STATUT PRZEDSZKOLA NR 115 WE WROCŁAWIU

25  Download (0)

Full text

(1)

STATUT

PRZEDSZKOLA NR 115

WE WROCŁAWIU

(2)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 08/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 z dnia 20.04.2020 r.

w sprawie: ogłoszenia znowelizowanego Statutu Przedszkola Nr 115 oraz noweli Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 115 we Wrocławiu.

Na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty (tekst jednolity: Dz. U. Nr 256 z dnia 2 grudnia 2004 r., poz. 2572, ze zm.)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.59, art. 102);

3. Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11, będącego załącznikiem do Uchwały nr XXXVII/2423/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2005 roku.

Spis treści:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1

Rozdział 2. Cele i zadania Przedszkola 2

Rozdział 3. Organy Przedszkola i ich kompetencje 7

Rozdział 4. Organizacja Przedszkola 10

Rozdział 5. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola 13

Rozdział 6. Wychowankowie Przedszkola 20

Rozdział 7. Prawa i obowiązki rodziców 23

Rozdział 8. Postanowienia końcowe 24

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 115 we Wrocławiu;

2) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.

2017 r. poz. 59 ze. zm.);

3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola nr 115 we Wrocławiu.

§ 2

1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole nr 115 we Wrocławiu.

2. Siedziba Przedszkola mieści się przy ul. Strachocińskiej 155-157 we Wrocławiu.

3. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 11 z siedzibą przy ul. Strachocińskiej 155-157 we Wrocławiu.

4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu.

(3)

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

6. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Wrocławia działającą w formie jednostki budżetowej.

7. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Przedszkola regulują odrębne przepisy.

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola

§ 3

1. Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

3. Celem Przedszkola w szczególności jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowania systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci;

6) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

7) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

8) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, rówieśników i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

4. Do zadań Przedszkola należy szczególności:

(4)

1) zapewnienie opieki, wychowania i nauki w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu;

3) organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci;

4) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka;

5) organizowanie i udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej;

6) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

7) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka;

8) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez Przedszkole;

5. Zadania, o których mowa w ust. 4 realizowane są we współpracy z:

1) rodzicami,

2) nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola, 3) poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

4) innymi przedszkolami i placówkami.

6. Sposób realizacji zadań Przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod i organizację pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, w szczególności:

1) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych, 2) wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych,

3) organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich form i metod pracy,

4) stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,

5) organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażania własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej – werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej,

6) ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury i tradycji narodowej i regionalnej, 7) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec

zagadnień ochrony środowiska,

8) upowszechnienie wśród dzieci wiedzy o ruchu drogowym oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszania się po drodze,

9) przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego poprzez tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie “dojrzałości szkolnej” pod względem:

a) gotowości do nauki czytania, pisania, a także do pojęć matematycznych,/ kształtuje u dzieci umiejętność czytania i przygotowuje dzieci do nauki pisania,

b) emocjonalnym,

c) podejmowania wspólnych zadań i rozwiązywania problemów, d) samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych, e) odpowiedzialności wywiązywania się z podejmowanych zadań.

(5)

7. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz Konwencji o Prawach Dziecka poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.

8. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

§ 4

1. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej polegającej na:

1) diagnozowaniu środowiska dziecka,

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb wychowanka, 3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nabywaniu nowych umiejętności,

4) wspieraniu dzieci uzdolnionych,

5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6) wspieraniu nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,

7) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Przedszkolu może być udzielana na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego dany oddział przedszkolny.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu organizowana jest w formie porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

5. Szczegółowe zasady, warunki oraz sposób udzielania przez przedszkole wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają procedury postępowania w sprawie pomocy psychologiczno- pedagogicznej ustalane przez dyrektora przedszkola.

§ 5

1. Przedszkole, umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej realizując zadania programowe:

1) w ramach podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, Przedszkole wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, rozwija szacunek dla rodziców, języka i wartości moralnych kraju, z którego pochodzi i w którym mieszka, jak i dla innych kultur, a także wychowuje w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia,

2) w ramach podtrzymywania poczucia tożsamości religijnej, uznając prawo rodziców do religijnego wychowania, organizuje naukę religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów),

a) gwarantuje opiekę nauczyciela dzieciom nieuczęszczającym na lekcje religii,

(6)

b) nauczanie religii odbywa się w oparciu o program zatwierdzony przez władze właściwego Kościoła.

§ 6

Organizowanie zajęć dodatkowych odbywa się na wniosek rodziców, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

§ 7

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo:

1) opiekę nad dziećmi przebywającymi w Przedszkolu sprawują nauczyciele, którym powierzono dany oddział,

2) przedszkole przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów) pod opiekę nauczyciela do momentu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów),

3) w przypadku wystąpienia objawów choroby u dziecka, nauczyciel ma obowiązek skontaktować się z rodzicami lub opiekunami, a w przypadku braku kontaktu skonsultować się z lekarzem,

4) działania nauczyciela, wspierane są przez personel obsługowy.

§ 8

1. Przedszkole spełnia zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.

2. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w Przedszkolu sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia, woźna oddziałowa, a w oddziale dzieci 3 – letnich - dodatkowo pomoc nauczyciela.

3. Nauczyciel sprawujący opiekę w czasie pobytu dziecka w przedszkolu jest zobowiązany:

1) nie zostawiać dzieci bez opieki w godzinach pracy, 2) zaznaczać w dzienniku każdą nieobecność dziecka,

3) zaspokajać potrzeby psychiczne i fizyczne dzieci w trakcie pobytu w Przedszkolu poprzez:

a) zapewniać dzieciom 3 - letnim odpowiednie warunki do odpoczynku (leżakowania), b) organizować różnorodne zajęcia i zabawy ruchowych na świeżym powietrzu, c) zapewniać dzieciom z alergiami pokarmowymi odpowiednie wyżywienie, d) zapewniać dzieciom picie w razie potrzeby,

e) pomagać dzieciom w czynnościach samoobsługowych,

f) urządzać pomieszczenia w sposób funkcjonalny, estetyczny i higieniczny,

g) informować na bieżąco Dyrektora Przedszkola o wszelkich usterkach technicznych, mogących zagrażać bezpieczeństwu dzieci,

h) przeprowadzać diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

4. Czas trwania opieki nad dziećmi przebywającymi w Przedszkolu określa harmonogram pracy personelu pedagogicznego.

(7)

5. Indywidualną opieką obejmuje się dzieci, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna.

6. Dzieci, którym potrzebna jest pomoc materialna, mogą być zwolnione z płatnych imprez odbywających się w przedszkolu.

7. Zadania pracowników niepedagogicznych związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole obejmują:

1) zapewnienie opieki w czasie wycieczek i spacerów poza teren Przedszkola, 2) dbanie o bezpieczeństwo w czasie wydawania posiłków,

3) kontrolowanie bezpieczeństwa dzieci w szatni.

§ 9

Ustala się następujące zasady sprawowania opieki w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola:

1) przez zajęcia poza terenem Przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej prowadzone poza budynkiem i ogrodem przedszkolnym,

2) bezpośrednią opiekę nad dziećmi podczas zajęć sprawują osoby, o których mowa w § 8 ust. 2,

3) liczba opiekunów zależna jest od liczby dzieci, rodzaju prowadzonych zajęć i terenu, na którym odbywają się zajęcia – zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone jego opiece dzieci,

5) w czasie zajęć nauczyciel powinien mieć dostęp do apteczki, a w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy,

6) każde wyjście z dziećmi poza teren Przedszkola, powinno być odnotowane w zeszycie wyjść, znajdującym się w pokoju nauczycielskim,

7) przedszkole zapewnia organizację wycieczek zgodnie z właściwymi przepisami prawa i przyjętym w przedszkolu regulaminem wycieczek,

8) wszystkie zaistniałe w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu i poza jego terenem wypadki należy bezzwłocznie zgłaszać Dyrektorowi Przedszkola.

§ 10

1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców.

3. Pisemne oświadczenie składają rodzice nauczycielom oddziału, do którego uczęszcza dziecko.

4. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej je odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić mu pełne bezpieczeństwo (o zaistniałym fakcie natychmiast powiadamia Dyrektora Przedszkola).

(8)

Rozdział 3

Organy Przedszkola i ich kompetencje

§ 11

1. Organami Przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców.

1. Organy Przedszkola współpracują ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania, opieki oraz w rozwiązywaniu wszystkich istotnych problemów Przedszkola.

2. Każdy z organów Przedszkola ma możliwość:

1) swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji;

2) rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Przedszkola;

3) uzyskiwania aktualnych informacji o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach innego organu.

§ 12

1. Dyrektor Przedszkola realizuje zadania określone w ustawie we współdziałaniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym.

2. Dyrektor Przedszkola:

1) kieruje jej bieżącą działalnością;

2) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

3) reprezentuje Przedszkole na zewnątrz;

4) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole pracowników i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.

3. Do zadań Dyrektora Przedszkola należy m. in.:

1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza jego siedzibą;

2) opracowywanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego;

3) przedstawianie na początku roku szkolnego planu nadzoru pedagogicznego Radzie Pedagogicznej;

4) przedstawianie przed zakończeniem roku szkolnego Radzie Pedagogicznej wniosków z realizacji planu nadzoru pedagogicznego;

5) opracowywanie rocznych planów pracy;

6) przygotowywanie rocznego arkusza organizacji pracy Przedszkola;

7) ustalanie na wniosek Rady Pedagogicznej ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów);

8) gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny;

9) stwarzanie warunków do działania w Przedszkola: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji;

10) współdziałanie ze szkołami wyższymi, w szczególności w organizacji praktyk pedagogicznych;

(9)

11) odpowiadanie za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

12) przygotowywanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej, realizacja jej uchwał oraz wstrzymywanie ich wykonania, jeśli są niezgodne z przepisami prawnymi;

13) zarządzanie finansami i majątkiem Przedszkola;

14) współpracowanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Przedszkola;

15) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Przedszkola;

16) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

17) Dyrektora Przedszkola powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia.

§ 13

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola.

2. Rada Pedagogiczna realizuje zadania wynikające z ustawy oraz celów kształcenia, wychowania i opieki.

3. Szczegółowe zadania oraz tryb pracy rady określa regulamin Rady Pedagogicznej.

4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej.

7. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa.

8. Rada Pedagogiczna w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek może podejmować decyzje zdalnie, za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej”.

§ 14

1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców Przedszkola. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad grupowych, wybranych w wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

4. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

1) wspieranie statutowej działalności Przedszkola,

2) uczestnictwo w życiu Przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy i zaspakajania potrzeb dzieci.

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) występowanie do Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola,

2) opiniowanie programu wychowania przedszkolnego,

3) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola;

(10)

§ 15

1. Organy Przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

2. Organy Przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji statutowych celów i zadań Przedszkola.

3. Współdziałanie organów Przedszkola obywa się według następujących zasad:

1) pozytywnej motywacji;

2) partnerstwa;

3) wielostronnego przepływu informacji;

4) aktywnej i systematycznej współpracy;

5) rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

4. Ustala się następujące zasady współdziałania organów Przedszkola:

1) każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na dany rok szkolny. Plany działania powinny być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Przedszkola,

2) każdy organ Przedszkola, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów Przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego,

3) organy Przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

§ 16

1. Spory między organami Przedszkola rozpatrywane są na wspólnych zebraniach organów.

2. Organy między sobą ustalają formy ich rozstrzygnięcia.

3. Dopuszcza się możliwość powołania komisji, w której skład wchodzi mediator zaakceptowany przez strony.

4. Komisja, o której mowa w ust.3, po zapoznaniu się z istotą sprawy ma prawo do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad.

5. Rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu.

6. W przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie Szkoły, każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od zakresu właściwości rzeczowej oraz przedmiotu sporu.

Rozdział 4

Organizacja pracy Przedszkola

§ 17

1. Organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:

1) czas pracy poszczególnych oddziałów,

(11)

2) liczbę pracowników Przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący.

§ 18

1. Organizacja pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej odbywa się w oparciu o:

1) podstawę programową wychowania przedszkolnego,

2) na podstawie zestawu programów, uchwalonego na zebraniu Rady Pedagogicznej, na dany rok szkolny.

Wyboru programu dokonuje nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem lub osoba prowadząca zajęcia dodatkowe, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci,

2. Dyrektor Przedszkola dopuszcza do użytku w Przedszkolu przedstawiony przez nauczycieli program wychowania przedszkolnego.

3. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lata - około 15 minut, 2) z dziećmi w wieku 5 lat - około 30 minut.

5. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.

6. W Przedszkolu mogą być prowadzone inne dzienniki zajęć uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania. Sposób ich dokumentowania określają odrębne przepisy.

§ 19

1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

§ 20

Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

1. Stopień organizacyjny Przedszkola ustala i zatwierdza rokrocznie organ prowadzący.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.

3. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w oddziale może być mniejsza niż 25.

4. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

5. Do oddziału przedszkolnego mogą również uczęszczać dzieci starsze, którym na podstawie odrębnych przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

(12)

6. Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i zgodnie z kryteriami określanymi co roku przez organ prowadzący.

§ 21

1. Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece dwóch nauczycieli.

2. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do tegoż oddziału.

3. Zmiana nauczyciela opiekującego się danym oddziałem może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach z inicjatywy Dyrektora Przedszkola lub na umotywowany wniosek rodziców.

§ 22

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący Przedszkole na wniosek dyrektora.

2. Przedszkole czynne jest od godziny 630 do godziny 17.00.

3. W czasie przerw w pracy Przedszkola, na wniosek rodziców, Przedszkole zapewnia opiekę dziecku w innym przedszkolu.

4. Zmianę organizacji pracy Przedszkola przewiduje się w okresie przerw urlopowych, świątecznych, ferii i innych, a dotyczy to w szczególności:

1) zmniejszenia liczby oddziałów w przypadku, gdy zmniejszy się frekwencja dzieci w Przedszkolu z uwagi na przerwę w pracy szkół,

2) w przypadku ponad 50% frekwencji dzieci w oddziale spowodowanej chorobą, dużej absencji nauczycieli (liczba dzieci nie może przekroczyć 25).

5. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Przy ich organizacji uwzględnia się potrzeby rozwojowe i możliwości dzieci.

§ 23

1. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

1) sale do pracy wychowawczo- dydaktycznej wraz z wyposażeniem i zapleczem sanitarnym, 2) szatnie dla dzieci,

3) ogród przedszkolny wraz z wyposażeniem, 4) jadalnię,

5) gabinet logopedyczny,

6) pokój dyrektora i wicedyrektora, 7) pokój intendenta i kierownika,

8) hol wykorzystywany do ćwiczeń gimnastycznych, uroczystości oraz zajęć dodatkowych.

§ 24

1. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość korzystania z wyżywienia.

2. Wysokość opłaty za wyżywienie dziecka ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

(13)

3. Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

4. Zasady odpłatności za pobyt dziecka i wyżywienie w Przedszkolu ustala organ prowadzący Przedszkole w odrębnych aktach wydawanych przez ten organ.

5. Termin pobierania odpłatności ustala Dyrektor Przedszkola.

§ 25

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i nauczania dzieci.

2. W Przedszkolu prowadzone są formy współdziałania uwzględniające prawo rodziców do:

1) znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale poprzez zebrania ogólne, grupowe połączone z zajęciami także przez wymianę korespondencyjną w formie informacji, ogłoszeń, ankiet, oświadczeń,

2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez kontakty indywidualne z nauczycielem.

3. W poszczególnych oddziałach spotkania z rodzicami odbywają się zgodnie z zadaniami wynikającymi z Planu Pracy Przedszkola, z bieżących problemów wychowawczo-dydaktycznych, zgłaszanych problemów przez rodziców.

4. Rodzice mają obowiązek wywiązywać się z zadań stawianych przez Przedszkole dotyczących zdrowia i higieny dzieci.

§ 26

1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę podczas zajęć w oraz podczas wyjść.

2. Dzieci przebywające w Przedszkolu pozostają pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodnie z programem i planem pracy.

3. Nauczyciel zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach przepisy bhp, ppoż., ruchu drogowego.

4. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować miejsca przebywania dzieci (sala zajęć, łazienka, szatnia, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

5. Dzieci nieuczestniczące w nauce religii pozostają pod opieką nauczyciela oddziału.

6. Nauczyciel opuszcza oddział po przybyciu drugiego nauczyciela oddziału, uprzednio informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

7. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

8. Wycieczki i spacery poza teren Przedszkola odbywają się na zasadach wskazanych w § 9 pnk. 7,

9. Przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego, jego teren powinien być skontrolowany przez pracownika obsługi, odpowiedzialnego za stan porządku w ogrodzie i sprawność sprzętu.

10. Przygotowanie i spożywanie posiłków organizowane jest zgodnie z zasadami żywienia oraz możliwościami technicznymi i lokalowymi Przedszkola.

(14)

11. Szczegółowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych opracowywany jest z uwzględnianiem zasad higieny psychicznej dziecka, w szczególności z zachowaniem równomiernego rozłożenia zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodności.

12. W czasie pobytu w Przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb:

1) leżakowanie;

2) ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspokajające.

13. Przebywanie dzieci na powietrzu uzależnione jest od panujących warunków atmosferycznych.

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 27

1. Pracownikami Przedszkola są:

1) Dyrektor, 2) Wicedyrektor 3) Nauczyciele,

4) Pracownicy administracji i obsługi.

2. Liczbę pracowników na dany rok szkolny, na wniosek Dyrektora, ustala organ prowadzący Przedszkole w zależności od ilości dzieci, potrzeb i wymogów organizacyjnych placówki.

3. Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania, wymagania kwalifikacyjne, prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela i wydane do niej przepisy wykonawcze.

4. Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów BHP obowiązujących w placówkach oświatowych oraz zgodnie z tymi przepisami do poddawania się regularnie okresowym badaniom lekarskim i szkoleniom BHP.

5. Każdy pracownik Przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

6. Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności Przedszkola.

Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne.

§ 28

1. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez oddział przedszkolny należy w szczególności:

1) sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w Szkole oraz w trakcie zajęć poza jej terenem;

2) systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia;

3) powiadamianie o uszkodzonych salach lub sprzętach;

4) kontrola obecności dzieci na zajęciach;

(15)

5) powiadomienie Dyrektora Przedszkola o wypadku dziecka;

6) organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z obowiązującym w Przedszkolu Regulaminem wycieczek.

2. Nauczycieli w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust.1, wspomagają pracownicy administracyjno- obsługowi Przedszkola.

§ 29

Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:

1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;

2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;

3) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;

4) ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych;

5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

6) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez rodzica;

8) opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań z rodzicami;

9) angażowanie rodziców w działalność oddziału przedszkolnego.

§ 30

Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje:

1) opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy Przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale;

2) wybór programu wychowania przedszkolnego;

3) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej przez Dyrektora Przedszkola,

4) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej;

5) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka;

6) kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowawczego i tworzenie sytuacji edukacyjnych;

7) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

8) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych w oddziale przedszkolnym;

9) systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych;

10) dbałość o estetykę pomieszczeń;

(16)

11) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał;

12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.

§ 31

Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji obejmuje:

1) rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;

2) prowadzenie bieżącej diagnostyki;

3) wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem;

4) dokumentowanie prowadzonych czynności zgodnie ze sposobem określonym przez Radę Pedagogiczną (arkusze obserwacji);

5) informowanie rodziców o zdiagnozowanych dysfunkcjach i ustalanie wspólnych kierunków pracy wyrównawczo-kompensacyjnej.

§ 32

Zakres zadań nauczycieli oddziału przedszkolnego związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmuje:

1) organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami (psycholog, lekarz, pedagog);

2) udział w omówieniu pracy z logopedą, nauczycielem gimnastyki korekcyjnej.

§ 33

1. Nauczyciel Przedszkola ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Przedszkola, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

2. Nauczyciel Przedszkola zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora Przedszkola wynikające z działalności oddziału przedszkolnego.

§ 34

1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną, jest odpowiedzialny za jej jakość:

1) realizuje obowiązki zgodnie z art. 6 Karty Nauczyciela,

2) planuje pracę w oparciu o program wychowania przedszkolnego, 3) planuje tematykę cykliczną wspólnie z dziećmi.

2. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka.

3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

(17)

4. Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje ją:

1) sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej obserwacji, określa Rada Pedagogiczna na swoim pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym,

2) obserwacje dzieci wykorzystywane są do zindywidualizowania procesu wychowawczo-dydaktycznego.

5. Nauczyciel prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej oraz końcową do 30 kwietnia bieżącego roku szkolnego.

6. Nauczyciel sprawuje:

1) bezpośrednią opiekę nad wychowankami przebywającymi na terenie Przedszkola podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dodatkowych;

2) opiekę nad wychowankami podczas zajęć poza terenem Przedszkola, w trakcie wycieczek i zorganizowanych wyjść;

7. Nauczyciel w ramach powierzonych mu obowiązków:

1) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;

2) dba o pomoce dydaktyczne i powierzony mu sprzęt przedszkolny;

3) bezstronnie i obiektywnie diagnozuje wychowanków oraz sprawiedliwie ich traktuje;

4) systematycznie rozwija i doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze oraz podnosi poziom wiedzy merytorycznej;

5) przygotowuje wychowanków do konkursów i przeglądów przedmiotowych oraz innych form współzawodnictwa naukowego i sportowego;

6) udziela indywidualnej pomocy wychowankom w przezwyciężaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych;

7) czynnie uczestniczy we wszystkich zebraniach i zespołach Rady Pedagogicznej.

8. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:

1) wyboru programu nauczania;

2) decydowania o formach i metodach pracy w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

3) opracowania własnego programu nauczania;

4) zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych.

9. Nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

1) prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie w nich właściwych metod pracy;

2) jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej;

3) uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;

4) życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków podczas zajęć prowadzonych w Przedszkolu i poza nią;

5) powierzone mu mienie Przedszkola.

10. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

(18)

§ 35

1. Dyrektor Przedszkola może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Przedszkola, na wniosek zespołu.

3. Powołane zespoły o których mowa w ust.1 działają w strukturze Rady Pedagogicznej.

§ 36

1. W Przedszkolu tworzy się stanowisko Wicedyrektora Przedszkola.

2. Stanowisko Wicedyrektora Przedszkola powierza Dyrektor Przedszkola po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Przedszkole i Rady Pedagogicznej.

3. Określa się następujący zakres kompetencji dla wicedyrektora Przedszkola:

1) zastępuje Dyrektora Przedszkola w przypadku jego nieobecności;

2) przygotowuje projekty następujących dokumentów;

a) tygodniowego rozkładu zajęć wychowawczo-dydaktycznych;

b) planu pracy przedszkola wraz z kalendarzem imprez szkolnych;

3) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich dokumentację;

4) prowadzi dokumentację i dokonuje rozliczeń godzin ponadwymiarowych;

5) nadzoruje organizację i przebieg wycieczek przedszkolnych;

6) organizuje i koordynuje bieżącą działalność w zakresie nauczania i wychowania dla grup przedszkolnych;

7) utrzymuje kontakty z rodzicami wychowanków;

8) przygotowuje projekty ocen pracy nauczycieli, nad którym sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny;

9) wnioskuje do Dyrektora Przedszkola w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar w stosunku do nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje;

10) kontroluje księgi ewidencji dzieci oraz kontroluje spełnianie przez nich obowiązku rocznego przygotowania do szkoły;

11) opracowuje materiały analityczne oraz ocenę uzyskiwanych efektów kształcenia, wychowania i opieki;

12) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora Przedszkola.

4. Szczegółowy zakres czynności dla Wicedyrektora Przedszkola jego uprawnień i odpowiedzialności określa Dyrektor Przedszkola.

§ 37

1. Przedszkole zatrudnia logopedę i nauczyciela gimnastyki korekcyjnej.

2. Do obowiązków logopedy w Przedszkolu należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych rozwoju mowy, wad wymowy wychowanków, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

2) prowadzenie terapii logopedycznej;

3) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych;

4) organizacja wczesnego wspomagania dla dzieci z dysfunkcjami w różnych sferach rozwojowych ;

(19)

5) realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku przedszkolnym;

6) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

3. Do obowiązków nauczyciela gimnastyki korekcyjnej należy:

1) diagnozowanie i niwelowanie wad postawy,

2) pobudzanie ogólnej aktywności ruchowej wychowanków,

3) informowanie rodziców o postępach w rozwoju dziecka, wskazywanie kierunków pracy koniecznych do korygowania wad postawy.

§ 38

1. Do obowiązków ogólnych pracowników administracji i obsługi należy:

1) znajomość i przestrzeganie przepisów ogólnych obowiązujących w szkole oraz przepisów BHP, ppoż., regulaminów, zarządzeń, instrukcji itp. z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy;

2) przestrzeganie obowiązujących norm prawnych i społecznych zasad porządkowych oraz pleceń i wymagań stawianych przez Dyrektora Przedszkola;

3) sumienne i terminowe wykonywanie zadań;

4) zgłaszanie zwierzchnikowi niedociągnięć zaistniałych lub mogących powstać w toku pracy stanowiska i przedstawienie propozycji usprawnienia własnej pracy;

5) wnikliwe, bezstronne i uprzejme załatwianie interesantów;

6) udzielanie wychowankom pomocy na terenie należącym do szkoły w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa.

2. Ponadto pracownicy wykonują zadania szczególne wynikające ze specyfiki ich stanowisk pracy w zakresie przewidzianym przez inne przepisy;

3. Szczegółowe zadania oraz zależności służbowe pracowników określa regulamin organizacyjny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 we Wrocławiu.

§ 39

1. Za organizację żywienia dzieci, rozliczenia za godziny pobytu dziecka w Przedszkolu, odpowiada intendent/referent.

2. Do podstawowych obowiązków intendenta/referenta należy:

1) naliczanie opłat za pobyt wyżywienie dziecka w Przedszkolu,

2) kontrolowanie dokonywanych przez rodziców wpłat na konto za wyżywienie i pobyt dzieci w Przedszkolu,

3) przekazywanie do windykacji dłużników zalegającymi z opłatami za przedszkole;

4) ustalanie jadłospisów tygodniowych z firmą cateringową uwzględniając obowiązujące normy żywieniowe, diety;

5) prowadzenia stosownej dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami.

(20)

§ 40

1. Pracownikami obsługi w przedszkolu są:

1) woźne oddziałowe, 2) pomoc nauczyciela, 3) konserwator.

2. Woźna oddziałowa obowiązana jest:

1) spełniać czynności obsługowe i opiekuńcze w stosunku do wychowanków polecone przez nauczycielkę danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,

2) utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach,

3) w oddziałach pomagać w rozdziale i spożywaniu posiłków przez dzieci, 4) pełnić dyżury w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

3. Pomoc nauczyciela obowiązana jest:

1) spełniać czynności opiekuńcze i wychowawcze w stosunku do wychowanków polecone przez nauczycielkę danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,

2) wspomagać nauczyciela w realizacji zajęć dydaktycznych.

4. Do głównych obowiązków konserwatora należy usuwanie wszystkich usterek technicznych oraz ogólny nadzór nad sprawnością techniczną budynku w ciągu całego roku.

Rozdział 6

Wychowankowie Przedszkola

§ 41

1. Przyjmowanie dzieci do Przedszkola odbywa się w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach zgodnie z zasadami rekrutacji ogłaszanymi co roku przez Gminę Wrocław.

2. Wychowaniem przedszkolnym obejmowane są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 6 lat.

3. Dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

5. Obowiązek szkolny dzieci, o których mowa w ust.4 może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do Przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§ 42

Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, a w szczególności do:

1) życzliwego i podmiotowego traktowania, 2) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,

(21)

3) przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu, 4) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

5) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone (a nie snu „na rozkaz”), 6) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

7) badania i eksperymentowania,

8) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa), 9) rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,

10) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, 11) wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania, 12) nagradzania wysiłku,

13) korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej, jeśli takiej pomocy potrzebuje,

14) formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź),

15) ciągłej opieki ze strony nauczyciela;

16) współpracy nauczyciel – dziecko opartej się na poszanowaniu godności osobistej dziecka, 17) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, 18) nauki regulowania własnych potrzeb,

19) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, 20) znajomości swoich praw.

§ 43

W Przedszkolu, dzieci wdrażane są do obowiązków takich jak:

1) przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie;

2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia;

3) przestrzegania higieny osobistej;

4) poszanowanie godności rówieśników i dorosłych;

5) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.

§ 44

Realizacja uprawnień dziecka do właściwych i należytych warunków pobytu w Przedszkolu, zapewniających bezpieczeństwo i służących zaspakajaniu jego potrzeb odbywa się poprzez:

1) umieszczenie planów ewakuacji Przedszkola w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp oraz ogrodzenie terenu Przedszkola,

2) przeprowadzania prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach Przedszkola pod nieobecność dzieci w tychże pomieszczeniach,

3) zapewnienie na terenie Przedszkola właściwego oświetlenia, równą nawierzchnię dróg i przejść oraz instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, zakrycie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień odpowiednimi pokrywami lub trwałe zabezpieczenie w inny sposób,

4) oczyszczanie w okresie zimowym przejść na terenie Przedszkola ze śniegu i lodu,

5) utrzymywanie urządzeń higieniczno-sanitarnych w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej,

(22)

6) zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania;

7) dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci, do wymagań ergonomii,

8) utrzymywanie stołówki w czystości, a jej wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie,

9) wietrzenie pomieszczeń w czasie przerwy w zajęciach przeprowadzanych z dziećmi, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,

10) zapewnienie opieki podczas zajęć prowadzonych przez Przedszkole;

11) zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola temperatury co najmniej +18° C;

12) wyposażenie Przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania;

13) zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby nauczycieli oraz właściwego sposobu zorganizowania im opieki podczas wyjść i wycieczek poza teren Przedszkola, z zastrzeżeniem niedopuszczalnego realizowania wycieczek podczas burz, śnieżyc i gołoledzi;

14) zapewnienie dziecku uległemu wypadkowi opieki, sprowadzenia fachowej pomocy medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy.

§ 45

1. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

1) niedostosowania dziecka do grupy ( np. silna agresja) zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje Przedszkole; przy czym decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z psychologiem sprawującym opiekę nad dziećmi;

2) uchylania się rodziców (prawnych opiekunów) od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalenia zasad jednolitego oddziaływania wychowawczego;

3) braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,

4) uchylania się rodziców od płatności, określonych w umowie o świadczeniu usług, za dwa kolejne miesiące.

2. Skreśleniu z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w Przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, a także dzieci mające prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego, jednak w przypadku zalegania z opłatami za przedszkole Dyrektor Przedszkola może odmówić realizacji świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

3. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola.

4. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.

§ 46

1. W przypadku zaległości w wysokości dwukrotności opłaty miesięcznej, Dyrektor Przedszkola po uprzednim bezskutecznym wezwaniu rodziców dziecka do zapłaty, wykreśla dziecko z rejestru

( wykazu) dzieci Przedszkola.

(23)

2. W przypadku wykreślenia z rejestru dzieci Przedszkola dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne z powodów określonych w ust.1, dziecko to kierowane jest z urzędu do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

3. Informację o wykreśleniu dziecka z rejestru dzieci Przedszkola i obowiązku realizacji przez nie rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w formie pisemnej Dyrektor Przedszkola przekazuje rodzicom ( prawnym opiekunom).

4. Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci Przedszkola stanowi także:

1) rezygnacja rodzica z usług Przedszkola;

2) zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki;

3) umieszczenie dziecka w innym przedszkolu ( np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji).

Rozdział 7

Prawa i obowiązki rodziców

§ 47

1. Rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach ustalonych przez Przedszkole.

2. Rodzice lub inna upoważniona przez nich osoba powinna w szatni przygotować dziecko do pobytu w oddziale przedszkolnym, a następnie przekazać je nauczycielowi oddziału, do którego dziecko uczęszcza.

3. W sytuacji, gdy dziecko zostało przyprowadzone do Przedszkola po wyznaczonym czasie, rodzice lub inna upoważniona osoba jest zobowiązana do doprowadzenia dziecka do sali zabaw i przekazania go pod opiekę nauczyciela.

4. Pracownicy Przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawione przez rodziców lub inną upoważnioną osobę po odbiorze dziecka z placówki.

§ 48

1. Do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych ( silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy).

2. Do Przedszkola nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi. Stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do Przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu.

3. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych, nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka z Przedszkola.

4. Rodzice dziecka zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego w sytuacji wystąpienia u niego stanu, o którym mowa w ust.3.

5. W przypadku braku skuteczności działań, o których mowa w ust.4, nauczyciel niezwłocznie powiadamia Dyrektora Przedszkola o zaistniałej sytuacji.

6. W przypadkach szczególnych, możliwości zagrożenia życia i zdrowia, Przedszkole może odmówić przyjęcia dziecka.

(24)

§ 49

1. Rodzice dziecka zobowiązani są do jego odbierania w godzinach ustalonych.

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.

3. Dziecko może być odbierane z Przedszkola przez rodziców lub inną upoważnioną przez nich osobę od nauczyciela oddziału lub nauczyciela dyżurującego.

4. W przypadku zamiaru odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do poinformowania o nim nauczyciela.

5. Jeśli rodzice zdecydują, aby dziecko przyprowadzała i odbierała z Przedszkola inna upoważniona przez nich osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie, zawierającego m.in. dane osoby upoważnionej.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust.5, może zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie.

7. Osoba wskazana przez rodziców dziecka do przyprowadzania i odbioru dziecka z Przedszkola legitymuje się pisemnym upoważnieniem do dokonywania tych czynności.

8. W przypadkach szczególnie uzasadnionych osoba, o których mowa w ust.7, może zostać zobowiązana do potwierdzenia zgodności danych z dowodem osobistym.

9. Nauczyciel oddziału przedszkolnego lub inny pracownik Przedszkola przekazujący dziecko osobie upoważnionej, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych w upoważnieniu.

10. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z Przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka, jeśli nie ma możliwości kontaktu zawiadamia Policję, która może przewieź dziecko do Pogotowia Opiekuńczego.

§ 50

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola mają prawo do:

1) zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy Przedszkola oraz programem wychowania przedszkolnego w danym oddziale;

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka;

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, doborze metod udzielania pomocy;

4) przekazywanie Dyrektorowi Przedszkola wniosków dotyczących pracy Przedszkola;

5) przekazywanie opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny poprzez swoje przedstawicielstwo (Radę Rodziców).

§ 51

Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu;

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

3) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola w czasie ustalonym przez Przedszkole;

4) terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług Przedszkola.

(25)

Rozdział 8 Postanowienia końcowe

§ 52

1. Niniejszy Statut reguluje organizację i zakres działania Przedszkola.

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami 3. Organem uprawnionym do uchwalania zmiany Statutu jest Rada Pedagogiczna.

4. Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.

5. Wniosek o dokonanie zmiany w Statucie, organy Przedszkola kierują do przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

6. Przyczyną zmiany Statutu Przedszkola mogą być zmiany w prawie zewnętrznym lub wewnętrzna inicjatywa zmierzająca do wprowadzenia rozwiązań usprawniających pracę Przedszkola.

7. Po dokonaniu zmiany Statutu, Dyrektor Przedszkola opracowuje ujednolicony tekst Statutu Przedszkola.

8. Dyrektor Przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze ujednoliconym tekstem Statutu Przedszkola wszystkim organom placówki.

9. W przypadku licznych zmian lub zmian, które naruszałyby spójność Statutu albo w przypadku, gdy Statut był już wielokrotnie nowelizowany, opracowuje się projekt nowego Statutu.

10. Zmiany Statutu dokonywane są w formie uchwały Rady Pedagogicznej.

§ 53 Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Figure

Updating...

References

Related subjects :