• Nie Znaleziono Wyników

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE. z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2020 rok

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE. z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2020 rok"

Copied!
7
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

ZARZĄDZENIE NR 0050.190.2020 WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2020 rok

Działając na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), §13 uchwały Nr XVI/129/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2020 rok,

na wniosek: Referatu Planowania i Finansów, Referatu Organizacyjno-Kadrowo-Płacowego, Referatu

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Referatu Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej, Referatu Informatyki, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chudowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach,

zarządzam:

§ 1.

Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Nr XVI/129/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2020 rok, (ze zmianami) jak następuje:

Tabela nr 1. PLAN DOCHODÓW

(-) zmniejszenie, () zwiększenie, w złotych w tym:

Dział Wyszczególnienie Dochody

ogółem Dochody

bieżące

Dochody majątkowe 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 045,00 6 045,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu państwa 6 045,00 6 045,00 0,00

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

6 045,00 6 045,00 0,00

852 Pomoc społeczna -4 322,00 -4 322,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu państwa -4 322,00 -4 322,00 0,00

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

ustawami -2 934,00 -2 934,00 0,00

Dotacje celowe na zadania własne -1 388,00 -1 388,00 0,00

855 Rodzina 110,00 110,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu państwa 110,00 110,00 0,00

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

110,00 110,00 0,00

OGÓŁEM 1 833,00 1 833,00 0,00

(2)

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

wydatki związane z realizacją

zadań statutowych

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań

gminy

dotacje na zadania inwestycyjne

750 Administracja publiczna 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast

na prawach powiatu) 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

6 045,00 6 045,00 6 045,00 4 695,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

6 045,00 6 045,00 6 045,00 4 695,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia -8 000,00 -8 000,00 -8 000,00 0,00 -8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe -8 000,00 -8 000,00 -8 000,00 0,00 -8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezerwa ogólna -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 0,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezerwa celowa na zadania własne

z zakresu zarządzania kryzysowego -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 0,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 -3 000,00 -6 968,00 3 968,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 9 450,00 9 450,00 9 450,00 -8 400,00 17 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 8 100,00 8 100,00 6 100,00 -4 768,00 10 868,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Nr XVI/129/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2020 rok, (ze zmianami) jak następuje:

Obsługa długu

Zakup i objęcie

akcji i udziałów Inwestycje

i zakupy inwestycyjne Dział

Tabela nr 2. PLAN WYDATKÓW

Wydatki jednostek budżetowych

(-) zmniejszenie, () zwiększenie, w złotych

Wydatki bieżące

Dotacje na zadania

bieżące

Świadczenia na rzecz osób

fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach

publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy

Wypłaty z tytułu udzielonych

poręczeń i gwarancji

§2.

Wydatki majątkowe

Rozdział Nazwa Wydatki

ogółem

(3)

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

wydatki związane z realizacją

zadań statutowych

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań

gminy

dotacje na zadania inwestycyjne

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne -17 550,00 -17 550,00 -17 550,00 10 000,00 -27 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80149

Ralizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego

0,00 0,00 0,00 -200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80150

Ralizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

0,00 0,00 0,00 -3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna -4 322,00 -4 322,00 0,00 1 607,00 -1 607,00 0,00 -4 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe -1 388,00 -1 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej -2 934,00 -2 934,00 0,00 -2 425,00 2 425,00 0,00 -2 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze -4 032,00 -4 032,00 -4 032,00 0,00 -4 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85295 Pozostała działalność 4 032,00 4 032,00 4 032,00 4 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 110,00 110,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85503 Karta Dużej Rodziny 110,00 110,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 0,00 -12 311,50 -12 311,50 0,00 -12 311,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 311,50 12 311,50 0,00 0,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 0,00 -12 311,50 -12 311,50 0,00 -12 311,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 311,50 12 311,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1 833,00 -10 478,50 -9 156,50 -556,00 -8 600,50 0,00 -1 322,00 0,00 0,00 0,00 12 311,50 12 311,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup i objęcie

akcji i udziałów

OGÓŁEM

Świadczenia na rzecz osób

fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach

publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy

Wypłaty z tytułu udzielonych

poręczeń i gwarancji

Obsługa długu

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dział Rozdział Nazwa Wydatki

ogółem

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania

bieżące

(4)

wydatki bieżące -10 478,50

wydatki majątkowe

Wyszczególnienie

A. DOCHODY OGÓŁEM 1 833,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie, w złotych Klasyfikacja

§

dochody bieżące

Tabela nr 3. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

1 833,00

Kwota

Dokonać zmian w tabeli nr 3 uchwały Nr XVI/129/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2020 rok, (ze zmianami) jak następuje:

0,00 B. WYDATKI OGÓŁEM

§ 3. 

1 833,00

dochody majątkowe 0,00

ROZCHODY OGÓŁEM 0,00

0,00

- na pokrycie deficytu 0,00

0,00

992

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 0,00

12 311,50 DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)

PRZYCHODY OGÓŁEM

957

nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:

(5)

w tym:

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 045,00 6 045,00 0,00 6 045,00 6 045,00 0,00 KBW

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 6 045,00 6 045,00 0,00 6 045,00 6 045,00 0,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 045,00 6 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych,

z czego: 0,00 0,00 0,00 6 045,00 6 045,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 4 695,00 4 695,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 0,00 0,00 1 350,00 1 350,00 0,00

852 Pomoc społeczna -2 934,00 -2 934,00 0,00 -2 934,00 -2 934,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej -2 934,00 -2 934,00 0,00 -2 934,00 -2 934,00 0,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -2 934,00 -2 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 -2 934,00 -2 934,00 0,00

855 Rodzina 110,00 110,00 0,00 110,00 110,00 0,00

85503 Karta Dużej Rodziny 110,00 110,00 0,00 110,00 110,00 0,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych,

z czego: 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 0,00

3 221,00 3 221,00 0,00 3 221,00 3 221,00 0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie, w złotych

§4.

Dokonać zmian w tabeli nr 4 uchwały Nr XVI/129/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2020 rok, (ze zmianami) jak następuje:

Tabela nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dz.

w tym:

OGÓŁEM

Nazwa

§

Rozdz. Wydatki Dysp.

ogółem Dochody

ogółem

(6)

(-) zmniejszenie, () zwiększenie, w złotych

Dział Rozdział

926 Kultura fizyczna 12 311,50

92601 Obiekty sportowe 12 311,50

Budowa Parku do Street Workout′u w Gierałtowicach IZPG 1 311,50

Zakup i montaż pompy z silnikiem do nawadniania boiska LKS Przyszowice IZPG 11 000,00

12 311,50

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gierałtowice

Leszek Żogała

§ 5.

Dokonać zmian w tabeli nr 8 uchwały Nr XVI/129/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2020 rok, (ze zmianami) jak następuje:

Tabela nr 8. Wykaz zadań realizowanych w ramach planu wydatków majątkowych

Klasyfikacja

Nazwa zadania Referat/

Jednostka Kwota

OGÓŁEM

§ 6.

§ 7.

(7)

U z a s a d n i e n i e

Zmiany w budżecie związane są z:

· decyzją Ministra Finansów symbol MF/FS3.4143.3.4.2020.MF.4 z dnia 02 stycznia 2020 r.

w sprawie kwoty dotacji celowej na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gierałtowice zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.,

· decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.26.15.2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zwiększenia w planie dotacji celowej na 2020 r.,

· decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.121.8.2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowej na 2020 r.,

· decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.143.9.2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowej na 2020 r.,

· przeniesieniem środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń poligraficznych (4 000,00 zł),

· przeniesieniem środków z rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zadanie: przeciwdziałanie COVID-19 - dezynfekcja gminnych placów zabaw (4 000,00 zł),

· dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w ramach planu finansowego referatów Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy Gierałtowice

Leszek Żogała

Cytaty

Powiązane dokumenty

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 14 LIPCA 2021R... Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące 6

- pismem Nr DBL-3112-29/32/19 zwiększono dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

Pozostałe zmiany obejmują przeniesienia w ramach działu w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową na wniosek

§ 1. Dokonuje się dla niektórych dysponentów środków zmian planu w zakresie wydatków budżetu miasta Katowice na 2020 rok w układzie grup paragrafów zgodnie z

Dotacje celowe w 2020 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały... Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku otrzymuje nowe brzmienie

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 141 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.. Dokonuje się zmian w wykazie zadań

Zwiększenie planu dochodów w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz.. Budżet po

15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

Zmniejszenie planu dochodów jest wynikiem mniejszych wpływów do budżetu należności z tytułu dzierżawy związanych m.in. 700 (Gospodarka

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby

5.W rozdziale 85219, 85228, 85501, 85502 i 85504 zmiany w wydatkach bieżących zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy

24) prowadzenia wszelkich czynności w zakresie dotacji udzielanych jak i otrzymywanych w obszarze działania stanowiska pracy; Przy znakowaniu spraw stanowisko używa

Zwiększono o 89 173 zł plan dochodów z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., zgodnie z pismami DTR-680-3/20

Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Nr XVI/129/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2020 rok, (ze zmianami) jak

Zwiększa się o kwotę 53.490,00 zł wydatki bieżące i wynagrodzenia na realizację świadczenia „Dobry start”. oraz

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XVI/129/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2020 rok, (ze zmianami)

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin). ustawami

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.. Na podstawie

- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

Sołectwo Strzelce Wielkie - imprezy kulturalno- rozrywkowe Sołectwo Bodzewo -organizacja imprez

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XVII/156/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2020 rok, otrzymuje brzmienie określone

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – przesunięto między paragrafami plan 4 000 zł na