• Nie Znaleziono Wyników

Find the course: Health and safety – basic training for the students of the University of Wrocław

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Find the course: Health and safety – basic training for the students of the University of Wrocław"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

ATTENTION FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2019/2020 who didn’t participate in the e-learning training on health and

safety and fire protection between 1 October 2020 and 30 November 2020 (concerning students of undergraduate studies, graduate studies, five-year graduate studies and doctoral studies)

ATTENTION FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2020/2021 (concerning students of the summer semester enrolment)

Training on health and safety and fire protection available only as an e-learning course

Ladies and Gentlemen,

It is the responsibility of each student commencing studies at the University of Wroclaw to participate in training on health and safety and fire protection. The course is mandatory and ends with a test. Training is considered to be completed on the basis of minutes of the training.

The training in the field of occupational health and safety and fire protection lasts from 15 March to 30 March 2021.

Login instruction for initial health and safety training for students and PhD students

Registration and course of training:

1. Go to the platform: https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/

2. Find the course: Health and safety – basic training for the students of the University of Wrocław.

3. Sign up for the course using the access key: BHP-21

4. Familiarize yourself with the modules of the course and complete the test. The materials should be viewed from the

"Introduction to training" module according to the order of

(2)

the course. Pay attention to the completion symbols on the right side of the modules.

5. Check your grade after completing the test!

Any information about the above matter is provided by the Department of Health and Safety and Fire Protection - (71) 375- 24-89.

Cytaty

Powiązane dokumenty

N itka wykopu przecięła obiekty (jamy) związane z wielokulturow ym cm enta­ rzyskiem ciałopalnym, znajdującym się na północno-wschodniej kraw ędzi wsi Mierczyce,

These themes include: the proper delimitation of the boundaries of science, the importance of philosophy as a bridge between science and religion, and the misunderstandings

Krystyna Kujawińska Courtney – PhD, Professor at the University of Lodz, Fac- ulty of International and Political Studies, Head of the Department of British and Commonwealth

Carbon coated copper nanoparticles were synthesized by the carbon arc discharge method using a powder mixture containing copper and carbon at the ratio different than in the

Prof. Szulc przypomniał, że współpracujący przy tworzeniu elektronicznej legitymacji studenckiej dyrektor Pietraszkiewicz z BGK widział możliwość wykorzystania legi ty macji

The ques- tions included socio-demographic data (age, sex, origin whether urban or rural, mother’s and fa- ther’s education status), tobacco smoking among parents, students’

Program zapewnienia jakoœci stanu ochrony radiologicznej zak³adu medycyny nuklearnej wymaga takiej organizacji pracy, aby odpowiedzialnoœæ za stan ochrony ra- diologicznej

ATTENTION FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2020/21 (concerning students of undergraduate studies, graduate studies,.. five-year graduate studies and

safety and fire protection between 16 October 2017 and 30 January 2018 (concerning students of undergraduate studies, graduate studies, five-year graduate studies and

It is the responsibility of each student commencing studies at the University of Wroclaw to participate in training on health and safety and fire protection1. The course is

theatrical sources of the silent film convention and, at the same time, the application in the theatre of ńe. cinematic effect of

Celem badań było określenie rodzaju i poziomu zanieczyszczenia mikrobiologicznego surowego i mrożonego (po gotowaniu) mięsa trzech gatunków ślimaków jadalnych

Unlike the classical communication tools created with the aim of delivering information to people such as newspapers, television and news sites, social media marketing builds

Keywords: Specialized construction company, Safety & health management system, Safety culture, Safety climate, KOSHA 18001, KOSHA-MS.. *Corresponding author: Se-hoon Kim,

Otóz˙ wiele badan´ wska- zuje na to, z˙e religia w szkole sie˛ przyje˛ła i jest aprobowana przez wie˛kszos´c´ ro- dziców, jak równiez˙ przez samych uczniów.. Według

Na inn ej płaszczyźnie istn ieje sprawczość (aktywność) i podm iotowość (bierność). Te różne dwoistości uka­ zu ją specyficzną s tr u k tu rę sam

Łatwo zauważyć, że aż 33% ankietowanych nie miało pojęcia o tym, że podejmując studia na kierunku informatyka będą uczyć się matematyki (w tym 88% to

w planowaniu przestrzennym, w tym także dla potrzeb turystyki, należy uzupełniać powyższe opracowania o oceny dotyczące treści i formy krajobrazu. Każda ocena krajobrazu

At below- and above-rated wind conditions, the tower wake- induced vibrations are compared with the response of a blade of an equivalent upwind rotor, considering both the

62/2020 of the Rector of the University of Wrocław of 20 May 2020 on the conditions for completing studies, post-graduate studies and the education of doctoral students in

Learning outcomes for the course References to degree outcomes K01 – is interested in the latest astronomical discoveries. K02 – can assess their own

Na swój dyskretnie ironiczny sposób Tokarczuk dystansuje się jednak wobec tradycyjnego i niemal zbanalizowanego ideału Matki Polki, jak np.. w Prawieku, kiedy dwie ciężarne

The image analysis of X-ray results identified two clear regimes studying the bed height expansion and the standard deviation of the images for well fluidized tests: (i) a