OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE. Miejscowość: Lublin Kod pocztowy:

Pełen tekst

(1)

celu intensyfikacji usuwania azotu. kod CPV- 45252100

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności

zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Adres pocztowy: al. J. Piłsudskiego 15

Miejscowość: Lublin Kod pocztowy: 20-407

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: MPWiK p. z o.o., Al..Piłsudskiego 15, budynek

"B", pok.119 Tel.: +48 81 532 42 81

Osoba do kontaktów: Agnieszka Boryń tel. wew. 246

E-mail: zampub@aqua.mpwik.lublin.pl Faks: +48 81 532 19 10

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.mpwik.lublin.pl

Adres profilu nabywcy (URL): ________________________________________

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)

Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)

(2)

celu intensyfikacji usuwania azotu. kod CPV- 45252100

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Wymiana mieszadeł i instalacji elektrycznych oraz wykonanie robót budowlanych na I, II, III, IV, bloku komór nitryfikacji i denitryfikacji na Oczyszczalni Ścieków Hajdów w celu intensyfikacji usuwania azotu. kod CPV- 45252100

II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa bloków od I do IV komór nitryfikacji i denitryfikacji na Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” do realizacji w 2 etapach.

I. Dla I-go etapu obejmującego bloki Nr I i II 1. Robóty technologiczne.

2.Branża budowlana.

3. Branża elektryczna.

4. Branża drogowa.

II. Dla 2-go etapu obejmującego bloki nr III i IV.

1. roboty technologiczne.

2. Branża budowlana.

3.Branża elektryczna.

4. Branży drogowa.

Poszczególne etapy robót będą wykonywane kolejno z rozdzieleniem przerwą czasową wynoszącą 2 miesiące.

Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie realizowane na czynnym obiekcie i nie może stwarzać zakłóceń w procesie technologicznym oraz w wykonywaniu robót przez inne firmy na terenie Oczyszczalni Ścieków

„Hajdów”.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot 45252100 ______________________________

(3)

celu intensyfikacji usuwania azotu. kod CPV- 45252100

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)

NPO-Z/321/39/09

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane):

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez: SIMAP

OJS eSender

Login: SIMAP2_MPWIKLUBL

Dane referencyjne ogłoszenia: 2009-085628 (rok i numer dokumentu) IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

2009/S 142-207706 z dnia 28/07/2009

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 23/07/2009

(4)

celu intensyfikacji usuwania azotu. kod CPV- 45252100

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.

Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA

(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1 Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą

W obu przypadkach

VI.3.2 Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa W ogłoszeniu pierwotnym

W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

"więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej"

W obu przypadkach

"więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej"

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy) Miejsce, w którym znajduje

się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

Sekcja III.2.1)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne

(5)

celu intensyfikacji usuwania azotu. kod CPV- 45252100

Miejsce, w którym znajduje

się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

Na potwierdzenie warunków określonych w pkt.1-4 wykonawca musi załączyć nw. dokumenty:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy złożyć jedno – wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia. Wymagana forma dokumentu: oryginał.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

Na potwierdzenie warunków określonych w pkt.1-4 wykonawca musi załączyć nw. dokumenty:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy złożyć jedno – wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia. Wymagana forma dokumentu: oryginał.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem

(6)

celu intensyfikacji usuwania azotu. kod CPV- 45252100

Miejsce, w którym znajduje

się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wymóg dostarczenia dokumentów określonych w pkt. 2, 3, 4, 5 dotyczy każdego Wykonawcy i przedkłada je każdy z nich. Wymagana forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

UWAGA:

W przypadku Wykonawców

mających swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

A1) punktach 2, 4 i 5 – należy złożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

A2) punkcie 3 – należy złożyć zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.

1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty, o których mowa w punkcie A1) lit. a) i b) oraz w punkcie A2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wymóg dostarczenia dokumentów określonych w pkt. 2, 3, 4, 5 dotyczy każdego Wykonawcy i przedkłada je każdy z nich. Wymagana forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

UWAGA:

W przypadku Wykonawców

mających swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

A1) punktach 2, 4 i 5 – należy złożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

A2) punkcie 3 – należy złożyć zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.

1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty, o których mowa w punkcie A1) lit. a) i b) oraz w punkcie A2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

(7)

celu intensyfikacji usuwania azotu. kod CPV- 45252100

Miejsce, w którym znajduje

się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

Dokument, o którym mowa w punkcie A1) lit. c), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punktach A1) i A2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, przy czym termin wystawienia dokumentu musi być odpowiedni zgodny z terminami określonymi powyżej.

Dokument, o którym mowa w punkcie A1) lit. c), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punktach A1) i A2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, przy czym termin wystawienia dokumentu musi być odpowiedni zgodny z terminami określonymi powyżej.

Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów załączonych przez nich do ofert.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:

"spełnia-nie spełnia".

Sekcja III.2.2)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Osiągnęli dodatnią rentowność w 2008 r. (rentowność określa się jako stosunek zysku netto do „sprzedaży”, tj. przychodu ze sprzedaży produktów i usług i zrównanych z nimi),

3. Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniej niż 550 000,00 PLN.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Osiągnęli dodatnią rentowność w 2008 r. (rentowność określa się jako stosunek zysku netto do „sprzedaży”, tj. przychodu ze sprzedaży produktów i usług i zrównanych z nimi),

3. Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniej niż 550 000,00 PLN.

Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów załączonych przez nich do ofert.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:

"spełnia-nie spełnia".

Sekcja III.2.3)

Minimalny poziom ewentualnie wynaganych stadardów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Zatrudniają co najmniej 10 pracowników.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Zatrudniają co najmniej 10 pracowników.

(8)

celu intensyfikacji usuwania azotu. kod CPV- 45252100

Miejsce, w którym znajduje

się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

2. Dysponują osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia do kierowania robotami wchodzącymi w zakres zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Osoby takie muszą:

— przynależeć właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach:

o konstrukcyjno-budowlanej o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r.- Prawo budowlane, (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.),

— lub posiadać odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.

12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.

U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskich (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

3. Wykonali z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. prace instalacyjno – montażowe oraz budowlane w oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN każda.

2. Dysponują osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia do kierowania robotami wchodzącymi w zakres zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Osoby takie muszą:

— przynależeć właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach:

o konstrukcyjno-budowlanej o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r.- Prawo budowlane, (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.),

— lub posiadać odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.

12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.

U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskich (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

3. Wykonali z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. prace instalacyjno – montażowe oraz budowlane w oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN każda.

Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów załączonych przez nich do ofert.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:

"spełnia-nie spełnia".

(9)

celu intensyfikacji usuwania azotu. kod CPV- 45252100

Miejsce, w którym znajduje

się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

Sekcja VI.3)

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych przewiduje się w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co podstawowe.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych przewiduje się w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co podstawowe.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zostanie opublikowana na stronie internetowej:www.mpwik.lublin.pl

Sekcja VI.4.2)

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.1.2004 r.(tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz.1655 z póżniejszymi zmnianami).

Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w ciągu 10 dni od dnia doręczenia roztrzygnięcia protestu, informując jednocześnie Zamawiającego o wniesieniu odwołania. Szczegółowo kwestie odnoszące się odwołania przedstawione są w art. 184-193 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (tekst jednolity Dz.U.z 2007r. Nr 223 poz 1655 z późniejszymi zmianami).

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy) Miejsce, w którym znajdują się

zmieniane daty: Zamiast: Powinno być:

(dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm) ____________________

____________________ __________ _____ __________ _____

(10)

celu intensyfikacji usuwania azotu. kod CPV- 45252100

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy) VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania

______________________________ ____________________________________________________________

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

30/07/2009 (dd/mm/rrrr)

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :