• Nie Znaleziono Wyników

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody w roku akademickim 1992

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody w roku akademickim 1992"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Jarosław Witkowski

Sprawozdanie z działalności Koła

Naukowego Studentów Filozofii

Przyrody w roku akademickim

1992/1993

Studia Philosophiae Christianae 30/1, 173-174

(2)

pragnie, lecz kiedy m oralnie postępuje. W swojej działalności człowiek winien przejawiać postawę „ życzliwości” względem całego swego otoczenia zarów no społecznego, ja k i przyrodniczego: ożywionego i nieożywionego. N ie m ożna zrezyg­ now ać z tej postawy etycznej o ile chcemy współdziałać z przyrodą, z naszym środowiskiem w szerokim tego słowa znaczeniu. Tego rodzaju postaw a etyczna jest postaw ą prawdziwie tw órczą, dalekosiężną, otw artą na przyszłość. H arm onizuje ona z sugestiami idącymi do nas ze wszystkich właściwie nauk przyrodniczych. Życie do swego rozw oju potrzebuje odpow iednich w arunków geologiczno-hydrologiczno-at- mosferycznych, które z kolei są powiązane z procesam i zachodzącymi w dlaszym otoczeniu Ziemi. I tu jesteśmy u styku problem atyki ochrony środowiska. O na, ujęta od strony pozytywnej, może być uznana za opowiedzenie się za ideą ekorozwoju.

D ziałalność przemysłowa w inna nie tylko nie szkodzić środowisku, lecz stosować technologie jem u sprzyjające. Wówczas przejście od postawy obecnej do ekoroz- wojowej okaże się być czymś niejako naturalnym .

JA R O SŁA W W ITK O W SK I

SPRAW OZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW FILOZOFII PRZYRODY W ROKU AKADEMICKIM 1992/1993

Pierwsze, organizacyjne, spotkanie K oła odbyło się 14 października. Po krótkim przypom nieniu ubiegłorocznej działalności w ybrano przewodniczącego. Ponow nie został nim Jarosław W itkowski. O piekunem K oła, ja k w roku poprzednim , był ks. dr hab. K azim ierz Kloskowski. Zebranie to zaowocowało również ustaleniem zarysu program u działalności K oła na rok akadem icki 1992/93.

N a kolejnym spotkaniu w dniu 10 listopada ks. d r hab. K. Kloskowski wygłosił referat pt. Ewolucja czy kreacja, w którym podjął wciąż aktualny tem at bezpodstaw ­ nego przeciwstawiania sobie ewolucji i kreacji. Jednym ze źródeł tego nieporozum ienia jest, zdaniem prelegenta, dychotom iczne i antagonistyczne traktow anie zarów no treści, ja k i zakresów obu terminów, wywołane przyjmowaniem , najczęściej nieuś- w iadam ianym , pewnych założeń. D w a najważniejsze z nich to:

- mieszanie zasad i term inów stricte filozoficznych z przyrodniczymi, - zawężanie rozum ienia nauki, z której usunięto teologię.

Innym źródłem takiego stanu rzeczy jest zbytnie zawężanie lub rozszerzanie zaw artości treściowej term inów ewolucji i kreacji. K reacja to nie tylko stworzenie świata i człowieka w jednym momencie czasowym (jak się ją zbyt w ąsko najczęściej pojm uje), ale także nieustanne podtrzym yw anie w istnieniu każdego stworzenia przez Boga. Ewolucja zaś jest tylko przyrodniczą propozycją poszukiw ania praw rządzących światem, a nie jednym i ostatecznym wyjaśnieniem pow stania św iata i człowieka.

Pogodzenie ewolucji i kreacji jest możliwe na gruncie jednej nauki, w której mieściłyby się zarówno refleksje przyrodnicze, ja k i filozoficzne. N au k ą tą m a być ewolucyjna teoria poznania. W tej nowej perspektywie badawczej ewolucja i kreacja nie tracą swoich dotychczasowych, powszechnie akceptowanych, treściowych zna­ czeń, a jedynie wyakcentowuje się niektóre z nich, to znaczy te, które faktycznie stanow ią ich istotę. W kreacji podkreśla się, że nie chodzi o jakieś nagłe, m om entalne w sensie czasowym pojawienie się nowego bytu, ale o swoiste przekształcanie się jednych bytów w inne. Z kolei w ewolucji zwraca się uwagę na to, że stwierdzany przyrodniczo fakt pow staw ania nowych gatunków dom aga się podania racji uzasad­ niającej sensowność tego procesu.

(3)

najpełniej poznaw ana i rozum iana jest w ram ach epistemologii ewolucyjnej, roz­ wiązanie problem u postawionego w tytule referatu widzi au to r w ram ach tezy: ewolucja to swoista chwila aktu stworzenia.

W grudniu połączyliśmy spotkanie K oła z O płatkiem Akademickim.

Tem atyka kolejnego spotkania, które odbyło się 33 stycznia, skupiła się wokól- badań am erykańskich uczonych A. C. W ilsona i R. Cann, zajmujących się wykorzys­ taniem analiz genetycznych w paleontologii. Interesujące dla nas były głównie te prace, które doprow adziły do sform ułowania tzw. teorii ” Ewy” , zgodnie z k tó rą wszyscy współcześni ludzie są potom kam i jednej kobiety, żyjącej w Afryce około 200 tys. lat temu. W yniki te uzyskano dzięki badaniu zmienności D N A m itochondrialnego z zastosow aniem zegara molekularnego, pozwalającego określić tem po tych zmian. Jednak zarów no stosow ana m etoda, ja k i sam a teoria budzą sporo kontrowersji. Poddaje się w wątpliwość m.in. praw om ocność sposobu kalibracji zegara m olekular­ nego. Zastrzeżenia wobec koncepcji oparte też bywają na braku odpowiednich, spodziewanych świadectw archeologicznych, które musiałyby być widoczne w w ypad­ ku rzeczywistego przebiegu historii ludzkości według modelu Wilsona.

N a spotkaniu w dniu 10 m arca gościliśmy ks. dra hab. J. M . Dołęgę, który wygłosił referat pt. Problemy sozologii. Przedstawił w nim zarys sozologii - nauki o systemowej ochronie biosfery przed destrukcyjnym działaniem na nią człowieka i jego wytworów. W śród podstawowych zadań tej nauki prelegent widzi m.in.:

- opis faktyczny stanu przyrody w świecie i w Polsce,

- określenie obiektów, które zanieczyszczają i mszczą środowisko naturalne czło­ wieka,

- badanie wpływu zmienionego środowiska na organizmy żywe, w tym człowieka, - budzenie świadomości m oralnej i etycznej wrażliwości na jakość naturalnego

środowiska człowieka,

- prow adzenie badań medycznych nowych jednostek chorobow ych, pow stałych pod wpływem zmienionego środowiska.

Sozologia jawi się ajko nauka inetrdyscyplinarna, a jej szczegółowe zagadnienia znajdujemy w naukach medycznych, biologicznych, o ziemi i planow aniu przestrzen­ nym, technicznych, społecznych, hum anistycznych i w iełu innych. W obec p ro ­ blem atyki sozologicznej nie m ogą też pozostać obojętne nauki filozoficzne takie jak: kosmofflozofia, biofilozofia czy antropofilozofia.

Interdyscyplinarny charakter sozologii decyduje o tym, że nie m ożna w skazać na tylko jedną m etodę jej upraw iania. Stąd stosuje się w nej rozm aite m etody charakterys­ tyczne dla nauk empirycznych, humanistycznych, filozoficznych i systemowych.

W końcowej części wystąpienia referent przedstaw ił cztery koncepcje sozologii związane z odpowiednimi m etodam i badawczymi: empiriologiczną, koncepcję hum a­ nistyczną, koncepcję filozoficzną i koncepcję systemową.

O statnie, majowe spotkanie upłynęło nam na dyskusji w okół książki Dalej niż Einstein autorstw a M ichio K ak u i Jennifer Trainer. Przedstaw iona w niej została teoria superstrun, okrzyknięta w połowie lat osiemdzisiątych m ianem ” teorii wszystkiego” . Ta skom plikow ana matem atycznie koncepcja m iała doprow adzić do prawdziwej rewolucji w fizyce i do zmiany dotychczasowych wyobrażeń o strukturze Wszechświata. W ciągu 6-ciu lat, jakie upłynęły od amerykańskiego do polskiego w ydania książki, okazało się jednak, że teoria ta nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Jest ona tylko jedną z kolejnych prób lepszego zrozum ienia struktury materii oraz jednolitego opisu oddziaływań fundam entalnych. To, co stało się z teorią superstrun, wskazuje na potrzebę ostrożniejszej i bardziej wnikliwej oceny każdej nowej koncepcji pojawiającej się w nauce i mogącej zmienić wartość dotychczasowych osiągnięć.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Seven of them are known from the previous publications: EGM2008 as a state-of- the-art pre-GOCE model based on GRACE, terrestrial gravime- try and satellite altimetry data;

Humankirid's dream of conquering new vistas began when the ancient marines decided to set out ajKi ex- plore the seven seas. Today, the sea and the maritime world still holds us in

The measurements show that thixotropic behavior for this manufacturing method is very helpful, since it leads to a quick increase of the yield strength of the fresh concrete,

For the submitted issues we use (1) dark red to indicate that an issue was opened and solved in the same month, (2) light red for issues that were opened but not closed, (3) dark

An example would be a defined easement in a base spatial unit, where the geographical extents of the easement are surveyed and registered against the spatial

Kurzfassungen der Vortrage des Sprechtages im Februar 1995 in

Całą dokumentację archiw alną można podzielić na dokum entację techniczną (zajmuje ok. Dotychczas zgromadzono stosunkowo niew ielką ilość akt 0 trwałym znaczeniu -

koncentruje się na analizie związków między kulturą dominującą a grupami mniejszościowymi, zaniedbując kwestię wielorakich relacji i praktyk transdia- sporycznych. Coraz