemic drugs and the fact that more than 3.500 years have passed since the earliest known record of diabetes

At the same time, we intend to continue the educational function of the journal and we do not want to hinder the access to its content for the readers; therefore, we decided