• Nie Znaleziono Wyników

Z dnia 151. z art.. 50 tej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Z dnia 151. z art.. 50 tej"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)

1) 2) 3)

W związku z i 1 ustawy o

Z dnia 151

z art.. 50 tej

(4)
(5)

i d s

M

(6)
(7)

11. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE ŚRODKI PIENIĘŻNE

Nazwa konto analit. kwota zobowiąz. Rodzaj należności

Kasa w zł 100-01 1 027,22 wg spisu

Rachunek bankowy w PLNfPEKAO SA) 130-01 "28562:75 Zgodnie z saldem na koniec roku

RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE 29 589,97

12. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE - poz B.IV. Bilansu

Tytuł rozliczenia międzyokresowego konto analit.

saldo na

początek roku saldo na koniec roku Uwagi

kreator www.wenanty.nazwa.pl 640-01 0,00 12 301 do 2016.11.0S

Utrzymanie serwera Fundacjarn 640-01 3 54 383,19 do 2017 01 14

Przediuż.okresu rejestracji domeny fundacjarn.pl 640-01 106,82 102,50 do 2016.11.13

Razem 110,36 497,99

13. INFORMACJA O STRUKTURZE KOSZTÓW

Rodzaj kosztu Kwota

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 81 906,15

Świadczenia pieniężne: 78 312,00

świadczenie na rzecz projektu związanego z audycjami na antenie Radia Niepokalanów 45 000,00 świadczenie na rzecz projektu związanego z budów studni w Burkina Faso 33 312,00

Świadczenia niepieniężne 3 594,15

świadczenie związane z patnerstwem w konkursie fotograficznym-nagrody 1 096,00

koszt spieniężanych darów (makulatura) 1 793,60

koszt zbierania pism, świadectw życia Wenantego Katarzyńca 704,55

nadwyżka kosztów nad przychodami za 2014 rok 6,00

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 12 315,37

Świadczenia pieniężne: 0,00

0,00

Świadczenia niepieniężne 12 315,37

0 00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

Świadczenia pieniężne 6™oo

0,00

Świadczenia niepieniężne 0,00

0.00

Koszty administracyjne: 12 31573 7

- zużycie materiałów i energii " 157,47

- zakup niskocennego wyposażenia (w tym programy) 22,14

- usługi obce 11 260,"60

w tym usługi łączności 1 696,77

koszty działań informacyjnych i promocji 5 837 15

usługi bankowe 250,48

usługi księgowe i prawne 3 013;50

pozostałe usługi (pocztowe i inne) 462';i0

- podatki i opłaty 0,00

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00

- amortyzacja 0,00

- pozostałe koszty 875,76

- wartość netto sprzedawanych środków trwałych, śr.trwafych w budowie oraz wartości niematerialnych

- wartość netto z likwidacji śr. Trw. i wartości niemati prawnych mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gosp.

- inne.(abonamenty związane z intemetem) 875,76

Razem 94 221,52

(8)

Koszty finansowe Kwota

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 Odsetki od pożyczek i kredytów oprócz odsetek w okresie realizacji inwestycji 0,00

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów 0,00

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 0,00

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0,00

Inne koszty finansowe-różnice kursowe 88,00

Razem 88,00

14. INFORMACJE O STRUKTURZE PRZYCHODÓW - źródła i wysokość

Rodzaj przychodu Kwota

1. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 83 426,52

Składki brutto określone statutem

Pizyćhody ™ y^jaEinosci statutowej nieodpłatnej pożytku publicznigo 83 426,52

Dotacje 0,00

Świadczenia niepieniężne (darowizna makulatury) 1 793,60

Darowizny od osób fizycznych 33 588,20

Darowizny od osób prawnych 0,00

Wpłaty z 1 % podatku 46 251,12

Darowizny kościelne 0,00

Zbiórki publiczne 0,00

Pozostałe przychody określone statutem 1 793,60

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

2. POZOSTAŁE PRZYCHODY 0,00

Przychody ze sprzedaży środków trwałych 0,00

Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00

Inne p r z y c h o d y 0,00

3. PPRZYCHODY FINANSOWE 0,00

C e n a s p r z e d a ż y akcji i udziałów 0,00

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 0 00

Odsetki od pożyczek 0,00

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0 00

Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00

Inne przychody finansowe 0,00

Razem 83 426,52

15. INFORMACJA O ZYSKACH I STRATACH NADZWYCZAJNYCH nie wystąpiły

16, ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA przeciętne zatrudnienie w roku

z podziałem na grupy zawodowe

0,00

0,00

W 2015 roku Fundacja nie zatrudniała osób na umowę o pracę ani nie zawirała umów cywilnoprawnych.

INFORMACJA O WYPŁACONYCH WYNAGRODZENIACH POWYŻEJ OKREŚLONEGO w art.9 ust 1 pkt 2 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz.U.Nr 96 poz.

Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0,00

Podpis osoby spoi^ądzającej załącznik

ELŻBIETA ZARZYCKA Prowadzenie Ks}ąg Podatkowych

93-482 Łćd£,Magnescwa 27 tel.80-Q3-87 P-008230716,NIP-729-010-67-4®

o. Michał Chylak

j g j ajji

Michał Chylak Dyrektor-Pn

FUNDACJA RADIA NIEPOKALANÓW

Paprotnia, ul. O. Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin, t e ł . 694 777 512 NIP 8 3 7 - 1 7 - 7 9 - 8 2 6 , Regon 141S29904

iidata,podpis)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Stosunkowo mała wartość sprzedaży na cele rynkowe / 12,8 min zł/ i niski % realizacji rocznych zadań dodatkowych w zakresie sprzedaży rynkowej /15,3 %/ wystąpił w jednostkach

Zapewnienie w latach 2015-2019 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1.01.2004 r.. 27

2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z art. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy

3. Dyspozycja, o której mowa w ust.1 pkt 1 może być złożona osobiście w dowolnej placówce Banku, albo przekazana w formie telefonicznej bądź faxem, na numer Oddziału

Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia Towarzystwo informuje o

Spłata pożyczki/kredytu następuje w terminach i kwotach określonych w umowie; harmonogram (plan) spłaty stanowi załącznik do umowy. Za dzień spłaty pożyczki/kredytu przyjmuje

1. W przypadku niespłacenia pożyczki/kredytu lub jego raty w terminie, należność z tytułu udzielonej pożyczki/kredytu staje się w następnym dniu

Za dzień spłaty pożyczki/kredytu przyjmuje się dzień wpływu na rachunek Kasy środków pieniężnych przeznaczonych na jego spłatę lub dzień ich wpłacenia gotówką