• Nie Znaleziono Wyników

MATEMATYKAPrzed próbną maturą. Sprawdzian 2. (poziom rozszerzony)Rozwiązania zadań

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "MATEMATYKAPrzed próbną maturą. Sprawdzian 2. (poziom rozszerzony)Rozwiązania zadań"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

MATEMATYKA

Przed próbną maturą. Sprawdzian 2. (poziom rozszerzony) Rozwiązania zadań

Zadanie 1. (0-1)

P 1.6. Wykorzystuje definicję logarytmu i stosuje w obliczeniach wzory dot. logarytmów P 2.1. Używa wzorów skróconego mnożenia

log 3362 +log 2 log 1836 36 =log 3362 +log 2 log36 362 9=log 3362 +loog 2 log 2 log 9 log 3 log 2 log 9 log 2 log

36 36 36

36 2

36 36 36

2

36 + =

+ + = 22 36 36 36

2

36 36

2

36

3+2log 2 log 3 +log 2=log 3+log 2=log 62

1 2

1 4

 2

 

 =

Odpowiedź: C

Zadanie 2. (0-1)

P 2.1 Używa wzorów skróconego mnożenia R 11.1 Oblicza granice funkcji

lim (

x

x + + x x + x +

1 3

3 3

1 3 1)

1 = lim

x

x + x + x + x +

1 3

3 2

3

3 3 1

1 = lim (

x (

x + x + x x +

13 

1)

1)( 1)

3

2 = lim 1)

1)

2 x 2

x + x x +

  

1

3 30

3 0

( ( Odpowiedź: A

Zadanie 3. (0-2)

P 1.3 Posługuje się w obliczeniach pierwiastkami dowolnego stopnia P 2.1 Używa wzorów skróconego mnożenia

1

1 3

1

3 5

1

5 7

... 1

2017 2019

1 3

2

3 5

2

... 2017 2019 + + 2

+ +

+ + +

+ = + + + ==

=1 2019 , ,

2

1 44 933 2

21 966 

 

2 1 9

Zadanie 4. (0-2)

P 6.4 Stosuje zależności między funkcjami trygonometrycznymi Mamy tg x = 5

2 . Dzieląc licznik i mianownik wyrażenia przez cosx otrzymamy:

sin cos cos sin

sin cos

cos cos cos cos

sin cos x x tg

x x

x

x x

x x x

x x

x  11 1

5 2

1 5 2

1

5 2

5 2

5 2

5 4

9 4 5 0 055

2

  

   

tg

x , .

0 5 5

(2)

Zadanie 5. (0-3)

III. Modelowanie matematyczne

2a

2a

3a 2a

A

B

C D

a

V

13

1V 3 1V 3

Łatwo zauważyć, że naczynie możemy „podzielić” na 2 walce: oba o średnicy 2a, jeden o wysokości a i drugi 2a, drugi ma objętość 2 razy większą niż pierwszy. Przekrojem pierwszego jest prostokąt, a drugiego kwadrat.

Po przechyleniu i wylaniu 1

3 objętości mamy sytuację jak na rysunku, a to oznacza, że naczynie pochylono pod kątem  = 45°.

Punktacja:

1 pkt – sporządzi rysunek zgodny z warunkami zadania

2 pkt – zauważy, że ABCD jest kwadratem i objętości ABC i ACD są równe 3 pkt – wyznaczy kąt  = 45°

Zadanie 6. (0-3)

V. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń tworzy łańcuch argumentów i uzasadnia jego poprawność.

x y z  xy xz yz

2x2y2z2 xy 2 xz 2 yz 0

x2 xy  y x 2 xz z y 2 yz z 0

x y x z z y

 

2 2 2 0

Metodą przekształceń równoważnych otrzymaliśmy prawdziwą ostatnią nierówność (suma kwadratów dowolnych wyrażeń jest liczbą nieujemną), zatem pierwsza nierówność jest prawdziwa.

Punktacja:

3 pkt – poprawnie uzasadni prawdziwość nierówności

Zadanie 7. (0-3)

R 7.5 Znajduje związki miarowe w figurach płaskich z zastosowaniem twierdzenia sinusów i twierdzenia cosinusów

Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku, oraz R – promień okręgu opisanego

r – promień okręgu wpisanego

(3)

Z twierdzenia cosinusów wyznaczamy długość boku a:

b2 = a2 + c2 – 2ac · cos B 49 = a2 + 9 – 2a3 · cos 120°

49 = a2 + 9 + 3a a2 + 3a – 40 = 0 a = 5, a = – 8 Zatem a = 5 Pole trójkąta ABC

P 1ac   

2

120 1

2

3 5 3

2

15 3 4 sin

Korzystając ze wzorów P abc

= R

4 i P a b c r  

2

wyznaczamy promienie R i r.

R abc

 P  

 

4

3 5 7 415 3 4

7 3

7 3 3 ,

r P

a b c

  

  2

15 3 2 3 5 7

3 2

Stąd R

r  

7 3 3

3 2

14 3

5 co kończy dowód.

Punktacja:

1 pkt – wyznaczy długość trzeciego boku trójkąta a = 5 3 pkt – wyznaczy co najmniej jeden z promieni 5 pkt – wyznaczy szukany stosunek R

r 14 3

5

Zadanie 8. (0-5)

R 11.2 Oblicza pochodne funkcji wymiernych

R 5.3 Rozpoznaje szeregi geometryczne zbieżne i oblicza ich sumy Funkcja f x x x

x

x ( ) x

( )

  ...

 

 

1 1

2

1

2 2 ma postać szeregu geometrycznego.

Więc q x

 1 2

| |q

x x x

 1 1   

2

1 1 3

Dziedziną funkcji f jest zbiór D = (–∞, 1) ∪ (3, ∞) a jej wzór f x S a

q x

x

x x

x

x x

x

x x

( ) ( )( ) x

 

 

 

 

  

  1

2

1

1

1 1

2

1 2 1

2

1 2

3

2 3 Styczna do wykresu funkcji f w punkcie o odciętej równej 6:

f x x x

( ) x 2 2

3

f x x x

( ) x

( )

 2

2

6 5

3

b a

c

A B

C

D

(4)

f ( )

( )

6 6 6 6 5

6 3

5 9

2

  2

 

x0 = 6, f x( )

0

28

= 3 Styczna:

y – f(x0) = f ′(x0)(x – x0) y 28 x

3 5 9

6

( )

y 5x 9

6 Punktacja:

1 pkt – zapisze wzór funkcji f 2 pkt – wyznaczy dziedzinę funkcji f 3 pkt – wyznaczy pochodną funkcji f

5 pkt – wyznaczy równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie 6

Zadanie 9. (0-5)

R 3.1 Stosuje wzory Viete′a

R 2.1 Używa wzorów skróconego mnożenia

(1) Równanie x2 + 2mx + m + 2 = 0 będzie miało rozwiązanie, jeśli ∆ ≥ 0.

= 4m2 – 4m – 8 ≥ 0 m2 – m – 2 ≥ 0

m = 1 + 8 = 9 m = –1, m = 2 m ∈ (–∞, –1〉 ∪ 〈2, ∞)

(2) x x

x x

x x x x x x

x x x x x x x x

1 3

2 3

1 2

1 2 1

2

1 2 2

2

1 2

1 2

1 2 2

2 1     

( )

( 22 2

1 2

3 ) x x , przy czym x1 + x2 ≠ 0, czyli m ≠ 0.

Korzystając z wzorów Viete′a:

(x1 x2) x x m m m m

2 1 2

2

3 2 2

1

3 2

1

4 3 6

  

 

   

Z warunków zadania:

4m2 – 3m – 6 > –5 4m2 – 3m – 1 > 0

m = 9 + 16 = 25 m 1

4, m = 1 m  

 

 

, 1 ( , )

4 1

Z warunków (1) i (2) mamy:

m

m m

     

 

  

( , , )

, ( , )

1 2

0 1 4

1

i ostatecznie m ∈ (–∞, –1〉 ∪ 〈2, +∞)

0 1

1

–1 –2 2

–1

–2 2 3

0 1 1,5

–1 –0,5

–1,5 0,5

–0,5 0,5

(5)

Punktacja:

1 pkt – wyznaczy/rozwiąże warunek ∆ ≥ 0

3 pkt – wykorzysta wzory skróconego mnożenia, wzory Viete′a i wyznaczy m spełniające warunek x x

x x

1 3

2 3

1 2

 5

 

5 pkt – wyznaczy m spełniające warunki zadania

Zadanie 10. (0-7)

R 3.6 Rozwiązuje równania wielomianowe P 4.13 Szkicuje wykresy funkcji f(x) = a

x

R 11.6 Stosuje pochodne do rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych Niech a = n, b = n + 1, c = n + 2, d = n + 3 gdzie n > 0

Przekształcając f(x) otrzymamy:

f(x) = ax3 – bx2 – cx + d = nx3 – (n + 1)x2 – (n + 2)x + n + 3 = nx3 – nx2 – x2 – nx – 2x + n + 3

n(x3 – x2 – x + 1) – (x2 + 2x – 3) = n[x2(x – 1) – (x – 1)] – (x – 1)(x + 3) = n(x – 1)(x2 – 1) – (x – 1)(x + 3) =

= (x – 1)[n(x2 – 1) – (x + 3)] = (x – 1)(nx2 – x – 3 – n) Wyznaczamy pierwiastki wielomianu:

f(x) = (x – 1)(nx2 – x – 3 – n) = 0

x1 = 1 ∆ = 1 – 4n(–3 – n) = 4n2 + 12n + 1 > 0, bo n ∈ N

x n n

n

2

1 4 2 12 1

 2 

, x n n

n

3

1 4 2 12 1

 2 

A więc wielomian ma trzy pierwiastki.

Niech f(n) = x1 + x2 + x3 będzie funkcją określającą wartość sumy pierwiastków funkcji f(x) w zależności od n.

f n x x x n n

n

n n

n n

n n

( ) 1 2 3        n

2 2

1 1 4 12 1

2

1 4 12 1

2

1 2

2

2 2

2

 1 n Szukamy wartości największej tej funkcji. Możemy wykorzystać wykres tej funkcji.

f n n

n n

( ) 1 1 

1 – funkcja homograficzna

0 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B C D E F G H I J

Funkcja jest malejąca, jej argumentami są liczby naturalne.

Wartość tej funkcji jest największa – równa 2, dla argumentu n = 1.

Stąd suma pierwiastków jest największa dla a = 1, b = 2, c = 3, d = 4

(6)

Uwaga!

Można wykorzystać monotoniczność ciągu a n

n n1 lub rachunek pochodnych rozpatrując funkcję f x x

( ) x 1

dla x ∈ (0, ∞).

f x x

( ) x 1 i f x

( ) x1

2

Pochodna jest ujemna, czyli funkcja f(x) (także f(n)) jest malejąca, więc wartość największą osiąga dla n = 1 (czyli współczynniki wielomianu są równe a = 1, b = 2, c = 3, d = 4) i jest ona równa f ( )1 1 1

1

 2

Punktacja:

1 pkt – uzależni współczynniki a, b, c, d i zapisze wielomian z n 3 pkt – przekształci funkcję do postaci iloczynowej

5 pkt – wyznaczy pierwiastki wielomianu

7 pkt – wyznaczy współczynniki wielomianu, dla których suma pierwiastków jest największa

Cytaty

Powiązane dokumenty

P.8.3 Uczeń wyznacza równanie prostej, która jest równoległa lub prostopadła do prostej danej w postaci kie- runkowej i przechodzi przez dany punkt.. Równanie prostej

W sytuacji, gdy uczeń odrzuci rozwiązanie x = 3, przyznajemy mu również maksymalną

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Uczeń oblicza granice ciągów, korzystając z granic ciągów typu 1/n, 1/n 2 oraz z twierdzeń o działaniach na granicach ciągów... Uczeń oblicza pochodne

Uczeń wykorzystuje definicję logarytmu i stosuje w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi o wykładniku naturalnym.. Uczeń stosuje w

Losujemy liczby większe od 4000 i mniejsze od 6000, więc na miejscu tysięcy znajduje się cyfra 4 lub 5.. Co najmniej jedna cyfra musi

Skoro kąt ADC ma miarę 120°, to z twierdzenia o okręgu opisanym na czworokącie otrzymujemy, że kąt ABC ma miarę 60°.. Ponadto trójkąt ACB jest równoramienny, więc kąty BAC