• Nie Znaleziono Wyników

Defekt masy Defekt masy Doświadczenie Francka – Doświadczenie Francka – Hertza Hertza

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Defekt masy Defekt masy Doświadczenie Francka – Doświadczenie Francka – Hertza Hertza"

Copied!
18
0
0

Pełen tekst

(1)

Defekt masy Defekt masy

Doświadczenie Francka – Doświadczenie Francka –

Hertza Hertza

Ewa Tylka Ewa Tylka

WPPT Fizyka Techniczna

WPPT Fizyka Techniczna

(2)

Plan prezentacji:

Plan prezentacji:

 Masa spoczynkowa a masa Masa spoczynkowa a masa relatywistyczna

relatywistyczna

 Energia w przypadku klasycznym i Energia w przypadku klasycznym i relatywistycznym

relatywistycznym

 Doświadczenie Francka – Hertza Doświadczenie Francka – Hertza

 Wyniki Wyniki

 Podstmowanie Podstmowanie

(3)

Masa niezmiennicza ( spoczynkowa )Masa niezmiennicza ( spoczynkowa )

– –

wielkość fizyczna charakteryzująca ciało lub układ ciał wielkość fizyczna charakteryzująca ciało lub układ ciał

, która nie zależy od układu odniesienia, a jej wartość , która nie zależy od układu odniesienia, a jej wartość

jest określona przez energie i pęd zgodnie ze wzorem : jest określona przez energie i pęd zgodnie ze wzorem :

2 2 2

2

1 E p c m

inv

c

Gdzie :

- c – prędkość światła

- E – energia ciała

- – trójpęd ciała

p

Tak zdefiniowana masa Tak zdefiniowana masa m m

inv inv

jest jest skalarem skalarem

lorentzowskim.

lorentzowskim.

(4)

Czteroprędkość Czteroprędkość

 

 

 

o o

o

dt

c dt dt

x d dt

u dx ,

Czteropęd

Czteropęd p m u m v , m c

Czas własny

własny dt

o

dt c

2

dt  

2

1

(5)

Masa zależna od prędkości Masa zależna od prędkości

Masa relatywistyczna Masa relatywistyczna – wielkość fizyczna – wielkość fizyczna charakteryzująca ciało lub układ ciał określona w charakteryzująca ciało lub układ ciał określona w danym układu odniesienia, której wartość możemy danym układu odniesienia, której wartość możemy wyznaczyć ze wzoru :

wyznaczyć ze wzoru :

 

inv

zm

m

c c

m m  

2 2 2

1

(6)

Korzystając z zasady zachowania czteropędu dla Korzystając z zasady zachowania czteropędu dla każdego UI możemy sformułować definicję energii każdego UI możemy sformułować definicję energii relatywistycznej :

relatywistycznej :

energia E swobodnie poruszającego się ciała o energia E swobodnie poruszającego się ciała o czteropędzie

czteropędzie p = ( p , p

p = ( p , p

4 4

) jest równa ) jest równa : :

2

4

c m c

p

E   

=>

 

 

 

c p E

p

,

 



 

 

 





 

 



12 2

2

2 1 1

1 c c

 

Energia przyjmie postać :

2 2

2

1 mc

m

E  

Z punktu widzenia fizyki klasycznej nieistotna stała

W przypadku

relatywistycznym

v << c

=>

(7)

Rozważmy sprężyste zderzenie dwóch atomów o masach: m

1p

, m

2p

i prędkościach: v

1p

, v

2p

przed zderzeniem oraz m

1k

, m

2k

i v

1k

, v

2k

po zderzeniu :

k k

p

p

E E E

E

1

2

1

2

 

 

 

 

 

 

 



 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2

2 1 2

1 2

1 2

1 P P P P P K K K K K K

Pc m m c m m c m m c m

m    

K K

P

P

c T M c T

M

2

 

2

Jeżeli zderzenie nieralywistyczne :

Stąd :

Zgodnie z założeniami fizyki klsycznej :

K P

K

P

M T T

M   

(8)

Niech teraz te same atomy zderzą się nierelatywistycznie i niesprężyście :

P K

P

K

T M M

T   

P K

P K

K w P

w

K w P

w

T T M M

E E

E

E    



 

2 2

1 1

Wówcza s

Niech

A ponieważ całkowita relatywistyczna energia E jest zachowana to :

2 2

c M T

T c

M

Bardzo mała wielkość

(9)

Doświadczenie Francka - Doświadczenie Francka -

Hertza Hertza

W 1914 r James Franck i Gustaw Hertz W 1914 r James Franck i Gustaw Hertz przeprowadzili doświadczenie z parami rtęci : przeprowadzili doświadczenie z parami rtęci :

c kg eV c

M T2 4,92 8,7 1036

atom rtęci

20280

Hg

E

p

= -10,42eV E

1

= -5,54eV

Δ T

Hg

= - 4,88

eV

W 1925 roku obaj

naukowcy otrzymali nagrodę Nobla.

m

ep

= m

ek

(10)

Image courtesy of Kansas State

University

(11)

11 25

36

10 6 , 10 2

3 , 3

10 7 ,

8

 

 

Hg Hg

m

m

m

Hg

- masa wyjściowa

atomu rtęci

Δ T

Hg

= - 4,88 eV

(12)

Defekt masy Defekt masy

Deficyt masy - różnica Δm między sumą mas nukleonów wchodzących w skład jądra atomowego, a masą jądra. Iloczyn niedoboru masy i

kwadratu prędkości światła w próżni jest równy energii wiązania jądra, ΔE :

       gdzie:

        gdzie:

       - nuklid zawierający N neutronów i Z protonów

(N + Z = A) mp = 1,00727 - masa protonu

mn = 1,00866 - masa neutronu mE - masa jądra nuklidu

c = 3·108 m/s - prędkość światła w próżni

jednostce masy atomowej (1 u = 1,66053873(13)·10-27 kg) odpowiada energia 931 MeV.

(13)

Energia uwalniana w typowych rakcjiach chemicznych :

H

2

+ H

2

+ O

2

 H

2

O + H

2

O

Energia uwalniana w rakcjiach jądrowych :

n +

235

U

90

Kr +

143

Ba + n + n + n

E

K

– E

P

≈ 200 MeV ( M

P

– M

K

) / M ≈

0,001

E

K

– E

P

≈ 5

eV

(14)

Energia a masa spoczynkowa Energia a masa spoczynkowa

2 2

2

1 mc

m

E  

 

 

 

c p E

p ,

Korzystając ze wzoru na energie :

oraz warunku, że czteropęd jest

czterowektorem :

2

2

E m c

c m

E    

i odnosząc to do relatywistycznej definicji energii

możemy stwierdzić, że również nieporuszające się

ciało γ = 1 ma pewną energię :

(15)

Energia spoczynkowa a energia Energia spoczynkowa a energia

kinetyczna kinetyczna

T c

m

E

2

 

2

2

1 m c

c m E

T     

T c

m c

m

E

22

Energia kinetyczna :

c

2

m

c p

(16)

fuzja jądrowa fuzja jądrowa

rozszczepienie jądra atomowego rozszczepienie jądra atomowego

w różnicy pomiędzy masą jądra w różnicy pomiędzy masą jądra

atomowego a sumą mas nukleonów atomowego a sumą mas nukleonów wchodzących w jego skład (energia wchodzących w jego skład (energia

wiązania jądra atomowego)

wiązania jądra atomowego)

(17)

Wszystkie procesy fizyczne oddające energię Wszystkie procesy fizyczne oddające energię

tracą masę np.:

tracą masę np.:

synteza jądrowa synteza jądrowa - źródło energii gwiazd - źródło energii gwiazd

rozszczepienie jąder atomowych rozszczepienie jąder atomowych - źródło energii - źródło energii w elektrowniach atomowych i bombach

w elektrowniach atomowych i bombach atomowych

atomowych

rozpady promieniotwórcze rozpady promieniotwórcze - jedno ze źródeł - jedno ze źródeł energii ogrzewającej ziemię (od wewnątrz) energii ogrzewającej ziemię (od wewnątrz)

kreacja par kreacja par - źródło materii we wszechświecie - źródło materii we wszechświecie

anihilacja anihilacja

promieniowanie elektromagnetyczne promieniowanie elektromagnetyczne (cieplne i (cieplne i widzialne) Słońca .

widzialne) Słońca .

Słońce oddając energię w postaci Słońce oddając energię w postaci

promieniowania elektromagnetycznego traci promieniowania elektromagnetycznego traci

masę w tempie: m = L/c² = 4x10

masę w tempie: m = L/c² = 4x10

99

kg/s. kg/s.

(18)

Literatur Literatur a a

Tajlor J.F. , Tajlor J.F. ,

Mechanika klasyczna, Mechanika klasyczna,

t.2 t.2

http://pl.wikipedia.org/wiki/Deficyt_masy http://pl.wikipedia.org/wiki/Deficyt_masy

http://library.thinkquest.org/19662/high/pol/exp- http://library.thinkquest.org/19662/high/pol/exp- franck-hertz.html

franck-hertz.html

http://library.thinkquest.org/28383/nowe_teksty/html/ http://library.thinkquest.org/28383/nowe_teksty/html/

2_16.html 2_16.html

http://www.ftj.agh.edu.pl/~wolny/Wca8cbbf8b3238.ht http://www.ftj.agh.edu.pl/~wolny/Wca8cbbf8b3238.ht m m

http://en.wikipedia.org/wiki/Franck_Hertz_experiment http://en.wikipedia.org/wiki/Franck_Hertz_experiment

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/frhz.html http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/frhz.html

http://dev.physicslab.org/Document.aspx? http://dev.physicslab.org/Document.aspx?

doctype=3&filename=AtomicNuclear_FranckHertzEx doctype=3&filename=AtomicNuclear_FranckHertzEx periment.xml

periment.xml

Cytaty

Powiązane dokumenty

Notatkę wraz z zadaniem domowym proszę przesład na adres: nauczyciel1az@wp.pl W temacie proszę o nazwisko imię

Notatkę wraz z zadaniem domowym proszę przesład na adres: nauczyciel1az@wp.pl W temacie proszę o nazwisko imię

Adres: http://rockpile.phys.virginia.edu/252.html Autor: Michael Fowler Uniwersytet Virginia Format: html.

Energia wiązania to energia uwolniona przy budowie jadra ze składników – nukleonów.. Defekt masy podawany w tablicach jest

Szereg aktywności metali tworzą metale i wodór ułożone według ich podatności na utlenianie, czyli pobrano z www.sqlmedia.pl.. według zdolności tworzenia jonów

Krajowy Punkt Kontaktowy Euratom przy Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie organizuje konkurs dla młodzieży szkolnej z zakre- su fuzji jądrowej oraz

Do zapalacza, po zdjęciu metalowego kapturka, należy podłączyć antenę nadajnika – dwie igły, druty do robót ręcznych (zob.. Odbiornik – to dwa identyczne druty,

Gdyby natomiast w toku postępowania syndyk na podstawie ksiąg upadłego i do- kumentów bezspornych ustalił, że w skład masy upadłości wchodzą ruchomości, których nie