Realizacja nakładów inwestycyjnych w województwie katowickim w latach 1984-1987

Pełen tekst

(1)

W

Egz. nr

REALIZACJA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM

W LATACH 1984-1987

Katowice

*

1988

(2)

Uwagi ogólne ... ... ... 2

Uwagi metodyczne ... ••••’... ... Uwagi analityczne ... •... ...

SPIS TABLIC

Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej ... 4

Nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej według działów gospodarki narodowej ... 5

Nakłady inwestycyjne w sferze produkcji materialnej i w sferze poza produkcją materialną ... . ... ... 6

Nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej według jednostek organizacyj­ nych ... 7

Nakłady inwestycyjne według rodzajów ... ... 7

Inwestycje wstrzymane ... ... .... 8

Inwestycje wstrzymane w 1907 r według działów gospodarki narodowej ... .... 0

Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodną ... .... 9

Wartość kosztorysowa zadań budownictwa inwestycyjnego przekazanych do eksplo­ atacji w gospodarce uspołecznionej ... ... 10

Mieszkania, izby, powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do (jżytku w gospo­ darce narodowej ... 10

Przeciętna wartość 1 m 1 powierzchni użytkowej w budynkach mieszkalnych w go­ spodarce uspołecznionej ... 10

Mieszkania, izby, powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytku w gospo­ darce nie uspołecznionej ... ... 11

Mieszkania, izby, powierzchnia ubytkowa mieszkań oddanych do użytku w gospo­ darce uspołecznionej ... ... . 13

Nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej ... 16

Wykaz obiektów produkcyjnych i infrastruktury technicznej oddanych do użytku według miast i gmin ... . 20

Informację opracował Oddział Inwestycji, Oiidownictwa Transportu i Gospodarki Terenowej

(3)

Niniejsze opracowanie jest kolejną informacją WUS na temat działalności inwestycy­

jnej w województwie katowickim, jest to próba syntetycznego spojrzenia na inwestycje wojewódz­

twa w latach 1984-1987, przy czym większość danych przedstawionych w informacji doty­

czy 1987 roku.

Wszystkie prezentowane tablice opracowano no podstawie sprawozdań z realizacji inwestycji, sporządzanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej, zgodnie z przepi­

sami instrukcji Nr 31 Głównego Urzędu Statystycznego.

U W A G I METODYCZNE

1. Nakłady inwestycyjne są to nakłady g o s p o d a r c z e k t ó r y c h celem jest stworzenie nowych lub powiększenie istniejących obiektów majątku trwałego /czyli środków trwałych/.

Rozróżnia się inwestycje produkcyjne i nieprodukcyjne.

Nakłady inwestycyjne zaliczono do odpowiednich działów gospodarki narodowej tzw.

metodą przedsiębiorstw, t z n . według podstawowej działalności przedsiębiorstwa realizu­

jącego daną inwestycję. Wyjątek stanowią obiekty o charakterze socjalnym, oświatowym lub mieszkaniowym, które zalicza się do odpowiednich działów gospodarki narodowej

według kryterium przeznaczenia obiektu. Wartość nakładów inwestycyjnych podano w cenach bieżących.

2. ?akres rzeczowy inwestycji - przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje pełny za­

kres rzeczowy ustalony w założeniach techniczno - ekonomicznych. Przedsięwzięcie może obejmować kilka zadart. Przez zadanie inwestycyjne rozumie się wyodrębnioną, samodzielną część przedsięwzięcia, stanowiącą oi zną całość gospodarczą /obiekt lub zespół obiektów wraz t ich wyposażenierri/ warunkującą po zakończeniu i przekazaniu do eksplo­

atacji /użytkowania/ uzyskanie określonego w projekcie efektu produkcyjnego, usługowe­

go lub użytkowego oraz dokonanie rozliczenia.

3. Podział nakładów inwestycyjnych Rozróżnia się nakłady:

- na roboty budowlano-montażowe,

- na zakupy maszyn, urządzeń, środków transportowych, narzędzi i inwentarza, - pozostałe nakłady, np. ekspertyzy, prace badawcze i rozwojowe.

4. Wartość kosztorysowa zadania inwestycyjnego polegającego na budownictwie Inwestycyjnym jest to wartość ustalona w zatwierdzonym zbiorczym zestawieniu kosztów w założeniach techniczno-ekonomicznych. Wartość zadania polegająca na zakupach goto­

wych dóbr inwestycyjnych jest to wartość ustalona na podstawie programu zakupów.

i

5_._Zamrożenie nakładów inwestycyjnych obejmuje te nakłady inwestycyjne, które poniesiono od początku realizacji na inwestycje nie przekazane do eksploatacji. Za­

mrożenie oblicza się wyłącznie dla inwestycji w gospodarce uspołecznionej.

6. Zaangażowanie nakładów inwestycyjnych stanowi sumę nakładów niezbędnych do poniesienia w celu zakończenia i oddania do eksploatacji zadań inwestycyjnych. Zaan­

gażowanie oblicza się wyłącznie dl.a inwestycji gospodarki uspołecznionej. Podstawo­

wym elementom wzrostu zaangażowania jest rozpoczynanie nowych inwestycji. Stopień koncentracji działalności inwestycyjnej częściowo określa relacja wartości kosztory­

sowej inwestycji rozpoczętych w roku do wartości inwestycji przekazanych do eksplo­

atacji w tymże roku.

(4)

Nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołeczniona:!

Województwo katowickie to specyficzny region o największej w kraju koncentracji nakładów inwestycyjnych, głównie w dziale gospodarki narodowej "PRZEMYŚL". Udział prze­

mysłu w nakładach inwestycyjnych ogółem w gospodarce uspołecznionej województwa utrzy­

muje się podobnie jak na początku lat osiemdziesiątych powyżej 50,0% i wynosi‘odpowie­

dnio w roku 1984 - 50,5%

1985 - 54,6% '

1986 - 53,0%

1987 - 52,9%

Tak więc pozostałe prawie 50,0% to inwestycje realizowane w pozostałych działach go­

spodarki narodowej, a wśród nich: ,

gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - 1984 r. - 20,3%

1985 r. - 17,6%

1906 r. - 15,0%

1987 r. - 15,6%

oświata i wychowanie - 1904 r. - 3,0%

1985 r. - ?,9%

1936 r. - 2,5%

1987 r. - 2,1%

ochrona zdrowia i opieka społerrna - 1984 r. - 3,2%

1985 r. - 3,6%

1986 r. - 3,7%

1967 r. - 3,4%

W 1987 r. zrealizowano w gospodarce uspołecznionej woj. katowickiego 10682 zadania in­

westycyjne, o łącznej wartości kosztorysowej 2825,7 inld zł, w tym 7326 zadań polegają­

cych na budownictwie inwestycyjnem o wartości kosztorysowej 2653,1 mld żt.

W 1937 r. nakłady inwestycyjne woj. katowickiego w gospodarce uspołecznionej wyniosły /w cenach bieżących/ 487,9 mld zł, 271,3 mld zł /55,6%/ przypadło na roboty budowlano - montażowe, 186,0 mld zł /3B,1%/ na zakupy maszyn i urządzeń i 30,6 mld zł /6,3%/ na pozostałe nakłady. W porównaniu do 1986 r. nakłady inwestycyjne ogółem w gospodarce uspołecznionej wzrosły /w cenach bieżących/ o 25,7%, nakłady na roboty budowlano - montażowe o 15,3%, nakłady na zakupy maszyn i urządzeń o 40,9%, a pozostałe nakłady wzrosły.o 9,5%.

Z ogólnej wartości nakładów inwestycyjnych najwyższe realizowano na terenie.:

Katowic - 69,1 mld zł /14,1%/

Dąbrowy Górniczej - 56,4 mld zł /ll,f*/

Cliwic - 27,5 mld A / 5,7%/

■ Bytomia - 26,6 mld zł / 5,5%/

Sosnowca - 25,2 mld zł / 5,2%/

Mysłowic - 24,6 mld zi / 5,IV./

Zabrza - 24,1 mld zł / 5,0%/

W porównaniu do 1986 r. nakłady w m. Katowice wzrosły o 43,0%, Gliwicach o 19,5%, Bytomiu o 16,5%, Sosnowcu o 51,0%, Mysłowicach o 31,7%, 7abrzu o 4 6 , 7 % fa w Oąbrowie G ó ­ rniczej zmnlojszyły sią w stosunku do roku 19B6 o 17,7%.

W przemyśle uspołecznionym w 1907 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 258,2 mld zł /w cenach bieżących/, z czego najwyższo nakłady realizowano w:

Dąbrowie Górniczej - 47,0 mld zł /IB,2%/

Katowicach - 24,0 mld zl / 9,3%/

Gliwicach - 16,0 mirt zł / 6,2%/

Zabrzu - 16;0 mld zl / 6,2%/

Tychach - 14,7 mld zl / 5,7%/

W porównaniu z rokiem poprzednim nakłady wzrosły w przemyśle uspołecznionym o 25,6%, w Katowicach wzrosły o 73,4%, Gliwicach o 39,5%, Zabrzu o 56,4%, Tychach o 110,9%, a w dąbrowie Górniczej zmniejszyły sir; o 26,0%.

(5)

Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Ochrona środowiska to szczególnie ważny problem w silnie zanieczyszczanym śro­

dowisku naturalnym województwa katowickiego. Korzystnym zjawiskiem lat osiemdziesiątych jest fakt wzrostu nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w stosunku do nakładów ogółem w gospodarce uspołecznionej. Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i gospo­

darkę wodną /w cenach bieżących/ w 1984 r. wyniosły 15200,4 min zł i systematycznie rosły w następnych latach - by w 1987 r. osiągnąć wartość 51987,3 min zł.

Budownictwo mieszkaniowe

Budownictwo mieszkaniowe to dział gospodarki,na który zwraca się w ostatnich latach szczególną uwagę. Pomimo znacznego wysiłku organizacyjno- inwestycyjnego skie­

rowanego na realizację programu budownictwa mieszkaniowego /podobnie jak w całym kraju/

budownictwo mieszkaniowe naszego województwa przeżywa głęboki kryzys. Zmniejszające się rozmiary budownictwa mieszkaniowego, nie najlepsza jakość mieszkart i rosnące koszty budowy są potwierdzeniem utrzymującego się kryzysu w budownictwie. W 1987 r w gospodar­

ce uspołecznionej oddano do użytku 16441 mieszkań, tj. o 105 mieszkań mniej niż w 1986 roku, o 1291 mniej niż w 1985 r, a o 3714 mieszkań mniej w porównaniu z rokiem 1984.

Przeciętna bezpośrednia wartość 1 m 2 powierzchni użytkowej mieszkań w budynkach mieszkalnych oddanych do użytku w gospodarce uspołecznionej w 1987 r wyniosła 53427 zł,

w budownictwie spółdzielczym 52214 zł, w budownictwie zakładów pracy i w budownictwie komunalnym 56817 zł.

W porównaniu z analogicznym okresem 1986 r, bezpośrednie ceny kosztorysowe po­

wierzchni użytkowej mieszkań oddanych doużytku w 1987 r są wyższe zarówno ogółem jak i we wszystkich formach budownictwa. Licząc w cenach bieżących:

cena ogółem wzrosła — o 33,4\ tj. o 13385 zł, w tym w budownictwie spół­

dzielczym — o 37,8% ; t j . o 14320 zl.

Tabl.n. NAKŁADY INWESTYCYJNE W GOSPODARCE NARODOWEJ (ceny bieżące)3 /

DZIAŁY GOSPODARKI NARODOWEJ 1984 1985 1986

w milionach złotych

1987

OGÓŁEM

0 G Ó Ł E M ... 222619,0 295496,8 407051,9 511481,0

105943,7 153245,4 205927,5 258592,1

5283,4 6980,4 10314,0 15064,1

7682,3 8678,9 10536,9 13099,5

Leśnictwo ... 582,0 352,5 394,7 708,8

Transport ... ł

f 10335,9 12925,0 21099,1 29166,1

Łączność ... 1599,4 2469,7 3693,1

Handel ... 4481 ,9 6734,7 15322,2 16907,0 Gospodarka komunalna ... 20679,9 22374,7 35467,1 44154,0 Gospodarka mieszkaniowa oraz

niematerialne usługi komu-

51359,3 5987», 4 73999,5 92907,9

Nauka i rozwój techniki .... 606,3 700,8 1089,1 1012,0

Oświata i wychowanie ... 6206,8 0129,5 ' 9670,7 10407,3

(6)

DZIAŁY GOSPODARKI NARODOWEJ

1 1984 1985 1986 198?

w milionach złotych

Kultura i sztuka ... ••

OGÓL 221,2

EM /dok./

717,7 488,8 776,0

Ochrona zdrowia i opieka spo-

6663,3 10122,9 14306,7 17237,9

Kultura fizyczna, turystyka i

wypoczynek ... 1106,5 1364,9 2235,7 3526,0 Pozostałe .... '.*■... 1466,5 1696,6 2842,2 2627,6

O G Ó Ł E M ...

POLSKA 13,0

= 100

13,0 14.7 13,7

Przemysł ... . 21,7 24,4 24,6 22,1

Budownictwo .... ... ... 14,3 14,5 15,9 16,4

2,6 2,5 2,6 2,6

Leśnictwo ... 4,0 3,0 2,9 3,5

1 J

8,8 11,4 10,8

Łączność ...---... 6,5 8,4 9,1 10,5

Handel ... ... 10,6 11,1 18,2 14,8

Gospodarka komunalna ... 16,9 14,3 16,8 15,0

Gospodatka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi

komunalne ... 11,7 11,3 11,3 11,0

Nauka i rozwój techniki ... 11,8 3,8 9,1 9,2

Oświata i wychowanie ... 13,9 13,5 12,1 9,0

Kultura i sztuka ... . . 5,7 11,7 6,8 6,9

Ochrona zdrowia i opieka

społoczna ... ... 14,3 15,8 17,0 15,1

Kultura fizyczna, turystyka i

wypoczynek ... 5,6

'

5,4 6,5 7,5

Pozostałe .... ... A,7 4,7 5,4 3,3

a/Według lokalizacji inwestycji.

Tabl. 2 . NAKŁADY INWESTYCYJNE W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJa/ WEOŁUG DZIAŁÓW NARODOWEJ /ceny bieżące/.

GOSPODARKI

DZIAŁY GOSPODARKI NARODOWEJ 1904 1985 1986

w milionach złotych

1987

OGÓŁEM

0 G Ó L E M ... 2 0 9 4 6 6 , 6 2 8 0 4 3 0 , 5 3 0 0 1 7 4 , 3 4 8 7 0 9 2 , 1 Przemysł ... ... 1 0 5 7 2 6 , 0 1 5 3 0 3 6 , 7 2 0 5 5 9 3 , 0 2 5 8 2 0 6 , 8 Budownictwo .... ... 5 1 0 5 , 3 6 0 6 0 , 3 1 0 1 2 0 , 3 1 4 8 7 5 , 6 Rolnictwo ... 4 2 7 2 , 6 5 2 0 1 , 7 6 0 4 6 , 0 8 1 7 4 , 5

5 0 2 , 0 3 5 2 , 5 3 9 4 , 7 7 0 0 , 8

Transport ... > 1 0 2 0 3 , 4 1 4 4 5 2 , 4 2 4 2 7 0 , 4 2 9 1 1 9 , 2

i 3 6 9 3 , 1

4 3 2 3 , 9 6 6 0 0 , 4 1 5 1 6 6 , 1 1 6 6 6 6 , 3

Gospodarka komunalna ... 2 0 5 0 6 , 7 2 2 3 4 3 , 7 3 5 4 1 3 , 6 4 4 1 1 0 , 9

(7)

T a b l . ? . NAKŁADY INWESTYCYJNE W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJa/WEOŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ /dok./

DZIAŁY GOSPODARKI NARODOWEJ 19C4 1905 1906 19R7

w milionach złotych

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi

OGÓŁEM /

42477,7

d o k ./.

49393,2 61186,5

V

76352,9

Nauka i rozwój techniki ... 606,3 700,0 1009,1 1012,8

Oświata i wychowanie ... 6206,8 8129,5 9678,7 10407,i

Kultura i sztuka ... 221,2 717,7 480,0 776,0

Ochrona zdrowia i opieka spo­

łeczna . ... 6663,3 10122,9 14306,7 17237,9

Kultura fizyczna, turystyka i

wypoczynek ... 1105,7 1364,9 22 31,9 3522,9 Pozostałe ... 1305,7 11.53,8 2090,9 1 2219,1

W ODSETKACH

0 G Ó Ł E M ... 100,0 100,0 100,0 100,0

Przemysł ... 50,5 54,6 53,0 52,9

Budownictwo ... 2,5 2,5 2,6 3,0

Rolnictwo ... 2,0 1.9 - 1,6 J .7

Leśnictwo ... 0,3 0,1 0,1 0,3

Transport .... ...

, 4,9 5,2 6,2 6,0

Łączność ... 1,0

Handel ... . 2,0 2,4 3,9 3,4

Gospodarka komunalna ... 9,8 8,0 M 9,0

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi,

komunalne ... 20,3 17,6 15,0 15,6

Nauka i rozwój techniki ...!.. 0,3 0,2 0,3 0,4

Oświata i wychowanie ... 3,0 2,9 2,5 2,1

Kultura i sztuka ... 0,1 0,2 0,1 0,2

Ochrona zdrowia i opieka spo­

łeczna ... 3,2 3,6 3,7 3,4

Kultura fizyczna, turystyka i

wypoczynek ... 0,5 0,5 0,6 0,7

Pozostałe ... 0,6 0,3 0,5 0,5

a/Wedłurj lokalizacji inwestycji.

Tabi . 3. NAKŁADY INWESTYCYJNE8^« SFERZE PRODUKCJI MATERIALNEJ I W SFERZE POZA PRODU­

KCJĄ MATERIALNĄ /ceny bieżące/.

Inwestycjo w sferze produkcji

materialnej Inwestycje w sferze poza produ­

kcji] materialną LATA Ogółem

razem

gospodarka gospodarka

uspołecz­

ni on n

nie uspo­

łeczniona

razem

usnohjcz-

ri i ona nic uspo­

łeczniona

* W MILIONACH ZŁOTYCH

1984 222619,0 155012,6 151703,4 4 1 0 9 , 2 6 6 8 0 6 , 4 5 7 7 6 5 , 2 904 3 , 2 1905 295496,0 21 3561 ,4 209518,2 404 3,2 019 3 5 , 4 7 0 9 1 2 , 3 1 1 0 2 3 , 1 19(16 407051,9 3(J 5500.6 298-191 , l 5317.5 1 0 3 5 4 3 , 3 8 9 9 i( 5 , 2 1 5560, l 1 9 li 7 % 51 1 4 >( 1 ,11 38 3 3 6 3 , 7 376741 ,4 6 6 2 2 , 5 1 2 8 1 1 7 , 3 1 1 1 1 5 0 , 7 16'>66 , 6

(8)

Tabl . 3. NAKŁADY INWESTYCYJNEa/W SFERZE PRODUKCJI MATERIALNEJ I W SFERZE POZA P*RODU- KCJĄ MATERIALNĄ /dok./

Inwestycje w sferze

materialnej produkcji Inwestycje w sfeęze poza produ­

kcją materialną

LATA Ogółem gospodarka gospodarka

razem uspołecz­

niona nid uspo­

łeczniona

razem uspołecz­

niona ,nie uspo­

łeczniona W ODSETKACH

1904 100,0 70,0 68,1 1,9 30,0 25,9 4,1

1905 100,0 72,3 70,9 1,4 27,7 24,0 3,7

1986 100,0 74,6 73,3 1,3 25,4 22,1 3,3

1907 100,0 75,0 73,7 1,3 25,0 21,7 3,3

a/Według lokalizacji inwestycji.

Tabl. 4. NAKŁADY INWESTYCYJNE W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJa/WEDLUG JEDNOSTEK ORGANIZA­

CYJNYCH /ceny bieżące/.

LATA Ogółem Jednostki państwowe

Jednostki

spółdzielcze Organizacje społeczne centralne terenowe

W MILIONACH ZŁOTYCH

1904 209466,6 142235,2 32447,0 34343,1 441,3

1905 280430,5 201022,8 39367,9 39421,9 617,9

1906 308174,3 280172,0 55375,1 51927,3 699,9

1907 407892,1 353752,5 60122,3 64992,9 1024,4

W ODSETKACH

1984 100,0 67,9 15,5 16,4 0,2

1905 100,0 71,7 14,0 14,1 0,2

1906 100,0 72,2 14,2 13,4 0,2

1987 100,0 72,5 14,0 13,3 0,2

a/Według lokalizacji inwestycji

Tabl. 5. NAKŁADY INWESTYCYJNE WEDŁUG RODZAJÓW /ceny bieżące/3 /

Ugółem W tym gospodarka uspołeczniona

LATA / nakłady na nakłady na

ogółem roboty budowlano montażowe

maszyny i urzą­

dzenia

pozostałe

nakłady razem roboty budowlano- montażowe

maszyny i urzą­

dzenia

pozostałe nakłady

W MILIONACH ZŁOTYCH

1904 222619,0 144646,0 64943,4 13029,6 209466,6 133979,8 62675,5 12011,3 1905 295496,0 184507,7 91676,1 19313,0 200430,5 172179,1 09113,4 19138,0 1986 407051,9 250598,9 120203,7 20249,3 308174,3 235204,2 124923,6 27966,5 1987 511481,0 290609,4 109066,1 30925,5 487892,1 271254,2 186019,1 30618,8

W ODSETKACH

1904 100,0 65,0 29,2 5,0 100,0 64,0 29,9 6,1

1905 100,0 62,5 31,0 6,5 100,0 61,4 31,0 6,0

1906 100,0 61,6 31,5 6,9 100,0 60,6 32,2 7,2

1907 100,0 56,8 37,1 6,1 100,0 55,6 30,1 6,3

(9)

' I Tabl. 6. INWESTYCJE WSTRZYMANE3^ /ceny bieżące/

Stan w dniu 31 XII

.1984 1905 1906 1987

\ V

wartość kosztory­

sowa

nakłady poniutilo- ne od początku realizacji

WYSZCZEGÓLNIENIE liczba zadań

w milionach złotych

w h wartości koszto­

rysowej /zaawan­

sowanie/

0 G Ó Ł E M ...

Jednostki państwowe ...

•178 115 90 64 163171,6 44575,1 27,3

79 49 35 32 160805,7 43701,9 27,2

terenowe ... 33 29 19 14 1103,0 309,7 26,2

Jednostki spółdzielcze ... 66 . 37 36 10 1302,1 40 3,5 40,9

a/Według lokalizacji inwostycji.

Tabl. 7. INWESTYCJE WSTRZYMANE W 1987 Ra/ WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ /ceny bieżące/

Stan w dniu 31 XII

Wartość

kosztorysowa Nakłady poniesione od po­

czątku realizacji

WYSZCZEGÓLNIENIE Zadania

wstrzymane w milionach z łotych

w h wartości kosztorysowej /zaawansowa­

ni a/

w cenach bieżących

0 C Ó 1 M ... 64 163171,6 44575,1 27,3

w tyin:

Przemysł ... 26 154559,5 41042,7 26, 6

(lodownie Iwo ... 3 516,4 95,4 10,5

Rolnictwo ... 2 439,8 329,0 75,0

Transport ... 2 5326,0 2350,l 44,1

Handel ... 4 613,2 45,4

229,2

7 4

Gospodarka komunalna ... 13 690,0 33,2

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komuna­

lne ... 11 686,6 446,2 '65,0

Ochrona zdrowia i opieka spo­

łeczna ... 2 339,3 36,3 10,7

a / Wr;dłufj l o k a l i z a c j i i n w e s t y c j i .

(10)

Tabl. 8. NAKŁADY INWESTYCYONEa/NA OCHRONĘ ŚROOOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ /ceny bieżący

WYSZCZEGÓLNIENIE 1984 1985 1986 1987

W MILIONACH ZŁOTYCH

0 G Ó Ł E M ... ... 15200,4 22990,6 38817,5 51987,3

Ochrona środowiska ... 7254,9 11164,6 21932,9 30581,8 ochrona wód ... 4783,9 6275,5 10868,2 12619,8 ochrona powietrza atmosfery­

cznego ... 1597,0 2996,8 6677,4 9319,8 unieszkodliwienie i zagospo­

darowanie odpadów przemy­

słowych ofaz rekultywacja

terenów ich składowania .... 874,0 1892,3 4387,3 8642,2

Gospodarka wodna ... 7945,5 11826,0 16884,6 21405,5

ujęcia i doprowadzenia wody 6678,0 9974,7 14026,5 19111,1

zbiorniki i stopnie wodne ... 492,6 501,6 865,5 524 ,9

regulacja i zabudowa rzek i potoków, obwałowania

przeciwpowodziowe ... ....

stacje pomp ...

i

1213,7136,0 1840,4152,2 1662,3107,2

• W ODSETKACH

0 G Ó Ł E M ... 100,0 100,0 100,0 100,0

Ochrona środowiska ... 47,7 48,6 56,5 58,8

ochrona wód :... 31,5 27,3 28,0 24,3

ochrona powietrza atmosferycz-

10,5 13,0 17,2 ! 17,9

unieszkodliwienie i zagospo­

darowanie odpadów przemys­

łowych oraz rekultywacja

terenów ich składowania .... 5,7 8,3 11,3 16,6

Gospodarka wodna ... 52,3 51,4 43,5 41,2

ujęcia i doprowadzenia wody 43,9 43,4 36,1 36,8

zbiorniki i stopnie wodne ... 3,2 2,2 2,2 1,0

regulacja i zabudowa rzek i potoków, obwałowania prze­

ciwpowodziowa ... .

stacje pomp ... . 5,2 5,2

0,6 4,8

0,4 5,2

0,2 a/Wodług lokalizacji inwestycji.

(11)

Tabl.9. WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADAŃ BUDOWNICTWA INWESTYCYJNEGO3^PRZEKAZANYCH 00 EKSPLOATACJI W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ /ceny bieżące/

WYSZCZEGÓLNIENIE a/ w min zl

b/ w !i zadań przewidzianych do przekazania do eksploatacji

1904 1905 1986 1907

0 G Ó Ł E M ... a 86750,3 105969,5 180708,4 213332,7

b 82,5 66,4 63,6 67,0

Jednostki państwowe

centralne ... a 49554,8 65876,5 129000,5 150696,4

b 03,3 66,9 61,7 61,7

terenowe ... a 17467,8 18626,5 18664,9 24349,0

b 70,9 59,9 57,6 74 ,6

Jednostki spółdzielcze .... a 19702,0 21250,9 32143,3 30203,8

b 93,6 71,5 70,0 91,8

Organizacje społeczne .... a 26,3 215,6' 99,7 02,6

b 111,0 101,6 58,4 72,1

a/Według siedziby inwestora.

Tabl.10. MIESZKANIA, IZBY, POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ ODDANYCH DO UŻYTKU W GOSPODARCE NARODOWEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE m - mieszkańców

i - izby

p - powierzchnia w in2

1904 1985 1906 1907

O G Ó Ł E M ... m 23131 20694 1 9752 19726

i. 81615 73295 71142 71074

P 1392362 1263058 1241372 1263661

Oudownictwo uspołecznione m 20155 17732 16546 16441

i 67009 58553 54946 55349

P 1086569 955339 902400 912954

Budownictwo nie uspołecz­ rn 2976 2962 3206 3213 5

ni one i 14606 14742 16196 16525

P 305793 307719 338972 350707

T*bl. 11. PRZECIĘTNA WARIOŚĆ 1 m 2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ

WYSZCZECÓLNIENIE 1904 1905 1906 1907

w złotych - r;nny bieżąco 1984-100 1905=100 1906=100 0 G Ó L E M ... 24504 32573 40042 53427 217,3 164,0 133,4

komunalne ... 25492

32049 • 56017 2 ? 2 , 9 177,3 •

spółdzielczo ... 22047 29193 37094 52214 220,5 170,9 13 7,0

zakładów pracy ... 20003 38775 56817. 202,9 146,5

(12)

Ta b l . 12. MIESZKANIA, IZBY, POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ OOOANYUi DU UŻYTKU3^ W GOSPO­

DARCE NIE USPOŁECZNIONEJ W 1907 R.

MIASTA ; Mieszkania

....--- ,.v.. ---

Izby

Powierzchnia użytkowa mieszkań

w m 2 1986=100

WOJEWÓDZTWO ... . 3285 16525 350707 .103,5

MIASTA ... 2023 10246 214695 97,0

Katowice ... . .... lia 655 12718 102,5

32 156 3240 07,3

Brzeszcze ... 12 57 1229 97,0

Bukowno ... 14 65 1260 75,8

Bytom ... 37 208 4 569 173,8

Chorzów ... .. 5 25 577 14,2

Chrzanów ... . 22 98 1947 122,5

Czechowice-Dziedzice 20 148 2901 71,9

Czeladź ... 21 114 2047 195,6

Dąbrowa Górnicka .... 07 405 8700 116,0

Gliwice ... 82 460 9715 206,6

Jastrzębie Zdrój .... 50 240 5400 134,9

Jaworzno ... . 81 335 6762 104 ,6

12 61 1169 110,2

Kuźnia Raciborska ... 5 25 635 76,5

Leszczyny ... 27 130 2792 90,6

Libiąż ... 10 50 1292 6 7,4

Łaziska Górne ... 24 133 2557 106,2

Łazy ... 4 27 602 72,7

45 226 4930 80,0

Mysłowice ... 72 396 7110 78,1

Ogrodzieniec ... 29 151 3520 408,3

Olkusz ... 27 129 2606 105,9

Orzesze ... ... 25 124 2690 7 5,3

Piekary śląskie .... 30 170 3472 26,2

25 107 2229 99,1

109 507 10637 125,0

Pyskowice ... 2 36 715 66,2

29 ] 40 v 3 2 0 fi 76,7

Ruda śląska ... 32 164 4164 106,0

Rybn1k .r . ... 157 790 16094 91,6

Siemianowice śląskie 10 47 1 195 270 ,6

13 60 1444 136,1

Sławków ... 7 32 640 75,9

Sosnowiec ... 99 437 9007 09,0

świętoehłowicu ... 13 57 1220 204 ,4

Tarnowskie Góry ... 104 573 11376 110,8

2 1 3 244 103,0

34 139 2745 30,2

160 041 1 7266 101,6

Wodzisław Śląski .... 132 690 1 4 369 112,0

6 26 564 27,9

61 307 6535 162,3

Zawiercie ... 06 4 J 5 9036 113,2

Jory ... 4 7 249 56? 5 107,2

(13)

Tabl. 12.MIESZKANIA, IZBY, POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ OODANYCH DO UŻYTKUa/W GOSPO­

DARCE NIE USPOŁECZNIONEJ W 19B7 R./dok./

GMINY Mieszkania Izby

Powierzchnia użytkowa mieszkań

w m* 1986=100

GMINY ... 1262 6279 136012 114,0

Babice ... ... 30 173 2949 152,7

Bestwina ... 45 203 4869 213,7

Bobrowniki ... 23 118 2402 110,2

Brzeszcze ... 16 86 1682 99,6

Bukowno ... 28 133 2493 123,0

Chrzanów ... 19 94 2088 95,;

Czechowice-Dziedzice 20 115 2245 77,2

Gaszowice ... 34 156 3180 196,6

Gierałtowice ... 36 121 3146 84,8

Godów ... * 40 191 4221 92,2

Gorzyce ... 36 197 3,768 114,6

Klucze ... 50 235 4970 243,9

Krzanowice ... 17 86 2185 106,8

Krzyżanowice ... 38 174 3660 97,0

Kuźnia Raciborska .. 16 BI 1737 138,2

Leszczyny ... 33 172 3626 99,1

Libiąż ... 11 67 1690 158,9

Lubomia ... 31 135 3003 90,4

Lyski ... ... 32 143 2859 102,3

Łazy ... 14 72 1621 293,7

Miedźna ... 21 106 2331 149,1

Mierzęcice ... 25 115 2338 88,3

Mszana ... 20 118 4794 192,3

Nędza ... 27 138 2969 117,6

Ogrodzieniec ... 11 55 1294 52,1

Olkusz ... 26 135 28B4 ] 26,8

Pawłowice ... 47 237 5071 130,9

Pietrowice Wielkie ... 15 90 1930 131,4

Pilchowice ... 25 146 2940 72,2

Pilica ... 58 293 6945 124,5

Psary ... 20 102 2111 77,1

Pszczyna ... 42 206 4093 141,3

Rudnik ... 8 36 B79 57,5

Rudziniec ..... ... 9 71 1334 78,9

Siewierz ... 29 135 3229 367,0

Sośnicowice ... 12 63 1343 94,7

Suszec ... 24 109 2215 99,1

Świerklaniec ... 31 150 3158 96,1

Świerklany ... 37 179 3681 88,4

Tąpkowice ... 13 72 1533 101,1

Toszek ... 11 71 1560 117,5

Trzebinia ... 23 98 2171 73,1

Tworón ... 19 96 2008 91,0

Wielowieś ... 9 46 1295 93,5

Wolbrom ... 61 302 5979 210,1

24 128 2885 112,)

Zebrzydowice ... 20 118 2460 70,6

Żarnowi ei; ... 11! 104 2100 ' 93.0

a/ Łączni i; 7 hudownir.twnm V !,lr,°rodz 1 nnym spółdzielczości mi es z k a n i o w e) .

(14)

Tabl. 13. MIESZKANIA,IZBY I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ ODDANYCH DO UŻYTKU W GOS­

PODARCE USPOŁECZNIONEJ W 19(37 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE Mieszkania Izby Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 1986= 100

WOJEWÓDZTWO ■ *

O G Ó Ł E M ... 16441 55349 912954 101,2

spółdzielcze ... 11514 39981 647535 109,0 ■

zakładowe ... 4739 14771 255371 86,9

komunalne ... 188 597 10048 69,1

MIASTA RAZEM ... ...

spółdzielcze ...

zakładowe ... . komunalne ... .

15589 11120 4281 188

52892 38883 13412 597

867973 626064 231861 10040 Ka towice ... .

spółdzielcze ...

zakładowe ...

2101

| 1660

441

6822 6010 812

110100 95300 14GOO Będzin ...

spółdzielcze ...

zakładowe ...

komunalne ...

1 316

114 141 61

1126 431 476 219

13970 6916 86G6 3368 Bytom i... ...

spółdzielcze ...

zakładowe ...

93f>

: ; 4 5 7 479

2950 1575 1375

53220 25360 27860 Ch o r z ó w ...

spółdzielcze ...

z a k ła do we ...!...

; 107

42 65

436 224 212

66-22 3300 3322 Chrzanów ...

spółdzielcze ...

zakładowe ...

265

: 1 5 0

/115

915 525 390

14294 8179 6115 Czechowice Dziedzice ...

spółdzielcze ...

zakładowe .... ...

207 167 40

780 620 160

11738 9266 2472 Czeladź ...

spółdzielcze ... 133

133, 464

464 7466

7466 Dąbrowa G ó r n i c z a ...

spółd zie lc ze ...

z ak ła do we . ...

1123 970 153

3909 3346 563

64809 55971 8838 Gliwice ...

spółdzielcze ...

zakładowe ... ...

(193 843

50

3134 2952 182

50186 47385 2801 Jastrzębie 7drń} ...

spółdzielcze ...

zakładowe ...

70 20 50

239 85 154

32881270 2018 Jaworzno ... .... ■

spółdzielcze ...

zakładowe ...

303

i 184

119S

892 44 3 449

17154 9979 7175 Knurów ...

spółdzielcze ... 134

134 418

418

61301 6801 Ku/n i a lUłCi borska .... . .

spółdzielcze ...

komunalne ... ..

60 4 0

; 20

210 140

■70

3462 2238 1224 Leszczyny ... .

spółdzielcze ... . zakładowe ...

308392 4

12821292 10

20409 20115 374

100.7 107,9

87.0 69.1 80.3 89.8 4 7,8 58.0 37.5 103.1 58.1

100.8

G 9 ,3 126,3 132.8 67.0 53 raz, 76.4 150.2 46.1 176.3 145.3 9 razy

47.6 57,3 157.5 136.0

x 112.0 99.7

34 ,9 16.9

8,9 39,6 220,7 206.6 243 ,8

65.9 121.9

x x

X

117,3 120; 7 46,6

(15)

Tabl. 13. MTE5ZKAMTA J Z O Y I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA HIESZKAfi O 1' '-ANYCH DO UŻYTKU W GO POOARfiE lir.PnŁcCŻUTn'^.! W 19?’7 R. /ct.1. /

WYSZCZEGÓLNIENIE

L .i b i g 2 ... . spółdzielcze ...

Łazisko Górne ....

zakładowe ...

Mikołów ...

spółdzielcze ...

zakładowe ...

Mysłowice ...'.

spółdzielcze .. .__

zakładowe ...

Olkur.z . . . ...

spółdzielcze . zakładowe ...

komunalne ...•...., 0rze32t! ... . zakałdnwe ... . Piekary ś l g s k i e ...

spółdzielcze ...

Pszczyna ...

spółdzielcze ...

zakładowe ...

Pyskowice ...

spółdzielcze ...

Racibórz ...

spółdzielcze ...

zakładowe ...

fiuda śląska ...

spółdzielcze ...

zakładowe ...

komunalne ...

RyboiR ...

spółdzielcze ...

zakładowe ...

Siemianowice śliskie spółdzielcze ...

zakładowe ...

Sosnowiec ...

spółdzielcze ...

zakładów': ...

Świętochłowice ...

spółdzielcze ...

zakładowe ...

Tarnowskie- Córy ...

'.¡półdzielcze ...

zakładowe ...

Trzebinia ...

zakładowe ...

ly^iiy ...

spółdzielcze ...

zakładowe ...

Mieszkania Powierzchnia użytkowa mieszkart --- --- ST---

w n 1906- 100

MIASTA / c d ./

105 365 5716 v 37,0

105 365 5716 50,1

195 648 10 558 157,0

195 643 10350 157,0

62 235 3832 ; 8 2 , 1

36 142 2285 04,7

26 9.) 1547 78,7

749 2901 43103 119,2

562 2175 31 ¿05 129,7

187 726 11498 97,5

.868 3013 49908 127.9

668 ! 233 0 30322 129,2

168 623 9772 104,5

32 80 1014 X

1 3 45 X

1 3 45 1 X,

142 466 7464 ' 132,5

142 466 ' 7464 X

117 396 6134 122,0

111 366 5594 .112,0

6 30 540 X

60 220 i 3419 21,5

60 220 3419 140,0

228 685 13323 95,0

• 184 596 900 5 74,4

44 09 3523 416,4

816 2648 45113 103,0

439 1488 2 374 3 96,4

347 1052 19704 104 ,6

30 100 1666 X

498 1635 27450 153,6

241 778 13572 7 razy

257 057 13070 06,4

723 2541 40209 277,9

662 2374 36999 360,9

61 167 3210 76,1

1203 4100 67091 77,3

931 3331 54407 93,7

272 849 13404 40,3

335 .1106 10322 ; 196,8

260 091 14734 366,3

67 215 3500 67,0

25.1 040 13153 78,1

201 600 10628 72,9

50 . 160 2525 111,2

53 155 2540 X

53 155 2540 X

442 15 36 2530 J 6(1,9

39 156 2473 0,0

¿03 1300 22020 169,1

(16)

T a b l . 1 3. MJESZKAN1A',IZBY I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAĆ ODDANYCH DU UŻYTKU W GO S­

PODARCE USPOŁECZNIONEJ W 198?

.

/dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE Mieszkania

Powierzchnia użytkowa mieszkań w m 2 : 19 E 6 = 100

Wodzisław śliski ...

MIAi 457

¡7A /dok./

1512 25316 181,1

spółdzielcze ... 417 1345 22796 469,2 ‘

zakładowe ... 40 167 2520 27,6

Wolbrom ... 20 70 1113 33,3

spółdzielcze ... 20 70 1113 33,3

Z a b r z e ... ... 636 2126 37991 112,0

spółdzielcze ... 305 1009 16919 96,4

331 1119 21072 177,3

497 i 1688 26524 197,3

spółdzielcze ... 407 1528 23836 242,0

zakładowe ... ... . 80 160 i 2608 74,7

Żory ... 101 334 5136 72,5

spółdzielcze ... 20 7b 103;? 15,4

zakładowe ... 36 136 2072 X

45 120 1976 X

RAZEM ... . 652

GMINY

2457 44981 110,0

spółdzielcze ... 394 1098 •21471 1 60,1

458 1359 235110 85,6

Gierałtowice .. .'... 159 302 6371 X

zakładowe ... 159 302 6371 X

Godów ... > \ 8 26 488 X

zakładowe ... 8 26 468 X

210 460 111.20 X

2.10 460 11128 X

Krzyżanowice . . .'■... 4 14 304 X

zakładowe ... 4 14 384 X

Leszczyny ... 2 9 167 5,?

zakładowe ... 2 9 167 5,9

Miedźna ... 191 627 9437 65,6

spółdzielc/e ... 16 64 9 5 9 X

175 5 6 3 8478 5 0 , 9

30 120 1890 X

30 120 1890 X

Pnwłnwl n r ... 120 4 6 0 7099 6 6 , 0

spółdzielcze ... 120 4 6 0 7099 6 7 , 2

2 8 201 107,1

zakładowe ... 2 0 201 107,1

20 ' i 81 1448 X

zakładowe ... . 20 81 1448 X

10 72 1190 X

10 72 1190 X

5?. 134 • 26 94 8 8 , 4

spółdzielcze ... 48 1 14 2 2 8 5 8 0 , 5

4 ?0 40 9 1 9 6 , 6

3 A 144 24 76 2 0 0 , 0

3 6 144

'

24 76 2 0 0 , 0

(17)

T a b l . 14. NAKŁAOY INWESTYCYJNE W GOSPOOARCE USPOŁECZNIONEJ W 1987 R.

Lp. MIASTA Og ó­

łem

Robo­

budo­ty wlano - m o n ­ tażowe

Za­

kupy

1

P ozo­

stałe n a ­ k ł a ­ dy

Z ogó-

prze- mysł

budow­

nictwo rol­

nic­

two

leś­

n i c ­ two

trans­

port łącz­

ność

w min zł 1 O G Ó Ł E M ... 407892,1. 271254,2 186U19,1 30618,8

i 258206,8 14875,6 0174,5 708,8 29119,2 3693,1j Ml A

2 Katowice ... 69054,5 28463 5 37025 8 3565 2 23900 3 3584,7 269 7 469,2 12067,1 1966,0 3 Będzin ... 6574,0 4151 0 2054 9 368 1 3728 0 168,1 99 7 54,3 215,6 - 4 Brzeszcze ... 2100,9 760 5 1320 4 108 0 1769 3 0,9 31 3 - -

5 Bukowno ... 052,9 605 5 90 8 68 6 259 9 - 0 7 - 12,0 4,3

6 Bytom ... 26572,0 12C37 0 12816 4 919 4 0774 0 1715,2 44 0 - 306,4

323,6 64,0 7 Chorzów ... 10857,1 6590 5 2061 4 1397 2 3375 9 203,7 11 5 - 170,0 0

9

Chrzanów ...

Czechowice-Dzie- 4316,1 2922 0 960 7 433 4 1241 0 24,4 34 9 275,0 9,3 dzice ... 4955,6 2010 3 2703 2 242 1 3273 3 94,4

1339,5

9 4 - 654,5 -

10 Czeladź ... 3605,9 1711 9 1739 6 154 4 894 5 17 2 - - -

11 Dąbrowa Górnicza 56347,7 40390 3 11013 2 4936 2 46907 9 421,4 53 6 0,3 621,9 20,5 12 Gliwice ... 27544,2 12554 4 13416 7 1573 1 16037 1 1662,8 199 4 612,7 230,5 13 Jastrzębie-Zdrój 11199,4

10002,8

5136 6 5184 3 870 5 7068 0 312,6 ' 155 4 - 10,3 82,1 14 Jaworzno ... 6332 8 3089 1 580 9 5953 1 -5,4 190 5 3,0 109,6 2,7 15 Knurów.... i.... 7633,5 3062 2 4208 6 282 7 5765 2 12 6 26,8 20,6

16 Kuźnia Raciborska 477,5 211 6 243 2 22 7 249 7 - - 21,5 - 27,2

17 Leszczyny ... 3512,8 2575 7 720 6 216 5 1626 2 - 62 9 - - - 10 Libiąż ... 4359,7 2457 5 1763 8 138 4 3511 6 13,8 . 24 8 - - - 19 Łaziska Górne ... 3516,6 2370 0 966 0 180 6 2110 5 - 13 4 *% 42,3 92,7

20 Łazy ... 400,9 312 0 40 1 40 8 76 9 - 8 7 - 73,3 -

21 Mikołów ... 2251,3 1039 3 1003 3 128 7 441 1 670,3 49 3 1,5 143,2 - 22 Mysłowice ... 24630,4 10107 0 4772 7 1670 7 4397 5 676,0 174 2 3642,0 21,1

23 Ogrodzieniec .... 279,5 133 5 97 4 40 6 222 7 4,0 20 1 - - -

24 Olkusz .... .... 4743,7 3310 7 1202 1 230 9 1021 3 96,5 6 4 - 289,6, 22,8

25 Orzesze ... 690,1 354 2 204 8 139 1 399 9 - 7 9 - - -

26 Piekary śląskie 2500,6 1168 0 1201 6 139 0 1372 4 3,6 39 5 - 87,4

27 Poręba ... 306,0 137 9 107 7 60 4 159 0 - - - - 32,2

20 Pszczyna ... 1704,1 1120 4 403 7 180 0 154 7 63,0 98 4 - 149,4 -

29 Pyskowice ... 594,7 518 5 48 5 27 7 73 0 35,0 7 7 - 0,1 -

30 Racibórz ... 4236,0 2640 0 1281 8 305 4 1491 0 6,2 135 9 - 305,4 28,4 31 Ruda Śląska .... 17569,7 11377 6 5382 2 009 9 9273 6 519,9 4 5 - 7,1 - 32

33

Rybnik ...

Siemianowice

12196,4 6612 1 4920 6 663 7 6452 9 403,1 31 4 **■ 965,5 7,9 Śląskie .... 7092,6

335,5

4077 3 1739 5 475 0 2501 9 354,8 40 0 - 143,3 113,9

34 Siewierz ... 143 3 190 6 1 6 144 2 - 11 4 0,0 49,0 -

35 Sławków ... 275,4 194 1 61 3 20 0 101 0 - - - - 6,3

36 Sosnowiec ... 25213,7 14222 6 9670 9 1320 2 7071 9 460,2 99 6 - 1711,4 302,9 37

38 świ ętochłowice ..

Tarnowskie 2862,5 1909 6 781 2 171 7 713 8 '271,4 3 6 “

39

Góry ... 6491,3 3841 9 1998 3 651 1 3227 9 6,6 66 4 0,5 590,5 89,3

Toszek ... 245,6 190 9 46 0 0 7 14 2 - 9 2 » - 19,9

40 Trzebinia ... 5309,6 2690 0 2151 9 45B 9 4727 0 44,6 4 9 - 102,2 39,2 41

42

Tychy ...

Wodzisław

21795,5 8764 3 12127 8 903 4 14719 3 462,3 916 0 7,2 033,0 62,1 Śląski ... 9260,5 4076 5 4903 0 289 0 5500 2 16,0 107 ’j - 336,4 94,5 43 WoIlirom ... 1561,0 1041 0 455 0 64 2 947 7 63,2 10 0 - 6,5 42,9 44 Zabrze ... 24163,5 10445 6 12004 9 913 0 15902 4 922,9 13 9 - 395,9 - 45 Zawiercie ... 5509,0 2302 0 2579 1 707 9 •3407 6 10,5 68 1 - 373,6 - 46 Żory ... 2614,5 1500 n 962 5 63 2 723 0 214,7 G 1 - - 63,5

<

ł e m .

pozo­

stałe gospo­

handel gałę­

zie darka

k om u ­ produk­ nalna cji ma ­ terial­

nej

gospodarka m i e ­ szkaniowa oraz niemateri alne usłun i komunalne

w tym gospo­

darka miesz­

kanio­

wa razem

nauka

i o ś w i a ­ k ul tu ­ rozwój ta i ra i tech­ wy ch o­ s ztu­

niki wanie ka

ochrona zdrowia i opieka sp o­

łecz­

na

kultura fizycz­

n a ,

turys­ p oz o ­ tyka s t a ­ i wy- łe Poczy- nek

Lp.

(ceny bieżące)

16666,3 1178,2 44110,9 76352,9 74771,5 1012,8 10407,3 776,0 17237,9 3522,9 1040,5

STA

1026,8 745, 8 0606,4 0094,2 7442,8 682,3 1145,0 158,9 3946,3 1105,3 393,5 2

418,7 - 316,4 1262,9 1262,9 - 167,8 0,8 89,0 1,6 50,3 3

57,6 _ 7,2 124,9 124,9 - 104,2 - 25,4 65,3 2,8 4

26,4 _ 371,5 177,3 104,2 - - - 5

7782,0 _ 2503,6 3900,0 3981,1 30,5 536,5 29,9 760,0 6,4 3,7 6

109,1 - 4635,3 1283,5 991,0 33,4 408,1 60,6 62,4 19,8 80,2 7

79,7 651,5 1046,1 1046,1 73,4 - 047,3 - 32,7 8

90,2 140,5 370,3 367,4 36,0 212,1 27,9 1,1 40,5 5,4 9

65,8 - 200,1 1054,2 1054,2 - 3,8 3,3 22,5 5,0 - 10

498,2 - 763,5 ' 5781,1 5770,4 - 559,9 -2,2 553,9" 58,1 24,6 11 769,9 1 6 1303,6 4579,6 4529,8 809,1 629,1 11,8 525,6 156,9 14,5 12

132,2 431,0 1466,8 1458,0 - 116,5 53,1 425,9 67,0 68,9 13

291,2 - 047,9 2023,1 .2023,1 - 283,8 40,3 161,9 92,8 0,3 14

30,8 - 296,5 830,1 810,0 w 334,? 14,0 256,4 23,1 15,2 15

25,4 - 3,3 118,1 118,1 - 17,7 5,6 - 5,6 3,4 16

74,2 - 274,2 1037,3 1037,3 - 234,1 - 57,1 146,0 - 17

7,5 - 254,0 292,1 292,1 - 251,2 - - 4,7 - 10

11,3 - 79,4 1061,0 1061,8 - - - 99,1 6,1 - 19

59,5 - 141,9 25,0 25,0 - - - 15,6 20

75,4 5 7 170,3 535,2 533.6 - 124,0 - 27.3 - - 21

500,0 11195,5 3390,4 3285,8 31,3 192,3 33,6 220,5 66,9 0,3 22

17,7 - 6,9 0,5 0,5 - - 5,8 - 1,0 - 23

77,3 - 94,7 2790.4 2788,5 - 247,5 10,6 15,5 70,1 1,0 24

0,9 - 60,8 219,3 219,3 - 0,5 - 0,0 - - 25

74,6 - 57,5 723,5 . 723,5 - 86,5 - 47,5 14,0 1,3 26

10,6 - 119,3 64,9 59,9 - - - 27

36,3 215 ,2 158,9 311,3 300,7 6,5 71,6 27,7 396,5 10,3 4,3 20

120,0 22,0 260,8 260,8 -2,1 1,5 48,0 10,1 9,0 29

87,6 » 519,3 643,1 639,1 - 317,5 607,1 7,2 6,5 30

303,4 199 ,9 798,4 5741,1 5735,0 9,0 447,7 - 245,2 13,0 1,1 31

. 431,2 0,3 447,4 2215,1 2104,6 167,7 64,6 064,9 80,9 63,5 32

168,2 1317,4 2114,7 2114,7 , _ 241,6 - 01,0 11,7 3,3 33

41,2 - 22,7 - _ - - - 23,2 1,1 41,1 - 34

22,7 _ 79,3 _ _ - 56,3 6,5 - 2,5 - 35

736,2 - 1766,1 7432,3 7432,3 14,6 824,6 16,1 3965,7 6,3 5,8 36

21,0 - 251,0 1467,7 1467,7 - 70,1 - 59,3 ' 4,1 0,5 37

115,6 064,3 998,4 994,8 _ 240,9 14,2 114,6 38,5 115,6 30

35,5 9,7 152,2 - - - - - 4,9 - - 39

65,4 35,5 274,9 274,9 - - - 11,9 4,0 - 40

175,2 - 1451,1 2501,1 2581,1 2,8 406,8 - 49,8 116,4 11,6 41

67,0 _ 612,1 1963,9 1963,9 392,6 5,6, 125,0 30,8 8,1 42

06,4 - 104,6 230,5 230,5 - 0,8 1,0 59,4 - 43

274,7 - 1219,5 2001,5 2881,5 156,2 143,6 18,2 1613,7 522,6 10,4 44

30,3 - 355,9 1240,3 1240,3 - 20,5 - 67,5 - • 6,7 45

86,0 — 296,6 685,9 533,2 - . 110,7 66,0 207,7 69,0 2,5 46

(18)

Tabl. 14. NAKŁADY INWESTYCYJNE W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ W 1987 R./dok./

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE

"/y,rr

Ogó- łe(n

Robo­ Pozo­

ty stałe

budo- Za­ n a ­ wlano- kupy k ła ­

mon- dy

tażowe

prze­

mysł

budow­

nictwo rol­

nic­

two

nic­leś­

two

trans­

port

Z o n c 5 -

łącz­

ność

w min z i

GMI

1 2 34 56 7 8 10 9 U 1?

13 1.4 15 16 17 10 20 19 21 22 23 24 2526

27 20 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3t!

39 40 41 42 43 44 45 46 47 40 49

Babice Bestwina Bobrowniki Brzeszcze Bukowno Chrzanów Czechowice

Dziedzice Gaszowice Gierałtowice Godów Gorzyce

Klucze ...--- | 1517,0 Krzanowice

Krzyżanowice ..

Kuźnia Racibor­

ska Leszczyny Libiąż Lubomia Lyr;ki . tazy Mi.ed

Mierzęcice . Mszana ....

Nędza ...

Ogrodzieniec Olkusz ...

Pawłowice Pietrowice

Wielkie Pilchowice Pilica Psary Pszczyna Rudnik Rudziniec Siewierz ...

Sośnicowice Suszec ....

Świerklaniec Świerklany . Tsjpkowice I oiizeU ..

Trzebinia Tworóg ..

Wielowieś Wolbrom Zbrosławice Zebrzydowice Żarnowiec ..

i NUZLOKALI/OWAUr

42,2 i,n

_ 43,2 - - -

« 50,3 - 102.9 -

- 00,7 2,3 -• -

- 11,4 - - -

- 35,7 - -

99,0 - - -

_ 69,0 - - -

- 242,0 - - -

- 34,0 - - 30,1

- 105,2 - - 26,2

3,0 ‘ 65,2 - -

110,0 - - -

- 120,9 - 12,0

m, . 136,9 - - -

« 81,9 16,0 - -

_ r,o - - -

_ 58,7 - - -

« 11,3 1,1 - -

34,1 0,5 - -

80,4 - - -

• 36,7 - - -

- 49,0 0,7 -

- 91,3 22,0 -

_ - - - -

_ 27,8 22,4 - -

- 101,3 - - *•

_ 136,1 _ - -

70,7 - - -

- 155,7 3,4 30,4 -

LB, 0 501,1 - -

- 102,0 0,7 - -

• • 116,2 5,0 -

- 137,0 14,3 ’ - -

- 50,0 3,0 10,2 -

- 119,4 5,6 - -

2.5 ’’56,4 - 1,3 -

- 17,9 - - -

- - - - -

• 07,4 - - -

- 216,0 - - -

0. A 119,1 - 4.0 -

- 175,0 6,3 0.9 -

96,8 - - -

- 149,0 - 16.9 -

« 239,9 45,5 - .

90,4 _ -

276,5 6,4 15,8 •

1,2 - 3026,7 -

łem

handel

pozo­

stałe gałę­

zie

gospo­

darka komu­

gospodar szkaniow niemater usługi k

ka mie- a oraz ialne omunalne

nauka i

rozwój oświa­

ta i kultu ra i produk­

cji ma­

terial­

nej

nalna

razem

w tym gospo­

darka miesz­

kanio­

wa

tech­

niki wycho­

wanie sztu­

ka

■OCTToTtS zdrowia i opieka sp o­

łecz­

na

Kultura fizycz­

na , turys­

tyka i wy­

poczy­

nek

pozo­

sta­łe Lp.

(ceny bieżące)

NY /dok./

16,0 1,4 1,1

13,9 - - 48,9 -

8,7 - 2.5 - . -

- — - - -

14,4 - - 9,0 -

- - 8,4 -

_ _ __

9,2 - 1,2 -

3,1 - ■r 5,9 -

2,9 - 16,3 16,3

2,3 - 9,9, 9,9

36,0 - 43.1 700,5 700,5

10,7 - - . 5,5 1,9

20,9 - - 90,1 90,1,

- - ' - - »

5,9 - 4,9 4,9

2,3 - -

10,4 - - - -

1,4 - - - -

13,3 - - -

11,0 - - 498,0 498,0

5,4 - - 15,1 15,1

1,7 - -

r - - - -

«. - 1.4 9,8 -

18,4 - 17,8 17,0

90,5 - - 709,4 690,7

2,1 • « 5,2 5,1

5,9 - - 33,6 33,6

2,1 - 20.1 30,5 9,4

22,5 — - 7,5

0,1

7,5

6,0 - - 29,7 29,70,1

11,6 - - 41,0 37,2

- - 10,4 0,2

1,7 - 2.1 21,3 21,3

9,2 - - 371,0 371,7

46,2 - 3.5 - -

0,4 - - 6,2 _

0,3 - 3.3 , -

0,2 - - 30,2 30,2

0,7 - - 7,2 1,4

7,5 - - 107,7 105,3

2,4 - 30,0 30,0

- - - - •

8,0 - - 40,6 40,6

22,5 - - 5,2 5,2

0,7 - - 6,6 0,7

- ** “ “ -

1.1

27,7 0,7 12,0

'

219,3 0,1 1,1 - 12

- - 4,0 - 3

- - - - - 4

25,2 7,9 - - - 5

- 0,4 - 6

_ _ 7

0,2 - - 10,9 _ 8

56,6 - 31,4 7,2 - 9

- • - 37,8 - 10

26,1 - 150,6 5,8 - 11

53,0 10,6 35,0 35,3 - k

- - - 17,3 16,1 13

42,4 8,1 64,3 38,6 - 14

- - 31,2 - 15

- - - - 16

- - - - - - 17

29,5 - - 31,3 - 18

- - - - 19

_ , - - - 20

91,0 - - 70,7 - 21

0,9 1,8 1 74,1 16,7 22

0,9 - 23

0,3 6,2 5,; - 24

- - 25

7,9 2,5 . - - - 26

70,6 103,5 - - 27

.. « _ » 1,1 28

203,4 - 29

4,3 - 0,2 1,9 - ■30

1,0 - . - 31

- - - - 32

- - - 33

31,6 - - - - 34

10,3 - - 24,9 - 35

- - - - 2,1 36

71,4 40,6 - 39,8 37

37,8 - - 45,6 - 38

-5,1 . - - - - 39

- - - - 40

23,9 - - - - 41

- - - - 42

2,4 - - 39,5 10,7 43

20,0 - - - 1.2 44

24,1 _ - - - 45

- 2,1 - 11.1 46

76,4 - 0,2 40,1 6.3 •47

. - - 48

- - - 49

(19)

1a b l . 15. WYKAZ OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ODDANYCH DO UŻYTKU WEDŁUG MIAST I GMIN W 19B7 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wartość kosztory­

sowa przy­

jęta w dokumentacji w tys. zł

Projektowana

lub usługowa zdolność produkcyjna

M i e - nazwa zdol­

ności lub usługi

jednostka

miary ilość

jednostek

przi i- kaza ­ nia Dyrekcja Okręgu Poczty i Teleko­

munikacji, Katowice

- międzymiastowe linie kablowe Pyskowice-Toszek ...

Mi ASTfTRT

46509

Owi CE

.linie

kablowe km kabla 11,9 III

Hutnicze Przedsiębiorstwo Remon­

towo, Katowice

- budowa hotelu robotnicznego,

Katowice ... 240000 hotele

robotnicze miejsca

hlJ . p . uź 400

6750 VI

Przedsiębiorstwo Przerobu Złomq Metali, Katowice

- zainstalowanie prasonożycy do

przerobu złomu, Katowice 417000 przerób

złomu tys .t/r 22 VI

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodo­

ciągów i Kanalizacji, Katowice

- sieć kanalizacyjna ... 96400 sieć k a ­

nał izacyjna km 1,0 IV

Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych G1 iwice

- stołówka studencko Akademii

Ekonomicznej, Katowice ... 293070 s tołówka ilość ilość obiadóv

1

' 14 00 IX KWK "Katowice, Katowice

- stacja Ratownictwa Górniczego 52100 budynek m*

m 3 1300

63557 VIII Katowickie Przedsiębiorstwo Insta­

lacji Sanitarnych i Budownictwa Miejskiego, Katowice

- budowa II etapu zaplecza

technicznego . . ..:... 390100

powie rz.

zabudowania m 2 5274 IX

KWK "Murcki", Katowice - gospodarka elektro-energe-

tyczna ... 143600 napJ ęcie MVA 12 XI [

KWK "Staszic", Katowice

Gospodarka sprężonym powietrzem

- szyb główny ... 54 3300 sprężone

powietrze m 3/h 2x

1 6000 XII Śląska Dyrekcja Okręgowa Kolei

Państwowych, Katowice - budowa magazynu, Katowice

Piotrowice ... 144000 magazyn ni5 40720 XII

Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych, Katowice

- sieć wodociągowa ... 123199 sieć wo­

dociągowa km

sz t 10,6

19 7 XII Wojewódzkie Przedsiębiorstwo

Cnergetyki Cieplnej.Katowice - budynek dosiłowni sieci

cieplne} ... 196000 tiićĆ

cieplna km 2,4 XT

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Katowice - magistrala cieplna z elektro­

wni Katowice ... 716400

sieć

cieplna km 4,1 XII

W o j e w (5 d z k i o Przedsiębiorst w o Wodociągów i Kanalizacji.Katowice - oczyszczalnia ścieków

Kotowice-Giszowiec ...

460700 przepu­

stowość szt

m ’/dobo 1

16000 XI Rejonowa Dyrekcjo Inwestycji,

Ka tnwi ce

- budowo ulicy obwodowej,

Katowice ... 167100 droga km 0,9 XII

(20)

Tabl . 15. WYKAZ OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ODOANYCH DO UŻYTKU WEDŁUG MIAST I GMIN W 1987 R. /cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wa r t o ś ć ' kosztory­

sowa przy­

jęta w dokumentacji w tys. zł

Projektowana zdolność produkcyjna

lub usługowa Mie­

siąc prze­

kaza­

nia nazwa zdol­

ności lub usługi

jednostka

miary ilość

jednostek

Zakład Energetyczny, Będzin - rozbudowa sieci średnich

i niskich napięć ... ...

MIASTO

47401

3ĘDZIN

sieć ener­

getyczna stacje transforma­

torowe km

MVA 9,5

3 III

Zakład Energetyczny, Będzin - rozbudowa sieci średnich

i niskich napięć ...

Górnośląski Okręgowy Zakład Gazownictwa, Zabrze

134405

sieć ener­

getyczna stacje transfor.

km

MVA 23,9

7 IX

- gazociąg Komarowice-Grodziec ... 282600 gazociąg km 15,1 XII KWK 'Grodziec", Będzin

- obiekt BHP-stołdwka zakładowa 61700 stołówka miejsca 64 XII Zakład Energetyczny, Będzin

- rozbudowa sieci średnich

100925

sieć śr.i niskich napięć stacja

transfor. km VJVA

V

16,0

10 XII

Górniczo-Hutniczv Knmhinat Metali Nieżelaznych Huta "Będzin",Będzin

- oddział przeróbki wiór i otoczki ...'. 350431

zatrzy­

manie

emisji t/r 200 XII

MIASTO BUKOWNO Wojewódzkie Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej, KatoWioe - sieć cieplna do OS. Centrum

Bukowno ... 230000

sieć

cieplna km 2,1 XII

*

MIASTO BYTOM KV/K "Rozbark", Bytom

- kotłownia grzewcza szyb

Barbara w Bytomiu ...

Miejski Zarząd Gospodarki Komunal­

nej, Bytom

- kanalizacja deszczowa ...

Bytomskie Przedsiębiorstwo Montażu Instalacji Przemysłu Węglowego

"Węglosan", Bytom

- wydział transportowo-sprzętowy KUK "Rozbark", Bytom

- kotłownia grzewcza szybu

Barbara ...

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Katowice - modernizacja systemu ciepło­

wniczego, Bytom ... ...

Zakłady Azotowe im. P. Findera Chorzów

- modernizacja pieca Nr 1 ....

MIASTO CHORZÓW 164000

energia

cieplna Gcal/h 3,8 X

73090 kanalizacj 3 km 0,9 VI

479904

jednostki transp.

usługow. szt 480 IX

165300 ciepło Gcal/h 3,8 XII

221752

sieć

cieplna km 0,6 XII

Zdolność zatrzymania

696400 pyłów t/r 731 IX

(21)

Tabl.15. WYKAZ OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ODDANYCH DO UŻYTKU WEDŁUG MIAST I GMIN W 1987 R. / c d ./

Wartość kosztory­

sowa przy­

jęta w dokumentacji w tys. zł

Projektowana zdolność produkcyjna lub usługowa

nazwa zdol­

ności lub usługi

jednostka

miary ilość

jednostek WYSZCZEGÓLNIENIE

Mi e­

siąc prze­

kaza­

nia

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,Katowice - sieć cieplna, Chorzów ....

MIASTO CHORZÓW /dok./

Wojewódzki Park Kultury i Wypo­

czynku, Chorzów

- odbudowa Hali Wystaw ...

sieć

222282 cieplna km 1,0 IX

214645 hala m ł 17967 IX

MIASTO CHRZANÓW Wojewódzkie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji, Katowice

- oczyszczalnia Chrzanów- Trzebinia ...

MIASTO CZECHOWICE-DZIEOZICE Zakłady Urządzeń Komputerowych

"MERA-ELZAB", Zabrze

- rozbudowa ośrodka wypoczynku świątecznego w Czechowicach KWK "Silesia", Czechowice-

Dziedzice

- gospodarka cieplna-odpylanie

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Katowice

MIASTO CZELAOŹ

- kolektor "C", Czeladź

Kombinat Metalurgiczny "Huta

261500 kanalizacja. km MIASTO DĄBROWA GÓRNICZA

przepus­ szt .

1

703600 towość m V d o b a 44100 XII

' ośrodek miejsca

29970 wypoczyn. noclegowe 24 II

92700 zdolność t/r 200 XII

0,7 XII

Katowice", Dąbrowa Górnicza - zakład koksowniczy Dąbrowa

Górnicza ... 12000000 koks t y s .zł/r

tys. t/r 123B0400

760 II

Kombinat Metalurgiczny "Huta Katowice"

- instalacja prasonożycy "linde-

mann", Dąbrowa Górnicza ... 743000 przerób

złomu t y s . t 100,0 VI

Kombinat Metalurgiczny "Huta Katowice"

- budowa Zakładu Koksowniczego,

Dąbrowa Górnicza ... . 2B694190

koks gaz węgiel

tys. zł tys.t

1614B200

760 V

Kombinat Metalurgiczny "Huta Katowice"

- modernizacja wykańczalni sieci

walcowni dużej ... 1132500 szyny t y s . t tys.zł

50,0

9300000 VII Slą3ka Dyrekcja Okręgowa Kolei

Państwowych, Katowice

- rozbudowa stacji Strzemieszyce

Huta ... 797900 tory

stacyjne km 35,5 XII

śląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Katowice

- wagonownia towarowa Łosień-

Dąbrowa Górnicza ... 3 3321) 0 budynek m ’ 15692 XII

(22)

Tabl. 15. WYKAZ OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ODDANYCH DO UŻYTKU WEDŁUG MIAST I GMIN W 1987 R. / c d ./

Wartość kosztory­

sowa przy­

jęta w dokumentacji w tys. zł

Projektowana zdolność pr

lub usługowa odukcyjna

rinzwa zdol­

ności lub usługi

jednostka

miary ilość

jednostek WYSZCZEGÓLNIENIE

Mie­

siąc prze­

kaza­

nia

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego, Katowice - pawilon handlowy, Dąbrowa

Górnicza ...

MIASTO DĄBROWA GÓRNICZA /dok./

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Katowice

- kolektor sanitarny, Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce

Zakład Energetyczny, Gliwice - linia 110 kV, Katowice Płn - Chorzów Wschód ...

KUK "Sośnica", Gliwice

- oczyszczalnia ścieków ....

Zakład Energetyczny, Gliwice - rozbudowa sieci średnich napipó KUK- "Sośnica", Gliwice

, ~ gospodarka warsztatowo- nagazyhowa ... ....

Zakład Energetyczny, Gliwice - rozbudowa sieci średnich

napięć ...

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Katowice

•• magistrala cieplna, Gliwice

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo

312084 pawilon

handlowy m 2 . 5139

XI

120500 kanalizacja km 1,3 XI

MIASTO GLIWICE

240000 sieć ener­

getyczna km 20,7 III

319700 przepus­

towość m 5/doba 6666 IX

295500

stacji?

transfor.

sieć

energetycz. MVA

km 2

26,0 IX

531900

powierz.

składowa m 2 4541 ' XII

373820

stacje stransfor.

sieć śred.

i niskfch naplęć

MVA

km 70

0,0 XII

349513

sieć

cieplna km 3,4 X

c 1410000 wodociągi km 24,3 XII

MIASTO JASTRZ^GIE ZDRÓJ KWK "Jastrzębie", Jastrzębie

Zdrój

- linia 110 kV Jastrzębie-Zdrój 05000 sieć ener­

getyczna km 5,2 III

KWK "Manifest Lipcowy", Jastrzębie Zdrój

- podsadzka płynna ... 000000

podsadzka

płynna t/ ' 3000 V

KWK "Moszczenica", Jastrzębie- Zdrój

- gospodarka magazynowa ... 75000 place

składowe ha 2 VIII

KWK "Manifest Lipcowy", Jastrzębie Zdrój

- gospodarka wodno-ściekowa .... 324900 oczyszczal­

nia ścieków m J/doba 2650 XI

(23)

Tab ].15. WYKAZ OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNE3 ODDANYCH DO UŻYTKU WEDŁUG MIAST I GMIN W 1937 R. /cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wartość kosztory­

sowa przy­

jęta w dokumentacji w tys. zł

Projektowana zdolność produkcyjna lub usługowa

nazwo zdol­

ności lub usługi

jednostka

miary i lość jednostek

Mie­

siąc prze­

kaza­

ni a MIASTO JASTRZĘOIE ZDRÓJ /dok./

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Katowice

- oczyszczalnia ścieków, Jastrzębie Zdrój ...

Rejonowa Dyrekcja Inwestycji, Rybnik

- droga średnicowa Jastrzębie Zdrój ...

Rejonowa Dyrekcja Inwestycji, Rybnik

- droga Północna, Jastrzębie Zdrój ...

,KWK "Jaworzno"

- centrala-łączność i sygnał Jaworzno ...

Zakład Energetyczny, Gliwice - stacja 110 kV, Knurów ....

KWK "Knurów", Knurów

- transport pionowy szybu .Paweł . ...

KWK "Janina", Libiąż

- gospodarka elektroenergetyczna KWK "Janina", Libiąż

- gospodarka wodno-ściekowa osadnik wód dołowych ...

Huta "Łaziska", Łaziska Górne - budowa odpylni piecowni I

Łaziska Górne ...

Huta "Łaziska", Łaziska Górne - budowa odpylni piecowni I ..

Elektrownia "Łaziska", Łaziska Górne

- instalacja pneumatycznego transportu popiołu do KWK

"Bolesław śmiały" ...

Huta "Łaziska", Łaziska Górne - budowa odpylni piecowej,

filtr nr 0 ... ...

Dyrekcjo Okręgu Poczty t Telekomunikacji, Katowice

budowa centrali taziska .,

przepus­ szt 1

424300 towość m 5/doba ' 12000 XII

411000 droga km 1,2 XII

160000 droga km 1,3 XII

MIASTO JAWORZNO

MIASTO KNURÓW

MIASTO LIBIĄŻ

269900

711399

podłączenia napięcie

pojemność MIASTO ŁAZISKA GÓRNE

km MVA

603055 400500

200000

319239

12004 9

ograniczenie emisji

pyłów

ograniczenie emisji pyłót»

t/r t/r

wykorzystanie odpadów

przemysłowych t/r zmniejszenie emisji pyłów krthlown sieć mlejst;, ' telefoniczni:

cen t r u 1 o miejscowe

t/r

tys.km par numerówlys.

2,9 2x25

500000

6200 6500

1C0000

800

2,0 1,2 tys.

142415 central a numerów 2 VI

stacje

169100 transfor. MVA 4,1

1 i n i e km 0,7

energe t y . wydajność urządzeń

t/h

• 390410 wyciągowych 242 XII

XII

XII

IV VIII

XII

XII

XII

(24)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wartość kosztory­

sowa przy­

jęta w dokumentacji w tys. zł

Projektowana

lub usługowa zdolność produkcyjna

Mie­

siącprze­

kaza­

nia nazwa zdol­

ności lub usługi

jednostka

miary ilość

jednostek

■ MIASTO LAZY •

śląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Katowice

- budynek administracyjno-

socjalny, Lazy ... 200000 budynek m3 50B9 XII

MIASTO MIKOŁÓW Wojewódzkie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji, Katowice

- uzbrojenie ogólnomiejskie

sieć wodociągowa, Mikołów 176400 wodociągi km 0,4 X

MIASTO MYSŁOWICE Zakłady Mięsne, Mysłowice

- magazyn szynek, Mysłowice 120037 magazyno­

wanie t 80 IV

KWK "Lenin", Mysłowice

- gospodarka wodno-ściekowa

- osadnik wód Mysłowico-Ueóoła 255770 osodnik

wód m 5/doba 19000 XII

KWK "Mysłowice", Mysłowice - rozbudowa kotłowni o drugi

kocioł ... 183200 kocioł Gcal/h 25,0 XII

Śląska Dyrekcja.Okręgowa Kolei Państwowych, Katowice

- budowa łącznicy, Mysłowice-

Brzeziny Jęzor ... 5976300 łącznice km 15,0 XII

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Katowice - magistrala cieplna z elektro­

ciepłowni , Jaworzno-Mysłowice 237121 sieć

cieplna km 1 1 B XII

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Katowice - magistrala cieplna z elektro­

ciepłowni , Jaworzno-Mysłowice 326138 sieć

cieplna km. 2,4 XII

MIASTO OLKUSZ Zakład Energetyczny, Będzin

- rozbudowa stacji transformato­

rowej 110/20/6 kV, Olkusz 165900

stacja transfor­

matorowa. MVA 16,0 VI

Spółdzielnia Inwalidów "Laski", Olkusz

- hala zakładu odzieżowego .... 41300

produkcja odzieży wyroby przemysłu metalowego

tys .zł/r

tys .szt/r t y s .zł

200000 IX

Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych, Olkusz

- zakup linii do powlekania

naczyń ... 290000 1200

272400 XII MIASTO PIEKARY ŚLĄSKIE

KWK "Julian", Piekary śląskie - hotel robotniczy, Piekary Śląskie ...

ZGH ’'Orzeł Biały", Piekary Ś1 - filtr tkanin dla pieca nr 1

Piekary śląskie .. ...

Zakład Gńrniczo-ll.itriiczy

"Bnloołnw", Bukowno

- zabudowa kotła utylizacyjnego

"Montnmet", Piekary śląskie

ilość 1

miejsc 128

110000 hotel in2. p . u ż . 1076 VI

powierz.

53513 filtr. m2 1200 IX

odzysk Gcal/h 3,5-4,0

264000 ciepła t/r 300 VIII

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :