• Nie Znaleziono Wyników

lekki stopień niepełnosprawności /częściowa niezdolność do pracy /III grupa inwalidzka

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "lekki stopień niepełnosprawności /częściowa niezdolność do pracy /III grupa inwalidzka"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno

tel. 32 618 18 69, 32 618 18 70

Nr sprawy:

Nr sprawy:

RSN.700.8. RSN.700.8. ….... ….... . 2021 . 2021

WNIOSEK WNIOSEK

O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH

W ZWIĄZKU Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W ZWIĄZKU Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 1.

1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY INFORMACJE O WNIOSKODAWCY DANE PERSONALNE WNIOSKODAWCY DANE PERSONALNE WNIOSKODAWCY

Imię ...……..

Nazwisko ...…….…

Adres zamieszkania ...…...

………...…….…

Dzielnica ….………...

Telefon ...………

Stan cywilny* …...……….

Data urodzenia ………...

PESEL          **

DANE PERSONALNE PRZEDSTAWICIELA DANE PERSONALNE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO, OPIEKUNA PRAWNEGO, USTAWOWEGO, OPIEKUNA PRAWNEGO,

PEŁNOMOCNIKA PEŁNOMOCNIKA

Imię...………

Nazwisko...………...

Adres zamieszkania ...……...

……….

Telefon ...……...

PESEL          **

2. 2. INFORMACJE O POSIADANEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI*** INFORMACJE O POSIADANEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI***

 znaczny stopień niepełnosprawności /całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji /I grupa inwalidzka

 umiarkowany stopień niepełnosprawności/całkowita niezdolność do pracy /II grupa inwalidzka

 lekki stopień niepełnosprawności /częściowa niezdolność do pracy /III grupa inwalidzka

 orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci do 16 roku życia)

Ważność dokumentu *  stała  okresowa do ...………

3. 3. INFORMACJA O RODZAJU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WNIOSKODAWCY:*** INFORMACJA O RODZAJU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WNIOSKODAWCY:***

DYSFUNKCJA NARZĄDU RUCHU Z KONIECZNOŚCIĄ PORUSZANIA SIĘ NA WÓZKU INWALIDZKIM INNA DYSFUNKCJA NARZĄDU RUCHU

WRODZONY BRAK ALBO AMPUTACJA DŁONI LUB RĄK DYSFUNKCJA NARZĄDU WZROKU

DYSFUNKCJA NARZĄDU SŁUCHU I MOWY

* w p o z y c j i s t a n c y w i l n y n a l e ż y w p i s a ć o d p o w i e d n i : p a n n a , k a w a l e r , m ę ż a t k a , ż o n a t y , r o z w i e d z i o n a , r o z w i e d z i o n y , w d o w a , w d o w i e c

* * w p r z y p a d k u g d y n i e n a d a n o n r P E S E L n a l e ż y p o d a ć n r i s e r i ę d o k u m e n t u p o t w i e r d z a j ą c e g o t o ż s a m o ś ć

* * * n a l e ż y z a z n a c z y ć X w o d p o w i e d n i m p o l u

1

DATA WPŁYWU WNIOSKU

(2)

DEFICYT ROZWOJOWY (UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE)

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z OGÓLNEGO STANU ZDROWIA

INNA DYSFUNKCJA (krótka charakterystyka) ………...

4. 4. INFORMACJA O KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH LIKWIDACJI BARIER INFORMACJA O KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH W OSTATNICH 3 LATACH:

TECHNICZNYCH W OSTATNICH 3 LATACH:

CEL NR UMOWY DATA

PRZYZNANIA KWOTA

PRZYZNANA KWOTA ROZLICZENIA

KWOTA ROZLICZONA - RAZEM

5. 5. INFORMACJA O DOCHODACH INFORMACJA O DOCHODACH

Niniejszym oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód rodziny w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosił:

... zł. (słownie: ...…...………...……… zł.) OŚWIADCZAM, ŻE RAZEM ZE MNĄ WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM POZOSTAJĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY:

OŚWIADCZAM, ŻE RAZEM ZE MNĄ WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM POZOSTAJĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY:

STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA Z WNIOSKODAWCĄ STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA Z WNIOSKODAWCĄ

(żona, mąż, córka, syn itp.)

(żona, mąż, córka, syn itp.) PRZECIĘTNY MIESIĘCZNY DOCHÓD (NETTO) PRZECIĘTNY MIESIĘCZNY DOCHÓD (NETTO) Wnioskodawca

RAZEM RAZEM

6. 6. CEL DOFINANSOWANIA CEL DOFINANSOWANIA

NAZWA PRZEDMIOTU DOFINANSOWANIA ………...

CAŁKOWITY KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA KWOTA

WNIOSKOWANA ŚRODKI WŁASNE

MIN. 5% INFORMACJA O INNYCH ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA

………..………... zł. ……….…….. zł. ……….………… zł. ……….. zł.

7 7. . JAKIE EFEKTY PRZYNIESIE USUNIĘCIE BARIERY TECHNICZNEJ*** JAKIE EFEKTY PRZYNIESIE USUNIĘCIE BARIERY TECHNICZNEJ***

WIĘKSZA SAMODZIELNOŚĆ W WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ŻYCIA CODZIENNEGO CAŁKOWITA SAMODZIELNOŚĆ W WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ŻYCIA CODZIENNEGO ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU WNIOSKODAWCY W ŻYCIU SPOŁECZNYM

POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Jeżeli zaznaczono tę opcję, należy uzasadnić w jaki sposób likwidacja bariery technicznej zwiększy szansę na aktywizację społeczną

……….

……….……

ZWIĘKSZENIE SZANS NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ/ UTRZYMANIE TEJ AKTYWNOŚCI

Jeżeli zaznaczono tę opcję, należy uzasadnić w jaki sposób likwidacja bariery technicznej zwiększy szansę na aktywizację zawodową/na utrzymanie aktywności zawodowej

………

………

2

(3)

8. 8. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU

OŚWIADCZAM, ŻE DO WNIOSKU DOŁĄCZAM NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY *** :

1.

Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadany stopień niepełnosprawności lub niepełnosprawność (dzieci do 16 roku życia ) wraz z oryginałem - do wglądu.

2.

Kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (orzeczenie) innych osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą.

3.

Kserokopię dokumentu uprawniającego do reprezentowania osoby niepełnosprawnej – w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej lub posiadającej ustanowionego przedstawiciela.

4.

Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności oraz dokładny opis schorzenia.

5.

Dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów – do wglądu.

6.

Oferta cenowa dotycząca wnioskowanego urządzenia.

7.

Zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły lub uczelni – dot. osób uczących się powyżej 16 roku życia.

Inne:

8.

9.

10.

OŚWIADCZENIE

1. Prawdziwość przedstawionych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

2. Oświadczam, że nie mam zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz że w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku nie byłam/em stroną umowy zawartej z Funduszem, która została rozwiązana z przyczyn leżących po mojej stronie.

3. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że dofinansowanie ze środków PFRON nie obejmuje kosztów związanych z realizacją zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie likwidacji barier technicznych.

4. W przypadku otrzymania dofinansowania zobowiązuję się do zapłacenia z własnych środków kwoty (minimum 5 %) stanowiącej różnicę pomiędzy ceną zakupu urządzenia (wraz z montażem), pomniejszonej o ewentualne dofinansowanie z innych źródeł, a kwotą dofinansowania przyznaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jaworzno, dnia …... …...……...

Podpis Wnioskodawcy

DECYZJA W SPRAWIE DOFINANSOWANIA

ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW (zgodnie z kartą kwalifikacji) …...

POZYTYWNA PRZYZNANA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA …... zł.

NEGATYWNA

…...……...

Podpis osoby podejmującej decyzję

3

(4)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I DANYCH TRANSMISYJNYCH

INFORMACJE OGÓLNE

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw.

administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie z siedzibą przy ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, NIP:6320008213, REGON: 003451016, tel. (0-32) 618-18-40, fax (0-32) 618-18-41, strona internetowa: www.mops.jaworzno.pl, e-mail: mops@mops.jaworzno.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: angelika@informatics.jaworzno.pl 2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych: ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie. Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z n/w przepisów prawa:

ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny;

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. – o pracownikach samorządowych;

ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. – o cudzoziemcach;

ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. – o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. – o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

aktów wykonawczych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji zadań statutowych ośrodka. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych za Państwa zgodą, których niepodanie znacząco utrudni prawidłową organizację pracy i wpłynie na jakość świadczonych usług.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Państwa dane osobowe będą przechowywane:

1) Przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa dot. postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

2) Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem Danych w zakresie realizacji zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

1) Dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie, 2) Sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

3) Ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych, 4)Usunięcia danych osobowych,

5)Przenoszenia danych osobowych,

6)Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7)Prawo do sprzeciwu

8)Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

(5)

Załącznik nr 1

Pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

(ważne 3 miesiące) (ważne 3 miesiące)

wydane dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie w celu dofinansowania zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier technicznych

(prosimy wypełnić czytelnie w języku polskim)

Imię i nazwisko …...…………...

PESEL         

adres zamieszkania ...………...………….

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej stwierdza się, że niepełnosprawność pacjenta dotyczy:*

 dysfunkcji narządu ruchu z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim,

 dysfunkcji narządu ruchu – osoba leżąca,

 innej dysfunkcji narządu ruchu, pozwalającej na samodzielne poruszanie się,

 wrodzonego braku albo amputacji dłoni lub rąk,

 dysfunkcji narządu wzroku,

 dysfunkcji narządu słuchu i mowy,

 deficytu rozwojowego (upośledzenie umysłowe),

 niepełnosprawność z ogólnego stanu zdrowia,

 innej dysfunkcji ………...………...

krótka charakterystyka

....………...………...

Ww. ma trudności w korzystaniu z przestrzeni życiowej wskutek braku odpowiednio przystosowanych urządzeń technicznych, polegające na:

………...………….…………...

………...………….…..

………...………....

Trudności te mogą zostać zlikwidowane/ograniczone poprzez korzystanie z następujących urządzeń, sprzętów, urządzeń, pomocy technicznych ………...……….

………...………...……….

proszę wpisać nazwę urządzenia

Posiadanie ww. urządzeń, sprzętu, wpłynie na poprawę funkcjonowania wnioskodawcy w następujący sposób:

…...………...

...

...…

………...……… …...

miejscowość i data pieczęć i podpis lekarza

* proszę wstawić znak X we właściwym polu

Cytaty

Powiązane dokumenty

2. PRZEDMIOT I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Umowa jest zawierana w celu umożliwienia wykonania przez Transcash.eu na rzecz Klienta Usług - tj. w celu zweryfikowania

Administrator przetwarza dane osobowe w systemach informatycznych (tj. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie w przypadku, gdy są one niezbędne

Bank w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych

3) Ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych, 4)Usunięcia

W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje

Jeśli Użytkownik będzie korzystać z Serwisu Wydarzenia, nie będąc na nim zalogowanym, to Administrator będzie przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez czas, w którym na

prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które

d) gdy zapewnione są odpowiednie zabezpieczenia poprzez zawarcie w umowie z odbiorcą danych standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję (UE), i pod warunkiem, że