OŚWIADCZENIE. o samotnym wychowywaniu dziecka 1) Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko. imię i nazwisko dziecka

Download (0)

Full text

(1)

………...

imię i nazwisko rodzica /prawnego opiekuna

……….

adres rodzica /prawnego opiekuna

OŚWIADCZENIE

o samotnym wychowywaniu dziecka

1)

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko ……….

imię i nazwisko dziecka

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jest mi wiadome, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz. 910 z późn. zm.) może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu lub zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności.

Morąg, dnia ………. ………

czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

1)Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem, a to w rozumieniu prawa oznacza, że osoba taka nie może być uznana za osobę samotnie wychowującą dziecko.

(2)

………..

imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów

………..

adres rodziców/prawnych opiekunów

OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny

1)

Oświadczam/y, że wychowuję/wychowujemy dziecko ………

imię i nazwisko dziecka

w rodzinie wielodzietnej, składającej się z ... dzieci.

Posiadam/nie posiadam KDR (właściwe podkreśl).

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jest mi wiadome, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz.910 z późn. zm.) może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu lub zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności.

Morąg, dnia ………. ………...

czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

1) Rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci do ukończenia 18 roku życia.

(3)

OŚWIADCZENIE

rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu

Matka/opiekunka prawna dziecka: ………..………

imię i nazwisko

Oświadczam, że:

a) jestem zatrudniona na podstawie

1)

………...

rodzaj umowy

w ……….

nazwa i adres zakładu pracy

b) pobieram naukę w trybie dziennym ……….

nazwa i adres szkoły, uczelni

………...

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jest mi wiadome, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz.910 z późn. zm.) może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu lub zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności.

……….… ….……….………..

miejscowość, data czytelny podpis

Ojciec/opiekun prawny dziecka: ………..………

imię i nazwisko

Oświadczam, że:

a) jestem zatrudniony na podstawie

1)

………...

rodzaj umowy

w ……….

nazwa i adres zakładu pracy

b) pobieram naukę w trybie dziennym ……….

nazwa i adres szkoły, uczelni

………...

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jest mi wiadome, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz.910 z późn. zm.) może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu lub zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności.

……….….… ………..………..

miejscowość, data czytelny podpis

1) Dotyczy: pracy na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej, pobierania nauki w trybie dziennym.

(4)

OŚWIADCZENIE rodziców/prawnych opiekunów

o wykonywaniu pracy lub pobieraniu nauki poza Gminą Morąg

Matka/opiekunka prawna dziecka: ………..………

imię i nazwisko

Oświadczam, że:

a) jestem zatrudniona w ………..

nazwa i adres zakładu pracy

………..

b) pobieram naukę w trybie dziennym ……….

nazwa i adres szkoły, uczelni

………...

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jest mi wiadome, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz.910 z późn. zm.) może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu lub zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności.

……….… ….……….………..

miejscowość, data czytelny podpis

Ojciec/opiekun prawny dziecka: ………..………

imię i nazwisko

Oświadczam, że:

a) jestem zatrudniony w ………...

nazwa i adres zakładu pracy

………..

b) pobieram naukę w trybie dziennym ……….

nazwa i adres szkoły, uczelni

………...

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jest mi wiadome, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz. 910 z późn. zm.) może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu lub zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności.

……….….… ………..………..

miejscowość, data czytelny podpis

(5)

………...

imię i nazwisko rodziców / prawnych opiekunów

………..

adres rodziców / prawnych opiekunów

OŚWIADCZENIE rodziców/prawnych opiekunów

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo dziecka

Oświadczam/y, że rodzeństwo mojej córki/syna………

imię i nazwisko dziecka

kontynuuje wychowanie przedszkolne w Przedszkolu nr 6 „Pod Zielonym parasolem, w Morągu:

1. ………...

imię i nazwisko rodzeństwa, grupa do której uczęszcza

2. ………...

imię i nazwisko rodzeństwa, grupa do której uczęszcza

3. ………...

imię i nazwisko rodzeństwa, grupa do której uczęszcza

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jest mi wiadome, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz. 910 z późn. zm.) może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu lub zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności.

Morąg, dnia ……… ………

czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów

(6)

………...

imię i nazwisko rodziców / prawnych opiekunów

………

adres rodziców / prawnych opiekunów

OŚWIADCZENIE rodziców/prawnych opiekunów

o zgłoszeniu dziecka na całodzienny (9,5 godzinny) pobyt w przedszkolu

Oświadczam, że dziecko………..………..,

imię i nazwisko dziecka

w roku szkolnym 2021/2022 będzie przebywało w przedszkolu 9,5 godziny.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jest mi wiadome, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz. 910 z późn. zm.) może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu lub zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności.

Morąg, dn. ……….. ……..………..

czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów

(7)

………...

imię i nazwisko rodziców / prawnych opiekunów

………

adres rodziców / prawnych opiekunów

OŚWIADCZENIE rodziców/prawnych opiekunów

o uczestniczeniu rodzeństwa kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola

Oświadczam/y, że rodzeństwo mojej córki/syna………

imię i nazwisko dziecka

uczestniczy w rekrutacji do Przedszkola nr 6 "Pod Zielonym Parasolem" w Morągu:

1. ………...

imię i nazwisko rodzeństwa

2. ………...

imię i nazwisko rodzeństwa

3. ………...

imię i nazwisko rodzeństwa

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jest mi wiadome, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz. 910 z późn. zm.) może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu lub zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności.

Morąg, dn. ……….. ……..………..

czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów

(8)

………...

imię i nazwisko rodziców / prawnych opiekunów

………

adres rodziców / prawnych opiekunów

OŚWIADCZENIE rodziców/prawnych opiekunów

o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym

Oświadczam, że dziecko………..………..,

imię i nazwisko dziecka

zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub badanie lekarskie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jest mi wiadome, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz. 910 z późn. zm.) może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu lub zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności.

Morąg, dn. ……….. ……..………..

czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów

Figure

Updating...

References

Related subjects :