• Nie Znaleziono Wyników

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie na rok szkolny 2022/2023

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie na rok szkolny 2022/2023"

Copied!
7
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia

w Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II

w Łapanowie na rok szkolny 2022/2023

(2)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021r. poz. 1915 oraz z 2022r. poz.

583).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe t.j. Dz. U. z 18 maja 2021r. poz. 1082 ze zm. – rozdział 6 (zmiana: Dz. U. z 2021r. poz.762 z 17.03.2021r. – wejście w życie 1 lipca 2021r.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r. Poz. 1737).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) – zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1525 przez Ministra Edukacji i Nauki (17 sierpnia 2021r.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 186 i 213) – zmiany § 1 ust. 1 zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 335 przez Ministra Edukacji i Nauki (8 lutego 2022 r.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1203).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz.

1036).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2328 ze zm. – zmiana: Dz. U. z 2020r. poz. 1642)

Zarządzenie Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art.

25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klasy I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023.

Zarządzenie Nr 21/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Zarządzenia Nr 11/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu dyscyplin sportowych, objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody sportowe przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w zawodach sportowych (Załącznik Nr 3).

(3)

§1 Postanowienia ogólne

1. O przyjęcie do klasy pierwszej pięcioletniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

2. Szkoła objęta jest systemem rekrutacji elektronicznej.

3. Rekrutację kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

4. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

§2 Składanie dokumentów

1. Szkoła objęta jest systemem rekrutacji elektronicznej Vulcan. Kandydat winien założyć konto w elektronicznym systemie naboru, a wydrukowany wniosek o przyjęcie do szkoły składa w szkole pierwszego wyboru od 16 maja 2022r.

2. Kandydaci mogą się ubiegać o przyjęcie do co najwyżej trzech szkół ponadpodstawowych.

W obrębie jednej szkoły kandydaci mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

3. Wymagane dokumenty:

a) wniosek o przyjęcie do szkoły (wg wzorca z systemu rejestracji kandydatów), b) kwestionariusz osobowy,

c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, d) zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

e) dwie fotografie (podpisane na odwrocie imię, nazwisko),

f) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

g) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (kierowca mechanik, rolnik, mechanik pojazdów samochodowych, technik rolnik, technik weterynarii, technik pojazdów samochodowych, technik transportu drogowego),

h) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

i) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim.

4. Kandydaci do technikum i branżowej szkoły I stopnia powinni się zgłosić do sekretariatu szkoły po skierowanie na badania lekarskie od 16 maja 2022r. w godzinach pracy sekretariatu.

(4)

§3 Terminarz rekrutacji

1. Rejestracja elektroniczna, wybór preferencji, wydrukowanie podania, a następnie złożenie go w szkole pierwszego wyboru - od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 24 czerwca do 12 lipca 2022r. do godz.

15.00.

3. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia - 19 lipca 2022r. godz. 12:00.

4. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, które potwierdzą brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie - od 16 maja 2022r. do 21 lipca 2022r.

5. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu/

orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami - do 25 lipca 2022r. do godz. 1500.

6. Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do klas pierwszych -26 lipca 2022r. godz.

1200.

7. Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona od 27 lipca 2022r. do 18 sierpnia 2022r.

§4 Warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych

1. Kandydat może w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskać maksymalnie - 200 pkt.

2. O przyjęciu decyduje łączna suma punktów uzyskanych jako:

a) wynik egzaminu ósmoklasisty maksymalnie - 100 pkt,

b) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen ze świadectwa szkoły podstawowej na punkty maksymalnie - 72 pkt,

c) punkty za szczególne osiągnięcia -18 pkt,

d) punkty za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt, e) punkty za aktywność społeczną - 3 pkt.

3. Kandydaci będą przyjmowani do wybranych klas według listy rankingowej, którą wyznaczy suma uzyskanych punktów, o jakich jest mowa w pkt.1 do wyczerpania miejsc.

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają uczniowie wymienieni w §5 ust. 8, 9.

5. Kandydaci nieprzyjęci do wybranej klasy z powodu niewystarczającej liczby punktów mogą ubiegać się o przyjęcie do klas/szkoły z wolnymi miejscami w rekrutacji uzupełniającej.

6. Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby klas (kierunków) cieszących się największym zainteresowaniem kosztem rezygnacji z utworzenia klas o małym zainteresowaniu.

§5 Przyznawanie punktów

W procesie rekrutacji uwzględnia się oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

1. Dla poszczególnych typów szkół wchodzących w skład CKZiU w Łapanowie w procesie rekrutacji uwzględnia się oceny z następujących zajęć edukacyjnych:

(5)

TYP SZKOŁY ZAWÓD PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

TECHNIKUM

TECHNIK INFORMATYK j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka TECHNIK REKLAMY j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka TECHNIK MECHANIK j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka TECHNIK ROLNIK j. polski, matematyka,j. obcy, biologia TECHNIK LOGISTYK j. polski, matematyka,j. obcy, geografia TECHNIK WETERYNARII j. polski, matematyka,j. obcy, biologia TECHNIK BUDOWNICTWA j. polski, matematyka,j. obcy, geografia, TECHNIK HANDLOWIEC j. polski, matematyka,j. obcy, geografia TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE j. polski, matematyka,j. obcy, geografia TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia TECHNIK POJAZDÓW

SAMOCHODOWYCH

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka

TYP SZKOŁY ZAWÓD PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka CUKIERNIK j. polski, matematyka, j. obcy, biologia MONTER ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka KUCHARZ j. polski, matematyka, j. obcy, biologia CIEŚLA STOLARZ BUDOWLANY j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka ROLNIK j. polski, matematyka, j. obcy, biologia KIEROWCA MECHANIK j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka SPRZEDAWCA j. polski, matematyka,j. obcy, geografia MURARZ-TYNKARZ j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 2. Przyjmuje się następujący sposób przeliczania ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej na punkty:

celujący - 18 pkt,

bardzo dobry - 17 pkt,

dobry - 14 pkt,

• dostateczny - 8 pkt,

• dopuszczający - 2 pkt.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego (wiodącego dla ucznia), wymienione na świadectwie ukończenia

(6)

• dobry - 25 pkt,

• dostateczny - 15 pkt,

• dopuszczający - 10 pkt, z języka obcego nowożytnego:

• celujący - 30 pkt,

• bardzo dobry - 25 pkt,

• dobry - 20 pkt,

• dostateczny - 10 pkt,

dopuszczający - 5 pkt.

4. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć kandydata:

• Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt, b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt, c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.

• Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -10 pkt,

b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 pkt,

c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt.

• Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego -10 pkt,

b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt, c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt, d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się - 7 pkt,

e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt, f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.

• Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt,

b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt,

c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 pkt,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej - 2 pkt.

• Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - 4 pkt,

(7)

b) krajowym - 3 pkt,

c) wojewódzkim - 2 pkt,

d) powiatowym - 1 pkt.

5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

6. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 pkt.

7. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru są przyjmowani w pierwszej kolejności.

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie),

niepełnosprawność kandydata (orzeczenie),

• niepełnosprawność jednego z rodziców (orzeczenie),

• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenia),

• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie),

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem,

• objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument).

§ 6 Procedura odwoławcza

1. Wystąpienie do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od podania listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych /do 29 lipca 2022r./

do 22 sierpnia 2022r./

▪ Sporządzenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

2. Wniesienie do Dyrektora Szkoły odwołania od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do 3 dni od otrzymania uzasadnienia.

▪ Rozpatrzenie przez Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji do 3 dni od dnia złożenia od- wołania.

3. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego, którą można

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zapisy „Regulaminu Rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie, zwanego dalej „Regulaminem”, określają ogólne zasady przyjmowania kandydatów do

 Załącznik nr 2 - Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie

Podręcznik Język polski Nowe Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka” cz.. Nowe Zrozumieć tekst, zrozumieć

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych

Prawo Oświatowe (Dz. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły w latach 2017-2022,

liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na

rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej i udział kandydata w wolontariacie (potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub odpowiednim dokumentem).

wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

2 W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycz- nych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z

w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą

− do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty

3) laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu

a. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod

2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły. Dyrektor Szkoły może dokonywać zmian w składzie Szkolnej

3. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na

100 pkt. - liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć

O kolejności na liście klasy decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego (z wyjątkiem kandydatów – laureatów i