(1)OŚWIADCZENIE Oświadczam , że moje dziecko

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam , że moje dziecko ………...…………... jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

w ………. i nie wymaga dodatkowego ubezpieczenia w szkole.

miejscowość i data czytelny podpis rodzica/opiekuna

……….. ………

OŚWIADCZENIE

Oświadczam , że moje dziecko ………...…………... jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

w ………. i nie wymaga dodatkowego ubezpieczenia w szkole.

miejscowość i data czytelny podpis rodzica/opiekuna

……….. ………

OŚWIADCZENIE

Oświadczam , że moje dziecko ………...…………... jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

w ………. i nie wymaga dodatkowego ubezpieczenia w szkole.

miejscowość i data czytelny podpis rodzica/opiekuna

……….. ………

Figure

Updating...

References

Related subjects :