• Nie Znaleziono Wyników

W nauce, w praktyce i w życiu codziennym często używa się przybliżeń zamiast rzeczywistych wartości.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "W nauce, w praktyce i w życiu codziennym często używa się przybliżeń zamiast rzeczywistych wartości."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Matematyka, poziom edukacyjny IV, klasa I Błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1

Błędy przybliżeń – narracja do animacji

W nauce, w praktyce i w życiu codziennym często

używa się przybliżeń zamiast rzeczywistych wartości.

Przyjrzyjmy się liczbie a równej 55,58 [pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt osiem setnych]. Zaokrąglenie tej liczby z dokładnością do części dziesiątych to 55,6 [pięćdziesiąt pięć przecinek sześć].

Błąd bezwzględny tego przybliżenia to moduł różnicy pomiędzy wartością dokładną a wartością przybliżoną.

W tym wypadku wynosi on dwie setne.

Błąd względny tego przybliżenia to iloraz błędu bezwzględnego.

W naszym przykładzie błąd względny to około cztery setne.

Cytaty

Powiązane dokumenty

It is interesting to note that only 13% of the contributions are rejected due to technical issues, which is the primary reason for code reviewing, while a total 53% are rejected

Ostateczne znaczenie teologiczne ~Armagedw,n nie jest jed- nak związane jedynie z możliwym tłem, ale przede wszystkim z oryginalnym zna- czeniem tego terminu w kontekście Ap.. 9

Również to zjawisko, któremu towarzyszy szereg ujemnych skutków na płaszczyźnie indywidualnej i społecznej, od degradacji, aż po utratę szacunku, jaki każdy

papież wzywając w liście apostolskim chrześcijan XXI wieku do osiągnięcia świętości, ukazuje chrzest jako pierwszy z sakramentów, który włącza człowieka w

Our segmentation is based on an investiga- tion of the visual information of a video sequence and the temporal variations, as well as on the assumption that the visual content within

Dlatego też w monografii podjęto próbę konstrukcji hybrydowego modelu kursu PLN/EUR obejmującego najważniejsze teoretyczne modele kursów walutowych: długookresowy model

Istnieją rozbieżne podejścia do kwestii braku bilansowania się finansów mega- projektów. Z jednej strony wskazuje się, że wobec znacznej skali zaangażowanych środków

W przeprowadzonych badaniach wykazano istotny statystycznie wpływ stężenia manganu w pożywce na zawartość glinu, baru, kadmu i ołowiu w częściach wskaź- nikowych pomidora (tab..

Rola funduszy podwyższonego ryzyka w fi nansowaniu przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju | 159 Jolanta Rosłon, Daniel Ciupiński. Rola banków w działalności sektora małych

– mgr Janina Karoń, „Coaching jako alternatywna forma współcze- snej edukacji na przykładzie praktycznych implikacji w pracy z dziećmi”; – mgr Dominika Machnio, „Rola

Celem prowadzonych badań była analiza wpływu naprężeń czynnych i resztkowych na zmiany własnego magnetycznego pola rozproszenia WMPR mierzonego na powierzchni elementu oraz

W ykorzystanie łańcucha w artości ja k o konfiguracji strategicznej oraz skuteczna koordynacja, a także prow adzenie stałej analizy je g o efektyw ności z punktu

Poprzez jego osobę Ludka zapoznała się z kultem Miłosierdzia Bożego i żądaniem Chrystusa dotyczącym powstania nowej wspólnoty, której celem miało być

1. Nauczyciel prosi by uczniowie w grupach podali inne przykłady przedmiotów, które możemy wykorzystać do zbudowania problemu matematycznego.. 2. Krzemianowski, Teoretyczne i

Korzystając z albumów soli, omów zastosowanie niektórych siarczanów (VI), np.: sodu, wapnia, magnezu, miedzi (II)6. Podaj ich

zwierząt (świnka morska, kot, lew, koń, słoń) oraz ich masy w przybliżeniu. Zadaniem uczniów jest obliczenie błędu bezwzględnego tego przybliżenia. Przykłady są tak dobrane,

- Meteorolog – matematyka wykorzystywana jest w tej dziedzinie do badania zjawisk fizycznych, do obliczania ciśnienia atmosferycznego, temperatury oraz innych.. czynników związanych

W teorii tej jedną z głównych grup interesariuszy są właściciele, jednak aby zapewnić wzrost wartości firmy konieczne jest również zaspokojenie potrzeb innych grup interesu,

Data from the accurate prediction of road accident fatalities would help the demographers, safety and health workers in planning for infrastructural faculties

Przejawem tej dbałości są też toczące się prace nad certyfikacją kwalifikacji bibliotekarzy medycznych w Europie.. Ideą jest, aby bibliotekarz po odpowiednich szkoleniach i

Paulina Mazurkiewicz, Aleksandra Tosik, Stanisław Miarkowski – ISNS, Uniwersytet Warszawski Refleksje badawcze w projekcie badań cielesności.

To jest właśnie częstotliwość „bur- czenia”, które słyszymy na przykład w radiu, obok którego znajduje się telefon komórkowy, łączący się ze stacją

 Tarcie jest siłą, która hamująco wpływa na ruch ciała, występuje pomiędzy osią a łożyskiem koła samochodu.... S